Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31983L0091.pdf

31983L0091

Rådets direktiv 83/91/EEG av den 7 februari 1983 om ändring av direktiv 72/462/EEG om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, svin och färskt kött och direktiv 77/96/EEG om trikinkontroll (trichinella spiralis) vid import av färskt kött av tamsvin från tredje landhEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 059 , 05/03/1983 s. 0034 - 0048

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 16 s. 0031

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 27 s. 0078

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 16 s. 0031

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 27 s. 0078RÅDETS DIREKTIV av den 7 februari 1983 om ändring av direktiv 72/462/EEG om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, svin och färskt kött och direktiv 77/96/EEG om trikinkontroll (trichinella spiralis) vid import av färskt kött av tamsvin från tredje land (83/91/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

I direktiv 72/462/EEG(), senast ändrat genom direktiv 81/476/EEG(), föreskrivs hälsokrav och krav rörande veterinärbesiktning vid import av nötkreatur, svin och färskt kött från tredje land.

Sedan det ovan nämnda direktivet antogs har vetenskapliga och tekniska framsteg gjorts. Hänsyn bör tas till de erfarenheter som vunnits vid de kontroller som gemenskapens veterinärer utfört i tredje land. Det är önskvärt att gemenskapens bestämmelser anpassas utifrån dessa rön.

I vissa avseenden kan de metoder som utarbetats för att garantera hälsokraven för färskt kött anses motsvara gemenskapens normer på grund av de ytterligare eller alternativa hälsogarantier som lämnats och som bör prövas för varje enskild anläggning.

När det gäller förbud mot import av nötkreatur från tredje land som är smittade med bluetongue är uppfattningen nu att den sjukdomsfria perioden bör vara tolv månader och att en sådan period utgör ett bättre skydd för gemenskapens besättningar.

Det skydd som kan behövas mot tuberkulos och brucellos hos nötkreatur och brucellos hos svin kan anpassas till gemenskapens normer genom ytterligare eller alternativa garantier.

För att förhindra spridning av vissa infektionssjukdomar eller smittsamma sjukdomar som bara kan ske via djur bör hälsokontrollerna både av djur som är avsedda för import till gemenskapen och av djur i transit utföras omedelbart efter deras ankomst till gemenskapens territorium.

Det bör efter denna djurhälsokontroll klart fastställas vilka åtgärder som medlemsstaterna bör vidta.

För att minska antalet dokument bör djurhälsointyget och hygienintyget så långt det är möjligt avfattas på samma ark papper.

Definitionerna av tuberkulosfria och brucellosfria besättningar bör aktualiseras.

Färskt kött av vilt levande klövdjur och hovdjur bör ingå i tillämpningsområdet för direktiv 72/462/EEG så att förteckningen över de tredje länder från vilka sådant kött får importeras till gemenskapen kan upprättas.

I princip bör samma grundläggande garantier i fråga om folk- och djurhälsa krävas i handeln inom gemenskapen som i handeln med tredje land. De tekniska bilagorna till rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln inom gemenskapen med nötkreatur och svin() och rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienproblem vid produktion och utsläppande på marknaden av färskt kött(), båda direktiven senast ändrade genom direktiv 81/476/EEG, bör gälla också för import från tredje land.

Bestämmelser bör införas om hur de tekniska kraven, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och gjorda erfarenheter, kan ändras när det gäller undersökningsmetoderna och undersökningslaboratorierna samt förfarandet vid märkning av det undersökta köttet enligt bilagan till rådets direktiv 77/96/EEG av den 21 december 1976 om trikinundersökning (trichinella spiralis) vid import av färskt kött av tamsvin från tredje land(), senast ändrad genom direktiv 81/476/EEG.

Åtgärder bör vidtas för att rätta till vissa terminologiska brister, särskilt vad gäller överensstämmelsen mellan de olika språkversionerna, som skulle kunna leda till svårigheter vid tillämpningen av bestämmelserna i fråga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 72/462/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 28 skall ersättas med följande:

"KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på import från tredje land av

- tamdjur av nötkreatur och svin för avel, produktion eller slakt,

- färskt kött av tamdjur av följande arter: nötkreatur (inbegripet buffel), svin, får, getter och hovdjur,

- när det gäller artikel 3, färskt kött av vilt levande klövdjur och hovdjur om det rör sig om tillåten import från vissa ursprungstredjeländer.

2. Detta direktiv skall inte tillämpas på

a) djur endast avsedda att tillfälligt användas som betesdjur eller dragdjur i närheten av gemenskapens gränser,

b) kött som ingår i en resandes personliga bagage och som är avsett för egen konsumtion, om den kvantitet som medförs inte överstiger 1 kg per person och under förutsättning att köttet kommer från ett tredje land eller del därav som finns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 3 och från vilket import inte är förbjuden enligt artikel 28,

c) kött som sänds som småpaket till privatpersoner, under förutsättning att köttet inte importeras yrkesmässigt, att den kvantitet som sänds inte överstiger 1 kg och att köttet kommer från ett tredje land eller en del därav som finns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 3 och att import därifrån inte är förbjuden enligt artikel 28,

d) kött avsett att konsumeras av besättning och passagerare ombord på transportmedel som går i internationell trafik.

När sådant kött eller köksavfall lastas av skall det förstöras. Det är dock inte nödvändigt att förstöra kött som direkt eller efter tillfällig förvaring under tullens kontroll överförs från ett transportmedel till ett annat.

