Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31984L0645.pdf

31984L0645

Rådets direktiv 84/645/EEG av den 11 december 1984 om ändring av direktiv 80/217/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpestEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 339 , 27/12/1984 s. 0033 - 0035

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 33 s. 0056

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 33 s. 0056

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0089

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0089RÅDETS DIREKTIV av den 11 december 1984 om ändring av direktiv 80/217/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (84/645/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Direktiv 80/217/EEG() senast ändrat genom direktiv 81/476/EEG(), fastställer åtgärder som skall vidtas inom gemenskapen vid misstänkta eller bekräftade fall av klassisk svinpest.

Med hänsyn till sjukdomens utveckling bör de angivna åtgärderna intensifieras.

Villkoren för skyddsvaccinering av besättningar som hotas av smitta och villkoren för kontroll av djurens förflyttning bör preciseras.

Om ett eventuellt utbrott av sjukdomen skulle anta epizootiska proportioner måste det vara möjligt att göra de regionala åtgärderna tvingande, särskilt skyddsvaccinering. Förutsättningar bör därför skapas för ett förfarande som gör det möjligt att snabbt inleda ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

För att öka effektiviteten i gemenskapens rekommendationer för intensifiering av åtgärderna för bekämpning av svinpest förefaller det nödvändigt att återkalla gemenskapens ekonomiska hjälp utan hinder av beslut 80/1096/EEG().

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 80/217 ändras på följande sätt:

1. I artikel 5.1 sjunde strecksatsen skall "15 dagar" ersättas med "30 dagar".

2. Artikel 9 skall ändras på följande sätt:

i) I punkt 1 skall "2 kilometer" ersättas med "3 kilometer".

ii) Punkt 2 a andra strecksatsen skall ersättas med följande:

ii) " P under de första 15 dagarna får svinen inte flyttas från den anläggning där de är inhysta. Mellan den 15:e och 30:e dagen får svinen inte avlägsnas från anläggningen utom för att under offentlig övervakning transporteras direkt till slakteri för omedelbar slakt. Den behöriga myndigheten får godkänna sådana transporter först sedan en officiell veterinär har undersökt alla svinen på anläggningen och bekräftat att inget av dem misstänks vara smittat av svinpest,"

iii) I punkt 2 b skall "15 dagar" ersättas med "30 dagar".

3. Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att följande allmänna åtgärder tillämpas:

P Förbud mot användning av särskilt immunserum eller serovaccin.

P Offentlig kontroll av tillverkning, all försäljning samt distribution och användning av svinpestvaccin.

P Kontroll av att kraven på svinpestvaccin enligt artikel 16 respekteras.

P Svinpestvacciner som importeras från tredje land skall godkännas och kontrolleras av den behöriga myndigheten i den importerande medlemsstaten samt säljas, distribueras och användas på samma villkor som det vaccin som tillverkas i medlemsstaterna.

2. Utan att påverka tillämpningen av sådana nationella bestämmelser som föreskriver preventiv vaccinering av svin mot svinpest inom hela territoriet eller en del av det, får åtgärderna för att begränsa svinpest, som har konstaterats på en eller flera anläggningar eller produktionsenheter, kompletteras med omedelbar och offentligt kontrollerad vaccinering av svin på andra anläggningar eller produktionsenheter som hotas av smitta inom ett vaccinationsområde eller en produktionsgren vars omfattning den behöriga myndigheten avgör från fall till fall. De vaccinerade svinen skall märkas på ett beständigt sätt enligt instruktioner från den behöriga myndigheten.

3. Om den behöriga myndigheten beslutar om vaccinering inom en särskild region, skall samtliga svin inom vaccinationsområdet vaccineras systematiskt. I detta fall skall följande åtgärder vidtas inom sex månader från det att vaccineringen har avslutats, och denna tid kan förlängas med ytterligare sex månader:

i) Alla svin på anläggningar inom vaccinationsområdet skall vaccineras snarast möjligt.

ii) Alla svin på anläggningar inom vaccinationsområdet skall bli kvar där under hela den tid vaccinationsprogrammet enligt i, pågår.

iii) Samtliga svin som fötts inom eller transporterats till någon anläggning inom vaccinationsområdet skall vara vaccinerade. I sådana besättningar som avses i punkt 4 behöver spädgrisar som fötts efter sex månader inte vaccineras.

iv) För att få lämna vaccinationsområdet skall levande vaccinerade svin vara avsedda för omedelbar slakt samt ha vaccinerats minst 15 dagar tidigare. Tre månader efter avslutad vaccination enligt i, får den behöriga myndigheten dock tillåta att vaccinerade svin avsedda för gödning lämnar området förutsatt att detta sker under offentlig kontroll och att den mottagande anläggningen endast omfattar gödsvin och står under offentlig övervakning tills de vaccinerade svinen har slaktats.

