Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31983L0253.pdf

31983L0253

Rådets direktiv 83/253/EEG av den 25 maj 1983 om ändring av direktiv 82/400/EEG om ändring av direktiv 77/391/EEG och om införande av en kompletterande gemeskapsåtgärd för bekámpning av brucellos, tuberkulos och leukos hos nötkreaturEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 143 , 02/06/1983 s. 0036 - 0036

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 16 s. 0115

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 28 s. 0028

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 16 s. 0115

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 28 s. 0028RÅDETS DIREKTIV av den 25 maj 1983 om ändring av direktiv 82/400/EEG om ändring av direktiv 77/391/EEG och om införande av en kompletterande gemenskapsåtgärd för bekämpning av brucellos, tuberkulos och leukos hos nötkreatur (83/253/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Genom rådets direktiv 82/400/EEG () infördes särskilt en kompletterande gemenskapsåtgärd för bekämpning av brucellos, tuberkulos och leukos hos nötkreatur.

För att skapa en bättre överblick över hur anslagen används är det nödvändigt att under det kapitel som rör utgifter inom jordbrukssektorn samla alla utgifter för gemenskapens olika åtgärder inom det veterinära området.

För att relevanta finansiella och monetära regler och förfaranden skall kunna tillämpas vid genomförandet av ovannämnda åtgärd, bör respektive artiklar i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3509/80 (), och rådets förordning (EEG) nr 129/78 av den 24 januari 1978 om de valutakurser som skall användas i den gemensamma jordbrukspolitiken (), tillämpas på motsvarande sätt inom detta område.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel skall införas i direktiv 82/400/EEG:

"Artikel 7a

Förordning (EEG) nr 129/78 och artiklarna 8 och 9 i förordning (EEG) nr 729/70 skall tillämpas på motsvarande sätt."

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 maj 1983.

På rådets vägnar

I. KIECHLE

Ordförande

() EGT nr C 299, 16.11.1982, s. 8.

() EGT nr C 68, 14.3.1983, s. 86.

() EGT nr C 77, 21.3.1983, s. 3.

() EGT nr L 173, 19.6.1982, s. 18.

() EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

() EGT nr L 367, 31.12.1980, s. 87.

() (7) EGT nr L 20, 25.1.1978, s. 16.