Artikel 2

I detta direktiv skall i förekommande fall de definitioner gälla som anges i artikel 2 i direktiven 64/432/EEG, 64/433/EEG och i rådets direktiv 72/461/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import av nötkreatur, svin och färskt kött från tredje land(4), samtliga dessa direktiv senast ändrade genom direktiv 81/476/EEG.

Därutöver avses med

a) officiell veterinär: en veterinär som har förordnats av den centrala behöriga myndigheten i en medlemsstat eller i ett tredje land,

b) destinationsland: den medlemsstat till vilken djur eller färskt kött sänds från ett tredje land,

c) tredje land: ett land i vilket direktiven 64/432/EEG och 64/433/EEG inte tillämpas,

d) import: införsel till gemenskapens territorium av djur eller färskt kött från tredje land,

e) anläggning: ett jordbruk eller en industriell eller kommersiell anläggning under offentlig kontroll belägen på ett tredje lands territorium, på vilken djur regelmässigt hålls eller föds upp för avel, produktion eller slakt,

f) epizootifritt område: ett område inom vilket det officiellt konstaterats att djuren under en viss tidsrymd och inom en viss radie som bestäms enligt förfarandet i artikel 29 inte har haft någon av de smittsamma sjukdomar eller infektionssjukdomar som anges i den förteckning som upprättats i enlighet med samma förfarande.

Artikel 3

1. Rådet skall på förslag av kommissionen upprätta en förteckning över de tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna med hänsyn till den rådande hälsosituationen i dessa länder eller delar av länder får medge import av nötkreatur, svin och färskt kött, eller en eller flera av dessa djurarter och färskt kött samt färskt kött av vilt levande klövdjur och hovdjur. Denna förteckning får kompletteras eller ändras enligt förfarandet i artikel 30.

2. När man i fråga om nötkreatur, svin eller färskt kött skall fatta beslut om ett tredje land eller del därav kan tas upp i den förteckning som avses i punkt 1 skall särskilt följande beaktas:

a) Djurhälsoläget i besättningar hos övriga tamdjur och vilda djur i det tredje landet, varvid särskild uppmärksamhet skall ägnas frågan om förekomsten av exotiska djursjukdomar och hälsoläget i övrigt i landet kan utgöra en fara för människors och djurs hälsa i medlemsstaterna.

b) Hur regelbundet och snabbt det tredje landet informerar om förekomsten av infektionssjukdomar eller smittsamma sjukdomar hos djur på sitt territorium, särskilt om de sjukdomar som finns med på förteckningarna A och B hos OIE (Office Internationale des epizooties).

c) Landets bestämmelser om förebyggande och kontroll av djursjukdomar.

d) Hur veterinärväsendet i landet är organiserat och vilka befogenheter det har.

e) Hur åtgärder för att förebygga och kontrollera infektionssjukdomar eller smittsamma sjukdomar hos djur organiseras och genomförs.

3. Förteckningen enligt punkt 1 liksom alla ändringar av den skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

1. En eller flera förteckningar skall i enlighet med förfarandet i artikel 29 upprättas över de anläggningar från vilka medlemsstaterna får medge import av färskt kött. Förteckningarna får kompletteras eller ändras i enlighet med förfarandet i artikel 30.

2. Vid bedömningen av om ett slakteri, en styckningsanläggning eller ett lagerutrymme utanför ett slakteri eller en styckningsanläggning kan tas upp i någon av de förteckningar som avses i punkt 1 skall särskilt följande beaktas:

a) De garantier som det tredje landet kan lämna för att bestämmelserna i detta direktiv följs.

b) Det tredje landets bestämmelser om behandling av slaktdjur med ämnen som kan påverka köttets tjänlighet.

c) Efterlevnaden i varje enskilt fall av bestämmelserna i detta direktiv och i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG

Avvikelser är dock tillåtna i enlighet med förfarandet i artikel 29 från bestämmelserna i punkt 13 c andra, tredje och fjärde strecksatserna och i punkterna 24 och 41 C i den bilagan, om det tredje landet i fråga ställer motsvarande garantier. I så fall skall i enlighet med samma förfarande minst lika stränga hälsokrav som de krav som anges i den bilagan ställas i varje enskilt fall.

d) Organisationen av köttbesiktningen i det tredje landet, dess befogenheter och den kontroll som den är underkastad.

3. Ett slakteri, en styckningsanläggning eller ett lagerutrymme utanför ett slakteri eller en styckningsanläggning får inte tas upp i förteckningarna enligt punkt 1 såvida det inte är beläget i ett av de tredje länder eller del därav som avses i artikel 3.1 och dessutom officiellt godkänts för export till gemenskapen av de behöriga myndigheterna i det tredje landet. Ett sådant godkännande skall ges om följande villkor är uppfyllda:

a) Överensstämmelse med bestämmelserna i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG.

b) Ständig övervakning av en officiell veterinär i det tredje landet.

4. Förteckningarna enligt punkt 1 och alla ändringar av dem skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Medlemsstaternas och kommissionens veterinära experter skall genomföra kontroll på platsen för att fastställa om bestämmelserna i detta direktiv och särskilt bestämmelserna i artiklarna 3.2, 4.2 och 4.3 verkligen tillämpas.

Om en sådan kontroll enligt denna artikel skulle avslöja allvarliga brister vid en godkänd anläggning skall kommissionen omedelbart underrätta medlemsstaterna och utan dröjsmål fatta ett beslut som tills vidare upphäver godkännandet. Ett slutgiltigt beslut skall fattas enligt förfarandet i artikel 30.

