Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985L0397.pdf

31985L0397

Rådets direktiv 85/397/EEG av den 5 augusti 1985 om frågor om livsmedelshygien och djurhälsa som påverkar handeln med värmebehandlad mjölk inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 226 , 24/08/1985 s. 0013 - 0029

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 19 s. 0100

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 37 s. 0086

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 19 s. 0100

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 37 s. 0086RÅDETS DIREKTIV av den 5 augusti 1985 om frågor om livsmedelshygien och djurhälsa som påverkar handeln med värmebehandlad mjölk inom gemenskapen (85/397/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Så länge handeln mellan medlemsstaterna hindras av skillnader mellan medlemsstaternas hälsobestämmelser för mjölk, kommer den gemensamma marknaden, och särskilt den relevanta gemensamma marknadsorganisationen, inte att fungera med önskad effekt.

För att undanröja sådana skillnader måste en tillnärmning av medlemsstaternas hälsobestämmelser komma till stånd.

Med hänsyn till mejerisektorns storlek och de många olikartade problem som skall lösas, bör den första begränsade åtgärden bli att fastställa normer för värmebehandlad mjölk, varvid andra produkter som framställs av mjölk tillfälligt skall uteslutas, bortsett från att koncentrerad pastöriserad mjölk som levereras i tank, skall utgöra ett undantag med tanke på denna produkts särskilda användningsområde.

Mjölken bör tas från kor som inte har några för människan hälsovådliga sjukdomar. Dock bör hänsyn tagas till de skillnader som fortfarande råder mellan medlemsstaterna ifråga om djurstammens hälsotillstånd.

Produktionsanläggningarna skall vara utrustade på ett sätt som säkerställer tillfredsställande hygieniska förhållanden i samband med djurhållningen och mjölkutvinningen. Åtgärder bör vidtas för att utarbeta hygienföreskrifter som reglerar dessa förhållanden.

Det är nödvändigt att införa bestämmelser om hygienen i samband med insamling och transport av mjölk till insamlings- och standardiseringscentraler eller behandlingsanläggningar, och att fastställa hälsokraven för personal som arbetar i dessa anläggningar.

Den obehandlade mjölken från varje produktionsanläggning bör regelbundet analyseras eller testas för att säkerställa att den överensstämmer med de införda normerna. Det bör även vara möjligt att på anläggningarna kontrollera de hygieniska förhållandena i samband med mjölkutvinningen samt det allmänna hälsotillståndet hos mjölkdjuren. Sättet att utföra sådana kontroller måste fastställas på gemenskapsnivå.

Principen om stickprovskontroller för att fastställa förekomsten av restämnen som kan ha en negativ inverkan på mjölkens hälsosamhet, bör tillämpas.

Förutsatt att de allmänna bestämmelserna i fördraget följs, bör mottagarländer beredas möjlighet att utföra icke-diskriminerande kontroller och undersökningar av sändningarnas överensstämmelse med kraven i detta direktiv.

Värmebehandlad mjölk skall framställas, förvaras och transporteras under förhållanden som till fullo säkerställer hygienen. Nödvändigheten att registrera eller godkänna insamlings- eller standardiseringscentraler och behandlingsanläggningar kan underlätta kontrollen av att dessa villkor är uppfyllda. Ett förfarande bör införas för att slita tvister som kan uppstå mellan medlemsstater om det berättigade i att godkänna en behandlingsanläggning eller central.

Tillsyn på gemenskapsnivå bör införas för att konstatera om fastställda normer tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstaterna. Det bör fastställas att de närmare bestämmelserna för denna tillsyn skall utarbetas efter en gemenskapsprocedur i Ständiga veterinärkommittén.

När det gäller handeln mellan medlemsstaterna är ett intyg, som utfärdas av den behöriga myndigheten i avsändarlandet, det lämpligaste sättet att ge behöriga myndigheter i mottagarlandet en försäkran om att en sändning med värmebehandlad mjölk uppfyller kraven enligt detta direktiv.

Medlemsstaterna skall ha möjlighet att vägra införa och inom sitt område låta omsättas fritt värmebehandlad mjölk från en annan medlemsstat, om det har konstaterats att mjölken inte uppfyller bestämmelserna i detta direktiv. Det bör emellertid vara tillåtet att återsända sådan mjölk om avsändaren eller dennes företrädare så begär, förutsatt att det inte finns några hälsoskäl som talar emot en sådan återsändning. För att berörda parter skall kunna ta del av skälen till ett förbud eller en begränsning är det dessutom viktigt att avsändaren eller dennes företrädare, samt i vissa fall behöriga myndigheter i avsändarlandet, underrättas därom.

Skulle det mellan avsändaren och myndigheterna i den medlemsstat som är mottagaren, uppstå en tvist om huruvida det är befogat med ett förbud eller en begränsning, bör avsändaren ha möjlighet att begära ett expertutlåtande.

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att inom sina områden förbjuda införsel av mjölk från en medlemsstat i vilken en epizootisk sjukdom har brutit ut. Beroende på den epizootiska sjukdomens art och karaktär bör ett sådant förbud antingen begränsas till mjölk från en del av avsändarlandets område, eller omfatta mjölk från hela detta område. Om det skulle utbryta en smittsam sjukdom inom en medlemsstats område är det nödvändigt att snabbt vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa sjukdomen. Riskerna med sådana sjukdomar och de motåtgärder som de föranleder bör bedömas på samma sätt i hela gemenskapen. Med hänsyn till detta bör det inom Ständiga veterinärkommittén införas ett gemenskapsförfarande för brådskande ärenden varigenom nödvändiga åtgärder kan vidtas.

Kommissionen bör åläggas att vidta vissa åtgärder för genomförandet av detta direktiv. Därför bör ett förfarande fastställas för att inom Ständiga veterinärkommittén etablera ett nära och effektivt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv fastställs hälsoskydds- och djurhälsokrav för värmebehandlad mjölk avsedd för handel mellan staterna inom gemenskapen.

I avvaktan på att gemenskapsbestämmelser på detta område skall träda i kraft, och med förbehåll för att de allmänna bestämmelserna i fördraget skall följas, skall handeln inom gemenskapen med produkter som är framställda av mjölk, med undantag för värmebehandlad mjölk, inte omfattas av detta direktiv. Trots de definitioner som fastställs i artikel 2 skall emellertid koncentrerad, pastöriserad mjölk som importeras i tank till en medlemsstat för att med eller utan behandling släppas ut på marknaden, omfattas av kraven i detta direktiv.

Artikel 2

Vid tillämpning av detta direktiv skall definitionerna i artikel 2 i direktiv 64/432/EEG(3), senast ändrat genom direktiv 85/320/EEG(4), och i artikel 3 i förordning (EEG) nr 1411/71(5), tillämpas vid behov.

Vidare avses med

a) obehandlad mjölk: mjölk, som framställts genom utsöndring från en eller flera mjölkkors mjölkkörtlar,

b) produktionsanläggning: en anläggning inom en medlemsstats område som håller en eller flera mjölkproducerande kor,

c) värmebehandlad mjölk: mjölk, som är avsedd att konsumeras som livsmedel och som erhålls direkt och uteslutande från obehandlad mjölk enligt definitionen i a genom att värmebehandlas och presenteras i form av pastöriserad mjölk, UHT-mjölk eller steriliserad mjölk enligt definitionen i bilaga A, kapitel VII, punkterna 2 - 6,

d) avsändarland: den medlemsstat från vilken värmebehandlad mjölk levereras till en annan medlemsstat,

e) mottagarland: den medlemsstat till vilken värmebehandlad mjölk levereras från en annan medlemsstat,

f) officiell enhet: den veterinära enhet eller annan motsvarande enhet som av berörd medlemsstat utsetts att övervaka genomförandet av detta direktiv,

g) mjölkbehandlingsanläggning: anläggning inom en medlemsstats territorium vid vilken mjölk värmebehandlas.

