Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31981R2143.pdf

31981R2143

Rådets förordning (EEG) nr 2143/81 av den 27 juli 1981 om ändring av förordning nr 79/65/EEG om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 210 , 30/07/1981 s. 0001 - 0004

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 13 s. 0191

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 22 s. 0239

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 13 s. 0191

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 22 s. 0239RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2143/81 av den 27 juli 1981 om ändring av förordning nr 79/65/EEG om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Genom förordning nr 79/65/EEG (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2910/73 () inrättade rådet ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag i Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Informationssystemets undersökningsområde måste bestå av alla jordbruksföretag av en viss ekonomisk storlek, oberoende av om jordbrukaren åtar sig annat arbete utanför företaget.

För att få redovisningsresultat som är tillräckligt enhetliga på gemenskapsnivå bör de rapporterande företagen fördelas efter områden och de olika företagskategorierna genom att undersökningsområdet delas in enligt gemenskapens typologi för jordbruksföretag, fastställd genom beslut 78/463/EEG ().

Alla rapporterande företag som undersöks i medlemsstaterna för registrering av inkomster i jordbruket som underlag för jordbrukspolitiken bör tillhöra gemenskapens informationssystem och antalet rapporterande företag bör därför ökas. Detta antal bör kunna variera inom vissa gränser och beroende på utvecklingen inom jordbruket och kraven på uppgifter från den gemensamma jordbrukspolitiken.

Rapporterande företag måste väljas enligt de regler som anges i en urvalsplan med syfte att få ett representativt urval för redovisning på undersökningsområdet.

Med tanke på gjorda erfarenheter är det önskvärt att de viktigaste besluten om val av rapporterande företag, särskilt hur urvalsplanen upprättas, bör fattas på nationell nivå. Följaktligen är det på den nivån som ett organ bör göras ansvarigt för detta uppdrag. De medlemsstater som har flera områden bör dock kunna behålla sina regionala kommittéer.

Det nationella samordningsorganet måste ha en nyckelroll i handhavandet av informationssystemet. I detta syfte bör det förses med nya uppgifter.

Erfarenheten visar att det inte längre är önskvärt att införa tilläggsvillkor i det avtal som skall slutas mellan medlemsstaten och bokföringsbyråerna.

Informationssystemets områden skall i största möjliga mån vara identiska med dem som används för att redovisa andra regionala uppgifter som är väsentliga för att skapa riktlinjer för den gemensamma jordbrukspolitiken. I detta avseende bör bilagan till förordning nr 79/65/EEG ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning nr 79/65/EEG ändras på följande sätt:

1) Artikel 2 b skall ersättas med följande:

"b) företagskategori: en grupp av jordbruksföretag som tillhör samma kategorier i fråga om jordbrukets driftsinriktning och ekonomiska storlek, angivna i gemenskapens typologi för jordbruksföretag, fastställd genom beslut 78/463/EEG ()."

Följande fotnot skall läggas till längst ner på sidan:

"b) " () EGT nr L 148, 5.6.1978, s. 1."

2) Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Det undersökningsområde som avses i artikel 1.2 a skall omfatta de jordbruksföretag som är av en storlek som i ekonomiskt avseende är lika med eller större än det tröskelvärde, uttryckt i europeiska storleksenheter (ESE) som definieras genom beslut 78/463/EEG.

2. För att bli behörigt som rapporterande företag skall ett jordbruksföretag

a) ha en storlek som i ekonomiskt avseende är lika med eller större än ett tröskelvärde som fastställs enligt punkt 1,

b) drivas av en jordbrukare som vill och kan sköta redovisningen för jordbruket och är beredd att ställa redovisningsuppgifter från sitt företag till kommissionens förfogande,

c) tillsammans med de övriga företagen och på områdesnivå vara representativt för undersökningsområdet.

3. Det högsta antalet rapporterande företag skall vara 45 000.

4. Tillämpningsföreskrifter till denna artikel, särskilt tröskelvärdet för företagens ekonomiska storlek och antalet rapporterande företag per område, skall fastställas enligt förfarandet i artikel 19."

3) Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. Varje medlemsstat skall före den 1 februari 1982 inrätta en nationell kommitté för informationssystemet, nedan kallad "den nationella kommittén".

2. Den nationella kommittén skall ha ansvaret för valet av rapporterande företag. För detta ändamål skall dess uppgifter framför allt omfatta godkännandet av

a) planen för val av rapporterande företag, särskilt hur de rapporterande företagen skall fördelas per företagskategori och tillämpningsföreskrifterna för val av företag,

b) rapporten om tillämpningen av planen för val av rapporterande företag.

3. Ordföranden i den nationella kommittén skall utses av medlemsstaten bland medlemmarna i denna kommitté.

Den nationella kommitténs beslut skall vara enhälliga. Om enighet inte kan uppnås skall beslut fattas av en myndighet som medlemsstaten utser.

4. Medlemsstater som har flera områden får för varje område under sin jurisdiktion upprätta en regional kommitté för informationssystemet; nedan kallad "den regionala kommittén".

Den regionala kommittén skall särskilt ha som uppgift att arbeta med det samordningsorgan som anges i artikel 6 för att välja ut rapporterande företag.