De experter från medlemsstaterna som anförtros dessa kontroller skall utses av kommissionen på förslag av medlemsstaterna.

Dessa kontroller skall utföras på gemenskapens vägnar och gemenskapen skall stå för alla kostnader som kan uppstå i detta sammanhang.

Närmare bestämmelser om hur ofta dessa kontroller skall utföras och om hur de skall organiseras skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 29.

KAPITEL II

Import av nötkreatur och svin

Artikel 6

Trots bestämmelserna i artikel 3.1 skall medlemsstaterna medge import av de djur som avses i detta direktiv endast om de kommer från tredje länder som

a) har varit fria från sjukdomar som djur är mottagliga för

- under de närmast föregående tolv månaderna när det gäller boskapspest, mul- och klövsjuka (exotisk virustyp), elakartad lungsjuka hos nötkreatur, bluetongue, afrikansk svinpest och svinlamhet (Teschensjuka),

- under de närmast föregående sex månaderna när det gäller smittsam vesikulär stomatit,

b) under de närmast föregående tolv månaderna inte har utfört vaccinationer mot de sjukdomar som anges under a första strecksatsen och som dessa djur är mottagliga för.

Artikel 7

Beslut får fattas i enlighet med förfarandet i artikel 29 om att artikel 6 a skall tillämpas endast för en del av ett tredje lands territorium.

Med undantag från bestämmelserna i artikel 6 b får enligt samma förfarande beslut fattas som på vissa villkor medger import av djur som avses i detta direktiv från tredje länder eller delar av tredje länder där man genomför vaccinationer mot en eller flera av de sjukdomar som nämns i artikel 6 a första strecksatsen.

Artikel 8

1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 6 och 7 skall medlemsstaterna godkänna import av de djur som omfattas av detta direktiv från ett tredje land endast om de uppfyller de djurhälsokrav som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 29 för import från detta tredje land, alltefter djurart och destination.

2. Beslut får fattas i enlighet med förfarandet i artikel 29 om att begränsa tillstånden till vissa arter, till slaktdjur, avelsdjur eller produktionsdjur eller till djur som är avsedda för särskilda ändamål eller om att alla nödvändiga djurhälsoåtgärder skall vidtas efter importen.

När det gäller djur till avel eller produktion får de krav som ställs enligt denna punkt variera från en medlemsstat till en annan för att följa de särskilda bestämmelser som gäller för medlemsstaterna inom ramen för handeln inom gemenskapen.

3. Vid fastställandet av djurhälsokraven enligt punkt 1 vad gäller tuberkulos hos nötkreatur och brucellos hos nötkreatur och svin skall man grunda sig på de normer som anges i bilaga A till direktiv 64/432/EEG. Beslut får fattas i enlighet med förfarandet i artikel 29 om att i det enskilda fallet frångå dessa krav om det tredje landet i fråga uppställer liknande djurhälsogarantier. I så fall skall i enlighet med samma förfarande djurhälsokrav som minst motsvarar de krav som ställs i bilaga A till det direktivet fastställas för att medge att sådana djur tas in i gemenskapens besättningar.

Artikel 9

Om en medlemsstat bedömer att de vaccin som används i ett tredje land mot mul- och klövsjuka av virustyperna A, O eller C har vissa brister, skall den förbjuda införsel till sitt territorium av nötkreatur och svin som kommer från det aktuella tredje landet. Den skall så snart som möjligt underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om sitt beslut och redovisa skälen till det. Ständiga veterinärkommittén skall sammanträda så snart som möjligt efter att ha erhållit detta meddelande. Ett beslut skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 30.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall medge import av nötkreatur och svin endast om dessa djur den dag de lastades för transport till destinationslandet utan avbrott befunnit sig på ett tredje lands territorium eller del därav som ingår i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 3.1

a) under minst de närmast föregående sex månaderna om det gäller djur för avel eller produktion,

b) under minst de närmast föregående tre månaderna om det gäller slaktdjur.

Djur som är yngre än sex respektive tre månader skall ha befunnit sig inom territoriet sedan de föddes.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall tillåta import av nötkreatur och svin endast mot uppvisande av ett intyg som utfärdats av en officiell veterinär i det exporterande tredje landet.

Detta intyg skall

a) vara utfärdat den dag då djuren lastades för sändning till destinationslandet,

b) vara utfärdat på minst ett av de officiella språken i destinationslandet och på ett av de officiella språken i den medlemsstat där importkontrollen enligt artikel 12 utförs,

c) i original åtfölja djuren,

d) bekräfta att nötkreaturen och svinen uppfyller de krav som fastställs i detta direktiv och de krav i fråga om import från tredje land som följer av detta direktiv,

e) vara avfattat på ett enda ark papper,

f) upprättas för varje enskild mottagare,

2. Detta intyg skall vara utformat i överensstämmelse med den förlaga som upprättas i enlighet med förfarandet i artikel 29.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall se till att tamdjur av nötkreatur och tamsvin omedelbart efter ankomsten till gemenskapens territorium underkastas en hälsobesiktning utförd av en officiell veterinär, oavsett hur de förtullats.

