Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31984L0319.pdf

31984L0319

Kommissionens direktiv 84/319/EEG av den 7 juni 1984 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 77/96/EEG om trikinundersökning (trichinella spiralis) vid import av färskt kött av tamsvin från tredje landEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 167 , 27/06/1984 s. 0034 - 0043

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 17 s. 0185

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 31 s. 0083

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 17 s. 0185

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 31 s. 0083KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 7 juni 1984 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 77/96/EEG om trikinundersökning (trichinella spiralis) vid import av färskt kött av tamsvin från tredje land (84/319/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 77/96/EEG av den 21 december 1976 om trikinundersökning (trichinella spiralis) vid import av färskt kött av tamsvin från tredje land (), senast ändrat genom direktiv 83/91/EEG (), och särskilt artikel 8 i detta, och

med beaktande av följande:

Nyligen genomförda studier har gjort det möjligt att utforma nya metoder för att upptäcka trikiner i svinkött. Dessa metoders tillförlitlighet när det gäller hälsoskydd motsvarar de som de nu använda metoderna ger. Nödvändiga tillägg bör därför göras till bilaga 1 till direktiv 77/96/EEG.

I syfte att underlätta arbetet med trikinundersökningar, bör det överlåtas till tredje land och till medlemsstaterna själva att välja vilken av de fastställda metoderna som de vill använda.

Viss teknisk anpassning bör göras av de trikinundersökningsmetoder som nu används, liksom av de krav som de laboratorier som arbetar med trikinundersökningar skall uppfylla.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/96 skall ändras i enlighet med föreskrifterna i bilagan.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1985 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 juni 1984.

På kommissionens vägnar

Poul DALSAGER

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 67.

() EGT nr L 59, 5.3.1983, s. 34.

BILAGA

A. Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

1. I punkt II a:

- den tionde strecksatsen skall bytas ut mot följande:

"- ett stereomikroskop (15 till 40 gångers förstoring) med lämplig ljuskälla",

- den sista strecksatsen skall bytas ut mot följande:

"- digestionsvätska bestående av: 10 g pepsin (80 ì/g FIP: Fédération internationale de pharmacie) 5 ml HCl (lägst 37 %) som blandas med vattenledningsvatten så att det blir 1 liter totalt."2. Punkt III skall ersättas med följande:

"III. DIGESTIONSMETODEN TILLÄMPAD PÅ SAMLINGSPROV

a) Apparatur och reagenser

- kniv och pincett för insamling av prover,

- köttkvarn med 2 till 3 mm diameter stora hål i plattan,

- en 3 liter Erlenmeyerkolv med en gummi- eller bomullspropp,

- en konisk separationstratt som rymmer 2 000 ml,

- ett vanligt A-stativ som är cirka 28 cm långt och med 80 cm stång,

- en ring, cirka 10-11 cm i diameter, som kan fästas vid stativet,

- en klämma med en flat skruv (23 × 40 mm) som kan sättas på stativet med en dubbelkoppling,

- en sil (masktäthet 177 micron) med en yttre diameter på 11 cm och försedd med ett nät av mässing eller rostfritt stål,

- en tratt med en inre diameter som inte är mindre än 12 cm,

- 100 ml mätglas,

- ett stereomikroskop (15 till 40 gångers förstoring) med lämplig ljuskälla, eller ett trikinoskop med horisontalt bord till kompressoriet och med lämplig ljuskälla,

- i de fall ett trikinoskop används: en skål för räkning av larver som kan beskrivas enligt följande:

Larvräkningsskålen skall bestå av 3 mm tjocka akrylplattor enligt följande:

i) botten av skålen skall vara 180 × 40 mm och skall vara indelad i fält,

ii) långsidorna skall vara 230 × 20 mm,

iii) kortsidorna skall vara 40 × 20 mm.

Bottenplattan och kortsidorna skall skjutas in mellan sidorna så att det blir en skål med två små handtag i båda sidor. Bottenplattans översida skall ligga 7 till 9 mm över den nedersta kanten av den ram som bildas av kort- och långsidorna. Plattorna skall limmas ihop med hjälp av lim som är avsett för materialet.

