Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 85/73/EEG av den 29 januari 1985 om finansiering av hygienundersökningar och kontroller av färskt kött och fjäderfäköttEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 032 , 05/02/1985 s. 0014 - 0015

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0104

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 33 s. 0152

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0104

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 33 s. 0152RÅDETS DIREKTIV av den 29 januari 1985 om finansiering av hygienundersökningar och kontroller av färskt kött och fjäderfäkött (85/73/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

I syfte att göra hälsoskyddsåtgärderna enhetliga för konsumenterna fastställs bestämmelser i direktiv 64/433/EEG(), senast ändrat genom direktiv 83/90/EEG() om hygienundersökningar och kontroller av färskt kött som kan komma att införas i handeln inom gemenskapen.

För att skydda människors och djurs hälsa inom gemenskapen har man i direktiv 72/462/EEG(), senast ändrat genom direktiv 83/91/EEG(), fastställt att medlemsstaternas behöriga myndigheter skall utföra hygienundersökningar vid import av färskt kött och att veterinära experter från medlemsstaterna och kommissionen skall genomföra inspektioner inom det exporterande tredje landet.

Bestämmelserna i direktiv 64/433/EEG omfattar endast färskt kött som kan komma att föras i handel inom gemenskapen. Medlemsstaternas myndigheter har dock infört nationella kontroller av färskt kött som enbart är avsett för den nationella marknaden.

Rådets direktiv 71/118/EEG(), senast ändrat genom direktiv 84/642/EEG() föreskriver att hälsoundersökningar och kontroller skall ske av färskt fjäderfäkött.

I samband med dessa hälsoundersökningar och kontroller debiteras avgifter som för närvarande finansieras på olika sätt i de skilda medlemsstaterna. Dessa skillnader kan påverka de konkurrensvillkor som råder för produkter som till största delen omfattas av en gemensam marknadsordning.

För att undanröja sådana skillnader bör harmoniserade regler fastställas för finansieringen av dessa hygienundersökningar och kontroller.

Med hänsyn till nationella förvaltnings- och finansieringsbestämmelser och -förfaranden bör en ytterligare frist på två år beviljas för att göra det möjligt för Grekland att införa det nödvändiga systemet för att ta ut avgifter i samband med undersökningar och kontroller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att man från och med den 1 januari 1986

P tar ut avgifter för att täcka kostnaderna för hygienundersökningar och kontroller när ett djur enligt punkt 2 slaktas,

P för att dels säkerställa lika behandling enligt artikel 15 i direktiv 71/118/EEG och dels täcka de omkostnader som avses i direktiv 72/462/EEG tar ut en avgift för det kött som avses i dessa direktiv och som importeras från tredje land,

P förbjuder varje form av direkt eller indirekt återbetalning av avgifter.

2. I detta direktiv avses med djur husdjur av följande arter: nötkreatur (inklusive buffalo), svin, får och getter, tama hästdjur och hönor, kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss.

Artikel 2

1. Rådet skall på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet före den 1 januari 1986, fatta beslut om den eller de avgiftsbelopp som avses i artikel 1.1 de första två strecksatserna och om principer och tillämpningsföreskrifter för detta direktiv, samt om möjliga undantag.

De avgiftsbelopp som skall debiteras för kött som kommer från slakterier som inte har godkänts enligt direktiv 64/433/EEG skall däremot inte fastställas förrän i samband med att rådet före detta datum har antagit bestämmelser om undersökning av detta kött.

2. Medlemsstaterna kan debitera en summa som överstiger den eller de belopp som avses i punkt 1, under förutsättning att den sammanlagda avgift som uttas i varje medlemsstat är lägre än eller lika med de faktiska kostnaderna för undersökningarna.

Artikel 3

Kommissionen skall före den 1 januari 1990 överlämna en rapport om vunna erfarenheter tillsammans med eventuella förslag till ändringar av de ovannämnda artiklarna.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1986. De skall genast underätta kommissionen om detta.

Grekland skall dock ha en ytterligare tidsfrist på två år för att följa det.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 januari 1985.

På rådets vägnar

G. ANDREOTTI

Ordförande

() EGT nr C 168, 28.6.1984, s. 4, EGT nr C 97, 29.4.1981, s. 12 och EGT nr C 162, 22.6.1984, s. 10.

() EGT nr C 87, 5.4.1982, s. 116 och yttrande avgivet den 17 januari 1985.

() EGT nr C 307, 19.11.1984, s. 1 och yttrande avgivet den 12 december 1984.

() EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

() EGT nr L 59, 5.3.1983, s. 10.

() EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28.

() EGT nr L 59, 5.3.1983, s. 34.

() EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23.

() EGT nr L 339, 27.12.1984, s. 26.