5. Tillämpningsföreskrifterna till denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 19."

4) Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

1. Varje medlemsstat skall tillsätta ett samordningsorgan, vars uppgifter skall vara

a) att underrätta den nationella kommittén, de regionala kommittéerna och bokföringsbyråerna om de gällande tillämpningsföreskrifterna och att säkerställa att dessa föreskrifter tillämpas korrekt,

b) att utarbeta och till den nationella kommittén överlämna för godkännande och därefter till kommissionen överlämna

P planen för val av rapporterande företag, vilken skall utarbetas med de senaste statistikuppgifterna som underlag, sammanställd enligt gemenskapens typologi för jordbruksföretag,

P rapporten om genomförandet av planen för val av rapporterande företag,

c) att sammanställa

P förteckningen över rapporterande företag,

P förteckningen över bokföringsbyråer som vill och kan upprätta företagsredovisningar, enligt de avtalsvillkor som anges i artiklarna 9 och 14,

d) att sammanställa de företagsredovisningar som bokföringsbyråerna översänt och med hjälp av ett gemensamt kontrollprogram kontrollera att de är korrekt ifyllda,

e) att överlämna de ifyllda företagsredovisningarna till kommissionen omedelbart efter kontrollen,

f) att till den nationella kommittén, de regionala kommittéerna och bokföringsbyråerna överlämna alla förfrågningar om information som avses i artikel 16 och att överlämna svaren på dessa till kommissionen.

2. Tillämpningsföreskrifterna till denna artikel skall utarbetas enligt förfarandet i artikel 19."

5) Artikel 9.2 andra stycket skall upphöra att gälla.

6) Artikel 16.1 skall ersättas med följande:

"1. Den nationella kommittén, de regionala kommittéerna, samordningsorganet och bokföringsbyråerna skall vara skyldiga att, inom sina respektive ansvarsområden, ge kommissionen alla uppgifter som den begär av dem om hur de utför sina arbetsuppgifter vid tillämpningen av denna förordning.

Denna begäran om uppgifter till den nationella kommittén, de regionala kommittéerna eller bokföringsbyråerna och svaren på dessa skall meddelas skriftligen genom samordningsorganet."

7) Artikel 20 skall ersättas med följande:

"Artikel 20

1. Samråd med Gemenskapskommittén skall ske

a) för att bekräfta att planen för val av rapporterande företag stämmer överens med bestämmelserna i artikel 4,

b) för att analysera och värdera de vägda årliga resultaten från informationssystemet och med särskild hänsyn till uppgifter från andra källor, bl.a. genom statistik- och redovisningsuppgifter på nationell nivå.

2. Gemenskapskommittén får undersöka alla andra frågor som ordföranden förelägger den, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädare för en medlemsstat.

Kommittén skall i oktober varje år undersöka hur inkomsterna inom jordbruket i gemenskapen utvecklats, särskilt på grundval av de förändrade resultaten från informationssystemet.

Kommittén skall löpande hållas underrättad om informationssystemets verksamhet."

8) Artikel 22.2 skall ersättas med följande:

"2. Kostnader som gäller inrättandet av och verksamheten i den nationella kommittén, de regionala kommittéerna och samordningsorganen skall inte ingå i gemenskapens budget."

9) I artikel 23 skall "1 januari 1980" ersättas med "1 januari 1990".

10) Bilagan skall ersättas med följande:

"BILAGA

Förteckning över de områden som avses i artikel 2 d

Tyskland

1. Schleswig-Holstein

2. Hamburg

3. Niedersachsen

4. Bremen

5. Nordrhein-Westfalen

6. Hessen

7. Rheinland-Pfalz

8. Baden-Württemberg

9. Bayern

10. Saarland

11. Berlin

Frankrike

1. Île de France

2. Champagne-Ardenne

3. Picardie

4. Haute-Normandie

5. Centre

6. Basse-Normandie

7. Bourgogne

8. Nord-Pas-de-Calais

9. Lorraine

10. Alsace

11. Franche-Comté

12. Pays de la Loire

13. Bretagne

14. Poitou-Charentes

15. Aquitaine

16. Midi-Pyrénées

17. Limousin

18. Rhône-Alpes

19. Auvergne

20. Languedoc-Roussillon

21. Provence-Alpes-Côte d'Azur

22. Corse

Italien

1. Piemonte

2. Valle d'Aosta

3. Lombardia

4. Alto Adige

5. Trentino

6. Veneto

7. Friulio P Venezia Giulia

8. Liguria

9. Emilia P Romagna

10. Toscana

11. Umbria

12. Marche

13. Lazio

14. Abruzzi

15. Molise

16. Campania

17. Puglia

18. Basilicata

19. Calabria

20. Sicilia

21. Sardegna

Belgien

Utgör ett område

Luxemburg

Utgör ett område

Nederländerna

Utgör ett område

Danmark

Utgör ett område

Irland

Utgör ett område

Förenade kungariket

1. England P norra regionen

2. England P östra regionen

3. England P västra regionen

4. Wales

5. Skottland

6. Nordirland

Grekland

1. Ìáêåäïíßá P ÈñÜêç

2. Çðåéñïò P Ðåëïðüííçóïò P ÍÞóïé Éïíßïõ

3. Èåóóáëßá

4. ÓôåñåÜ ÅëëÜò P ÍÞóïé Áéãáßïõ P ÊñÞôç."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1981.

Den skall tillämpas från och med räkenskapsåret 1982.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 1981.

På rådets vägnar

P. WALKER

Ordförande

()) EGT nr C 341, 31.12.1980, s. 26.

()) EGT nr C 172, 13.7.1981, s. 47.

()) EGT nr C 159, 29.6.1981, s. 12.

()) EGT nr 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

()) EGT nr L 299, 23.10.1973, s. 1.

()) EGT nr L 148, 5.6.1978, s. 1.