- ett antal petriskålar som är 9 cm i diameter, (om ett stereomikroskop används), vilka på undersidan är försedda med 10 × 10 mm stora undersökningsfält som är inristade med ett spetsigt instrument,

- ett antal 10 liters kar som kan användas till sanering, exempelvis genom formolbehandling, av utrustningen och till den resterande vätskan om positivt resultat erhålls,

- koncentrerad (37 %) saltsyra,

- pepsin, styrka: 1:10 000 NF (US National Formulary)

motsvarande 1:12 500 BP (British Pharmacopoea)

motsvarande 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie),

- ett antal brickor som rymmer 50 prov på cirka 2 g kött,

- en våg med en exakthet på 0,1 g.

b) Provtagning

1. När det gäller hela slaktkroppar skall ett prov på cirka 2 g tas av en av diafragmans huvudmuskler vid övergången till den seniga delen. Om huvudmusklerna i diafragman saknas skall ett prov av samma storlek tas från diafragmas revbens- eller bröstbensparti eller av tung- käk- eller bukmuskulaturen.

2. När det gäller styckningsdelar av kött skall ett prov på cirka 2 g skelettmuskulatur som innehåller så lite fett som möjligt tas så nära ben eller senor som möjligt.

c) Metod

1. i) Kompletta samlingsprov (bestående av 100 prov)

Ungefär 1 g skall tas från vart och ett av de 100 enskilda proven. Samlingsprovet mals i köttkvarnen en gång.

Det malda köttet skall placeras i 3-liters Erlenmeyerkolven tillsammans med 7 g pepsin, ungefär 2 liter vattenledningsvatten som är uppvärmt till 40-41 °C, och 25 ml koncentrerad saltsyra. Blandningen skakas så att pepsinet löses upp.

Lösningens pH-värde kommer att bli 1.5-2.

- Erlenmeyerkolven placeras i inkubationsskåp vid 40-41 °C i cirka 4 timmar. Kolven skakas regelbundet under inkubationen, åtminstone två gånger i timmen.

- Lösningen filtreras genom silen ner i den koniska skiljetratten och lämnas får stå i minst en timme.

- En samlad mängd om ungefär 45 ml tappas från tratten i ett mätglas och fördelas i tre petriskålar med 15 ml i varje skål, vars bottnar har delats upp i fyrkanter.

- Varje petriskål skall undersökas mycket noggrant under stereomikroskop så att förekomst av trikinlarver upptäcks.

- Om larvräkningsskålar används, skall 45 ml fördelas mellan två larvräkningsskålar som undersöks under trikinoskopet.

Larverna visar sig som identifierbara organismer i sedimentet, och om vattnet är ljummet kan man ofta se dem röra sig i spiralform.

- Proven skall undersökas så snart de är färdiga. Undersökningen får under inga omständigheter skjutas upp till påföljande dag.

Om sedimentet är grumligt, eller om proven inte undersöks inom 30 minuter, skall de behandlas på följande sätt. Det sista provet om 45 ml hälls i ett mätglas och får stå i 10 minuter. Därefter sugs 30 ml av supernatantvätskan upp och till de återstående 15 ml tillsätts så mycket vattenledningsvatten att totalt 45 ml erhålls. Efter ytterligare 10 minuter sugs 30 ml supernatantvätska upp och de återstående 15 ml hälls i en petriskål eller larvräkningsskål för undersökning. Mätglaset skall sköljas med 10 ml vattenledningsvatten och detta sköljvatten tillförs provet i petriskålen eller larvräkningsskålen för undersökning.

ii) Samlingsprover som består av färre än 100 prov

Upp till 15 enkelprov kan tillföras ett samlingsprov som består av 100 prov och kan undersökas tillsammans med dessa prov. Om fler än 15 prov och färre än 100 prov undersöks skall mängden digestionsvätska reduceras motsvarande.