2. Medlemsstaterna skall se till att förbud utfärdas mot att omsätta nötkreatur och svin inom gemenskapen om det vid besiktningen enligt punkt 1 konstateras att

- djuren inte kommer från ett tredje lands eller del av tredje lands territorium som finns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 3.1,

- djuren är smittade eller misstänks vara smittade eller infekterade med en smittsam sjukdom,

- villkoren enligt detta direktiv och enligt bilaga A-D till direktiv 64/432/EEG inte är uppfyllda av det exporterande tredje landet,

- det intyg som åtföljer djuren inte uppfyller de krav som anges i artikel 11.

3. Den medlemsstat som har utfört den besiktning som avses i punkt 1 skall vidta de åtgärder som den bedömer nödvändiga. Dessa åtgärder skall bland annat omfatta följande:

a) - Placering i karantän av de djur som misstänks vara smittade eller infekterade med en smittsam sjukdom.

- I det i punkt 2 fjärde strecksatsen nämnda fallet omhändertagande av djuren på begäran av avsändaren, mottagaren eller deras ombud i avvaktan på att intyget rättas till.

b) Återsändande av de djur som enligt punkt 2 inte kan godkännas för omsättning, om det inte finns några djurhälsoskäl som förhindrar detta.

Om det inte är möjligt att sända tillbaka djuren skall den behöriga myndigheten beordra att de slaktas och anvisa den anläggning där slakten skall utföras.

c) Slakt och destruktion av alla djur i sändningen om man vid den ovannämnda besiktningen finner bevis för eller misstanke om förekomst av någon av de epizootiska sjukdomar som ingår i den förteckning som upprättats i enlighet med förfarandet i artikel 29.

4. Det intyg som åtföljer nötkreatur och svin vid import skall efter djurhälsobesiktningen (importkontrollen) förses med en anteckning som tydligt anger om införsel av djuren har godkänts eller ej.

5. Under transport över gemenskapens territorium på väg till destinationsmedlemsstaten får medlemsstaterna tillämpa de åtgärder som anges i punkt 3 a första strecksatsen och i punkt 3 c om djuren är smittade eller misstänks vara smittade eller infekterade med en smittsam sjukdom.

6. Djur för vilka importtillstånd medgetts och vilkas destinationsland inte är den medlemsstat som utförde importkontrollen enligt punkt 1, skall utan omlastning sändas vidare till destinationslandet under tullkontroll.

7. Djur som uppfyller kraven vid den importkontroll som föreskrivs i punkt 1 skall genomgå alla ytterligare undersökningar som bedöms nödvändiga i destinationslandet för att kontrollera om bestämmelserna i detta direktiv följts, inbegripet de särskilda villkor som enligt artikel 8 skall bestämmas i enlighet med förfarandet i artikel 29.

Sådana undersökningar kan utföras antingen vid gränsen eller på någon annan plats som anvisas av den behöriga myndigheten i destinationslandet eller på båda ställena.

8. Alla kostnader som uppstår i samband med tillämpningen av denna artikel, inbegripet slakt eller destruktion av djur, skall betalas av avsändaren, mottagaren eller deras ombud utan ersättning från staten.

Artikel 13

Omedelbart efter ankomsten till destinationslandet skall slaktdjur föras direkt till ett slakteri och senast tre arbetsdagar efter ankomsten till slakteriet slaktas i enlighet med gällande hälsokrav.

Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda villkor som eventuellt fastställs i enlighet med förfarandet i artikel 29, kan den behöriga myndigheten i destinationslandet, av hänsyn till djurens hälsa, anvisa det slakteri till vilket dessa djur skall föras.

KAPITEL III

Import av färskt kött

Artikel 14

1. Färskt kött måste komma från djur som i minst tre månader före slakt eller sedan födseln, om djuren i fråga är yngre än tre månader, befunnit sig på ett tredje lands territorium eller del därav som finns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 3.1.

2. Trots bestämmelserna i artikel 3.1 får medlemsstaterna endast medge import av färskt kött som kommer från ett tredje land

a) som under de närmast föregående tolv månaderna har varit fritt från de av följande sjukdomar vilka de djur som köttet kommer från är mottagliga för: boskapspest, mul- och klövsjuka (exotisk virustyp), afrikansk svinpest, svinlamhet (Teschensjuka),

b) där inga vaccinationer har utförts under de närmast föregående tolv månaderna mot de sjukdomar som nämns under a och som de djur som köttet kommer från är mottagliga för.

Artikel 15

Beslut får fattas i enlighet med förfarandet i artikel 29 om att bestämmelserna i artikel 14.2 a endast skall gälla för en del av ett tredje lands territorium.

I enlighet med samma förfarande och trots bestämmelserna i artikel 14.2 b får på vissa villkor import medges av färskt kött från ett tredje land eller del av detta tredje lands territorium där vaccinationer har utförts mot en eller flera av de sjukdomar som anges i artikel 14.2 a.

Artikel 16

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 14 och 15, får import av färskt kött från tredje land medges endast om köttet uppfyller de krav i fråga om folk- och djurhälsa som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 29 för import av färskt kött från tredje land för djurarten i fråga.

Artikel 17

1. Medlemsstaterna får inte medge import av färskt kött i form av slaktkroppar, inbegripet halva slaktkroppar, när det gäller svin och halva slaktkroppar eller kvartsparter när det gäller nötkreatur och hovdjur om det inte är möjligt att rekonstruera varje djurs hela slaktkropp.