4. Trots punkt 3 får den behöriga myndigheten dock undanta svinbesättningar av mycket stort genetiskt värde från den systematiska vaccineringen förutsatt att alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att skydda deras hälsa och låta dem undergå återkommande serologiska kontroller.

5. Trots punkt 3 och 4 får en medlemsstat tillåta att vaccinationen begränsas till gödsvin inom vaccinationsområdet, på villkor att de vaccinerade svinen inte får lämna den anläggning där de befinner sig utom för transport till slakteri för slakt. I ett sådant fall skall följande åtgärder vidtas under sex månader och denna tid kan förlängas med ytterligare sex månader:

i) Vaccineringen skall utföras snarast möjligt.

ii) Under pågående vaccination och i 15 dagar därefter skall alla gödsvin stanna kvar inom vaccinationsområdet.

iii) Alla gödsvin som transporterats till anläggningar inom vaccinationsområdet skall vaccineras.

iv) Spädgrisar från vaccinerade besättningar får endast transporteras till andra anläggningar inom vaccinationsområdet för att gödas.

v) Om levande svin för avel eller gödning kommer från en icke-vaccinerad besättning till en anläggning utanför vaccinationsområdet, får under 30 dagar från ankomsten från vaccinationsområdet inga svin lämna den senare anläggningen utom för omedelbar slakt. För dräktiga suggor skall dessa 30 dagar räknas från grisningen."

4. Följande artikel skall införas:

"Artikel 14a

1. Om en svinpestepizooti inom en viss region blir mycket allvarlig och tenderar att spridas, skall den berörda medlemsstaten förklara ett avgränsat område av sitt territorium, omfattande minst samtliga skyddszoner inom detta område, såsom "högriskområde" i enlighet med artikel 9.1.

2. Om medlemsstaten inte avser att åberopa artikel 14.3 P4, skall den inom högriskområdet tillämpa åtgärderna enligt artikel 9 och särskilt föreskriva följande:

a) Inga levande svin får lämna "högriskområdet".

b) Levande svin som lämnar en anläggning inom skyddszonen skall göra detta enligt villkoren i artikel 9.2 a andra strecksatsen, medan levande svin från en anläggning i den övriga delen av högriskområdet får föras till någon annan anläggning inom det området under förutsättning att inget svin utom för omedelbar slakt får lämna anläggningen inom 30 dagar från svinens ankomst, för dräktiga suggor från en sådan anläggning dock inom 30 dagar från grisningen.

3. Om det allvarliga läget fortsätter får alla åtgärder som vidtas av de berörda medlemsstaterna, särskilt bestämningen av högriskområdet och åberopandet av bestämmelserna i artikel 14.3 P4, omfattas av en rekommendation enligt förfarandet i artikel 16a.

Om en medlemsstat beslutar sig för att inte tillämpa denna rekommendation skall gemenskapens ekonomiska hjälp för området enligt beslut 80/1096/EEG återkallas trots artikel 1 i beslutet.

4. Åtgärderna enligt föregående punkter skall avbrytas när den sista skyddszonen i högriskområdet har eliminerats."

5. Följande artikel skall införas:

"Artikel 16a

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom två dagar. Yttrandet skall avges med en majoritet av 45 röster.

4. Kommissionen skall själv anta förslaget och verkställa det omedelbart om det är förenligt med kommitténs yttrande. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall godkänna åtgärderna med kvalificerad majoritet.

5. Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas och omedelbart verkställas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar senast den 31 mars 1985 som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 december 1984.

På rådets vägnar

A. DEASY

Ordförande

() EGT nr C 19, 26.1.1984, s. 6.

() EGT nr C 127, 14.5.1984, s. 186.

() EGT nr C 206, 6.8.1984, s. 44.

() EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11.

() EGT nr L 186, 8.7.1981, s. 20.

() EGT nr L 325, 1.12.1980, s. 5.