Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31982R1431.pdf

31982R1431

Rådets förordning (EEG) nr 1431/82 av den 18 maj 1982 om särskilda åtgärder beträffande ärter och åkerbönorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 162 , 12/06/1982 s. 0028 - 0030

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0031

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 25 s. 0170

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0031

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 25 s. 0170RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1431/82 av den 18 maj 1982 om särskilda åtgärder beträffande ärter och åkerbönor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Produktionen av ärter och åkerbönor avsedda som djurfoder är av växande betydelse för gemenskapen. För att främja utvecklingen av denna produktion, som är utsatt för direkt konkurrens från tullfritt importerat oljekraftfoder från tredje land, är det nödvändigt att fortsätta att föreskriva lämpliga stödåtgärder.

Ärter och åkerbönor avsedda som djurfoder måste avsättas på marknaden enligt konkurrensvillkor som är likvärdiga dem som gäller för sojakraftfoder, samtidigt som producenterna säkras ett rimligt utbyte. Den prisnivå på sojakraftfoder som gör det möjligt att nå detta mål kan uttryckas som ett aktiveringspris för stöd för ärter och åkerbönor avsedda som djurfoder.

Med hänsyn till skillnaden i näringsvärdet mellan sojakraftfoder och ärter och åkerbönor och till förhållandet mellan priset på sojakraftfoder och på ärter och åkerbönor bör det stödbelopp som skall ges för att nå ovannämnda mål motsvara en viss procentandel av skillnaden mellan aktiveringspriset och det genomsnittliga världsmarknadspriset på sojakraftfoder.

Produktionen av ärter och åkerbönor som livsmedel är förenad med problem eftersom sådana produkter importeras från tredje land till nedsatta tullsatser. Lämpliga stödåtgärder bör därför införas för regleringsåren 1982/1983 och 1983/1984.

För avsättning av ärter och åkerbönor som livsmedel skall gälla konkurrensvillkor som är likvärdiga dem som gäller för importerade ärter och åkerbönor, samtidigt som producenterna säkras en rimlig inkomst. Den prisnivå på ärter och åkerbönor som gör det möjligt att nå detta mål kan uttryckas som ett målpris för produkter avsedda som livsmedel.

Ärter och åkerbönor avsedda som livsmedel och importerade från tredje land säljs i regel till ett lägre pris än gemenskapsprodukter. Det stöd som skall ges bör därför motsvara skillnaden mellan målpriset och världsmarknadspriset.

För att underlätta tillämpningen av detta system bör stödet ges till de företag som bearbetar ärter och åkerbönor. För att stödsystemet skall gagna jordbrukarna bör det vara en förutsättning för beviljande av stödet att det garanterar jordbrukarna ett pris som inte understiger minimipriset.

De utgifter som uppkommer för medlemsstaterna på grund av de förpliktelser som åligger dem enligt denna förordning skall finansieras av gemenskapen i enlighet med artiklarna 2 och 3 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3509/80().

Syftet med denna förordning är bl.a. att ersätta rådets förordning (EEG) nr 1119/78 av den 22 maj 1978 om särskilda åtgärder för ärter och åkerbönor avsedda som djurfoder(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1459/80(). Förordning (EEG) nr 1119/78 bör därför upphöra att gälla. Med hänsyn till dagen för denna förordnings ikraftträdande och den tid som behövs för att införa allmänna genomförandebestämmelser samt närmare föreskrifter om tillämpning av detta system bör början av regleringsåret 1982/1983 senareläggas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Särskilda åtgärder skall föreskrivas vad gäller

- ärter, med undantag av kikärter, som omfattas av undernummer 07.05 B I i Gemensamma tulltaxan,

- åkerbönor som omfattas av undernummer 07.05 B III i Gemensamma tulltaxan.

Artikel 2

1. Före den 1 augusti varje år skall i enlighet med det förfarande som anges i artikel 43.2 i fördraget följande priser för gemenskapen fastställas för det regleringsår som börjar följande kalenderår:

a) ett aktiveringspris för stöd, härefter kallat aktiveringpris, för de produkter som avses i artikel 1, om de används i djurfoder,

b) ett målpris för dessa produkter, om de används till livsmedel.

2. Aktiveringspriset skall fastställas vad gäller sojakraftfoder till en nivå som gör det möjligt att använda de produkter som avses i artikel 1 till djurfoder i normal konkurrens med oljekraftfoder och som säkerställer ett rimligt utbyte för producenter av ärter och åkerbönor.

3. Målpriset skall fastställas vad gäller ärter och åkerbönor till en för producenterna rimlig nivå med hänsyn till gemenskapens behov.

4. Aktiveringspriset och målpriset skall tillämpas under hela det regleringsår som de är fastställda för; regleringsåret skall löpa från den 1 juli till den 30 juni.

