Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31983D0254.pdf

31983D0254

83/254/EEG: Kommissionens beslut av den 25 maj 1983 om ändring av beslut 80/1096/EEG om införande av finansiella gemenskapsåtgärder för utrotning av klassisk svinpestEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 143 , 02/06/1983 s. 0037 - 0038

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 16 s. 0116

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 28 s. 0029

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 16 s. 0116

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 28 s. 0029KOMMISSIONENS BESLUT av den 25 maj 1983 om ändring av beslut 80/1096/EEG om införande av finansiella gemenskapsåtgärder för utrotning av klassisk svinpest (83/254/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

I rådets beslut 80/1096/EEG(), senast ändrat genom beslut 81/477/EEG(), införs finansiella gemenskapsåtgärder för utrotning av klassisk svinpest.

För att klargöra fördelningen av anslag är det nödvändigt att samla alla gemenskapens utgifter för olika veterinära åtgärder i det kapitel som rör utgifter inom jordbrukssektorn för att klargöra fördelningen av anslag.

För att kunna behandla gemenskapens utgifter i samband med genomförandet av ovanstående åtgärder enligt vederbörliga finansiella och monetära bestämmelser och förfaranden bör de relevanta artiklarna i förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3509/80(), och förordning (EEG) nr 129/78 av den 24 januari 1978 om de växelkurser som skall tillämpas i den gemensamma politiken för jordbruksstrukturer () också tillämpas på detta område.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 80/1096/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Gemenskapen skall ge finansiellt stöd till de åtgärder som avses i

- Rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (6).

- Rådets direktiv 80/1095/EEG av den 11 november 1980 om fastställande av villkoren för att göra och hålla gemenskapens territorium fritt från klassisk svinpest (7).

(6) EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11.

(7) EGT nr L 325, 1.12.1980, s. 1."

2. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

1. Gemenskapen skall under en period på fem år ge stöd för genomförandet av de åtgärder som avses i artikel 1.

2. Det stödbelopp som skall belasta det kapitel i gemenskapens budget som rör utgifter inom jordbrukssektorn är beräknad till 35 miljoner ecu under den period som fastställs i punkt 1."

3. I artikel 3 skall följande ändringar göras:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. De utgifter som medlemsstaterna har för genomförandet av den plan som avses i artikel 5 skall subventioneras av gemenskapen inom de gränser som anges i artikel 2."

b) I punkt 2 skall "fondens utvecklingssektion" ersättas med "gemenskapen".

4. Artikel 4.2 skall ersättas med följande:

"2. Artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 729/70 skall tillämpas vid kommissionens beslut om finansieringen av denna åtgärd."

5. Följande artikel 5a skall infogas:

"Artikel 5a

Förordning (EEG) nr 129/78 och artiklarna 8 och 9 i förordning (EEG) nr 729/70 skall också tillämpas."

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 maj 1983.

På kommissionens vägnar

I. KIECHLE

Ordförande

() EGT nr C 299, 16.11.1982, s. 8.

() EGT nr C 68, 14.3.1983, s. 86.

() EGT nr C 77, 21.3.1983, s. 3.

() EGT nr L 325, 1.12.1980, s. 5.

() EGT nr L 186, 8.7.1981, s. 22.

() EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

() EGT nr L 367, 31.12.1980, s. 87.

() EGT nr L 20, 25.1.1978, s. 16.