2. Om resultatet av en undersökning av ett samlingsprov är positivt eller osäkert, skall ett ytterligare prov på 20 g tas från varje svin i enlighet med b ovan. Proverna från 5 svin samlas och undersöks enligt metoden ovan. På detta sätt undersöks prover från 20 grupper om fem svin. Om trikiner upptäcks i ett samlingsprov från 5 svin, skall ytterligare prov på 20 g tas från varje svin i den gruppen och varje prov undersöks separat enligt metoden ovan."3. Följande punkter IV, V och VI skall läggas till:

"IV. DEN MEKANISKA DIGESTIONSMETODEN SOM TILLÄMPAS FÖR UNDERSÖKNING AV SAMLINGSPROVER GENOM SEDIMENTERINGSTEKNIK

a) Apparatur och reagenser

- kniv eller sax för uttagning av prover,

- brickor som är märkta med 50 fält var och som kan rymma 2 g kött,

- en Stomacher Lab-blandare, model 3 500 Thermo,

- plastpåsar som passar till Stomacher Lab-blandaren,

- 2 liters koniska separationstrattar, helst med säkerhetspropp av teflon,

- stativ, ringar och klämmor,

- silar, med en masktäthet på 177 micron och utvändig diameter på 11 cm med nät av rostfritt stål,

- trattar med invändig diameter på minst 12 cm, för att användas under silarna,

- 100 ml mätglas,

- en 25 ml behållare

- 3 liters bägare

- sked eller glasstav för att röra om vätskan i bägaren,

- en plastspruta och slang för uppsugning,

- en 6 g mätsked,

- en termometer med en exakthet av ± 0,5 °C, med omfång 1 till 100 °C,

- en vibrator, t ex en elektrisk rakapparat med "huvudet" borttaget,

- ett relä som slår av och på med en minuts tidsintervall,

- ett trikinoskop med horisontellt bord eller ett stereo-mikroskop med lämplig ljuskälla,

- larvräkningsskål (om ett trikinoskop används): larvräkningsskålen ska bestå av 3 mm tjocka akrylplattor enligt följande:

i) botten av skålen skall vara 180 × 40 mm och skall vara indelad i kvadratiska fält.

ii) långssidorna skall vara 230 × 20 mm,

iii) kortsidorna skall vara 40 × 20 mm.

Bottenplattan och kortsidorna skall skjutas in mellan långsidorna så att det blir en skål med små handtag i båda sidor. Bottenplattans översida skall ligga 7 till 9 mm över den nedersta kanten av den ram som bildas av kort- och långsidorna. Plattorna skall limmas ihop med hjälp av ett lim som är avsett för materialet.

- ett antal 9 cm petriskålar (om ett stereomikroskop används), vilka på undersidan är försedda med 10 × 10 mm stora undersökningsfält som är inristade med ett spetsigt instrument,

- 17,5-procentig saltsyra,

- pepsin, styrka 1:10 000 NF (US National Formulary)

motsvarande 1:12 500 BP (British Pharmacopoea)

motsvarande 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie),

- ett antal 10 liters kar som kan användas till sanering, exempelvis genom formolbehandling, av utrustningen och till den resterande vätskan om positivt resultat erhålls,

- en våg med en exakthet på 0,1 g.

b) Provtagning

1. När det gäller hela slaktkroppar skall ett prov på cirka 2 g tas av en av diafragmas huvudmuskler vid övergången till den seniga delen. Om huvudmusklerna i diafragma saknas skall ett prov av samma storlek tas från diafragmas revbens- eller bröstbensparti eller av tung- käk- eller bukmuskulaturen.

2. När det gäller styckningsdelar av kött skall ett prov på cirka 2 g skelettmuskulatur som innehåller så lite fett som möjligt tas så nära ben eller senor som möjligt.

c) Metod

1. Utförande

i) Kompletta samlingsprov (bestående av 100 prov)

- En dubbel plastpåse monteras i Stomacher Lab-blandaren och temperaturen ställs in på 40 till 41 °C.

- 1,5 liter vatten som värmts upp till 32-35 °C hälls i den inre plastpåsen och vatten värms upp till 40-41 °C.

- 25 ml 17,5-procentig saltsyra tillsätts till vattnet i blandaren.