Artikel 3

A. Medlemsstaterna skall säkerställa att de till en annan medlemsstat endast exporterar mjölk av nedanstående slag:

1. Värmebehandlad mjölk som uppfyller följande allmänna krav:

a) Den skall vara framställd av obehandlad mjölk enligt definitionen i artikel 2 a

i) från vilken ingenting har tagits bort eller till vilken ingenting har lagts till, annat än som en naturlig följd av fetthaltsstandardisering,

ii) som utvunnits från kor som uppfyller kraven enligt bilaga A, kapitel VI, avsnitt A,

iii) som kommer från produktionsanläggningar som uppfyller de allmänna hygienvillkor som fastställs i bilaga A, kapitel VI, avsnitt B,

iv) som med hänsyn till de hygieniska normer som iakttagits vid mjölkning, insamling, hantering och transport, och av personalen som utför dessa operationer, uppfyller kraven enligt bilaga A, kapitel VI, avsnitt C,

v) som utvinns från kor och produktionsanläggningar som kontrolleras med jämna mellanrum av behöriga nationella myndigheter vid tillämpning av, i synnerhet, artikel 11.1,

vi) som har kontrollerats enligt artikel 11.2 och som uppfyller de normer som anges i bilaga A, kapitel VI, avsnitt D.

b) Den skall komma från en mjölkbehandlingsanläggning som uppfyller villkoren enligt bilaga A, kapitel I, II och V. Om mjölken har passerat en mjölkinsamlingscentral skall dessutom denna central uppfylla villkoren enligt bilaga A, kapitel I, III och V, och om den obehandlade mjölken har passerat en standardiseringscentral skall denna central uppfylla villkoren enligt bilaga A, kapitel I, IV och V.

c) Den skall där ha behandlats enligt kraven i bilaga A, kapitel VII.

d) Om den är förpackad skall den ha förpackats enligt bilaga A, kapitel VIII, på en mjölkbehandlingsanläggning där mjölken har behandlats.

e) Den skall ha förvarats enligt bilaga A, kapitel IX.

f) När den transporteras till ett mottagarland skall den i enlighet med bilaga A, kapitel X, åtföljas av ett sundhetsintyg som överensstämmer med exemplet i bilaga B.

g) Den skall transporteras under tillfredsställande hygieniska förhållanden i enlighet med bilaga A, kapitel XI.

2. Pastöriserad mjölk som uppfyller kraven enligt punkt 1 och har genomgått enbart en pastöriseringsprocess.

3. Värmebehandlad mjölk som är avsedd för direkt konsumtion som livsmedel och som dessutom har en vikt på minst 1 030 gram per liter för mjölk vid 15 °C, eller motsvarande för helt fettfri mjölk vid 20 °C, och som innehåller minst 28 gram protein per liter och en fettfri torrhalt på minst 8,5 %, förutsatt att det, med förbehåll för de bestämmelser som antas inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter, inte får fastställas strängare krav för mjölk som är avsedd för industriellt bruk.

B. Medlemsstater som beviljar godkända anläggningar inom sina områden något av undantagen enligt artikel 4.2 och bilaga A, kapitel VII, punkt 6, får inte förbjuda eller begränsa införseln till sina territorier av värmebehandlad mjölk från en behandlingsanläggning i en annan medlemsstat som omfattas av samma undantag.

Artikel 4

1. Medlemsstater skall säkerställa att

- mjölktankbilar uteslutande används till transport av mjölk, mjölkprodukter och dricksvatten,

- lokaler, installationer och arbetsutrustning inte används till annat än insamling, behandling och förvaring av mjölk och mjölkprodukter.

Om en anläggning tillverkar produkter som helt eller delvis härstammar från mjölk och mjölkprodukter, skall de livsmedel som används vid tillverkningen av dessa produkter, om de inte tidigare har genomgått värmebehandling eller annan typ av behandling som inte har en negativ inverkan på mjölk eller mjölkprodukter, förvaras och behandlas i separata lokaler särskilt avsedda för detta syfte.

2. Medlemsstater som, genom undantag från punkt 1, tillåter att tankbilar och arbetsutrustning vid olika tidpunkter används till transport och tillverkning av andra flytande livsmedel, skall säkerställa att alla lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra förorening eller försämring av de produkter som omfattas av detta direktiv.

Medlemsstater skall informera kommissionen och övriga medlemsstater om de undantag som har beviljats och tillhandahålla en lista över de anläggningar som omfattas av dessa undantag.

3. Den lista över livsmedel som nämns i punkt 2 och som får utgöra föremålet för undantaget rörande transport, skall sammanställas av rådet på förslag av kommissionen.

De villkor som skall iakttagas när tankbilar återgår till mjölktransport efter att ha använts till transport av livsmedel enligt det första stycket, skall uppfyllas enligt samma förfarande.

4. Medlemsstaterna skall säkerställa följande:

a) Tankbilar som omfattas av undantaget enligt punkt 2 får inte används till transport av värmebehandlad mjölk avsedd för en medlemsstat som inte godkänner ett sådant undantag. På den statens begäran skall den behöriga myndigheten i den exporterande medlemsstaten tillhandahålla den mottagande medlemsstaten en lista över tankbilar som inte omfattas av detta undantag.

b) Sundhetsintyget skall innehålla en tydlig beteckning varigenom tankbilar som uteslutande används till transport av värmebehandlad mjölk kan identifieras.

Artikel 5

1. Varje medlemsstat skall sammanställa en lista över sina godkända mjölkbehandlingsanläggningar och, i den mån de sysslar med handel med värmebehandlad mjölk mellan medlemsstaterna, en lista över godkända insamlings- och standardiseringscentraler, varvid varje sådan anläggning skall ha ett godkännandenummer. Medlemsstaterna skall överlämna dessa listor till de andra medlemsstaterna och till kommissionen.

En medlemsstat får inte godkänna en anläggning eller central såvida inte iakttagandet av detta direktiv är tryggat. En medlemsstat skall återkalla godkännande om villkoren för dess beviljande inte längre är uppfyllda. Om ett godkännade återkallas skall övriga medlemsstater och kommissionen informeras om detta.

2. Regelbunden besiktning av godkända anläggningar och centraler skall utföras av den officiella enheten. Tillsynen och den fortlöpande kontrollen av anläggningar och insamlings- och standardiseringscentraler skall utföras under ansvar av den officiella enheten.

Personalen på den officiella enheten får biträdas av personal som särskilt utbildas för detta syfte. För att säkerställa att detta direktiv efterlevs skall personalen på den officiella enheten vid alla tidpunkter beredas fritt tillträde till alla delar av anläggningar eller centraler som är sysselsatta med produktion av värmebehandlad mjölk.

3. Om en medlemsstat anser, särskilt efter att ha utfört en kontroll eller besiktning enligt artikel 7.1 och 7.2, att bestämmelserna om godkännande inte iakttas, eller inte längre iakttas i en anläggning eller central i en annan medlemsstat, skall den medlemsstaten informera den behöriga centrala myndigheten i den staten om detta. Denna myndighet skall vidta alla nödvändiga åtgärder, som får innefatta återkallande av godkännandet, och meddela den behöriga centrala myndigheten i den första medlemsstaten vilka beslut som har fattats och skälen till sådana beslut.

