Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31982R1975.pdf

31982R1975

Rådets förordning (EEG) nr 1975/82 av den 19 juli 1982 om påskyndad utveckling av jordbruket i vissa regioner i GreklandEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 214 , 22/07/1982 s. 0001 - 0006

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0107

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 25 s. 0320

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0107

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 25 s. 0320RÅDETS FÖRORDNING (EEG) Nr 1975/82 av den 19 juli 1982 om påskyndad utveckling av jordbruket i vissa regioner i Grekland

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

I artikel 39.2 a i fördraget föreskrivs att det vid utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken bör tas hänsyn till jordbrukets sociala struktur och de strukturella och naturbetingade olikheterna mellan olika jordbruksområden.

För att uppnå målen med den gemensamma jordbrukspolitiken enligt artikel 39.1 a och b i fördraget bör särskilda åtgärder anpassade till situationen i de mindre gynnade jordbruksområdena vidtas på gemenskapsnivå.

I vissa mindre gynnade områden i Grekland, enligt rådets direktiv 81/645/EEG av den 20 juli 1981 om gemenskapens förteckning över mindre gynnade jordbruksområden enligt direktiv 75/268/EEG (Grekland)(), råder allvarlig arbetslöshet inom jordbruket.

I dessa områden är den andel av den förvärvsarbetande befolkningen som arbetar i jordbruket relativt hög och inkomsterna från jordbruket är mycket små.

Infrastrukturen i dessa landsbygdsområden är mycket otillräcklig, särskilt vad gäller offentliga tjänster som elektricitet, dricksvatten, ägovägar och lokalvägar. Försörjning med nya eller bättre tjänster är en viktig förutsättning för att kunna förbättra jordbruksstrukturerna.

Jordbruksproduktionen i dessa områden hindras allvarligt av en särskilt ojämn nivå på yt- och grundvattnet. Det vatten som finns kan användas för att inrätta små konstbevattningssystem.

I bergsområden är förbättring av betesmarker och åtgärder mot erosion väsentliga förutsättningar för att kunna förbättra jordbruket i dessa områden.

Förhållandevis få jordbrukare i dessa områden är i stånd att genomföra en utvecklingsplan för att uppnå den likvärdiga inkomstnivå som avses i artikel 4.1 i rådets direktiv 72/159/EEG av den 17 april 1972 om modernisering av jordbruksföretag(), senast ändrat genom direktiv 82/436/EEG(). Utveckling av uppfödning av boskap, får och getter, i samband med förbättring av betesmarker och konstbevattning, kan leda till en effektiv och varaktig förbättring av jordbruksföretags ekonomiska situation.

Utbildningsnivån hos jordbruksbefolkningen är särskilt låg. Åtgärderna för att förbättra jordbruksproduktionens villkor kan endast få full verkan om jordbrukarna får en större yrkesskicklighet. Därför är det nödvändigt att förbättra utbildningsstrukturen på jordbruksområdet genom att inrätta utbildningsanläggningar eller genom att utvidga eller modernisera nuvarande anläggningar.

Eftersom viss jordbruksmark är utsatt för erosion är åtgärder för att bevara jordmån och vatten särskilt nödvändiga. Beskogning och föryngring av förfallna skogar, inklusive åtgärder för att skydda och bevara skogar, utgör ett lämpligt sätt att skydda jordbruksmarken i dessa områden.

Dessa mål bör främjas genom en åtgärd som kombinerar dessa olika åtgärder inom ramen för ett program.

Av det ovanstående framgår att dessa åtgärder utgör en gemensam åtgärd enligt artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3509/80().

Kommissionen skall, efter att ha hört Ständiga kommittén för jordbrukets struktur, besluta om godkännande av det program som Grekland inger.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I Åtgärder för att påskynda utvecklingen av jordbruket i vissa regioner i Grekland

Artikel 1

1. För att påskynda utvecklingen av jordbruket i vissa regioner i Grekland, införs härmed en gemensam åtgärd enligt artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 729/70, att genomföras av Grekland, i syfte att uppnå en betydande förbättring av jordbruksstrukturen och villkoren för jordbruksproduktion i de berörda regionerna.

2. Den gemensamma åtgärden skall tillämpas på de mindre gynnade områdena enligt direktiv 81/645/EEG, i de administrativa regionerna Euritania, Karditsa, Trikala, Fthiotis, Fokis, Etoloakarnania, Arta, Preveza, Ioanina, Thesprotia, Grevena, Larissa, Kozani, Kastoria, Florina, Korint, Achaia, Elia, Messenien, Lakonien, Argolis och Arkadien.