- Därefter tillsätts 100 prov på ungefär 1 g vardera (köttets temperatur skall vara cirka 25-30 °C) som har tagits från varje individuellt prov i enlighet med b.

- Slutligen tillsätts 6 g pepsin. Alla moment skall utföras i den ordning som beskrivs ovan så att man undviker att pepsinet bryts ner.

- Påsens innehåll behandlas i blandaren i 25 minuter.

- Plastpåsen tas bort från blandaren och vätskan filtreras genom silen ner i en 3 liters bägare.

- Plastpåsen sköljs ur med cirka 100 ml vatten, som därefter används för att skölja silen och som slutligen tillförs filtratet i bägaren.

Upp till 15 enskilda prov kan tillföras ett samlingsprov bestående av 100 prov och undersökas tillsammans med dessa.

ii) Samlingsprov som består av färre än 100 enskilda prov

- En dubbel plastpåse monteras i Stomacher Lab-blandaren 3 500 och temperaturen ställs in på 40-41 °C.

- Digestionsvätskan framställs genom att 1,5 liter vatten blandas med 25 ml 17,5-procentig saltsyra. 6 g pepsin tillförs och det hela blandas vid en temperatur på 40-41 °C. Denna ordningsföljd skall noga följas så att man undviker nedbrytning av pepsinet.

- Av provet mäts en mängd vätska upp som motsvarar 15 ml per gram prov (t ex för 30 prov krävs volymen 30 15 ml eller 450 ml) och den således uppmätta vätskemängden hälls i den inre av de två plastpåsarna tillsammans med köttproven på cirka 1 g (köttets temperatur skall vara cirka 25-30 °C) som har tagits från vart och ett av de enskilda proven i enlighet med b.

- Varmt vatten (cirka 41 °C) hälls i den yttre plastpåsen så att den samlade vätskemängden i de två påsarna uppgår till 1,5 l.

- Påsens innehåll behandlas i blandaren i 25 minuter.

- Plastpåsen tas bort från blandaren och vätskan filtreras genom silen ner i en 3-liters bägare.

- Plastpåsen sköljs ur med ungefär 100 ml vatten, som därefter används till att skölja ur silen och som slutligen tillförs filtratet i bägaren.

2. Påvisning av larver genom sedimentation

- Till provet tillsätts 300 till 400 g is i findelad form så att den totala mängden blir cirka 2 liter. Vätskan omrörs tills isen har smält. När det gäller mindre samlingsprov (se 1 ii) skall den mängd is som tillsätts minskas i motsvarande förhållande.

- Den nedkylda vätskan hälls i en 2 liters separationstratt som är utrustad med en vibrator i en extra klämma.

- Sedimentation får ske under 30 minuter, och under denna tid vibreras tratten med jämna mellanrum, t ex vibration i 1 minut följt av paus i 1 minut etc.

- Efter 30 minuter hälls ett avlagringsprov på 60 ml snabbt ner i ett 100 ml mätglas. (Tratten sköljs med rengöringsmedel efter användandet).

- Provet på 60 ml får stå orört i minst 10 minuter, varefter supernatantvätskan sugs upp tills det återstår 15 ml att undersöka för att upptäcka förekomst av larver.

- Till uppsugning kan en engångsspruta utrustad med ett plaströr användas.

Röret skall vara så långt att det återstår 15 ml i mätglaset när sprutans kanter vilar mot mätglasets överkant.

- De återstående 15 ml hälls i en larvräkningsskål eller i två petriskålar och undersöks med hjälp av ett trikinoskop respektive ett stereomikroskop.

- Proven skall undersökas så snart de är färdiga. Undersökningen får under inga omständigheter skjutas upp till påföljande dag.

Om sedimentet är grumligt, eller om proven inte undersöks inom 30 minuter, skall de behandlas på följande sätt. Det sista provet på 60 ml hälls i ett mätglas och får stå i 10 minuter. Därefter sugs 45 ml av supernatantvätskan upp och till de återstående 15 ml tillsätts så mycket vattenledningsvatten att totalt 45 ml erhålls. Efter ytterligare 10 minuter sugs 30 ml av supernatantvätskan upp och de återstående 15 ml hälls i en petriskål eller i en larvräkningsskål för undersökning. Mätglaset skall sköljas med 10 ml vattenledningsvatten och detta sköljvatten tillförs provet i petriskålen eller larvräkningsskålen för undersökning.

