Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31982R1430.pdf

31982R1430

Rådets förordning (EEG) nr 1430/82 av den 18 maj 1982 om importrestriktioner för hampa och hampfrö och om ändring av förordning 1308/70 vad avser hampaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 162 , 12/06/1982 s. 0027 - 0027

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0030

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 25 s. 0169

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0030

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 25 s. 0169RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1430/82 av den 18 maj 1982 om importrestriktioner för hampa och hampfrö och om ändring av förordning 1308/70 vad avser hampa

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 42, 43 och 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Det ökade narkotikamissbruket inom gemenskapen utgör sannolikt en fara för människors hälsa.

I vissa fall innehåller hampaplantans stjälk rusframkallande ämnen. Odlingen av hampa är emellertid i vissa områden inom gemenskapen av betydande vikt. Det är nödvändigt att förhindra att den fara som nämns ovan ökar genom odlingen av hampa inom gemenskapen och genom import av obearbetad hampa och hampfrö. Det stöd som beviljas enligt artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 1308/70 av den 29 juni 1970 om den gemensamma organisationen av marknaden för lin och hampa(), senast ändrad genom 1979 års anslutningsakt, bör därför begränsas till de sorter som erbjuder tillräckligt skydd vad gäller människors hälsa. Import av hampa och hampfrö som inte erbjuder sådant skydd bör förbjudas.

Nödvändig tid bör ges för införandet av dessa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande stycke skall införas som ett andra stycke efter det första stycket i artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 1308/70:

"Stöd skall dock bara beviljas för hampa odlad från utsäde av sorter som erbjuder ett visst skydd, som skall fastställas, vad avser innehållet av rusframkallande ämnen i den skördade produkten."

Artikel 2

1. Import av obearbetad hampa som omfattas av undernummer 57.01 i Gemensamma tulltaxan skall tillåtas bara om produkten uppfyller villkoren i artikel 1.

2. Import av hampfrö som omfattas av undernummer 12.01 A i Gemensamma tulltaxan skall tillåtas bara om utsädet erbjuder de garantier som fastställs i artikel 1.

3. Importen av okrossade hampfrön som omfattas av undernummer 12.01.B i Gemensamma tulltaxan skall tillåtas bara om:

- grobarheten inte överskrider en maximiprocent som skall fastställas,

- eller

- fröna importeras för att användas i vetenskapliga eller tekniska experiment.

4. Rådet skall på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas:

- från och med den 1 augusti 1983 vad avser hampa,

- från och med den 1 januari 1983 vad avser hampfrö.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 1982.

På rådets vägnar

P. de KEERSMAEKER

Ordförande

() EGT nr C 104, 26.4.1982, s. 25.

() EGT nr C 114, 6.5.1982, s. 1.

() EGT nr L 146, 4.7.1970, s. 1.