Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985L0321.pdf

31985L0321

Rådets direktiv 85/321/EEG av den 12 juni 1985 om ändring av direktiv 80/215/EEG i fråga om vissa åtgärder som rör afrikansk svinpestEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 168 , 28/06/1985 s. 0039 - 0040

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0200

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 35 s. 0172

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0200

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 35 s. 0172RÅDETS DIREKTIV av den 12 juni 1985 om ändring av direktiv 80/215/EEG i fråga om vissa åtgärder som rör afrikansk svinpest (85/321/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

I direktiv 80/215/EEG(), senast ändrat genom direktiv 81/476/EEG(), fastställs de hälsokrav som måste uppfyllas för köttprodukter som är avsedda för handel inom gemenskapen.

Afrikansk svinpest utgör en fara för nedsmittning av medlemsstaternas grisbesättningar även om den uppträder endast sporadiskt i vissa delar av gemenskapens territorium. Regler bör därför utarbetas för att fastställa vilka skyddsåtgärder som bör tillämpas vid handel inom gemenskapen med grisköttsprodukter som inte har undergått behandling för att avdöda sjukdomens virus.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 80/215/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande stycke skall läggas till i artikel 7.1:

"Dock skall artikel 7a tillämpas när sjukdomen i fråga är afrikansk svinpest."

2. Följande artikel skall införas:

"Artikel 7a

1. En medlemsstat inom vars territorium afrikansk svinpest har konstaterats under de senaste 12 månaderna får inte till andra medlemsstaters territorium exportera andra grisköttsprodukter än sådana som underkastats den behandling som avses i artikel 4.1 a.

I enlighet med förfarandet i artikel 8 får det beslutas att bestämmelserna i första stycket inte skall tillämpas på en eller flera delar av den berörda medlemsstatens territorium. Detta undantag skall inte innebära något hinder mot att tillämpa artikel 7 om ett eller flera fall av afrikansk svinpest åter skulle konstateras inom någon eller några delar av ett sådant territorium som avses ovan.

2. När ett utbrott av afrikansk svinpest inträffar inom en medlemsstats territorium där sjukdomen inte har förekommit sedan minst 12 månader tillbaka får det i enlighet med förfarandet i artikel 8 beslutas att bestämmelserna i punkt 1 skall tillämpas uteslutande på den berörda delen av territoriet. I avvaktan på detta beslut och utan att tillämpningen av artikel 7 påverkas, skall den berörda medlemsstaten se till att förbud omedelbart utfärdas mot export till de andra medlemsstaterna av svinköttsprodukter från den del av territoriet inom vilken den epizootiska sjukdomen har konstaterats. De kriterier som fastställs i artikel 7b.2 skall beaktas när denna del av territoriet fastställs.

Ett eller flera fall av afrikansk svinpest inom en del av en medlemsstats territorium som inte har geografisk förbindelse med huvuddelen av denna medlemsstats territorium skall inte utgöra något hinder mot tilllämpning av första stycket.

Villkoren för att tillämpa första stycket skall fortfarande anses uppfyllda under följande betingelser:

i) Det eller de konstaterade utbrotten av afrikansk svinpest som avses i första stycket har utrotats på kortast möjliga tid.

ii) Det nya utbrott som föranleder ny begäran om beslut i enlighet med första stycket har inget epidemiologiskt samband med det eller de utbrott som avses under i.

3. Beslut om att återkalla de åtgärder som tillämpas enligt punkt 2 skall fattas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 8."

3. Följande artikel skall införas:

"Artikel 7b

1. När de delar av ett territorium som avses i artikel 7a.1 fastställs skall särskilt beaktas

P vilka metoder som används för att kontrollera och utrota afrikansk svinpest,

P frånvaro av sjukdomen under minst 12 månader, konstaterad med hjälp av alla gängse metoder, däribland serologiska undersökningar,

P ytan av territoriets delar och deras administrativa och geografiska gränser,

P vilka skyddsåtgärder som vidtagits för att förebygga nedsmittning och förnyad nedsmittning av grisbesättningar,

P vilka åtgärder som vidtagits för att kontrollera förflyttning av grisar.

2. När de delar av territoriet som avses i artikel 7a.2 fastställs skall särskilt beaktas

P vilka metoder som används för att bekämpa sjukdomen, i synnerhet avlägsnande av grisar från anläggningar som är infekterade, nedsmittade eller misstänks vara nedsmittade,

P ytan av de berörda delarna av territoriet och deras administrativa och geografiska gränser,

P sjukdomens frekvens och spridningstendens,

P vilka åtgärder som vidtagits för att hindra sjukdomens spridning,

P vilka åtgärder som vidtagits för att begränsa och kontrollera förflyttning av grisar såväl inom som utom den berörda delen av territoriet,

och, i fråga om undantag från förbudsåtgärder för vissa produkter

P vilken behandling som produkterna har underkastats,

P tillverkningsdatum, samt

P vilka åtgärder som vidtagits för att fastställa och garantera tillverkningsdatum."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1986.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 1985.

På rådets vägnar

C. DEGAN

Ordförande

() EGT nr C 272, 12.10.1984, s. 6.

() EGT nr C 12, 14.1.1985, s. 127.

() EGT nr C 44, 15.2.1985, s. 4.

() EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 4.

() EGT nr L 186, 8.7.1981, s. 20.