Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985R1298.pdf

31985R1298

Rådets förordning (EEG) nr 1298/85 av den 23 maj 1985 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 137 , 27/05/1985 s. 0005 - 0005

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0179

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0179RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1298/85 av den 23 maj 1985 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(), och

med beaktande av följande:

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts bör en justering göras av den gemenskapsreserv som fastställts för systemets första tillämpningsperiod.

Inkomsten från den tilläggsavgift som avses i artikel 5c i förordning (EEG) nr 804/68(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 591/85(), anvisas till finansieringen av gemenskapens utgifter inom mjölksektorn. I vissa fall kan det emellertid vara motiverat att avvika från denna princip för att under vissa förhållanden medge finansiering av särskilda nationella åtgärder inom denna sektor.

För att beakta objektiva statistiska data och den strukturella utvecklingen av leveranser och direktförsäljning av mjölk och mjölkprodukter i de olika medlemsstaterna, bör bestämmelser fastställas om ett förfarande som gör det möjligt att justera de kvantiteter som fastställts för var och en av dessa former av saluförande. Vidare får dessa justeringar inte leda till en situation där summan av dessa kvantiteter överskrids.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5c i förordning (EEG) nr 804/68 ändras på följande sätt:

1. I punkt 4 andra stycket skall "335 000 ton" ersättas med "393 000 ton".

2. Följande stycke skall läggas till punkt 5:

"Rådet får, i enlighet med det förfarande som anges i punkt 6, besluta att inkomsten från avgifterna under vissa förhållanden får anvisas till finansieringen av nationella åtgärder för det definitiva upphörandet av mjölkproduktion."

3. Följande stycken skall läggas till punkt 7:

"Enligt samma förfarande får de kvantiteter som anges i punkt 3 andra och tredje stycket justeras på grundval av objektiva och vederbörligen verifierade statistiska data för att beakta strukturella förändringar som å ena sidan påverkar leveranserna till uppköparna, och å andra sidan direktförsäljningen till konsumenterna.

Dessa justeringar får för varje berörd medlemsstat inte medföra en höjning av summan av den generella totala garantikvantitet som anges i punkt 3 och den totala kvantitet som fastställts för direktförsäljning."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 maj 1985.

På rådets vägnar

C. SIGNORILE

Ordförande

()()()

() EGT nr C 94, 15.4.1985.

() EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

() EGT nr L 68, 8.3.1985, s. 5.