Om den första medlemsstaten misstänker att sådana åtgärder inte vidtas eller inte är tillräckliga, skall de två medlemsstaterna tillsammans försöka komma fram till vägar och medel att rätta till situationen. Om så är lämpligt kan detta innebära ett besök. Om en tvist skulle uppstå rörande tillämpningen av bestämmelser i detta direktiv, som inte täcks i artikel 10, skall en lösning sökas på grundval av en referensmetod eller referensstandard som godkänts efter det att Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén har yttrat sig i enlighet med förfarandet i artikel 14.

Berörda medlemsstater skall informera kommissionen om tvister och vilka lösningar som har uppnåtts.

4. Om ifrågavarande medlemsstater inte kan enas skall endera av dem, inom skälig tid, framlägga saken för kommissionen, som skall uppdraga åt en eller flera experter att yttra sig.

I avvaktan på detta yttrande skall avsändarlandet, av allvarliga folkhälsoskäl, på begäran av mottagarlandet skärpa kontrollen av värmebehandlad mjölk från anläggningen ifråga.

Mottagarlandet, å sin sida, får skärpa kontrollen av värmebehandlad mjölk från samma anläggning och, om positivt resultat erhålls, vidta åtgärder enligt artikel 7.4.

På begäran av en av de berörda medlemsstaterna skall kommissionen omedelbart uppdraga åt en expert att besöka förvaringsstället för den sändning som är föremål för tvisten, eller avsändarens anläggning, för att föreslå lämpliga tillfälliga skyddsåtgärder.

I ljuset av det yttrande som avges enligt första stycket kan medlemsstaterna få tillstånd att, enligt det förfarande som fastställs i artikel 13, tillfälligt förbjuda införsel till sina områden av värmebehandlad mjölk från den anläggningen.

Ett sådant tillstånd får återkallas enligt förfarandet i artikel 13 och i ljuset av ett ytterligare utlåtande som avges av en eller flera experter.

En expert skall vara medborgare i en annan medlemsstat än de som är inblandade i tvisten.

5. De allmänna bestämmelserna för tillämpning av denna artikel skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 14.

Artikel 6

1. Veterinära experter från kommissionen bör i samarbete med behöriga myndigheter i medlemsstaterna göra kontroller på platsen i den utsträckning som detta är nödvändigt för att säkerställa en enhetlig tillämpning av direktivet. De bör kontrollera att godkända anläggningar och centraler verkligen följer direktivet, särskilt bilaga A.

En medlemsstat inom vars område en kontroll utförs skall ge all nödvändig hjälp till experterna när dessa utför sina uppgifter. Kommissionen skall informera den berörda medlemsstaten om resultatet av undersökningen.

Den berörda medlemsstaten skall vidta alla nödvändiga åtgärder med hänsyn till resultatet av undersökningen. Om medlemsstaten inte vidtar dessa åtgärder får kommissionen, efter det att situationen har undersökts av Ständiga veterinärkommittén, tillämpa bestämmelserna i artikel 5.4 femte och sjätte stycket.

2. Innan kontrollerna enligt punkt 1 utförs i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14, skall de allmänna bestämmelserna för tillämpning av denna artikel fastställas och en handbok utarbetas med de regler som skall följas vid kontrollerna enligt punkt 1.

3. Före den 1 juli 1990 skall rådet se över denna artikel på basis av en rapport från kommissionen, som även får lämna förslag i samband med detta.

Artikel 7

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5 och 6 får ett mottagarland kontrollera att alla sändningar av värmebehandlad mjölk enligt definitionen i artikel 2 åtföljs av föreskrivna sundhetsintyg.

2. Vid allvarlig misstanke om oegentligheter, får mottagarlandet utföra icke-diskriminerande kontroller för att fastställa om kraven i detta direktiv har uppfyllts.

3. Som regel skall kontroller och besiktningar utföras på varornas bestämmelseort eller annan lämplig plats, i det senare fallet förutsatt att valet av plats så litet som möjligt stör transporten av varorna.

Kontroller och besiktningar enligt punkt 1 och 2 får inte onödigt försena transporten av varorna och deras utsläppande på marknaden, eller förorsaka förseningar som kan ha en negativ inverkan på mjölkens kvalitet.

4. Om det under en besiktning enligt punkt 2 konstateras att mjölken inte uppfyller villkoren enligt detta direktiv, får den behöriga myndigheten i mottagarlandet, förutsatt att detta är tillåtligt av hälsoskäl, låta avsändaren, mottagaren eller dennes företrädare avgöra om sändningen på deras bekostnad skall returneras, mjölken skall användas för andra syften eller förstöras, eller om hälsoskäl inte medger detta, beordra att mjölken skall förstöras. I alla händelser skall förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra orättmätig användning av sådan mjölk, och på intyget skall tydligt finnas angivet för vilket syfte mjölken är avsedd.

5. a) Sådana beslut, och skälen till dem, skall meddelas avsändaren eller dennes företrädare. Om vederbörande så begär skall denna information omedelbart överlämnas skriftligen med angivande av vilka vägar för överklagande som finns enligt gällande lag, och av hur och när överklagande kan ske.

b) Om sådana beslut grundas på en smittsam eller infektiös sjukdom, eller en för människa eller djur hälsovådlig försämring, eller en allvarlig överträdelse av detta direktiv, skall de genast överlämnas till den behöriga centrala myndigheten i den producerande medlemsstaten och till kommissionen.

c) Efter detta meddelande får lämpliga åtgärder vidtas enligt det förfarande som fastställs i artikel 13, särskilt för att samordna de åtgärder som vidtagits i andra medlemsstater med hänsyn till mjölken.

6. Före den 1 juli 1990 skall rådet se över denna artikel på grundval av en rapport från kommissionen, som även får lämna förslag i samband med detta.

Artikel 8

1. Detta direktiv påverkar inte möjligheterna att enligt gällande lagstiftning i medlemsstaterna överklaga beslut som av behöriga myndigheter fattats med stöd av detta direktiv.

2. Varje medlemsstat skall bevilja avsändare av mjölk som det enligt artikel 7 är förbjudet att släppa ut på marknaden, rätten att få ett utlåtande av en expert. Innan behöriga myndigheter vidtar några andra åtgärder, t. ex. förstör mjölken, skall varje medlemsstat säkerställa att experterna får möjlighet att avgöra om villkoren i artikel 7.4 faktiskt är uppfyllda.

En expert skall vara medborgare i en annan medlemsstat än avsändandarlandet och mottagarlandet.

På förslag av medlemsstaterna skall kommissionen sammanställa en lista över de experter som kan ges i uppdrag att avge sådana yttranden.

De allmänna bestämmelserna för tillämpning av denna artikel, särskilt rörande utarbetandet av sådana yttranden, skall antas enligt förfarandet i artikel 14.

Artikel 9

Ändringar av bilagorna till detta direktiv för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen skall beslutas av en kvalificerad majoritet av rådet på förslag av kommissionen.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att, med beaktande av de ytterligare krav som fastställs i artikel 3 A 3, endast värmebehandlad mjölk från mjölkbehandlingsanläggningar som uppfyller de normer som fastställs i bilaga A, kapitel VI och VII för etapp 1, får exporteras till en annan medlemsstat.

