Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985L0325.pdf

31985L0325

Rådets direktiv 85/325/EEG av den 12 juni 1985 om ändring av direktiv 64/433/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 168 , 28/06/1985 s. 0047 - 0047

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0208

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 35 s. 0180

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0208

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 35 s. 0180RÅDETS DIREKTIV av den 12 juni 1985 om ändring av direktiv 64/433/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen (85/325/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

I kapitel IV punkt 24 i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG(), senast ändrat genom direktiv 85/323/EEG(), föreskrivs att ett hälsointyg måste avkrävas varje person som arbetar med färskt kött och att detta intyg måste förnyas årligen.

Det förefaller nödvändigt att med hänsyn till erfarenheterna anpassa denna bestämmelse.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 64/433/EEG ändras på följande sätt:

P Artikel 13 tredje raden skall lyda enligt följande: "samt punkt 41 C i bilaga 1".

P Kapitel IV punkt 24 i bilaga 1 skall ersättas med följande:

"24. Varje anställd som arbetar med eller hanterar färskt kött skall avkrävas att genom ett hälsointyg visa att det inte föreligger något hinder för en sådan anställning. Hälsointyget skall förnyas årligen, om inte ett annat program för personalhälsokontroller som innebär motsvarande garantier erkänns i enlighet med förfarandet i artikel 16."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1986.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 1985.

På rådets vägnar

C. DEGAN

Ordförande

()()()()()

() EGT nr C 179, 7.7.1984, s. 6.

() EGT nr C 46, 18.2.1985, s. 94.

() EGT nr C 44, 15.2.1985, s. 7.

() EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

() EGT nr L 168, 28.6.1985, s. 43.