2. För sådan import skall följande villkor gälla. Det färska köttet skall

a) komma från ett slakteri som finns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 4.1,

b) komma från ett djur som före slakten besiktats av en officiell veterinär i enlighet med kapitel V i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG och i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv bedömts lämpligt för slakt och senare export till gemenskapen,

c) vara behandlat under sådana hygieniska förhållanden som anges i kapitel VI i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG,

d) ha besiktats efter slakt på en officiell veterinärs ansvar och under hans direkta kontroll i enlighet med kapitel VII i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG och därvid inte ha uppvisat några förändringar, förutom sådana traumatiska skador som uppstått alldeles före slakt eller lokalt begränsade missbildningar eller förändringar, förutsatt att det kan konstateras, vid behov genom en laboratorieundersökning, att dessa inte gör slaktkroppen eller slaktbiprodukterna otjänliga som människoföda eller farliga för människors hälsa,

e) ha en kontrollstämpel som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 29,

f) efter besiktningen efter slakt som utförts på sätt som anges i d ha förvarats under tillfredsställande hygieniska förhållanden i lagerlokaler i enlighet med kapitel XIII i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG,

g) ha transporterats i enlighet med kapitel XIV i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG och behandlats under tillfredsställande hygieniska förhållanden.

3. Vid besiktningen efter slakt enligt punkt 2 d och vid den undersökning av om de hygieniska kraven enligt punkt 2 c och kraven i kapitel XIII i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG är uppfyllda, får den officiella veterinären biträdas av assistenter som står under hans ledning.

Dessa assistenter skall

a) utses av den centrala behöriga myndigheten i exportlandet i enlighet med gällande föreskrifter,

b) ha lämplig utbildning,

c) ha en ställning som säkerställer deras självständighet i förhållande till de ansvariga för anläggningarna,

d) inte ha befogenhet att fatta beslut om det slutliga resultatet av hygienkontrollen.

Artikel 18

1. Trots bestämmelserna i artikel 17.1 får medlemsstaterna medge import av

a) halva slaktkroppar, halva slaktkroppar styckade i högst tre en gros-stycken, kvartsparter eller slaktbiprodukter som uppfyller villkoren i artikel 17.2 och 17.3 och som kommer från slakterier som är anvisade för detta ändamål i enlighet med förfarandet i artikel 29,

b) styckningsdelar som är mindre än kvartsparter eller urbenat kött som kommer från styckningsanläggningar som kontrollerats enligt artikel 4 och godkänts för denna verksamhet i enlighet med förfarandet i artikel 29. Sådant kött skall, utöver de villkor som fastställs i artikel 17.2 och 17.3, uppfylla följande villkor:

i) Det skall ha styckats och framställts i överensstämmelse med föreskrifterna i kapitel VIII i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG.

ii) Det skall ha besiktats av en officiell veterinär i enlighet med bestämmelserna i kapitel IX i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG.

iii) Det skall ha förpackats enligt föreskrifterna i kapitel XI i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG.

iv) Det skall kontrolleras av gemenskapens veterinärer på alla sätt som behövs för att säkerställa att de ovannämnda bestämmelserna följts.

v) Färskt kött av hovdjur skall kontrolleras av destinationslandet med tanke på de eventuella begränsningar som finns vad gäller användningen av sådant kött.

2. Trots artikel 20 k får medlemsstaterna medge import till sina territorier av yttre tuggmuskulatur och hjärna förutsatt att de uppfyller kraven enligt artikel 17.2 och punkt 1 b iii)-v) i denna artikel.

3. Beslut får i enlighet med förfarandet i artikel 29 fattas om att styckning av köttet får ske medan det är varmt i anläggningar som särskilt anvisats för detta ändamål enligt andra särskilda villkor än de villkor som anges i kapitel VIII punkt 45 c i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG.

Artikel 19

Artiklarna 17 och 18 skall inte tillämpas i fråga om färskt kött i följande fall:

a) Färskt kött som med destinationslandets tillstånd importeras för andra ändamål än som livsmedel.

b) Färskt kött som är avsett för utställningsändamål eller för särskilda studier eller analyser, förutsatt att man genom administrativ kontroll kan säkerställa att detta kött inte används som livsmedel och förutsatt att detta kött, med undantag för den mängd som använts vid analysen, förs ut från gemenskapens territorium eller förstörs när utställningen är avslutad eller när de särskilda studierna eller analyserna är utförda.

I detta fall och i det fall som avses under a skall destinationslandet säkerställa att köttet i fråga inte kan användas för annat ändamål än det för vilket det fick tillstånd att föras in på dess territorium.

c) Färskt kött som är avsett uteslutande för internationella organisationers behov, på villkor att godkännande enligt förfarandet i artikel 29 har erhållits för detta och att köttet kommer från ett tredje land som finns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 3.1 och att djurhälsokraven följs. De medlemsstater på vilkas territorium de berörda internationella organisationerna har sitt säte skall se till att detta kött inte övergår till fri omsättning.

Artikel 20

Medlemsstaterna skall förbjuda import av

a) färskt kött från vildsvin eller kryptorchida svin,

b) färskt kött

i) från djur som behandlats med stilben eller stilbenderivat, salter eller estrar av dessa, eller med östrogen eller substanser med tyreostatisk verkan, och kött som innehåller rester av dessa substanser,

ii) som innehåller restsubstanser av andra hormoner eller av antibiotika, antimon, arsenik, pesticider eller andra substanser som är skadliga eller som kan göra konsumtion av det färska köttet farlig eller riskabel för människors hälsa, i den mån dessa restsubstanser förekommer i en koncentration som överstiger tillåtna gränsvärden.

