Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31984R1025.pdf

31984R1025

Rådets förordning (EEG) nr 1025/84 av den 31 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1418/76 om den gemensamma organisationen av marknaden för risEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 107 , 19/04/1984 s. 0013 - 0013

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 17 s. 0108

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 30 s. 0128

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 17 s. 0108

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 30 s. 0128RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1025/84 av den 31 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1418/76 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 5.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 1418/76(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1566/83(), justeras interventionspriset för paddy som erbjuds till interventionsorganen om risets kvalitet avviker från den standardkvalitet för vilken interventionspriset har fastställts, med hjälp av pristillägg eller prisavdrag som motsvarar de kvalitetsskillnader som inte kan hänföras till produktens sortindelning. Den senaste utvecklingen inom risproduktionen har lett till att de sorter som är mest efterfrågade på gemenskapens marknad odlas i allt mindre utsträckning och det kan vara befogat att tillämpa pristillägg och prisavdrag på grundval av den berörda sorten. Ovannämnda bestämmelse bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 1418/76 skall andra stycket ersättas med följande:

"Om kvaliteten på det erbjudna paddyriset avviker från den standardkvalitet för vilken interventionspriset har fastställts, skall interventionspriset justeras genom tillämpning av pristillägg eller prisavdrag."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 september 1984.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 mars 1984.

På rådets vägnar

M. ROCARD

Ordförande

() EGT nr C 62, 5.3.1984, s. 9.

() EGT nr C 104, 16.4.1984, s. 96.

() EGT nr C 103, 16.4.1984, s. 21.

() EGT nr L 166, 25.6.1976, s. 1.

() EGT nr L 163, 22.6.1983, s. 5.