En medlemsstat som för värmebehandlad mjölk avsedd för hemmakonsumtion, fr. o. m. den dag som anges i artikel 16, tillämpar de mikrobiologiska normer som fastställs för etapp 2 får, efter det att sådan tillämpning har fastställts enligt anvisningarna i artikel 14, göra införseln av steriliserad mjölk och UHT-mjölk i sitt område till föremål för samma normer som fastställts i denna etapp för slutprodukten, och införseln av pastöriserad mjölk till föremål för de normer som fastställts för såväl obehandlad mjölk som pastöriserad mjölk.

Medlemsstaterna skall se till att, senast den 1 januari 1993, de normer som fastställs i bilaga A, kapitel VI och VII för etapp 2 gäller för handeln inom gemenskapen, om inte rådet på grund av en rapport från kommissionen samt eventuella förslag, med kvalificerad majoritet beslutar att utöka tidsfristen med högst två år.

Vidare skall normerna för etapp 2 fr.o.m. den 1 april 1990 gälla för mjölk avsedd för direkt konsumtion.

2. Analys- och testmetoder för att kontrollera att normerna enligt punkt 1 är uppfyllda, skall införas före den 1 januari 1989 i enlighet med förfarandet i artikel 14.

Enligt samma förfarande och efter det att Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén har yttrat sig, skall det modifierade Aschaffenburgs prov (turbiditetstest) ersättas med en metod som gör det möjligt att skilja mellan steriliserad mjölk och UHT-mjölk.

I avvaktan på dessa beslut skall medlemsstaterna emellertid, under tillämpningsperioden för etapp 1, erkänna internationellt accepterade analys- och testmetoder som referensmetoder.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att produktionsanläggningar regelbundet besiktas för att säkerställa att hygienkrav är uppfyllda.

Om det finns rimliga skäl att misstänka att djurhälsokraven enligt bilaga A, kapitel VI, inte är uppfyllda, skall medlemsstaterna dessutom säkerställa att den officiella veterinären kontrollerar mjölkdjurens allmänna hälsotillstånd och, om nödvändigt, låter göra en klinisk undersökning av dessa djurs juver.

Om besiktningen eller besiktningarna enligt första och andra stycket visar att alla hygienkrav inte är uppfyllda, skall den officiella enheten vidta lämpliga åtgärder.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att obehandlad mjölk och värmebehandlad mjölk kontrolleras av mjölkbehandlingsanläggningarna under tillsyn och ansvar av den officiella enheten, samt att den officiella enheten regelbundet kontrollerar mjölken för att säkerställa att den uppfyller kraven enligt detta direktiv.

3. Medlemsstaterna skall säkerställa att kontroller utförs för att upptäcka restämnen som har en farmakologisk eller hormonell verkan, och antibiotika, pesticider, rengöringsmedel och andra ämnen som är skadliga eller som kan ändra de organoleptiska egenskaperna hos mjölk eller göra det farligt eller skadligt för människan att konsumera mjölken, i den mån som dessa restämnen överskrider tillåtna toleransgränser, eller om ingen tolerans har fastställts, den mängd som vetenskapligt har bevisats vara ofarlig och om vilken Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén har yttrat sig.

4. Om den undersökta mjölken inte överensstämmer med detta direktiv och särskilt visar spår av restämnen som överskrider tillåtna toleranser, skall den värmebehandlade mjölken uteslutas från handeln mellan medlemsstaterna.

Sådana undersökningar för att konstatera förekomsten av restämnen skall utföras i enlighet med beprövade och vetenskapligt erkända metoder, särskilt de som anges i gemenskapsdirektiv eller andra internationella normer.

Det skall vara möjligt att utvärdera resultaten av undersökningen av restämnen med användning av referensmetoder som fastställs enligt artikel 10.

För besiktning av produktionsanläggningar och i enlighet med det förfarande som anges i artikel 14, skall allmänna hygienregler utarbetas med fastställande av de allmänna hygienvillkoren för produktionsanläggningar, särskilt villkoren för lokalunderhåll och mjölkhantering. Kommissionen kommer att offentliggöra dessa regler.

5. Om det finns goda skäl att misstänka att kraven i detta direktiv inte är uppfyllda, skall den officiella enheten utföra nödvändiga besiktningar och, om misstanken bekräftas, vidta lämpliga åtgärder, särskilt återkallande av godkännandet.

6. Senast två år från anmälan av detta direktiv skall rådet med kvalificerad majoritet och på förslag av kommissionen, fastställa de närmare detaljerna för kontrollerna enligt punkt 1 och 2, hur ofta de skall göras samt toleranserna enligt punkt 3.

Enligt samma förfarande får beslut fattas om att utvidga undersökningen till att gälla andra ämnen än dem som anges i punkt 3.

7. Tills åtgärderna för att tillämpa denna artikel genomförts skall nationella regler gälla med förbehåll för att de allmänna bestämmelserna i fördraget skall iakttas.

Artikel 12

1. En medlemsstat får vidta följande åtgärder med vederbörlig hänsyn till de allmänna bestämmelserna i fördraget:

a) Om mul- och klövsjuka skulle bryta ut i en annan medlemsstat, får medlemsstaten tillfälligt förbjuda eller begränsa införsel till sitt territorium av pastöriserad mjölk som erhållits från en godkänd anläggning som samlar in obehandlad mjölk i skyddsområdet, som skall fastställas enligt direktiv 64/432/EEG, eller som är belägen inom det området.

b) Om denna epizootiska sjukdom blir allmänt spridd eller om ytterligare en infektiös djursjukdom av allvarlig art bryter ut, kan medlemsstaten tillfälligt förbjuda eller begränsa införseln till sitt område av pastöriserad mjölk och UHT-mjölk från hela den statens område.

2. Varje medlemsstat skall omedelbart informera övriga medlemsstater och kommissionen om det inom dess område bryter ut en sjukdom enligt punkt 1b som inte täcks av direktiv 82/894/EEG(6), och om de åtgärder som vidtagits för att bekämpa den. Medlemsstaten skall även utan dröjsmål meddela övriga medlemsstater och kommissionen när sjukdomen är övervunnen.

3. De åtgärder som medlemsstaterna vidtagit enligt punkt 1 och undanröjandet av sådana åtgärder, skall utan dröjsmål meddelas övriga medlemsstater och kommissionen med angivande av skälen till sådant agerande.

Enligt det förfarande som fastställs i artikel 13 får beslutas att åtgärderna ändras, särskilt för att säkerställa att de samordnas med dem som beslutats av övriga medlemsstater, eller avskaffas.

4. Om den situation som anges i punkt 1 uppstår och det verkar nödvändigt att även andra medlemsstater vidtar åtgärder enligt den punkten, möjligen ändrade enligt punkt 3, skall beslut om lämpliga åtgärder fattas enligt förfarandet i artikel 14.

Artikel 13

1. När förfarandet enligt denna artikel skall följas, skall ärenden utan dröjsmål hänskjutas till Ständiga veterinärkommittén som inrättats enligt rådets beslut av den 15 oktober 1968 (här nedan kallad kommittén) av dess ordförande, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

2. I kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall inkomma med ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över dessa åtgärder inom två dagar. Yttranden skall avges med en majoritet av 45 röster.

4. Kommissionen skall själv besluta om och omedelbart genomföra åtgärderna, om de är förenliga med kommitténs yttrande. Om åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen omedelbart förelägga rådet ett förslag till åtgärder. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas och omedelbart genomföra dem, såvida inte rådet, med enkel majoritet, har avvisat förslagen.

Artikel 14

1. Om förfarandet enligt denna artikel skall följas, skall ärenden utan dröjsmål hänskjutas till kommittén av dess ordförande, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

2. I kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över dessa åtgärder inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttranden skall avges med en majoritet av 45 röster.