Rådet skall på förslag av kommissionen fastställa tillåtna gränsvärden och kan senare ändra dessa i enlighet med förfarandet i artikel 29.

c) färskt kött som behandlats med joniserande eller ultraviolett strålning och färskt kött från djur som behandlats med mörningsmedel eller andra ämnen som negativt kan ändra köttets sammansättning eller organoleptiska egenskaper,

d) färskt kött som har fått tillsatser av andra ämnen för kontrollstämpling än de ämnen som föreskrivs i kapitel X punkt 57 i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG,

e) färskt kött från djur som visat sig ha tuberkulos i någon form och färskt kött från djur hos vilka man efter slakt konstaterat antingen tuberkulos i någon form eller förekomst av en eller flera levande eller döda dynter (cysticercus bovis eller cysticercus cellulosae) eller, om det gäller svin, förekomst av trikiner,

f) färskt kött från djur som har slaktats för unga,

g) delar av slaktkroppar eller slaktbiprodukter som uppvisar traumatiska skador som har uppstått alldeles före slakt eller missbildningar eller förändringar enligt artikel 17.2 d,

h) blod,

i) färskt kött som är malt eller finfördelat på något liknande sätt samt mekaniskt urbenat kött,

j) färskt kött i bitar på under 100 gram,

k) huvuden av nötkreatur samt delar av huvudets muskulatur och andra vävnader, frånsett tungan och hjärnan.

Artikel 21

Rådet skall på förslag av kommissionen fastställa de metoder och förfaranden som skall användas för att upptäcka förekomst av trikiner i färskt griskött.

Artikel 22

1. Medlemsstaterna får inte medge import av färskt kött om inte ett djurhälsointyg och ett hygienintyg företes som utfärdats av en officiell veterinär i det exporterande tredje landet.

Dessa intyg skall

a) vara utfärdade på minst ett av de officiella språken i destinationslandet och på ett av språken i den medlemsstat där de importkontroller som anges artikel 23 och 24 utförs,

b) i original åtfölja det färska köttet,

c) vara avfattade på ett enda ark papper,

d) upprättas för varje enskild mottagare.

Av djurhälsointyget skall framgå att det färska köttet uppfyller de djurhälsokrav som fastställs i detta direktiv samt de villkor som följer av detta direktiv när det gäller import av färskt kött från tredje land.

2. Intyget skall vara utformat efter den förlaga som fastställs i enlighet med förfarandet i artikel 29.

Man kan enligt samma förfarande från fall till fall besluta att djurhälsointyget och hygienintyget skall upprättas på ett enda ark papper.

3. Hygienintyget skall till form och innehåll överensstämma med den förlaga som finns i bilaga A och utfärdas den dag då det färska köttet lastas för att sändas till destinationslandet.

Artikel 23

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att färskt kött vid ankomsten till gemenskapens geografiska territorium omedelbart genomgår en djurhälsokontroll som utförs av den behöriga myndigheten, oberoende av hur det har förtullats.

De närmare bestämmelser som behövs för att säkerställa att kontrollen enligt denna punkt utförs på ett enhetligt sätt skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 29.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 skall medlemsstaterna säkerställa att import förbjuds om det vid denna kontroll konstateras att

- köttet inte kommer från ett tredje lands territorium eller del därav som finns i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 3.1,

- köttet kommer från ett tredje lands territorium eller del därav från vilket import är förbjuden i enlighet med artiklarna 14 och 28,

- det djurhälsointyg som åtföljer köttet inte uppfyller villkoren i artikel 22.1 och 22.2.

3. Medlemsstaterna skall tillåta att färskt kött från ett tredje land transporteras till ett annat tredje land under förutsättning att

a) den berörda parten garanterar att det första tredje land till vilket köttet sänds efter transiteringen genom gemenskapens territorium åtar sig att under inga omständigheter avvisa eller skicka tillbaka till gemenskapen det kött för vilket import eller transitering har tillåtits,

b) transporten dessförinnan har tillåtits av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat på vars territorium djurhälsokontrollen enligt punkt 1 utförs,

c) transporten sker utan omlastning på gemenskapens territorium under de behöriga myndigheternas kontroll i fordon eller containrar som plomberats av de behöriga myndigheterna. Den enda hantering som är tillåten under denna transport är den som sker vid direkt omlastning från båt eller flygplan till andra transportmedel eller vice versa då godset ankommer till eller lämnar gemenskapens territorium.

4. Alla kostnader som uppstår i samband med tillämpningen av denna artikel skall betalas av avsändaren, mottagaren eller deras ombud utan ersättning från staten.

Artikel 24

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att varje leverans av färskt kött genomgår en hygienkontroll innan det saluförs som livsmedel inom gemenskapens geografiska territorium samt en djurhälsokontroll som utförs av en officiell veterinär.

Medlemsstaterna skall säkerställa att importörerna är tvungna att minst två arbetsdagar i förväg varsko den lokala myndighet som ansvarar för importkontrollen om det inkommande färska köttet och därvid ange hur mycket och vilket slags kött det är fråga om samt när kontrollen kan ske.

2. Den hygienkontroll som avses i punkt 1 skall utföras genom stickprov i fråga om import som sker i enlighet med artiklarna 17.1, 18.1 och 18.2. Syftet med denna kontroll skall vara att i enlighet med punkt 3 särskilt kontrollera följande:

a) Hygienintyget: att det färska köttet överensstämmer med uppgifterna på intyget, kontrollstämpeln,

b) Köttets hållbarhet, förekomsten av smuts eller sjukdomsframkallande ämnen,

c) Förekomsten av restsubstanser som anges i artikel 20,

d) Om slakt och styckning utförts i anläggningar som godkänts för detta ändamål,

e) Transportförhållandena.

