Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

84/371/EEG: Kommissionens beslut av den 3 juli 1984 om fastställande av utformningen av den särskilda märkning av färskt kött som avses i artikel 5 a i direktiv 64/433/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 196 , 26/07/1984 s. 0046 - 0046

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 17 s. 0231

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 31 s. 0192

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 17 s. 0231

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 31 s. 0192KOMMISSIONENS BESLUT av den 3 juli 1984 om fastställande av utformningen av den särskilda märkning av färskt kött som avses i artikel 5 a i direktiv 64/433/EEG (84/371/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och

med beaktande av rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen(), senast ändrat genom direktiv 83/90/EEG(), särskilt artikel 5 a i detta, och

med beaktande av följande:

Artikel 5 a i direktiv 64/433/EEG föreskriver att vissa slag av kött får sändas från en medlemsstats territorium till en annan medlemsstats territorium endast om köttet är avsett att genomgå en av de behandlingar som avses i rådets direktiv 77/99/EEG(), och om det har en speciell märkning.

Det är nödvändigt att fastställa ett märke som är lätt att känna igen och som ger de garantier som behövs för att särskilja köttet.

De åtgärder som avses i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM BESLUTAS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det märke som avses i artikel 5 a i direktiv 64/433/EEG skall vara utformat på det sätt som framgår av bilagan.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 juli 1984.

På kommissionens vägnar

Poul DALSAGER

Ledamot av kommissionen

() EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

() EGT nr L 59, 5.3.1983, s. 10.

() EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 85.

BILAGA

Det speciella märket skall bestå av den oval som beskrivs i punkt 49 i kapitel X i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG som korsas av två parallella raka linjer med ett avstånd på minst 1 cm tvärsöver den ovala stämpelns längsta diameter. Uppgifterna på stämpeln skall förbli läsliga, och de två parallella linjerna skall vara lika tydliga som märkets yttre ram.