4. Kommissionen skall själv anta och omedelbart genomföra förslaget, om det är förenligt med kommitténs yttrande. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen omedelbart föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas.

Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas och omedelbart genomföra dem, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 15

I avvaktan på antagandet av ett gemenskapssystem rörande import av värmebehandlad mjölk från länder som inte är medlemmar i gemenskapen, får nationella lagbestämmelser rörande sådan import inte vara mer gynnsamma än dem gällande handeln mellan medlemsstaterna.

Artikel 16

Medlemsstaterna skall sätta ikraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1989.

Artikel 17

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 augusti 1985.

På rådets vägnar

J. F. POOS

Ordförande

(1) EGT nr C 36, 12.4.1972, s. 12.

(2) EGT nr C 4, 20.1.1972, s. 5.

(3) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

(4) EGT nr L 168, 28.6.1985, s. 36.

(5) EGT nr L 148, 3.7.1971, s. 4.

(6) EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 58.

BILAGA A

KAPITEL I

Allmänna krav för godkännande

Behandlingsanläggningar och insamlings- och standardiseringscentraler skall vara inrymda i sådana lokaler att mjölken inte kan få några negativa effekter på människans hälsa och dess naturliga egenskaper inte kan ändras. För dessa lokaler gäller följande minimikrav:

1. I rum där värmebehandlad mjölk behandlas eller förvaras skall följande gälla:

a) Golven skall vara lätta att rengöra och desinficera och lagda på sådant sätt att det är enkelt att avleda vätskor.

b) Väggarna skall vara släta, tåliga och ogenomträngliga och vara målade i en ljus, tvättbar färg upp till minst två meters höjd, i sval- eller kylrum och i förråd, upp till minst lagringshöjd, om inte mjölken förvaras i hermetiskt tillslutna tankar. Övergångar mellan vägg och golv skall vara avrundade eller ha liknande utformning utom i förråd och sval- eller kylrum.

c) Dörrarna skall vara gjorda av slitstarkt och icke-korroderande material och dörrar av trä ha en slät och ogenomtränglig beläggning på båda sidorna.

d) Isoleringsmaterial skall vara rötbeständigt och luktfritt.

e) Ventilationen skall vara fullgod och vid behov skall fullgott ångutsläpp finnas.

f) Fullgod naturlig eller artificiell belysning skall finnas.

g) Så nära arbetsstationerna som möjligt skall det finnas tillräckligt med anordningar för rengöring och desinficering av händer och för rengöring av verktyg med varmvatten. Kranar får ej vara handmanövrerade. För handtvätt skall dessa anordningar ha rinnande varmt och kallt vatten eller vatten som förblandats till lämplig temperatur och vara utrustade med rengörings- och desinficeringsmedel samt engångshanddukar.

2. Det skall finnas tillräckligt med omklädningsrum med släta, vattentäta, tvättbara väggar och golv, tvättställ, duschar och spoltoaletter. De senare får ej ha direkt tillträde till arbetsrummen. Tvättställen skall ha rinnande varmt och kallt vatten eller vatten som förblandats till lämplig temperatur och vara utrustade med rengörings- och desinficeringsmedel för händerna samt engångshanddukar. Kranar på tvättställ får ej vara handmanövrerade. Det skall finnas tillräckligt med sådana tvättställ i anslutning till toaletterna.

3. Det skall finnas ett särskilt område och fullgoda anordningar för rengöring och desinficering av behållare och tankar. Detta område och dessa anordningar är emellertid inte obligatoriska om det finns bestämmelser enligt vilka behållare och tankar skall rengöras och desinficeras av andra centraler i närheten av behandlingsanläggningen.

4. Det skall finnas utrustning som tillhandahåller uteslutande dricksvatten enligt direktiv 80/778/EEG(1).

Undantagsvis får dock icke drickbart vatten användas till ångproduktion, brandbekämpning och kylning i kylutrustning, förutsatt att det är uteslutet att vattnet i de ledningar som installerats för detta syfte används till andra ändamål och att det inte utgör någon föroreningsrisk för mjölken. Ångan och vattnet ifråga får inte komma i direktkontakt med mjölken och inte heller användas till rengöring eller desinficering av behållare, anläggningar eller utrustning som kommer i kontakt med mjölken. Ledningar med icke drickbart vatten skall vara klart åtskilda från ledningar med dricksvatten.

5. Det skall finnas fullgod utrustning till skydd mot skadedjur, t. ex. insekter och gnagare.

6. Utrustning, ledningar och instrument, eller ytor på dem som är avsedda att komma i kontakt med mjölk, skall vara gjorda av slätt material som är lätt att tvätta, rengöra och desinficera, som motstår korrosion och inte överför ämnen till mjölken i sådana mängder att den blir hälsovådlig, dess sammansättning försämras eller dess organoleptiska egenskaper påverkas negativt.

KAPITEL II

Särskilda krav för godkännande av behandlingsanläggningar

Utöver de allmänna krav som fastställs i kapitel I skall behandlingsanläggningar minst vara utrustade med:

a) Utrustning för mekanisk ifyllning och korrekt automatisk tillslutning av behållare som efter ifyllning skall användas som förpackning för värmebehandlad mjölk; detta gäller dock inte mjölkkärl och tankar.

b) Utrustning för sval- och kylförvaring av värmebehandlad mjölk samt obehandlad mjölk i de fall som anges i kapitel III, IV och VII punkt 1. Kylförråd skall vara utrustade med temperaturmätare.

c) - Vid förpackning i engångsbehållare skall det finnas ett utrymme för förvaring av sådana behållare och för förvaring av det råmaterial som används vid tillverkningen därav.

- Vid förpackning i återanvändbara behållare skall det finnas ett särskilt utrymme för förvaring av dessa och utrustning för mekanisk rengöring och desinficering av dem.

d) Behållare för förvaring av obehandlad mjölk, standardiseringsutrustning och behållare för förvaring av standardiserad mjölk.

e) Centrifuger och andra godkända eller tillåtna medel för rening av mjölk.

f) Värmebehandlingsutrustning som är godkänd eller tillåten av den officiella enheten, och är försedd med:

- automatisk temperaturreglering,

- temperaturskrivare,

- automatisk säkerhetsanordning som förhindrar otillräcklig uppvärmning,

- ett fullgott säkerhetssystem som förhindrar att pastöriserad eller steriliserad mjölk blandas med ofullständigt uppvärmd mjölk,

- en automatisk anordning för säkerhetsregistrering som förhindrar ovannämnda blandning.

g) Behandlingsanläggningen skall ha sitt eget laboratorium eller utnyttja de tjänster som erbjuds av ett laboratorium som är utrustat med erforderliga anordningar för att utföra nödvändiga mjölkanalyser och -tester.

KAPITEL III

Särskilda krav för registrering av insamlingscentraler

Utöver de allmänna bestämmelserna i kapitel I skall mjölkinsamlingscentraler minst vara utrustade med:

a) Kylutrustning eller lämpliga anordningar för att kyla mjölk och, om mjölken förvaras i insamlingscentralen, en installation för kylförvaring av mjölk.

b) Om mjölk renas på mjölkinsamlingscentralen skall reningen utföras med hjälp av centrifuger eller andra anordningar som är godkända eller tillåtna av den officiella enheten.

KAPITEL IV

Särskilda krav för registrering av standardiseringscentraler

Utöver de allmänna bestämmelserna i kapitel I skall standardiseringscentraler minst vara utrustade med:

a) Behållare för kylförvaring av obehandlad mjölk, standardiseringsutrustning och behållare för förvaring av standardiserad mjölk.

b) Centrifuger eller andra anordningar som är godkända eller tillåtna av den officiella enheten för rening av mjölk.

