Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985L0322.pdf

31985L0322

Rådets direktiv 85/322/EEG av den 12 juni 1985 om ändring av direktiv 72/461/EEG i fråga om vissa åtgärder som rör klassisk svinpest och afrikansk svinpestEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 168 , 28/06/1985 s. 0041 - 0042

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0202

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 35 s. 0174

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0202

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 35 s. 0174RÅDETS DIREKTIV av den 12 juni 1985 om ändring av direktiv 72/461/EEG i fråga om vissa åtgärder som rör klassisk svinpest och afrikansk svinpest (85/322/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Genom direktiv 72/461/EEG(), senast ändrat genom direktiv 84/643/EEG(), fastställs de hälsokrav som måste uppfyllas av djur vilkas kött tillhandahålls för handel inom gemenskapen.

Med tanke på utvecklingen av klassisk svinpest inom vissa delar av gemenskapens territorium bör de åtgärder som rör handeln stärkas och en klarare definition ges av de omständigheter under vilka regioners status som officiellt fria från svinpest bör ändras i händelse av ett utbrott av sjukdomen.

Afrikansk svinpest utgör en fara för nedsmittning av medlemsstaternas grisbesättningar även om den uppträder endast sporadiskt i vissa delar av gemenskapens territorium. Regler bör därför utarbetas för att fastställa vilka skyddsåtgärder som bör tillämpas vid handel med färskt griskött inom gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 72/461/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande stycke skall läggas till i artikel 8.1:

"Dock skall artikel 8a tillämpas när sjukdomen är afrikansk svinpest."

2. Följande artikel skall införas:

"Artikel 8a

1. En medlemsstat inom vars territorium afrikansk svinpest har konstaterats under de senaste 12 månaderna får inte exportera färskt griskött till de andra medlemsstaternas territorium.

I enlighet med förfarandet i artikel 9 får det beslutas att bestämmelserna i första stycket inte skall tillämpas på en eller flera delar av den berörda medlemsstatens territorium. Detta undantag skall inte innebära något hinder mot att tillämpa artikel 6 om ett eller flera fall av afrikansk svinpest åter skulle konstateras inom en del eller delar av ett sådant territorium som avses ovan.

2. När ett utbrott av afrikansk svinpest inträffar inom en medlemsstats territorium där sjukdomen inte har förekommit sedan minst 12 månader tillbaka får det, i enlighet med förfarandet i artikel 9, beslutas att bestämmelserna i punkt 1 skall tillämpas endast på den berörda delen av territoriet. I avvaktan på detta beslut och utan att tillämpningen av artikel 8 påverkas skall den berörda medlemsstaten se till att förbud omgående utfärdas mot export till de andra medlemsstaterna av färskt griskött från den del av territoriet inom vilken den epizootiska sjukdomen har konstaterats. De kriterier som fastställts i artikel 8b.2 skall beaktas när denna del inom territoriet bestäms.

Ett eller flera fall av afrikansk svinpest inom en del av en medlemsstats territorium som inte har geografisk förbindelse med huvuddelen av den berörda medlemsstatens territorium skall inte utgöra något hinder mot tillämpning av första stycket.

Villkoren för att tillämpa första stycket skall fortfarande anses vara uppfyllda under följande betingelser:

i) Det eller de konstaterade utbrotten av afrikansk svinpest som avses i första stycket har utrotats på kortast möjliga tid.

ii) Det nya utbrott som föranleder ny begäran om beslut i enlighet med första stycket har inget epidemiologiskt samband med det eller de utbrott som avses under i.

3. Beslut om att återkalla åtgärder som tillämpats med stöd av punkt 2 skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 9."

3. Följande artikel skall införas:

"Artikel 8b

1. När de delar av ett territorium som avses i artikel 8a.1 fastställs, skall särskilt beaktas

P vilka metoder som används för att bekämpa och utrota afrikansk svinpest,

P frånvaro av sjukdomen under minst 12 månader, fastställd med hjälp av alla gängse metoder, däribland serologiska undersökningar,

P ytan av territoriets delar och deras administrativa och geografiska gränser,

P vilka skyddsåtgärder som vidtagits för att förebygga nedsmittning och förnyad nedsmittning av grisbesättningar,

P vilka åtgärder som vidtagits för att kontrollera förflyttning av grisar.

2. När de delar av territoriet som avses i artikel 8a.2 fastställs skall särskilt beaktas

P vilka metoder som används för att bekämpa sjukdomen, i synnerhet avlägsnandet av grisar från anläggningar som är eller misstänks vara infekterade eller nedsmittade,

P ytan av de berörda delarna av territoriet och deras administrativa och geografiska gränser,

P sjukdomens frekvens och spridningstendens,

P vilka åtgärder som vidtagits för att hindra att sjukdomen sprids,

P vilka åtgärder som vidtagits för att begränsa och kontrollera förflyttning av grisar såväl inom som utom den berörda delen av territoriet."

4. Artikel 13a.2 skall ersättas med följande:

"2. Genom enhälligt beslut efter förslag från kommissionen skall rådet inom tre månader efter den dag då förslaget hänsköts till det göra upp en förteckning över de medlemsstater och delar av ett territorium som avses under punkt 1 ii och som är fria från svinpest.

Utan att möjligheten att åberopa artikel 8 påverkas skall den berörda medlemsstaten vid ett utbrott av svinpest tillfälligt dra in denna status och därvid omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta. Den berörda medlemsstaten skall upphäva indragningen, antingen 30 dagar efter det att sjukdomen upphört efter det senaste utbrottet, om det inte företagits någon vaccination, eller 90 dagar efter det att sjukdomen upphört efter det senaste utbrottet, om det har företagits vaccination. Medlemsstaten skall underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om slutdatum för indragningen. När två månader förflutit mellan de datum när de första och sista utbrotten upptäcktes, skall den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta kommissionen om detta. I detta fall får statusen återkallas i enlighet med förfarandet i artikel 9.

Om statusen återkallas, får den berörda delen av territoriet återfå denna i enlighet med samma förfarande först efter en period av minst

P tre månader efter det att sjukdomen upphört efter det senaste utbrottet, om ingen vaccination förekommit,

P sex månader efter det att sjukdomen upphört efter det senaste utbrottet, om vaccination tillämpats.

3. Föreskrifterna i denna artikel skall tillämpas fram till den 31 december 1987.

Före den 1 juli 1987 skall kommissionen till rådet överlämna en rapport om hur situationen utvecklats med särskild hänsyn till handeln, tillsammans med lämpliga förslag vad avser svinpest.

Rådet skall besluta om dessa förslag senast den 31 december 1987."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1986.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 1985.

På rådets vägnar

C. DEGAN

Ordförande

() EGT nr C 272, 12.10.1984, s. 6.

() EGT nr C 12, 14.1.1985, s. 127.

() EGT nr C 44, 15.2.1985, s. 4.

() EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 24.

() EGT nr L 339, 27.12.1984, s. 27.