Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985L0320.pdf

31985L0320

Rådets direktiv 85/320/EEG av den 12 juni 1985 om ändring av direktiv 64/432/EEG i fråga om vissa åtgärder som rör klassisk svinpest och afrikansk svinpestEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 168 , 28/06/1985 s. 0036 - 0038

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0197

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 35 s. 0169

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0197

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 35 s. 0169RÅDETS DIREKTIV av den 12 juni 1985 om ändring av direktiv 64/432/EEG i fråga om vissa åtgärder som rör klassisk svinpest och afrikansk svinpest (85/320/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

I direktiv 64/432/EEG(), senast ändrat genom direktiv 84/644/EEG(), fastställs de hälsokrav som måste uppfyllas av levande nötkreatur och vin som är avsedda för handel inom gemenskapen.

Med tanke på utvecklingen av klassisk svinpest inom vissa delar av gemenskapens territorium bör de åtgärder som rör handeln stärkas och en klarare definition ges åt de omständigheter under vilka regioners status som officiellt fria från svinpest bör ändras i händelse av ett utbrott av sjukdomen.

Även om den uppträder endast sporadiskt i vissa delar av gemenskapens territorium utgör afrikansk svinpest en fara för nedsmittning av medlemsstaternas svinbesättningar. Regler bör därför utarbetas för att fastställa vilka skyddsåtgärder som bör tillämpas vid handel med levande svin inom gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 64/432/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 3.2 b ii ersätts "ett skyddsområde med en radie av 2 kilometer skall fastställas runt anläggningen under en period av 15 dagar" med "en skyddszon med en radie av 3 kilometer skall fastställas runt anläggningen under en period av 30 dagar när det är fråga om svinpest och med en radie av 2 kilometer under 15 dagar när det rör sig om andra sjukdomar".

2. Artikel 4b.1 c skall ersättas med följande:

"c) en del av ett territorium som utgörs av en region eller flera angränsande regioner som såvitt gäller handel inom gemenskapen genom enhälligt beslut av rådet på förslag av kommissionen förklarats officiellt fria från svinpest, inom tre månader efter det att förslaget hänsköts till rådet.

Utan att möjligheten att åberopa artikel 9 påverkas skall den berörda medlemsstaten tillfälligt återkalla denna status om det uppträder något fall av svinpest och genast underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta. Den berörda medlemsstaten skall upphäva återkallelsen, antingen 30 dagar efter det att sjukdomen utrotats efter det senaste utbrottet om det inte företagits någon vaccination eller, om det företagits vaccination, 30 dagar efter det att sjukdomen utrotats efter det senaste utbrottet av sjukdomen och de vaccinerade svinen eliminerats. Medlemsstaten skall underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om upphävandet av återkallelsen. När två månader har förflutit mellan den officiella bekräftelsen av första och sista utbrottet, skall den berörda medlemsstaten genast underrätta kommissionen om detta. I detta fall får statusen återkallas i enlighet med förfarandet i artikel 13.

Om statusen har återkallats, skall den berörda delen av territoriet återfå sin status i enlighet med samma förfarande först efter en period av minst

" P tre månader efter det att sjukdomen utrotats efter det senaste utbrottet om ingen vaccination har utförts,

" P sex månader efter det att sjukdomen utrotats efter det senaste utbrottet och, om vaccination har utförts, efter eliminering av de vaccinerade svinen."

3. Följande punkt skall läggas till i artikel 4b:

"3. Denna artikel skall gälla fram till den 31 december 1987.

Senast den 1 juli 1987 skall kommissionen överlämna en rapport till rådet om hur situationen har utvecklats med särskild hänsyn till handeln, tillsammans med lämpliga förslag vad avser svinpest.

Rådet skall senast den 31 december 1987 fatta beslut om dessa förslag."

4. Följande stycke skall införas i artikel 9.1:

"När sjukdomen är afrikansk svinpest skall dock artikel 9a gälla."

5. Följande artikel skall införas:

"Artikel 9a

1. En medlemsstat inom vars territorium afrikansk svinpest har registrerats under de närmast föregående 12 månaderna får inte exportera levande svin till någon annan medlemsstats territorium.

I enlighet med förfarandet i artikel 12, får det beslutas att bestämmelserna i första stycket inte skall tillämpas i fråga om en eller flera delar av den berörda medlemsstatens territorium. Denna avvikelse skall inte utgöra något hinder mot att åberopa artikel 9 om ett eller flera fall av afrikansk svinpest åter skulle uppträda inom den ovannämnda delen eller delarna av territoriet.

2. När afrikansk svinpest bryter ut inom en medlemsstats territorium där sjukdomen inte har förekommit sedan minst 12 månader tillbaka, får det i enlighet med förfarandet i artikel 13 beslutas att bestämmelserna under punkt 1 skall tillämpas uteslutande på den berörda delen av territoriet. I avvaktan på detta beslut och utan att tillämpningen av artikel 9 påverkas skall den berörda medlemsstaten se till att ett omedelbart förbud utfärdas mot export till de andra medlemsstaterna av levande svin från den del av territoriet inom vilken den epizootiska sjukdomen har konstaterats. De kriterier som fastställs i artikel 9b.2 skall beaktas när denna del av territoriet bestäms.

Ett eller flera fall av afrikansk svinpest inom en sådan del av en medlemsstats territorium som inte har geografisk förbindelse med huvuddelen av den berörda medlemsstatens territorium skall inte utgöra något hinder mot tillämpning av första stycket.

Villkoren för att tillämpa första stycket skall vidare anses uppfyllda under följande betingelser:

i) Det eller de konstaterade utbrott av afrikansk svinpest som avses i första stycket har utrotats på kortast möjliga tid.

ii) Det nya utbrott som är föremål för ett nytt beslut i enlighet med första stycket har inget epidemiologiskt samband med det eller de utbrott som avses under i.

3. Beslut om att återkalla åtgärder som har tillämpats med stöd av punkt 2 skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 13."

6. Följande artikel skall införas:

"Artikel 9b

1. När de delar av territoriet som avses i artikel 9a.1 definieras skall särskilt beaktas

P vilka metoder som används för att kontrollera och utrota afrikansk svinpest,

P frånvaron av sjukdomen under minst 12 månader, konstaterad med hjälp av alla gängse metoder, däribland serologiska undersökningar,

P ytan av territoriets delar och deras administrativa och geografiska gränser,

P vilka skyddsåtgärder som har vidtagits för att förebygga nedsmittning och förnyad nedsmittning av svinbesättningar,

P vilka åtgärder som har vidtagits för att kontrollera förflyttning av svin.

2. När de delar av territoriet som avses i artikel 9a.2 definieras skall särskilt beaktas

P vilka metoder som används för att bekämpa sjukdomen, särskilt elimineringen av svin från anläggningar som är eller misstänks vara infekterade,

P ytan av de berörda delarna av territoriet och deras administrativa och geografiska gränser,

P sjukdomens frekvens och tendens att spridas,

P vilka åtgärder som har vidtagits för att hindra sjukdomen från att spridas,

P vilka åtgärder som har vidtagits för att begränsa och kontrollera förflyttning av svin såväl inom som utom den berörda delen av territoriet."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att tillämpa detta direktiv senast den 1 januari 1986.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 1985.

På rådets vägnar

C. DEGAN

Ordförande

() EGT nr C 272, 12.10.1984, s. 6.

() EGT nr C 12, 14.1.1985, s. 127.

() EGT nr C 44, 15.2.1985, s. 4.

() EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

() EGT nr L 339, 27.12.1984, s. 30.