Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31981R1941.pdf

31981R1941

Rådets förordning (EEG) nr 1941/81 av den 30 juni 1981 om ett samordnat utvecklingsprogram för de mindre gynnade områdena i BelgienEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 197 , 20/07/1981 s. 0013 - 0016

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 13 s. 0174

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 22 s. 0171

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 13 s. 0174

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 22 s. 0171RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1941/81 av den 30 juni 1981 om ett samordnat utvecklingsprogram för de mindre gynnade områdena i Belgien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(), och

med beaktande av följande.

De allmänna sociala och ekonomiska förhållandena i de mindre gynnade jordbruksområdena i Belgien enligt direktiv 75/269/EEG() är särskilt ogynnsamma. En förbättring av dessa förhållanden kräver att disponibla medel och åtgärder koncentreras samt att deras användning samordnas.

Gemenskapen förfogar över aktionsmedel genom sina finansieringsmöjligheter, främst genom Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Med hänsyn till förhållandena i den aktuella regionen är det lämpligt att komplettera dessa åtgärder med stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket inom ramen för en gemensam åtgärd i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(), senast ändrad genom rådets förordning (EEG) nr 3509/80().

Genomförandet av denna gemensamma åtgärd förutsätter att de olika möjligheter som finns tillgängliga inom ramen för ett samordnat utvecklingsprogram kombineras genom ett lämpligt förfarande.

Programmet skall utarbetas av Belgien.

Gemenskapen bör ge finansiellt bistånd till vissa åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av programmet och som syftar till en förbättring av jordbruksstrukturen, som är särskilt bristfällig i de berörda områdena.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I syfte att förbättra arbetsvillkoren och levnadsförhållandena i alla mindre gynnade områden i Belgien enligt direktiv 75/269/EEG skall en gemensam åtgärd enligt artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 729/70 vidtas för att underlätta genomförandet av ett samordnat utvecklingsprogram i dessa områden.

2. Den gemensamma åtgärden skall innebära att utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, i det följande kallad "fonden", enligt de regler och villkor som fastställs i avdelning III bidrar till finansieringen av de jordbruksåtgärder som avses i avdelning II och som är nödvändiga för genomförandet av det i avdelning I beskrivna samordnade utvecklingsprogrammet, om vilket ett positivt yttrande har avgetts i enlighet med artikel 4.3.

AVDELNING I

Ett samordnat utvecklingsprogram

Artikel 2

Det samordnade utvecklingsprogrammet, i det följande kallat "programmet", skall omfatta inte bara åtgärder för att förbättra jordbruket samt avsättningen och bearbetningen av jordbruksprodukter, utan även åtgärder för att förbättra infrastrukturen, utveckla turism, hantverk och industri samt andra kompletterande verksamheter som är nödvändiga för en allmän förbättring av de allmänna sociala och ekonomiska förhållandena i regionen.

Artikel 3

1. Programmet skall innehålla följande:

P En beskrivning av det nuvarande läget.

P En beskrivning av målsättningen och en prioriteringslista.

P En beskrivning av de verksamheter och åtgärder som redan har påbörjats i alla berörda sektorer och de medel som finns tillgängliga för dem.

P En beskrivning av ytterligare åtgärder som behövs för att genomföra programmet.

P En uppskattning av kostnaderna och av de medel som behövs, samt en tidsplan över förväntade utgifter.

P Uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att gemenskapens övriga finansieringsinstrument som syftar till strukturförbättring utnyttjas.

P Uppgifter om den tidsperiod under vilken programmet förväntas genomföras och som i princip inte bör vara längre än fem år.

2. Alla de åtgärder som avses i artikel 2 skall ingå i det regionala utvecklingsprogrammet vid den tidpunkt när Belgien är skyldigt att överlämna den till kommissionen i enlighet med artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 724/75 av den 18 mars 1975 om inrättandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden(), ändrad genom förordning (EEG) nr 214/79().

Artikel 4

1. Belgien skall överlämna programmet till kommissionen.

2. Belgien skall på kommissionens begäran lämna kompletterande upplysningar beträffande de punkter som räknas upp i artikel 3.

3. Kommissionen skall avge ett yttrande om programmet och om eventuella ändringar av det.

4. När programmet granskas skall kommissionen i samråd med Belgien fastställa hur kommissionen skall få regelbunden information om programmets utveckling och särskilt om framåtskridandet för de åtgärder i programmet som ligger utanför jordbrukets område.

AVDELNING II

Projekt

Artikel 5

1. Fonden skall finansiera sådana projekt som ingår i programmet och som gäller

P avgränsning och analys av jordbruksföretagens problem i samband med programmet samt genomförande av lösningar,

P utveckling av experimentcentrer för nya produktionsformer, jordbrukstekniker och drift av jordbruksföretag,

P förbättring av jordbrukets infrastruktur.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 första strecksatsen får antingen genomföras genom medverkan av grupper av heltidsjordbrukare som använder sig av tekniska rådgivare för detta ändamål, eller genom upprättandet av demonstrationsjordbruk. Dessa åtgärder får inte omfatta verksamhetsområden som normalt faller inom ramen för rådgivning inom jordbruket och de får inte heller genomföras av en offentlig myndighet.