3. Gemenskapen får enligt avdelning VIII bevilja stöd till den gemensamma åtgärden genom finansiering via Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, utvecklingssektionen, nedan kallad "fonden", av åtgärder som avser

a) förbättring av infrastrukturen i landsbygden,

b) konstbevattning,

c) markförbättring,

d) utveckling av uppfödning av boskap, får och getter,

e) förbättring av anläggningar för jordbruksutbildning,

f) förbättring av skogsbruket.

4. De åtgärder som avses i punkt 3 skall genomföras inom ramen för ett program som skall utarbetas av Grekland och godkännas av kommissionen.

Artikel 2

1. Det program som avses i artikel 1.4 skall omfatta följande:

a) En beskrivning av de olika åtgärderna i programmet, så som de anges i avdelningarna II-VII, inklusive kostnaden för och finansieringen av dem.

b) En tidsplan för genomförandet av de olika åtgärderna.

c) Bestämmelserna för samordning med andra program eller åtgärder som kan påverka jordbruksutvecklingen i de berörda områdena.

d) En garanti att de planerade åtgärderna är förenliga med kraven på miljöskydd.

2. Programmet skall även innehålla de uppgifter som avses i artiklarna 5, 7, 9, 11, 13 och 15. Grekland skall även lämna ytterligare information som är nödvändig för att kommissionen skall kunna utvärdera programmet.

3. Alla de åtgärder som avses med den gemensamma åtgärden skall ingå i det regionala utvecklingsprogrammet, om Grekland är förpliktat att lämna det till kommissionen enligt artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 724/75 av den 18 mars 1975 om inrättande av Europeiska regionala utvecklingsfonden().

4. Programmets varaktighet skall vara minst lika lång som den gemensamma åtgärdens.

Artikel 3

1. Programmet skall lämnas till kommissionen av Grekland.

2. Programmet och ändringar av det skall godkännas enligt förfarandet i artikel 21 efter samråd med Fondkommittén om de finansiella aspekterna.

AVDELNING II Infrastrukturen i landsbygden

Artikel 4

Den förbättring av infrastrukturen i landsbygden som avses i artikel 1.3 a skall omfatta följande:

a) Försörjning med elektricitet och dricksvatten till jordbruksföretag och byar eller delar av byar vars invånare huvudsakligen är beroende av jordbruk.

b) Uppförande och förbättring av ägovägar och lokalvägar som huvudsakligen används för jordbruk och skogsbruk.

Artikel 5

1. Följande upplysningar skall ingå i det program som avses i artikel 1.4:

- Uppgifter om befolkningen i och utanför jordbruket.

- En uppskattning av antalet gårdar som kommer att förses med elektricitet och dricksvatten.

- Längden på de ägovägar och lokalvägar som skall uppföras eller förbättras och en uppskattning av antalet gårdar som kommer att betjänas av dessa vägar.

2. Denna förordning skall inte tillämpas på projekt för vilka gemenskapsstöd ges i enlighet med andra åtgärder enligt artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 729/70 eller från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

AVDELNING III Konstbevattning

Artikel 6

Den konstbevattning som avses i artikel 1.3 b skall omfatta uppförande av mindre, offentliga konstbevattningsanläggningar som bara i undantagsfall får vara större än 400 hektar.

Artikel 7

Följande upplysningar skall ingå i det program som avses i artikel 1.4:

a) Vilka områden som skall konstbevattnas, var de är belägna och en uppskattning av antalet projekt och gårdar som kommer att betjänas.

b) Uppskattning av kostnader och en utgiftsplan.

c) Det stöd som är avsatt för projektets genomförande.

AVDELNING IV Markförbättring

Artikel 8

Den markförbättring som avses i artikel 1.3 c skall omfatta följande:

a) Förbättring av betesmarker, inklusive nödvändiga anläggningar.

b) Skydd av jordbruksmarken mot erosion orsakad av vatten, som till exempel terrassering och uppsamlingsdiken.

Artikel 9

Följande upplysningar skall ingå i det program som avses i artikel 1.4:

a) - Arealen betesmark som skall förbättras, och typen av och räckvidden på det arbete som planeras.

- Uppskattning av kostnader och en utgiftsplan.

- Det stöd som är avsatt för projektets genomförande.

b) Arealen jordbruksmark som påverkas av skyddsåtgärderna mot erosion, typen av det arbete som planeras och en kostnadsuppskattning.

AVDELNING V Åtgärder för att främja utveckling av uppfödning av boskap, får och getter

Artikel 10

1. Den utveckling av uppfödning av boskap, får och getter som avses i artikel 1.3 d skall omfatta följande:

a) Stöd till modernisering och uppförande av djurstallar.

b) Stöd till inköp av maskiner för foderproduktion.

c) Stöd till inköp av avelsdjur av hankön av godkänd kvalitet, förutsatt att villkoren uppfylls för en ekonomisk användning av dem. Detta stöd skall dock inte beviljas för inköp av tjurar av mjölkras.

d) Ett bidrag till kalvar av köttras eller kalvar som är avkomma från en korsning med ett oxdjur och som hålls minst 12 månader på ursprungsföretaget. Detta bidrag skall beviljas för högst 15 kalvar per jordbruksföretag per år.