3. Om resultatet av en undersökning av ett samlingsprov är positivt eller osäkert, skall ett ytterligare prov på 20 g tas från varje svin i enlighet med b ovan. Proverna från 5 svin samlas och undersöks enligt metoden ovan. På detta sätt undersöks prover från 20 grupper om fem svin. Om trikiner upptäcks i ett samlingsprov från fem svin, skall ytterligare prov på 20 g tas från varje svin i den gruppen och varje prov undersöks separat enligt metoden ovan.

V. DEN MEKANISKA DIGESTIONSMETODEN SOM TILLÄMPAS FÖR UNDERSÖKNING AV SAMLINGSPROVER GENOM FILTRERINGSTEKNIK

a) Apparatur och reagenser

Samma utrustning som den som omnämns för metod IV under a samt följande:

- En 1-liters Gelmantratt, komplett med filterhållare (diameter 45 mm).

- Filterskivor. Ett filter består av:

ett cirkelrunt nät av rostfritt stål med en masktäthet på 35 mikroner (filtrets diameter skall vara 45 mm),

två gummiringar som är gjorda av 1 mm tjockt gummi (yttre diameter skall vara 45 mm och inre diameter 38 mm),

Det cirkelrunda nätet placeras mellan de två gummiringarna och det hela limmas ihop med hjälp av ett två-komponentslim som är avsett för de två materialen,

- En 3-liters Erlenmeyerkolv som är utrustad med ett sidorör för uppsugning.

- En vakumpump.

- Plastpåsar som rymmer minst 80 ml.

- Utrustning för att försegla plastpåsarna.

- Rennilase, styrka 1:150 000 soxhlet-enheter per gram.

b) Insamling av prov

Se punkt b, metod IV.

c) Metod

1. Utförande

i) Kompletta samlingsprov (bestående av 100 enskilda prov)

Se punkt c 1 i, metod IV.

ii) Mindre samlingsprov (bestående av färre än 100 enskilda prov)

Se punkt c 1 ii, metod IV.

2. Påvisning av larver genom filtrering

- Is (300-400 g findelad is) tillsätts till vätskan så att den totala mängden blir ungefär 2 liter. Till mindre samlingsprover tillsätts motsvarande mindre mängd is.

- Vätskan rörs om tills isen har smält. Den kylda vätskan får stå i minst tre minuter så att larverna kan rulla upp sig i sprialer.

- Gelmantratten med ett filter i filterhållaren sätts på Erlenmeyerkolven som förbinds med en vakumpump.

- Vätskan hälls i Gelmantratten och filtreras. Mot filtreringens slut kan vätskans passage genom filtret underlättas genom försiktig sugning med vakumpumpen. Sugningen avslutas innan filtret blir torrt, d v s när det är 2-5 ml vätska kvar i tratten.

- När all vätska har filtrerats, tas filtret bort och placeras i en plastpåse (80 ml) tillsammans med 15-20 ml rennilaselösning. Lösningen erhålles genom att 2 g rennilase löses upp i 100 ml vattenledningsvatten.

- Plastpåsen förseglas två gånger och placeras i blandaren mellan den inre och den yttre påsen.

- Blandaren skall arbeta i tre minuter, både när det rör sig om ett komplett och ett mindre samlingsprov.

- Efter tre minuter tas plastpåsen tillsammans med filterskiva och rennilaselösning bort från blandaren och öppnas med sax. Innehållet i påsen hälls i en larvräkningsskål eller i en petriskål för undersökning med stereomikroskop.

- Vätskan skall undersökas så snart den är klar. Undersökningen får under inga omständigheter skjutas upp till nästa dag.

Anmärkning

Endast helt rena filterskivor får användas. Smutsiga skivor får aldrig tillåtas att torka.

Filterskivorna kan rengöras genom att läggas i rennilaselösning över natten. Före användande skall de med hjälp av blandaren sköljas i ny rennilaselösning.