3. I enlighet med förfarandet i artikel 29 skall de genomförandebestämmelser antas som behövs för att säkerställa att kontrollerna enligt punkt 1 utförs på ett enhetligt sätt, särskilt vad gäller tillämpningen av bestämmelserna i artikel 20 och i synnerhet vad gäller metoderna för analys, hur ofta provtagningar skall ske och övriga provtagningsrutiner.

4. Medlemsstaterna skall förbjuda att färskt kött saluförs om de kontroller som utförs enligt punkt 1 har visat

- att det färska köttet inte är tjänligt som människoföda,

- att de bestämmelser som fastställs i detta direktiv och i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG inte har följts,

- att något av de intyg som avses i artikel 22 som åtföljer varje leverans inte uppfyller de villkor som fastställs i den artikeln.

5. Om det färska köttet inte får importeras skall det skickas tillbaka, såvida detta inte strider mot bestämmelser till skydd för folk- och djurhälsa.

Om det inte är möjligt att skicka tillbaka köttet skall det förstöras på den medlemsstats territorium där kontrollerna har utförts.

Med undantag från denna bestämmelse får den medlemsstat som utför djurhälso- och hygienkontrollerna, om importören eller dennes ombud begär det, medge införsel för andra ändamål än som livsmedel, under förutsättning att det inte finns någon risk för människor eller djur, att köttet kommer från ett tredje land som finns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 3.1 och att import inte är förbjuden enligt artikel 28. Sådant kött får inte lämna den medlemsstatens territorium och köttets slutliga destination skall kontrolleras.

6. I samtliga fall skall intygen efter kontrollerna enligt punkt 1 förses med uppgifter som klart anger hur köttet får användas.

Artikel 25

Varje leverans av färskt kött för vilken en medlemsstat på grundval av kontrollerna enligt artikel 24.1 medgivit övergång till fri omsättning inom gemenskapen skall, när den skickas till destinationslandet, åtföljas av ett intyg som till form och innehåll motsvarar förlagan i bilaga B.

Detta intyg skall

a) upprättas av en behörig officiell veterinär på kontrollstationen eller lagringsplatsen,

b) utfärdas den dag då det färska köttet lastas för att sändas iväg till destinationslandet,

c) avfattas på minst ett av de officiella språken i destinationslandet,

d) i original åtfölja leveransen av färskt kött.

Artikel 26

Alla kostnader som uppstår i samband med tillämpningen av artiklarna 24 och 25, särskilt kostnaderna för kontroll av färskt kött samt kostnaderna för lagring och destruering av köttet skall betalas av avsändaren, mottagaren eller deras ombud utan ersättning från staten.

KAPITEL IV

Allmänna bestämmelser

Artikel 27

1. Medlemsstaterna skall upprätta och till kommissionen översända förteckningar över

a) gränskontrollstationer för import av nötkreatur och svin,

b) kontrollstationer för import av färskt kött.

Dessa kontrollstationer skall godkännas i enlighet med förfarandet i artikel 29.

2. För att de i punkt 1 a nämnda gränskontrollstationerna skall kunna godkännas skall där framför allt finnas tillgång till all nödvändig utrustning för utförande av de kontroller som avses i artikel 12.1 och för desinficering, avlägsnande av foder- och strörester, gödsel, urin och allt annat avfall.

3. För att de i punkt 1 b nämnda kontrollstationerna skall kunna godkännas skall där minst finnas tillgång till

a) undersökningslokaler som är tillräckligt stora för att möjliggöra att undersökningarna utförs på normalt sätt,

b) kyl- och frysrum som är tillräckligt stora,

c) ett upptiningsrum som är tillräckligt stort,

d) ett laboratorium.

4. Den officiella veterinären skall ansvara för kontrollerna. I fråga om rent praktiska uppgifter får han biträdas av för syftet speciellt utbildade assistenter.

Närmare bestämmelser för assistenternas arbete skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 29.

5. Veterinära experter skall kontrollera att utrustningen vid de godkända kontrollstationerna uppfyller villkoren i denna artikel och att kontrollerna utförs i enlighet med detta direktiv.

Dessa experter måste vara medborgare i en annan medlemsstat än den där kontrollstationen är belägen.

Föreskrifter om tillämpningen av denna punkt, särskilt om hur de veterinära experterna skall utses och regler för överprövning skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 29.

6. Alla kostnader som uppstår i samband med tillämpningen av punkt 5 första stycket skall betalas av gemenskapen.

Artikel 28

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 skall den berörda medlemsstaten, om en smittsam djursjukdom bryter ut eller sprids i ett tredje land och sjukdomen kan äventyra djurs hälsa i någon av medlemsstaterna eller om någon annan anledning med anknytning till djurhälsan motiverar det, förbjuda import av de djurarter som omfattas av detta direktiv vare sig de importeras direkt eller indirekt genom en annan medlemsstat från hela ett tredje lands territorium eller del därav.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 skall den berörda medlemsstaten, om en smittsam djursjukdom bryter ut eller sprids i ett tredje land som finns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 3.1 och sjukdomen kan föras vidare genom färskt kött och därmed äventyra människors eller djurs hälsa i någon av medlemsstaterna eller om någon annan anledning med anknytning till djurhälsan motiverar det, förbjuda import av det köttet vare sig det importeras direkt eller indirekt genom en annan medlemsstat från tredje land eller del därav.