Artikel 6

I denna förordning avses med projekt varje materiell investering inom den statliga, halvstatliga eller privata sektorn samt varje bestämd offentlig insats i samband med de åtgärder som avses i artikel 5.

AVDELNING III

Finansiella och allmänna bestämmelser

Artikel 7

1. Ansökningar om stöd från fonden skall gå via Belgien.

2. För att kunna få stöd från fonden måste projekten ha fått ett positivt yttrande från Belgien.

3. Belgien skall delta i finansieringen av projektet.

4. Till ansökningar om stöd skall bifogas dels sådana handlingar som visar att projektet uppfyller de villkor som fastställs i avdelning I, dels sådan regelbunden information som avses i artikel 4.4 och som bevisar att de åtgärder i programmet som ligger utanför jordbrukets område håller på att genomföras.

5. Vilken information som skall ingå i ansökningarna och i vilken form de skall läggas fram, skall avgöras i enlighet med förfarandet i artikel 13 och efter samråd med fondkommittén om de finansiella aspekterna.

Artikel 8

1. Kommissionen skall besluta om beviljande av stöd från fonden i enlighet med förfarandet i artikel 13 efter samråd med fondkommittén om de finansiella aspekterna.

2. Belgien och stödmottagaren skall underrättas om kommissionens beslut.

Artikel 9

Projekt som kan få gemenskapsstöd inom ramen för andra gemensamma åtgärder enligt artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 729/70 eller som får stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden skall inte omfattas av denna förordning.

Artikel 10

1. Den gemensamma åtgärdens varaktighet skall begränsas till fem år från och med dagen för tillkännagivandet av det yttrande som avses i artikel 4.3.

2. Under det fjärde året skall kommissionen lämna en lägesrapport angående den gemensamma åtgärden. Före utgången av femårsperioden skall rådet på förslag av kommissionen besluta om åtgärderna bör förlängas.

3. Fondens uppskattade kostnad för den gemensamma åtgärden är fem miljoner ecu för den period som anges i punkt 1.

4. Artikel 6.5 i förordning (EEG) nr 729/70 skall tillämpas på denna förordning.

Artikel 11

1. Stöd från fonden skall bestå av kapitaltillskott som betalas ut vid ett eller flera tillfällen.

2. Fondens anslag till varje projekt skall utgöra högst 35 % av dess faktiska kostnader. Med avseende på åtgärderna i artikel 5.1 första strecksatsen skall sådana faktiska kostnader endast omfatta driftskostnader och inte administrationsutgifter eller kostnader för att bilda nya jordbruksföretag.

Artikel 12

1. Stöd från fonden skall beviljas till de fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar därav som bär det slutliga ansvaret för finansieringen av varje projekt.

Utbetalningar från fonden skall göras av de organ som Belgien har utsett till detta.

2. Under hela den period när fonden beviljar stöd skall den myndighet eller det organ som Belgien utsett för detta ändamål till kommissionen på dess begäran överlämna alla bevishandlingar som styrker att de finansiella eller andra villkor som fastställts för varje projekt uppfylls. Om så krävs får kommissionen utföra kontroller på plats.

Efter samråd med fondkommittén om de finansiella aspekterna får kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 13 fatta beslut om att tillfälligt upphäva, minska eller dra in stödet från fonden i följande fall:

P Om projektet inte genomförs som beräknat.

P Om vissa av de villkor som fastställs inte har uppfyllts.

P Om stödmottagaren, i strid med de uppgifter som lämnas i ansökan och som åberopas i beslutet om att bevilja stöd, inte påbörjar arbetet inom två år från den dag då beslutet om att bevilja stöd meddelades, eller inte före utgången av en sådan tidsfrist lämnar fullgoda garantier för att projektet kommer att slutföras.

Belgien och stödmottagaren skall underrättas om beslutet.

Kommissionen skall återkräva belopp vars utbetalning inte var eller inte längre är berättigad.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.5 i finansförordningen av den 21 december 1977 för tillämpning på Europeiska gemenskapernas allmänna budget(), får de övriga projekt som avses i artikel 5 finansieras med hjälp av de anslag som finns tillgängliga genom ett beslut som fattats i enlighet med denna artikel punkt 2 andra stycket eller genom att stödmottagaren beslutat att inte genomföra projektet eller att minska det investeringsbelopp som nämns i beslutet om att bevilja stöd.

4. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

Artikel 13

1. När förfarandet i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till Ständiga kommittén för jordbrukets struktur, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Ständiga kommittén för jordbrukets struktur skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med en majoritet av 45 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med yttrandet från Ständiga kommittén för jordbrukets struktur skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet och får uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättades.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom en månad.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 30 juni 1981.

På rådets vägnar

G. BRAKS

Ordförande

()) EGT nr C 85, 8.4.1980, s. 53.

()) EGT nr L 128, 19.5.1975, s. 8.

()) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

()) EGT nr L 367, 31.12.1980, s. 87.

()) EGT nr L 73, 21.3.1975, s. 1.

()) EGT nr L 35, 9.2.1979, s. 1.

()) EGT nr L 356, 31.12.1977, s. 1.