Regleringsåret 1982/1983 skall dock löpa från den 1 augusti 1982 till den 30 juni 1983.

5. Aktiveringspriset och målpriset skall fastställas för en standardkvalitet och skall avse grossistledet. Denna kvalitet skall bestämmas av rådet i enlighet med det förfarande som anges i punkt 1.

Artikel 3

1. När det genomsnittliga världsmarknadspriset på sojakraftfoder, beräknat i enlighet med artikel 4.1, är lägre än aktiveringspriset skall stöd ges för de produkter som avses i artikel 1 och som skördas inom gemenskapen och används till framställning av djurfoder. Stödet skall vara lika med 45 % av skillnaden mellan de två priserna.

2. När det genomsnittliga världsmarknadspriset på de produkter som avses i artikel 1, beräknat i enlighet med artikel 4.2, är lägre än det målpris som har fastställts för regleringsåret, skall stöd motsvarande skillnaden mellan dessa två priser ges för produkter som skördas inom gemenskapen och används till livsmedel.

3. Stöd skall ges endast till avnämare som använder produkterna till livsmedel eller djurfoder och som

- uppfyller kraven för berättigande till stöd,

- garanterar producenten ett pris som inte understiger minimipriset.

Minimipriset skall fastställas till en nivå som med hänsyn till förändringar på marknaden och kostnaderna för transport av produkterna från produktionsområdena till bearbetningsområdena garanterar producenterna en rimlig inkomst.

Detta pris skall fastställas samtidigt som aktiveringspriset och målpriset och enligt samma förfarande. Det skall avse standardkvalitet.

4. Stödet skall betalas ut av den medlemsstat på vars territorium bearbetning till djurfoder eller livsmedel äger rum.

5. Rådet skall, med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen, anta följande:

a) Allmänna bestämmelser om beviljande av stödet.

b) Närmare bestämmelser om kontroll av rätten till stöd. Kontrollen får omfatta såväl ärter och åkerbönor skördade inom gemenskapen som import från tredje land; i det sistnämnda fallet kan det krävas att säkerheter ställs.

c) De villkor som avses i punkt 3.

6. a) Det stödbelopp som avses i artikel 3.1 skall fastställas periodvis av kommissionen.

b) Det stödbelopp som avses i artikel 3.2 skall fastställas minst en gång för varje regleringsår före årets början i enlighet med det förfarande som anges i artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 1117/78 av den 22 maj 1978 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder().

7. Tillämpningsföreskrifter till denna artikel skall antas i enlighet med artikel 12 i förordning (EEG) nr 1117/78.

Artikel 4

1. Det genomsnittliga världsmarknadspriset på sojakraftfoder, beräknat för en gränsövergång till gemenskapen och i förekommande fall justerat med hänsyn till den standardkvalitet som avses i artikel 2.5, skall bestämmas med utgångspunkt från de gynnsammaste inköpsmöjligheterna på världsmarknaden. Rådet skall, med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen, fastställa de kriterier utifrån vilka världsmarknadspriset skall beräknas.

2. Världsmarknadspriset för ärter och åkerbönor, beräknat för en gränsövergång till gemenskapen och i förekommande fall justerat med hänsyn till den standardkvalitet som avses i artikel 2.5, skall bestämmas med utgångspunkt från de gynnsammaste inköpsmöjligheterna på världsmarknaden. Rådet skall, med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen, fastställa de kriterier utifrån vilka världsmarknadspriset skall beräknas.

Detta pris kan vara olika för ärter och för åkerbönor.

3. Tillämpningsföreskrifter till denna artikel skall fastställas i enlighet med artikel 12 i förordning (EEG) nr 1117/78.

Artikel 5

Medlemsstaterna och kommissionen skall meddela varandra de uppgifter som behövs för tillämpning av denna förordning. Omfattningen av dessa uppgifter skall bestämmas i enlighet med artikel 12 i förordning (EEG) nr 1117/78. Beslut om det sätt på vilket uppgifterna skall meddelas och spridas skall fattas i enlighet med samma förfarande.

Artikel 6

Förordning (EEG) nr 1119/78 skall upphöra att gälla den 1 augusti 1982.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 augusti 1982.

Beträffande produkter som används till livsmedel skall den tillämpas endast under regleringsåren 1982/1983 och 1983/1984.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 1982.

På rådets vägnar

P. de KEERSMAEKER

Ordförande

() EGT nr C 104, 26.4.1982, s. 25.

() EGT nr C 114, 6.5.1982, s. 1.

() EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

() EGT nr L 367, 31.12.1980, s. 87.

() EGT nr L 142, 30.5.1978, s. 8.

() EGT nr L 146, 12.6.1980, s. 3.

() EGT nr L 142, 30.5.1978, s. 1.