KAPITEL V

Hygienkrav avseende anläggningars lokaler, utrustning och personal

1. Personal, lokaler, installationer och utrustning skall uppfylla de strängaste krav på renlighet:

a) Personal som behandlar eller hanterar mjölk skall särskilt bära rena arbetskläder och huvudbonad. Personalen skall även ha rena händer. Rökning skall vara förbjuden i utrymmen där mjölk hanteras och förvaras.

b) Djur får inte komma in i anläggningen. Alla gnagare, insekter och andra skadedjur som hittas skall utrotas systematiskt.

c) Utrustning och installationer som används vid behandlingen av mjölken skall hållas rena och i gott skick.

i) Behandlingslokalerna skall rengöras minst en gång per arbetsdag.

ii) Utrustning, behållare och installationer som kommer i kontakt med mjölk, mjölkprodukter eller andra livsmedel skall tvättas, rengöras och desinficeras i slutet av varje arbetsoperation och minst en gång per arbetsdag.

2. Snarast möjligt efter varje resa, eller serie av resor där tidrymden mellan avlastning och påföljande lastning är mycket kort, men i alla händelser minst en gång per dag, skall behållare och tankar som används för att transportera obehandlad mjölk till mjölkinsamlings- eller standardiseringscentraler eller mjölkbehandlingsanläggningar, rengöras och desinficeras innan de används på nytt.

3. Om obehandlad mjölk inte transporteras via ledning från mjölkinsamlings- eller standardiseringscentralen till behandlingsanläggningen, skall de behållare som krävs för mjölktransporten uppfylla kraven enligt punkt 1 c.

4. Om kemikalier används till desinficering enligt punkt 1 skall dessa vara godkända för detta ändamål av den officiella myndigheten.

5. Det är förbjudet för personer, som via mjölken kan överföra infektionssjukdomar eller andra typer av sjukdomar, att arbeta med, behandla, hantera eller transportera mjölken.

6. Den som anställs för att arbeta med eller hantera mjölk skall anmodas att visa läkarintyg på att det inte finns några hinder för sådan anställning. Läkarintyget skall förnyas varje år, om inte någon annan hälsokontrollprocedur som erbjuder motsvarande garantier godtagits enligt det förfarande som anges i artikel 14.

KAPITEL VI

Krav i samband med införsel av obehandlad mjölk i behandlingsanläggningar

A. Ursprungsbesättning

1. Den obehandlade mjölken skall utvinnas från kor

a) som tillhör en nötkreatursbesättning som officiellt är fri från tuberkulos och fri eller officiellt fri från brucellos,

b) som inte visar några symptom på infektionssjukdomar som kan överföras till människan via mjölk,

c) vars allmänna hälsotillstånd inte är nedsatt av någon synlig rubbning och som inte får lida av någon infektion med utsöndring i genitalieområdet, enterit med diarré och feber eller någon igenkännlig inflammation som påverkar juvret eller huden på juvret,

d) som inte visar något juversår som kan inverka på mjölken,

e) som ger minst två liter mjölk per dag,

f) som inte har behandlats med ämnen som är överförbara till mjölk och som är eller kan vara hälsovådliga för människan, om inte mjölken har underkastats en officiell väntetid. De officiella väntetiderna skall fastställas av rådet på förslag av kommissionen.

2. Obehandlad mjölk skall uteslutas från behandling om den:

a) kommer från djur som inte uppfyller kraven enligt direktiv 81/602/EEG(2),

b) innehåller restämnen av de substanser som avses i artikel 11.3 i detta direktiv.

B. Anläggningens hygien

1. Obehandlad mjölk skall komma från produktionsanläggningar som är registrerade och besiktade enligt artikel 11 i detta direktiv. De lokaler som används till detta skall vara utformade, konstruerade, underhållna och skötta på ett sätt som säkerställer följande:

i) Goda logi-, hygien-, renlighets- och hälsoförhållanden för korna.

ii) Goda hygieniska förhållanden för mjölkning, hantering och förvaring av mjölk.

Lokaler som används till särskilda ändamål skall uppfylla villkoren i följande stycken.

2. Lokaler där kor mjölkas eller där mjölk förvaras, hanteras eller kyls, skall vara så belägna och byggda att det inte finns någon risk att mjölken skall förorenas. De skall vara lätta att tvätta och desinficera samt uppfylla följande krav:

a) Väggar och golv vara lätta att rengöra i utrymmen som är utsatta för nedsmutsning eller smittämnen.

b) Golv vara lagda på ett sådant sätt att det är lätt att avleda vätskor. Det skall även finnas tillfredsställande anordning för hantering av spill.

c) Fullgod ventilation och belysning finnas.

d) Fullgod och tillräcklig tillgång på dricksvatten finnas enligt direktiv 80/778/EEG för användning vid mjölkning, rengöring och kylning.

e) Avskildheten från alla föroreningskällor, t. ex. toaletter och gödselstackar, vara fullgod.

f) Beslag och utrustning vara lätta att tvätta, rengöra och desinficera.

Dessutom skall lokaler för mjölkförvaring vara utrustade med lämpliga mjölkkylningsanordningar, vara skyddade mot skadedjur och tillfredsställande avskilda från lokaler där djur härbärgeras.

3. Om ett flyttbart bås används skall kraven enligt punkt 2 d och f uppfyllas och dessutom skall båset

a) placeras på rent underlag som är fritt från ansamling av exkret och andra spillämnen,

b) ge mjölken skydd under hela användningsperioden,

c) vara så konstruerat och ytbehandlat att de inre ytorna kan hållas rena.

4. Om korna är frigående skall ett mjölkningsrum eller mjölkningsutrymme finnas, tillräckligt avskilt från djurens härbärgeringsområde.

5. Det skall finnas möjlighet att effektivt isolera djur som har eller misstänks ha någon av de sjukdomar som avses i A punkt 1 b), och att effektivt avskilja djur som avses i A punkt 1 c) från resten av hjorden.

6. Djur av alla arter skall hållas borta från lokaler och platser där mjölk förvaras, hanteras eller kyls.

C. Hygien vid mjölkning, vid insamling av obehandlad mjölk och vid transport från produktionsanläggningen till insamlings- eller standardiseringscentralen eller till mjölkbehandlingsanläggningen - Personalens hygien

1. Mjölkning skall utföras hygieniskt och enligt de hygienföreskrifter som skall fastställas enligt artikel 11.4 i direktivet.

2. Omedelbart efter mjölkning skall mjölken placeras på ett rent ställe som är så utrustat att det inte finns risk för ogynnsamma effekter på mjölken. Om mjölken inte insamlas senast två timmar efter mjölkning skall den kylas till minst 8 °C om insamlingen sker dagligen, i annat fall till 6 °C. Under mjölkens transport till behandlingsanläggningen skall dess temperatur vara högst 10 °C.

3. Utrustning och instrument, eller deras ytor som är avsedda att komma i kontakt med mjölk (redskap, behållare, tankar, osv, avsedda för mjölkning, insamling eller transport av mjölk), skall vara gjorda av slätt material som är lätt att tvätta, rengöra och desinficera, motstår korrosion och inte överför ämnen till mjölken i sådana mängder att den blir hälsovådlig, att mjölkens sammansättning försämras eller att det får en negativ effekt på mjölkens organoleptiska egenskaper.

