Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985R0231.pdf

31985R0231

Rådets förordning (EEG) nr 231/85 av den 29 januari 1985 om ändring av förordning nr 136/66/EEG om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 026 , 31/01/1985 s. 0012 - 0012

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0103

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 33 s. 0146

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0103

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 33 s. 0146RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 231/85 av den 29 januari 1985 om ändring av förordning nr 136/66/EEG om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I artikel 4.1 i förordning nr 136/66/EEG(4), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2260/84(5), föreskrivs att om det sker en märkbar förändring av de faktorer som används för att fastställa det representativa marknadspriset för olivolja under regleringssåret får det beslutas att det representativa marknadspriset och tröskelpriset skall ändras under regleringsåret i enlighet med förfarandet i artikel 38 i den förordningen. För en god förvaltning av marknaden bör det fastställas närmare regler som kan tillämpas för att definiera vad som utgör en märkbar förändring av de tillämpliga faktorerna. Det bör också ges möjlighet att göra eventuella nödvändiga ändringar av konsumtionsstödets nivå liksom av den andel av konsumtionsstödet som skall ligga till grund för finansieringen av både de erkända branschorganisationernas verksamhet och vissa informationskampanjer och främjande av konsumtionen av olivolja.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4 i förordning nr 136/66/EEG ändras på följande sätt:

1. Punkt 1 andra stycket skall ersättas med följande:

"Om de faktorer som ligger till grund för fastställandet av det representativa marknadspriset för olivolja märkbart förändras under regleringsåret får dock, på grundval av närmare bestämmelser om vad skall anses vara en märkbar förändring som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 38, det representativa marknadspriset och tröskelpriset ändras under regleringsåret i enlighet med samma förfarande.

I sådana fall får nivån på det konsumtionsstöd och de procentsatser av konsumtionsstödet som avses i artikel 11.5 och 11.6 ändras i enlighet med samma förfarande."

2. Punkt 4 andra stycket skall ersättas med följande:

"De priser som avses i punkt 1 b första stycket skall fastställas av rådet på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 januari 1985.

På rådets vägnar

G. ANDREOTTI

Ordförande

(1) EGT nr C 317, 28.11.1984, s. 8.

(2) Yttrandet avgivet den 18 januari 1985.

(3) EGT nr C 103, 16.4.1984, s. 35.

(4) EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(5) EGT nr L 208, 3.8.1984, s. 1.