2. De stödformer som avses i punkt 1 a och b skall beviljas jordbrukare med jordbruk som huvudsysselsättning som inte kan uppnå den inkomstnivå som fastställs i artikel 4 i direktiv 72/159/EEG och som utarbetar en plan för förbättring av sitt jordbruksföretag. Samma villkor skall tillämpas för beviljande av det stöd som avses i punkt 1 c vid inköp av avelsdjur till individuella jordbruksföretag. Denna förbättringsplan måste visa följande:

- Att avsatta investeringsbelopp uppgår till minst 2 500 ecu per jordbruksföretag.

- Att den del av jordbruksföretagets totala försäljning som härrör från produktion av nöt-, får- och getkött inte kommer att minskas efter förbättringsplanens fullföljande, och att den kommer att utgöra mer än 40 % av jordbruksföretagets totala försäljning.

- En särskild beräkning som visar att investeringen är ekonomiskt lönsam och möjliggör en varaktig förbättring av jordbruksföretagets ekonomiska resultat och därigenom ökar jordbruksföretagets inkomster.

- Att djurstallarna uppfyller de hälso- och hygienvillkor som finns i gemenskapens bestämmelser.

3. Det stöd som avses i punkt 1 a c skall beviljas enligt artikel 8.2 i direktiv 72/159/EEG, med beaktande av artikel 9.1 i rådets direktiv 75/268/EEG. Det maximala investeringsbelopp som får komma i fråga för stöd enligt punkt 1 a skall dock begränsas till 18 135 ecu per individuellt jordbruksföretag.

Artikel 11

Följande upplysningar skall ingå i det program som avses i artikel 1.4:

a) Uppgift om bestämmelserna om utarbetandet av den förbättringsplan som avses i artikel 10.2.

b) De åtgärder som vidtagits för att uppnå målen och villkoren för stödbeviljande.

c) En uppskattning av antalet jordbruksföretag som omfattas av dessa åtgärder.

d) De finansiella resurser som är avsatta för åtgärdernas genomförande.

e) Kopplingen mellan åtgärderna enligt denna avdelning och de som beskrivs i avdelningarna III och IV.

AVDELNING VI Förbättring av anläggningar för jordbruksutbildning

Artikel 12

1. Den förbättring av anläggningar för jordbruksutbildning som avses i artikel 1.3 e skall omfatta uppförande av och utrustning för

- centrum för jordbruksutbildning,

- regionala centrum för jordbruksutbildning.

2. Huvudmålet med dessa utbildningscentrum skall vara att organisera utbildningskurser enligt avdelning II i rådets direktiv 72/161/EEG av den 17 april 1972 om socioekonomisk vägledning för och utveckling av yrkesskickligheten hos sysselsatta inom jordbruket(), senast ändrat genom direktiv 82/436/EEG.

Artikel 13

Följande upplysningar måste ingå i det program som avses i artikel 1.4:

a) Antalet utbildningscentrum som redan finns respektive skall inrättas.

b) Antalet centrum som skall förbättras.

c) Antalet deltagare som skall tas emot i de centrum som avses i a och b.

d) Den uppskattade kostnaden för de åtgärder som avses i a och b.

e) Innehållet i och varaktigheten på planerade utbildningskurser.

AVDELNING VII Skogsbruksåtgärder

Artikel 14

1. Den förbättring av skogsbruket som avses i artikel 1.3 f skall omfatta åtgärder för beskogning, åtgärder för att föryngra förfallna skogar och andra nödvändiga och kompletterande åtgärder som uppförande av skogsvägar, reglering av snabba vattenflöden och brandskydd.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 skall vara nödvändiga för att kunna förbättra villkoren för jordbruket i det berörda området genom bevarande av jordmån och vatten.

Artikel 15

Följande upplysningar måste ingå i det program som avses i artikel 1.4:

- Typen på arbetet, de områden som omfattas av åtgärderna och var områdena är belägna.

- En uppskattning av kostnaderna och av de finansiella resurser som är avsatta.

- Den ekonomiska betydelsen av dessa åtgärder för jordbrukssektorn i de berörda områdena, inklusive konsekvenserna för producenter.

AVDELNING VIII Finansiella och allmänna bestämmelser

Artikel 16

1. Varaktigheten på den gemensamma åtgärden skall begränsas till fem år från dagen för godkännande av det program som avses i artikel 1.4.

2. Under det fjärde året skall kommissionen överlämna en rapport om genomförandet av den gemensamma åtgärden. Före utgången av femårsperioden skall rådet besluta, på förslag av kommissionen, om åtgärden skall förlängas eller inte.