3. Om resultatet av en undersökning av ett samlingsprov är positivt eller osäkert, skall ett ytterligare prov på 20 g tas från varje svin i enlighet med b ovan. Proverna från 5 svin samlas och undersöks enligt metoden ovan. På detta sätt undersöks prover från 20 grupper om fem svin. Om trikiner upptäcks i ett samlingsprov från 5 svin, skall ytterligare prov på 20 g tas från varje svin i den gruppen och varje prov undersöks därefter separat enligt metoden ovan.

VI. MAGNETOMRÖRNINGSMETODEN FÖR UNDERSÖKNING AV SAMLINGSPROV

a) Apparatur och reagenser

- kniv och pincett för insamling av prover,

- brickor som är indelade i 50 fält var, där varje fält rymmer 2 g kött,

- en Moulinettekvarn,

- magnetomrörare med termostatstyrd värmeplatta och teflonklädda magnetstavar som är cirka 5 cm långa,

- 2-liters koniska separationstrattar,

- stativ, ringar och klämmor,

- silar med en masktäthet på 177 micron, utvändig diameter 11 cm och med ett nät av rostfritt stål,

- trattar med en intern diameter som inte är mindre än 12 cm (trattarna skall kunna rymma silarna),

- 3-liters bägarglas,

- 50-ml mätglas, eller centrifugglas,

- ett trikinoskop med horisontellt bord eller ett stereomikroskop med lämplig ljuskälla,

- larvräkningsskål (om ett trikinoskop används): larvräkningsskålen skall vara gjord av 3 mm tjocka akrylplattor enligt följande:

i) botten av skålen skall vara 180 × 40 mm och skall vara indelad i kvadratiska fält,

ii) långssidorna skall vara 230 × 20 mm,

iii) kortsidorna skall vara 40 × 20 mm.

Bottenplattan och kortsidorna skall skjutas in mellan långsidorna så att det blir två små handtag i båda sidor. Bottenplattans översida skall ligga 7-9 mm över den nedersta kanten av den ram som bildas av kort- och långsidorna.

Plattorna skall limmas ihop med hjälp av lim som är avsett för materialet,

- ett antal petriskålar som är 9 cm i diameter (om ett stereomikroskop används) vilka på undersidan är försedda med 10 × 10 mm stora undersökningsfält som är inristade med ett spetsigt instrument,

- aluminiumfolie,

- 25-procentig saltsyra,

- pepsin, styrka: 1:10 000 NF (US National Formulary)

motsvarande 1: 12 500 BP (British Pharmacopoea)

motsvarande 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie),

- vattenledningsvatten som är uppvärmt till 46-48 °C,

- ett antal 10-liters kar som kan användas till sanering, ex vis genom formolbehandling, av utrustningen och till den resterande vätskan om positivt resultat erhålls,

- en våg med en exakthet på 0,1 g.

b) Provtagning

1. När det gäller hela slaktkroppar skall ett prov på cirka 2 g tas från en av diafragmas huvudmuskler vid övergången till den seniga delen. Om huvudmusklerna i diafragma saknas skall ett prov av samma storlek tas från diafragmas revbens- eller bröstbensparti eller från tung-, käkeller bukmuskulaturen.

2. När det gäller styckningsdelar av kött skall ett prov på cirka 2 g skelettmuskulatur som innehåller så lite fett som möjligt tas så nära ben eller senor som möjligt.

c) Metod

1. i) Kompletta samlingsprov (bestående av 100 prov)

- Ungefär 1 g skall tas från vart och ett av de 100 enskilda proven i enlighet med b och dessa mals i Moulinettekvarnen. Kvarnen körs 3-4 gånger i cirka 1 sekund.

- Det malda köttet överförs till en 3-liters glasbägare och 10 g pepsin stänks över köttet. 2 liter vattenledningsvatten som är uppvärmt till 46-48 °C hälls i bägaren tillsammans med 16 ml saltsyra.

- Kvarnens kötthackardel sköljs upprepade gånger i vätskan i bägaren så att eventuellt återstående köttrester avlägsnas.

