Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985R1482.pdf

31985R1482

Rådets förordning (EEG) nr 1482/85 av den 23 maj 1985 om ändring av förordning (EEG) nr 1785/81 om den gemensamma organisationen av marknaden för sockerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 151 , 10/06/1985 s. 0001 - 0002

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 35 s. 0043

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 35 s. 0043

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0185

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0185RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1482/85 av den 23 maj 1985 om ändring av förordning (EEG) nr 1785/81 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(), och

med beaktande av följande:

Det tillfälliga upphävandet av tillämpningen av systemet med kompensation för lagringskostnader för förmånssocker under regleringsåren 1982/83 P1984/85 har inte haft några negativa effekter för de marknader som omfattas av förordning (EEG) nr 1785/81(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 606/82(). Det är således inte längre nödvändigt att systemet tillämpas i fråga om förmånssocker, särskilt med tanke på de administrativa kostnader som detta skulle innebära för de berörda medlemsstaterna.

Gemenskapens utvidgning gör det nödvändigt att vidta interventionsåtgärder i syfte att säkerställa en regelbunden försörjning till alla raffinaderier i gemenskapen som förädlar råsocker till vitsocker. Förutom förmånssocker behöver dessa raffinaderier leveranser av rörråsocker som framställts i de franska utomeuropeiska departementen och av betråsocker som framställts av sockerbetor som skördats i gemenskapen. Interventionsåtgärderna bör utformas så att det säkerställs att de prisvillkor som gäller för de sistnämnda sockerslagen motsvarar de som gäller för förmånssocker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1785/81 ändras på följande sätt:

1. I artikel 8.2 skall andra stycket utgå.

2. I artikel 8.2 skall tredje och fjärde stycket ersättas med följande:

"Medlemsstaterna skall ta ut en avgift av varje sockertillverkare, efter omständigheterna,

P per viktenhet tillverkat socker, eller

P per viktenhet av sådan sirap enligt första stycket som framställts före kristalliseringsstadiet och saluförts i obearbetat skick.

Beloppet för ersättningen skall vara densamma i hela gemenskapen. Denna regel om enhetlighet skall gälla också i fråga om avgiften."

3. Artikel 8.4 c skall utgå.

4. I artikel 9 skall punkt 4 och 5 ersättas med följande:

"4. Lämpliga åtgärder skall vidtas i fråga om transport- och lagringskostnader för socker som producerats i de franska utomeuropeiska departementen så att detta socker kan saluföras i gemenskapens europeiska områden.

I den utsträckning det behövs för att säkra leveranserna till raffinaderierna skall råsocker som framställts ur sockerbetor som skördats i gemenskapen kunna omfattas av de åtgärder som anges i första stycket.

När denna artikel tillämpas skall med "raffinaderi" avses en produktionsenhet vars verksamhet uteslutande består i att raffinera antingen råsocker eller sirap som framställts före kristalliseringsstadiet.

5. Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen fastställa tillämpningsföreskrifter till föregående punkter, vilka får avvika från artikel 8 såvitt avser tillämpningen av punkt 4, samt de kemiska produkter som avses i punkt 3."

5. Följande strecksats skall läggas till i artikel 9.6:

" P de åtgärder som avses i punkt 4 andra stycket."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1985.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 maj 1985.

På kommissionens vägnar

C. SIGNORILE

Ordförande

() EGT nr C 67, 14.3.1985, s. 13.

() EGT nr C 94, 15.4.1985.

() EGT nr L 177, 1.7.1981, s. 4.

() EGT nr L 74, 18.3.1982, s. 1.