4. Efter användning skall redskap som används vid mjölkning, den mekaniska mjölkningsutrustningen och behållarna som kommer i kontakt med mjölken på något sätt, tvättas, rengöras och desinficeras. Efter varje resa eller serie av resor där tidrymden mellan avlastning och påföljande lastning är mycket kort, men i alla händelser minst en gång per dag skall behållare och tankar som används för att transportera obehandlad mjölk till mjölkinsamlings- eller standardiseringscentral eller mjölkbehandlingsanläggning, rengöras och desinficeras innan de används på nytt.

5. Om kemikalier används till desinficering enligt punkt 4 skall sådana kemikalier vara godkända för detta ändamål av den officiella enheten.

6. Tankar som används vid insamlingen av mjölk skall endast användas till transport av mjölk, mjölkprodukter och dricksvatten.

7. Det är förbjudet för personer som via mjölken kan överföra infektionssjukdomar eller andra typer av sjukdomar att utföra mjölkning, hantera eller samla in mjölken.

D. Normer som skall uppfyllas vid inleverans av mjölk

För att kunna bli värmebehandlad och för att uppfylla kraven enligt detta direktiv, skall obehandlad mjölk från varje anläggning uppfylla följande miniminormer.

Efterlevnaden av normerna skall kontrolleras antingen genom stickprov vid insamling på bondgården, eller när den obehandlade mjölken tas emot på behandlingsanläggningen, eller på mjölkinsamlings- eller mjölkstandardiseringscentralen.

>Plats för tabell>

Dessutom skall obehandlad mjölk underkastas ett pyrodruvtest eller annat prov som ger likvärdiga resultat och i detta prov uppfylla de normer som skall fastställas före den 1 januari 1989 i enlighet med anvisningarna i artikel 14 i direktivet och efter det att Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén har avgivit sitt yttrande. I avvaktan på det beslutet skall artikel 10.2 tredje stycket gälla.

Behandlingsanläggningen skall snarast möjligt informera den officielle veterinären när de maximinormer som fastställts för celltalet har uppnåtts. Den officielle veterinären skall vidta lämpliga åtgärder.

Om mjölken från produktionsanläggningen ifråga efter en månad inte uppfyller fastställda normer, skall den behandlas vid ett annat tillfälle än mjölk avsedd för handel mellan medlemsstaterna och uteslutas från denna handel.

KAPITEL VII

Krav i samband med värmebehandling

1. När obehandlad mjölk har levererats till en behandlingsanläggning skall den, om den inte behandlas inom fyra timmar efter ankomsten, kylas ned till högst +5 °C och hållas vid denna temperatur tills den värmebehandlas.

Obehandlad mjölk som inte behandlas inom 36 timmar efter ankomsten skall före värmebehandling genomgå ytterligare ett test. Om det genom en direkt eller indirekt metod konstateras att den obehandlade mjölkens blodplättstal vid 30 °C överstiger 600 000 per ml för etapp 1 och 200 000 för etapp 2, skall denna mjölk behandlas vid ett annat tillfälle än den mjölk som är avsedd för handeln mellan medlemsstaterna.

2. Pastöriserad mjölk skall ha erhållits genom att behandlas vid hög temperatur under kort tid (lägst 71,7 °C i 15 sekunder eller någon likvärdig kombination).

Vid stickprovskontroller som utförs i en behandlingsanläggning skall pastöriserad mjölk även uppfylla följande normer:

>Plats för tabell>

Dessutom skall pastöriserad mjölk underkastas ett pyrodruvtest eller annat prov som ger likvärdiga resultat och i detta prov uppfylla de normer som skall fastställas före den 1 januari 1989 i enlighet med anvisningarna i artikel 14 i direktivet och efter det att Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén har yttrat sig.

3. UHT-mjölk skall uppfylla följande villkor:

- Den skall vara framställd genom kontinuerlig genomströmning i en oavbruten uppvärmningsprocess vid hög temperatur under kort tid (minst +135 °C i minst en sekund) och skall förpackas i aseptiska ogenomskinliga behållare.

- Hållbarheten skall vara sådan att ingen försämring av UHT-mjölken kan noteras vid stickprovstagning efter 15 dagars förvaring i sluten behållare i en temperatur på +30 °C. Vid behov kan samma sak gälla för 7 dagars förvaring i sluten behållare i en temperatur på +55 °C.

- Den skall reagera positivt på Aschaffenburgs modifierade prov (turbiditetstest) eller annat prov som utarbetas innan direktivet träder ikraft, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14 efter ett yttrande av Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén.

- Dess fryspunkt skall vara högst -0,520 °C. För mjölk som har behandlats med ånginjektion gäller emellertid en fryspunkt på -0,515 °C under två år.

Om en mjölkbehandlingsprocess vid "ultrahög temperatur" används med direktkontakt mellan mjölk och ånga, skall ångan erhållas från dricksvatten och den får inte lämna avlagringar av främmande ämnen i mjölken eller påverka den negativt. Dessutom skall användning av denna process inte leda till att vattenhalten i den behandlade mjölken förändras.

4. Steriliserad mjölk skall

- ha uppvärmts och steriliserats i hermetiskt tillslutna förpackningar eller behållare, vars förslutning skall vara oskadad,

- vid stickprovstagning ha en sådan hållbarhet att ingen försämring av mjölken kan noteras efter 15 dagars förvaring i sluten behållare i en temperatur på +30 °C. Vid behov kan samma sak gälla för sju dagars förvaring i sluten behållare i en temperatur på +55 °C,

- reagera negativt på Aschaffenburgs modifierade prov (turbiditetstest) eller annat prov som utarbetas innan detta direktiv träder ikraft, efter yttrande av Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén i enlighet med anvisningarna i artikel 14, och

- ha en fryspunkt på högst -0,520 °C.

5. Vid stickprovstagning i behandlingsanläggning skall steriliserad mjölk och UHT-mjölk uppfylla följande normer:

>Plats för tabell>

Dessutom skall mjölk underkastas en LPS-kontroll, eller annan typ av prov som ger likvärdiga resultat, och i detta prov uppfylla de normer som skall fastställas före den 1 januari 1989 i enlighet med förfarandet i artikel 14 i direktivet efter yttrande av Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén.

6. Pastöriserad mjölk, UHT-mjölk och steriliserad mjölk får tillverkas av obehandlad mjölk som på en annan anläggning har underkastats en första värmebehandling under kortare tid och vid lägre temperatur än vad som är fallet vid pastörisering, och som därför skall ha positiv fosfatas. Utnyttjande av detta undantag skall anmälas till behöriga myndigheter. Denna första värmebehandling skall anges på intyget.

7. Uppvärmningsprocesser, temperaturer och durationen av uppvärmningen av pastöriserad och steriliserad mjölk samt UHT-mjölk, uppvärmningsutrustningarna, strömningsomkastarventilen och de värmereglerande anordningarna och temperaturskrivarna skall vara godkända eller tillåtna av den behöriga centrala myndigheten i medlemsstaterna.

8. Efter pastörisering skall mjölken omedelbart kylas så att den snarast möjligt håller de temperaturer som anges i kapitel IX och XI.

9. De kurvor som framställs av temperaturskrivare skall vara daterade och bevaras i två år så att de på begäran kan visas för de personer som den officiella enheten utser till att besiktiga anläggningen.