- Magnetstaven placeras i bägarglaset som därefter täcks över med aluminiumfolie.

- Glasbägaren placeras på magnetomrörarens värmeplatta som skall vara förvärmd och omrörningen påbörjas. Magnetomröraren skall vara inställd i förväg så att den håller en konstant temperatur på 44-47 °C under hela processen. Under omrörningen skall vätskan rotera så fort att en djup virvel utan stänk skapas.

- Vätskan omrörs under 30 minuter, varefter omröraren stängs av och vätskan hälls genom silen ner i skiljetratten.

- Vätskan skall vara kvar i tratten i 30 minuter.

- Efter 30 minuter hälls ett vätskeprov på 40 ml snabbt ner i ett mätglas eller i ett centrifugglas.

- Vätskeprovet på 40 ml får stå orört i 10 minuter, varefter 30 ml av supernatantvätskan sugs upp så att det återstår 10 ml.

- Det återstående sedimentprovet på 10 ml hälls i en larvräkningsskål eller i en petriskål.

- Mätglaset eller centrifugglaset sköljs med cirka 10 ml vattenledningsvatten som därefter hälls ner i larvräkningsskålen eller petriskålen. Därefter undersöks provet i ett trikinoskop eller i ett stereomikroskop.

- Proven skall undersökas så snart de är klara. Under inga omständigheter får en undersökning skjutas upp till nästa dag.

Om proven inte undersöks inom 30 minuter, skall de behandlas på följande sätt. Det sista provet på cirka 40 ml hälls i ett mätglas och får stå i ungefär 10 minuter, varefter 30 ml av supernatantvätskan sugs upp så att 10 ml återstår. Vattenledningsvatten tillförs så att totalt 40 ml erhålls. Efter ytterligare 10 minuter, sugs 30 ml supernatantvätska upp så att 10 ml återstår som undersöks i en petriskål eller i en larvräkningsskål. Mätglaset sköljs ur med 10 ml vattenledningsvatten och denna vätska tillsätts provet i petriskålen eller i larvräkningsskålen för undersökning.

Om ett prov är grumligt vid undersökningen, skall provet hällas i ett mätglas och så mycket vattenledningsvatten tillföras att totalt 40 ml erhålls och därefter följs ovanstående förfaringssätt.

ii) Mindre samlingsprov (färre än 100 enskilda prov)

Om det är nödvändigt kan upp till 15 prov på 1 g vardera tillföras ett samlingsprov som består av 100 prov och kan undersökas tillsammans med dessa prov enligt c 1 i. För samlingsprov som består av upp till 50 enskilda prov skall digestionsvätskan minskas till 1 liter.

2. Om resultatet av en undersökning av ett samlingsprov är positivt eller osäkert, skall ett ytterligare prov på 20 g tas från varje svin enligt b ovan. Proverna från 5 svin samlas och undersöks enligt metoden ovan. På detta sätt undersöks prover från 20 grupper om fem svin. Om trikiner upptäcks i ett samlingsprov från 5 svin, skall ytterligare prov på 20 g tas från varje svin i den gruppen och varje prov undersöks därefter separat enligt metoden ovan."B. Kapitel I, punkt 1 i bilaga 2 skall ändras på följande sätt:

1. Punkt b ersätts med följande:

"b) en låsbar undersökningslokal med lämplig utrustning, vilken kan mörkläggas när trikinoskopundersökning sker,"2. Punkt f utgår; punkterna g, h, i, j, k, l, m och n blir respektive f, g, h, i, j, k, l och m.

3. Den nya punkten g ersätts med följande:

"g) ett tvättrum för rengöring och desinfektion av undersökningsutrustning (t ex provbehållare, kompressorier, knivar och saxar) med:

- vattentäta golv som inte ruttnar och som är lätta att rengöra och desinfektera,

- släta väggar med ljus, tvättbar yta eller målade upp till en höjd på minst 2 m.

Denna bestämmelse behöver inte tillämpas när de metoder som anges i punkterna II, III, IV, V, VI i bilaga 1 används under förutsättning att laboratorierna är utrustade med en stor korrekt monterad vask."