3. De åtgärder som vidtas av medlemsstaterna enligt punkterna 1 och 2 och upphävande av sådana åtgärder skall omedelbart meddelas övriga medlemsstater och kommissionen med angivande av skälen därtill.

Ständiga veterinärkommittén skall sammanträda snarast möjligt efter det att den har mottagit detta meddelande och skall i enlighet med förfarandet i artikel 30 besluta om dessa åtgärder skall ändras, särskilt i syfte att samordna dem med åtgärder som vidtagits av andra medlemsstater, eller upphävas.

Om det läge som förutsätts i punkterna 1 och 2 uppstår och om det visar sig nödvändigt att övriga medlemsstater också tillämpar de åtgärder som vidtagits enligt dessa punkter, eventuellt ändrade i enlighet med föregående stycke, skall lämpliga bestämmelser antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.

4. Tillstånd att återuppta import från det berörda tredje landet skall ges i enlighet med samma förfarande.

(4) EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 24."2. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 32a

1. Detta direktiv skall inte tillämpas vid import från tredje land av kött av de djur som anges i artikel 1.1 tredje strecksatsen innan de beslut trätt i kraft som kommissionen fattat i enlighet med förfarandet i artikel 29 i syfte att göra nödvändiga ändringar av den förteckning som avses i artikel 3.

2. Nationell hygienlagstiftning skall även fortsättningsvis gälla för import av sådant kött från tredje land tills dess att gemenskapsbestämmelser på detta område träder i kraft."

3. Bilaga A D skall ersättas med följande bilagor:

">Start Grafik>

BILAGA A

FÖRLAGA

HYGIENINTYG

för färskt kött () som avses sändas till (namn på medlemsstat i gemenskapen)

Nr () ...

Avsändarland: ...

Ministerium: ...

Avdelning: ...

Referens: ...

(frivillig uppgift)

I. Identifiering av köttet:

Kött från: ...

(djurart)

Typ av styckningsdelar: ...

Typ av förpackning: ...

Antal styckningsdelar eller förpackningar: ...

Nettovikt: ...

II. Köttets ursprung

Adress(er) och veterinärkontrollnummer för det eller de godkända slakteriet/slakterierna: ...

...

...

Adress(er) och veterinärkontrollnummer för den eller de godkända styckningsanläggningarna: ...

...

...

III. Köttets destination

Köttet skall sändas från: ...

(avsändningsort)

till: ...

(destinationsland och -ort)

() Färskt kött i enlighet med artikel 2.b i direktiv 64/433/EEG.

() Frivillig uppgift.

med följande transportmedel (): ...

Avsändarens namn och adress: ...

Mottagarens namn och adress: ...

IV. Hälsodeklaration

Som officiell veterinär intygar jag att

a) - det kött som beskrivs ovan () och

- den etikett som är anbringad på de köttförpackningar som beskrivs ovan (),

har en stämpel () som visar att köttet uteslutande kommer från djur som har slaktats i slakterier som är godkända för export till destinationslandet,

b) köttet är tjänligt som människoföda enligt en veterinärbesiktning som har utförts i enlighet med kraven i direktiv 72/462/EEG,

c) köttet har styckats i en godkänd styckningsanläggning,

d) köttet inte har genomgått trikinundersökning eller kylbehandlats i enlighet med artikel 3 i direktiv 77/96/EEG,

e) transportmedlen och lastningsförhållanden för köttet i denna sändning uppfyller de hygienkrav som fastställts för export till destinationslandet.

Utfärdat i den ...

...

(veterinärens namnteckning)

() Ange registreringsnummer för järnvägsvagnar och lastbilar och flightnummer för flygplan och namn för fartyg.

() Stryk det som inte är tillämpligt.

BILAGA B

FÖRLAGA

INTYG OM IMPORTKONTROLL

för färskt kött som importeras från tredje land

Medlemsstat i vilken importkontrollen utfördes: ...

Kontrollstation: ...

Typ av kött: ...

Förpackning: ...

Antal slaktkroppar: ...

Antal halva slaktkroppar: ...

Antal kvartsparter eller förpackningar: ...

Nettovikt: ...

Ursprungstredjeland: ...

Som officiell veterinär intygar jag att det kött som beskrivs i detta intyg kontrollerades vid den tidpunkt då det avsändes.

...

(veterinärs namnteckning)

...

(Plats och datum)">Slut Grafik>

Artikel 2

Artikel 8 i rådets direktiv 77/96/EEG skall ersättas med följande:

"Artikel 8

Beslut får fattas i enlighet med förfarandet i artikel 9 om att anpassa eller utöka bilagorna till det här direktivet mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. Sådana beslut måste säkerställa att hälsogarantierna bibehålls på nuvarande nivå."

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom tolv månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 februari 1983.

På rådets vägnar

H. -J. ROHR

Ordförande

() EGT nr C 250, 30.9.1981, s. 3 och

EGT nr C 293, 9.11.1982, s. 6.

() EGT nr C 267, 11.10.1982, s. 54.

() EGT nr C 64, 15.3.1982, s. 18.

() EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28.

() EGT nr L 186, 8.7.1981, s. 20.

() EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

() EGT nr 121, 29.7.1964. s. 2012/64.

() EGT nr L 26, 31.7.1977, s. 67.