3. Fondens uppskattade kostnad för den gemensamma åtgärden skall vara 198,6 miljoner ecu.

4. Artikel 6.5 i förordning (EEG) nr 729/70 skall tillämpas på denna förordning.

Artikel 17

Bidraget från markägaren skall vara minst 15 % av kostnaden för det arbete som avses i artikel 14. Om det är i allmänhetens intresse att denna mark ingår i programmet och om ägaren sannolikt inte kommer att få någon nytta av att marken ingår i programmet inom överskådlig tid, får ägarens andel övertas av den behöriga myndigheten.

Artikel 18

1. Greklands utgifter enligt den gemensamma åtgärden skall finansieras av fonden, upp till de belopp som anges i punkt 2.

2. Fonden skall återbetala till Grekland följande procentandelar av de faktiska utgifterna:

a) 50 % för det arbete som avses i artikel 4. Detta belopp får dock inte överstiga 40 % av investeringens totala kostnad, i det att de ersättningsberättigande beloppen högst får vara

- 16 miljoner ecu för försörjning av elektricitet,

- 60 miljoner ecu för försörjning av dricksvatten,

- 40 miljoner ecu för ägovägar och lokalvägar.

b) 50 % för de andra åtgärderna, i det att de ersättningsberättigande beloppen högst får vara

- 4 800 ecu per hektar för det arbete som avses i artikel 6, upp till en total areal på 35 000 hektar och ett högsta utgiftsbelopp på 122,5 miljoner ecu,

- 250 ecu per hektar för det arbete som avses i artikel 8 a, upp till en total areal på 120 000 hektar och ett högsta utgiftsbelopp på 25,2 miljoner ecu,

- 1 500 ecu per hektar för det arbete som avses i artikel 8 b, upp till en total areal på 4 500 hektar och ett högsta utgiftsbelopp på 5 miljoner ecu,

- 38,6 miljoner ecu för de åtgärder som avses i artikel 10.1 a, b och c,

- 30 ecu per kalv upp till ett högsta utgiftsbelopp på 3 miljoner ecu för den åtgärd som avses i artikel 10.1 d,

- 7 miljoner ecu för de åtgärder som avses i artikel 12,

- 2 300 ecu per hektar för beskogning, upp till en total areal på 12 000 hektar och ett högsta utgiftsbelopp på 23,3 miljoner ecu,

- 2 000 ecu per hektar för föryngring av förfallna skogar, upp till en total areal på 10 000 hektar och ett högsta utgiftsbelopp på 16,5 miljoner ecu,

- 260 ecu per hektar för reglering av snabba vattenflöden, upp till en total skyddad areal på 100 000 hektar och ett högsta utgiftsbelopp på 21,5 miljoner ecu,

- 150 ecu per hektar för brandskydd, upp till en total skyddad areal på 50 000 hektar och ett högsta utgiftsbelopp på 5,8 miljoner ecu,

- 18 000 ecu per kilometer skogsväg, upp till en total längd på 2 500 kilometer och ett högsta utgiftsbelopp på 35,2 miljoner ecu,

- 5 % av den totala kostnaden för det berörda projektet för förberedande arbete avseende projekt på privat mark enligt artikel 14, upp till ett högsta utgiftsbelopp på 0,8 miljoner ecu.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

Artikel 19

Vid godkännande av det program som avses i artikel 1.4 skall kommissionen enligt en överenskommelse med Grekland bestämma hur den skall få information om utvecklingsåtgärdernas genomförande.

Artikel 20

1. Ansökningar om återbetalning skall avse de utgifter som Grekland har under loppet av ett kalenderår och skall lämnas till kommissionen senast den 1 juli nästföljande år.

2. Beslut om stöd från fonden skall tas enligt artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 729/70.

3. Förskott får beviljas av fonden på grundval av de finansiella bestämmelser som utfärdats av Grekland och mot bakgrund av hur långt arbetet med programmets genomförande kommit.

4. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

Artikel 21

1. När förfarandet i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till Ständiga kommittén för jordbrukets struktur, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Ständiga kommittén för jordbruksstrukturer skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med en majoritet på 45 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med yttrandet från Ständiga kommittén för jordbrukets struktur skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats. Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom en månad.

Artikel 22

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 1982.

På rådets vägnar

B. WESTH

Ordförande

() EGT nr C 84, 3.4.1982, s. 5.

() Yttrandet avgivet den 9 juli 1982.

() Yttrandet avgivet den 30 juni 1982.

() EGT nr L 238, 24.8.1981, s. 1.

() EGT nr L 96, 23.4.1972, s. 1.

() EGT nr L 193, 3.7.1982, s. 37.

() EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

() EGT nr L 367, 31.12.1980, s. 87.

() EGT nr L 73, 21.3.1975, s. 1.

() EGT nr L 96, 23.4.1972, s. 15.