KAPITEL VIII

Förpackning på behandlingsanläggningen av värmebehandlad mjölk i behållare avsedda för direktförsäljning till konsumenterna

1. Behållare avsedda för direktförsäljning till konsumenter skall överensstämma med alla bestämmelser om hygien. Särskilt gäller att de inte skall överföra ämnen till mjölken i sådana mängder att den blir hälsovådlig, att mjölkens sammansättning försämras eller att det får en negativ effekt på mjölkens organoleptiska egenskaper med hänsyn till de normer som fastställs i gemenskapsbestämmelser eller, i avsaknad av sådana, i de nationella regler som gäller när direktivet anmäls. Återanvändbara behållare skall vara så konstruerade att de är lätta att tvätta, rengöra och desinficera.

Tvättning, rengöring och desinficering skall utföras enligt kapitel XI, punkt 1, tredje strecksatsen.

2. Upptappning, ifyllning och förslutning av behållare och förpackning skall utföras automatiskt.

3. Förslutning skall utföras omedelbart efter ifyllning i den behandlingsanläggning där värmebehandlingen har skett, med hjälp av en förslutningsanordning som säkerställer att mjölkens egenskaper skyddas från yttre negativ inverkan och på sådant sätt att förslutningen efter öppnande inte kan användas på nytt.

4. Tillverkaren skall i kontrollsyfte säkerställa att, utöver de uppgifter som krävs enligt direktiv 79/112/EEG(3), följande uppgifter finns tydligt och läsbart angivna på produktförpackningen:

a) Typ av värmebehandling som mjölken har genomgått.

b) Uppgifter som gör det möjligt att fastställa datum för värmebehandling och, när det gäller pastöriserad mjölk, angivande av produktens förvaringstemperatur.

c) Behandlingsanläggningens godkännandenummer och någon av följande beteckningar: CEE - EEG - EWG - EØF - EEC - EOK.

KAPITEL IX

Förvaring av pastöriserad mjölk i behandlingsanläggning

Efter kylning skall pastöriserad mjölk förvaras vid högst +6 °C tills den lämnar behandlingsanläggningen.

Förvaringstemperaturen i förrådsrum skall registreras.

KAPITEL X

Sundhetsintyg

Originalet av det sundhetsintyg som skall åtfölja värmebehandlad mjölk under transporten till mottagarlandet, skall utfärdas vid lastningstillfället av den officielle veterinären eller annan behörig, likvärdig myndighet som utsetts av den behöriga centrala myndigheten.

Sundhetsintyget skall till formen och innehållet överensstämma med exemplet som återges i bilaga B. Det skall utarbetas på mottagarlandets officiella språk och innehålla uppgifter som anges i exemplet i bilaga B.

KAPITEL XI

Transport av värmebehandlad mjölk

1. Tankar, mjölkkärl och andra behållare som används vid transport av pastöriserad mjölk skall överensstämma med alla bestämmelser om hygien och särskilt följande:

- Deras insidor och andra delar som kan komma i kontakt med mjölken skall vara gjorda av slätt material som är lätt att tvätta, rengöra och desinficera, som motstår korrosion och inte överför ämnen till mjölken i sådana mängder att den blir hälsovådlig, att mjölkens sammansättning försämras eller att det får en negativ effekt på mjölkens organoleptiska egenskaper.

- De skall vara så utformade att mjölken kan avledas helt. Om de är utrustade med kranar skall dessa vara lätta att avlägsna, montera bort, tvätta, rengöra och desinficera.

- De skall tvättas, rengöras och desinficeras omedelbart efter varje användning och efter behov innan de åter används. Rengöring och desinficering skall utföras enligt kapitel V, punkt 1 c.

- De skall före transport tillslutas hermetiskt och under transporten vara hermetiskt tillslutna. Tillslutningen skall göras med hjälp av vattentät förslutningsanordning.

2. Fordon och behållare som används till transport av pastöriserad mjölk skall vara utformade och utrustade på ett sådant sätt att de temperaturer som anges i punkt 5 kan hållas under hela transporten.

3. Fordon som används till transport av värmebehandlad mjölk och mjölk i små behållare eller mjölkkärl, skall vara i gott skick. De får inte användas till transport av andra produkter eller föremål som kan medföra att mjölken försämras. Deras insidor skall vara släta och lätta att tvätta, rengöra och desinficera. Insidorna av fordon som är avsedda att användas till transporten skall överensstämma med alla bestämmelser om hygien. Fordon som är avsedda att användas till transport av värmebehandlad mjölk i små behållare eller mjölkkärl skall vara utformade på sådant sätt att de ger behållarna eller kärlen fullgott skydd mot förorening och atmosfärisk påverkan och får inte användas till djurtransport.

4. a) Tank som används till transport av pastöriserad mjölk avsedd för handeln mellan medlemsstaterna, skall vara godkänd av den officiella enheten och under transporten vara försedd med ett blysigill som åsätts när den behöriga myndigheten undertecknar intyget.

b) För detta syfte skall den behöriga myndigheten före avsändande säkerställa att transportmedlen och lastningsförhållandena uppfyller hygienkraven enligt detta kapitel.

5. Under transport får temperaturen på pastöriserad mjölk som transporteras i tankar eller är förpackad i små behållare eller kärl, vara högst 6 °C.

(1) EGT nr L 229, 30.8.1980, s. 11.

(2) EGT nr L 222, 1.8.1981, s. 32.

(3) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

BILAGA B

SUNDHETSINTYG FÖR VÄRMEBEHANDLAD MJÖLK AVSEDD FÖR ANNAN MEDLEMSSTAT

>Start Grafik>

Nr

(I förekommande fall)

Avsändarland:

Departement:

Avdelning:

Ref.:

(I förekommande fall)

I. Produktbeteckning

Produkttyp:

Produkten har/har inte(1)framställts av obehandlad mjölk som på annan anläggning har genomgått en första värmebehandling under kortare tid och vid lägre temperatur än vad som är fallet vid pastörisering. Därför har denna mjölk positiv fosfatas.

Datum för och typ av värmebehandling: (temperatur/tid)

UHT mjölkbehandlingsprocess har/har inte(1) tillämpats genom direktkontakt mellan mjölk och ånga.

Förpackningstyp:

Antal behållare:

Produktmängd i volym eller vikt:

Sändningsnummer:

II. Produktens ursprung

Behandlingsanläggningens adress och godkännandenummer:

III. Produktens destination

Produkten har sänts från:

(avsändningsort)

Avsändarens namn och adress:

till

(mottagarland och -ort)

Mottagarens namn och adress:

Med följande transportmedel(2):

Den tank som har använts vid den transport som avses i detta intyg har/har inte(1) använts uteslutande till transport av värmebehandlad mjölk.

(1) Stryk ej tillämpligt alternativ.

(2) För järnvägs- och godsvagnar anges registreringsnummer, för flygplan anges flygningens nummer och för fartyg anges namnet.

IV. Intyg

Härmed intygas att den mjölk som avses ovan har framställts under produktionsförhållanden och underkastats kontroll enligt rådets direktiv 85/397/EEG av den 5 augusti 1985 om hälsoproblem för människor och djur som påverkar handeln med värmebehandlad mjölk inom gemenskapen.

Vidare intygas att den mjölk som avses ovan uppfyller:

- de mikrobiologiska normer som föreskrivs i ovannämnda direktiv för etapp 2(1)(2),

- normerna enligt etapp 2 för mjölk avsedd som livsmedel(3).

Stämpel

Utfärdat i, den

(ort)

(datum)

(namnteckning)

(namnet textat)

(1) Intyg skall utfärdas för mjölk avsedd för medlemsstater som för att införa värmebehandlad mjölk på sina områden kräver efterlevnad av detta villkor.

(2) Stryk ej tillämpligt alternativ.

(3) För perioden 1.4.1990-1.1.1993.

>Slut Grafik>