Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31982L0400.pdf

31982L0400

Rådets direktiv 82/400/EEG av den 14 juni 1982 om ändring av direktiv 77/391/EEG och om införande av en kompletterande gemenskapsåtgärd för att utrota brucellos, tuberkulos och leukos hos nötkreaturEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 173 , 19/06/1982 s. 0018 - 0019

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0041

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 25 s. 0201

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0041

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 25 s. 0201RÅDETS DIREKTIV av den 14 juni 1982 om ändring av direktiv 77/391/EEG och om införande av en kompletterande gemenskapsåtgärd för att utrota brucellos, tuberculos och leukos hos nötkreatur (82/400/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

I rådets direktiv 77/391/EEG av den 17 maj 1977 om införande av gemenskapens åtgärder för att utrota brucellos, tuberculos och leukos hos nötkreatur(), senast ändrat genom direktiv 81/476/EEG(), begränsades åtgärdernas varaktighet till tre år.

Med hänsyn till de erhållna resultaten och till att medlemsstaterna har visat att programmen framskrider tillfredsställande bör en kompletterande tvåårsperiod inrättas och det bör föreskrivas om finansieringen av denna i syfte att nå de uppsatta målen.

I artikel 29.3 i rådets direktiv 78/52/EEG av den 13 december 1977 om fastställande av gemenskapens kriterier som skall tillämpas vid upprättandet av nationella program för att påskynda utrotningen av brucellos, tuberculos och enzootisk bovin leukos() föreskrivs att den ursprungligen överenskomna treårsperioden skulle börja den dag som kommissionen fastställde i sitt beslut om godkännande av de nationella utrotningsprogrammen. Följaktligen upphör medlemsstaternas ursprungliga program, med undantag för Greklands och Italiens, på olika dagar under 1981. För att ge tid till tekniska och finansiella anpassningar i samband med den nya åtgärden bör varaktigheten av de ursprungliga program som fullbordas under 1981 förlängas till och med den 31 december 1981.

För att möjliggöra de eventuella ändringar i de ursprungliga programmen som kan bli nödvändiga på grund av de aktuella sjukdomarnas epizoiska utveckling så att de vidtagna åtgärderna ska bli framgångsrika måste medlemsstaterna förbereda nya program. Varaktigheten för genomförandet av de nya programmen bör beräknas på så sätt att i samtliga fall hela programplanen, det vill säga ursprungsprogrammet och det nya programmet, omfattar en total period om fem år.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 6 i direktiv 77/391/EEG skall följande stycke läggas till:

"3. För de medlemsstater vars treårsprogram upphör under 1981 skall dock treårsperioden förlängas till och med den 31 december 1981."

Artikel 2

1. Härmed inrättas en gemenskapsåtgärd med syfte att fullborda utrotningen av brucellos, tuberculos och leukos hos nötkreatur.

2. Varaktigheten av den kompletterande åtgärden skall fastställas så att den sammanlagda varaktigheten av den åtgärd som infördes genom direktiv 77/391/EEG tillsammans med den kompletterande åtgärden blir fem år.

3. Gemenskapen skall bidra finansiellt till genomförandet av den kompletterande åtgärden.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall förbereda nya program för att påskynda utrotningen i enlighet med artiklarna 2, 3 och 4 i direktiv 77/391/EEG och i enlighet med de kriterier som inrättades genom direktiv 78/52/EEG för att säkerställa kontinuiteten av de åtgärder som verkställs enligt de ursprungliga programmen, med hänsyn till uppnådda resultat och eventuellt nödvändiga ändringar.

2. De nya programmen skall meddelas till kommissionen senast två månader efter underrättelse om detta direktiv vad gäller Belgien, Danmark, Frankrike, Förenade Kungariket, Irland och Tyskland och före den 1 januari 1983 vad gäller Grekland och Italien.

Artikel 4

1. Kommissionen skall granska de nya program som meddelas i enlighet med artikel 3.2 för att, på grundval av dessa programs förenlighet med direktiv 77/391/EEG, direktiv 78/52/EEG och det här direktivet och med beaktande av direktivens målsättningar, fastställa om villkoren för gemenskapens finansiella deltagande är uppfyllda.

2. Inom två månader efter mottagandet av programmen skall kommissionen överlämna ett utkast till beslut till Ständiga veterinärmedicinska kommittén (nedan kallad "kommittén"). Kommittén skall avge sitt yttrande i enlighet med förfarandet i artikel 8.

3. På de dagar som fastställs av kommissionen i dess beslut om godkännande skall medlemsstaterna sätta i kraft de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som krävs för att genomföra de nya program för att påskynda utrotningen som avses i artikel 3 och som godkänns i enlighet med punkt 2.

Artikel 5

1. De utgifter som uppstår i medlemsstaterna i samband med de åtgärder som antas i enlighet med de program som avses i artikel 3 skall berättiga till gemenskapsstöd inom de gränser som anges i punkt 3 och i artikel 2.

2. Gemenskapen skall betala medlemsstaterna 72,5 ecu för varje ko som slaktas och 36,25 ecu för varje annat nötkreatur som slaktas i enlighet med de åtgärder som avses i kapitel 1 i direktiv 77/391/EEG.

3. Det stöd som skall belasta gemenskapens budget enligt kapitlet om utgifter inom jordbrukssektorn beräknas till 35 miljoner ecu under varaktigheten av de åtgärder som avses i punkt 1.

4. De åtgärder som antas av medlemsstaterna skall berättiga till finansiellt stöd från gemenskapen endast om bestämmelserna avseende dessa åtgärder har godkänts med stöd av artikel 4.

Artikel 6

1. Bestämmelserna i artikel 7.1 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken() skall tillämpas på kommissionens beslut i fråga om gemenskapens finansiering av den aktuella åtgärden.

2. Ansökningar om utbetalning skall avse slakt som har genomförts i medlemsstaterna under ett år och lämnas in före den 1 juli följande år.

3. Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

Artikel 7

1. Veterinära kontroller av planernas tillämpning skall genomföras i enlighet med artikel 10 i direktiv 77/391/EEG.

2. När samtliga utrotningsplaner har genomförts skall kommissionen till rådet överlämna en allmän rapport över de erhållna resultaten, om nödvändigt med förslag till ytterligare harmonisering av nationella skyddsåtgärder.

Artikel 8

1. När hänvisning görs till förfarandet i denna artikel skall kommittén utan dröjsmål konsulteras av dess ordförande, antingen på hans eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

2. I kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med en majoritet på 45 röster.

4. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. Rådet skall fatta beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommisisonen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 14 juni 1982.

På rådets vägnar

P. de KEERSMAEKER

Ordförande

() EGT nr C 289, 11.11.1981, s. 4.

() EGT nr C 40, 15.2.1982, s. 26.

() EGT nr C 112, 3.5.1982, s. 8.

() EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 44.

() EGT nr L 186, 8.7.1981, s. 20.

() EGT nr L 15, 19.1.1978, s. 34.

() EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.