Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985L0326.pdf

31985L0326

Rådets direktiv 85/326/EEG av den 12 juni 1985 om ändring av direktiv 71/118/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfäEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 168 , 28/06/1985 s. 0048 - 0048

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0209

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 35 s. 0181

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0209

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 35 s. 0181RÅDETS DIREKTIV av den 12 juni 1985 om ändring av direktiv 71/118/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä (85/326/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Erfarenheten har visat att det är nödvändigt att förenkla kapitel III, punkt 11 i bilaga 1 till direktiv 71/118/EEG(), senast ändrat genom direktiv 85/324/EEG().

I kapitel III, punkt 12 i bilaga 1 till direktiv 71/118/EEG fastställs särskilt att alla som arbetar med färskt kött av fjäderfä skall lämna ett läkarintyg och att intyget skall förnyas varje år.

Det har mot bakgrund av vunna erfarenheter visat sig nödvändigt att ändra den aktuella bestämmelsen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 71/118/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 16a b, första strecksatsen utgår.

2. Kapitel III, punkterna 11 och 12 i bilaga 1 skall ersättas med följande:

"11. Varje person som kan tänkas överföra smitta, framför allt genom patogena agenser, skall förbjudas att arbeta med eller på annat sätt hantera färskt kött av fjäderfä.

"12. Varje person som är anställd för att arbeta med eller på annat sätt hantera färskt kött av fjäderfä, skall anmodas att uppvisa ett läkarintyg, som visar att det inte finns något hinder för en sådan anställning. Läkarintyget skall förnyas varje år, om inte motsvarande garantier kan erhållas genom ett annat system för hälsokontroll av personalen, vilket godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 12a."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1986.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 1985.

På rådets vägnar

C. DEGAN

Ordförande

()()()()()

() EGT nr C 179, 7.7.1984, s. 7.

() EGT nr C 46, 18.2.1985, s. 94.

() EGT nr C 44, 15.2.1985, s. 7.

() EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23.

() EGT nr L 168, 28.6.1985, s. 45.