Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985R1907.pdf

31985R1907

Kommissionens förordning (EEG) nr 1907/85 av den 10 juli 1985 om förteckningen över druvsorter och regioner som levererar importerat vin för framställning av mousserande vin inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 179 , 11/07/1985 s. 0021 - 0021

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0230

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 36 s. 0058

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0230

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 36 s. 0058KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1907/85 av den 10 juli 1985 om förteckningen över druvsorter och regioner som levererar importerat vin för framställning av mousserande vin inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/79 av den 5 februari 1979 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 798/85(), särskilt artikel 48a i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 48a i förordning (EEG) nr 337/79 skall det importerade vin som får användas vid framställning av mousserande vin härröra från druvsorter och vinodlingsområden som ger det egenskaper som gör det möjligt att skilja det från vin framställt inom gemenskapen. En förteckning över dessa sorter och områden bör därför utarbetas.

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vin som importeras till gemenskapen och som får användas vid framställning av mousserande vin skall härstamma från

a)

sorten Feteasc Fa neagra odlad i Subkarpaternas sydliga och östliga utlöpare i Rumänien,

b)

sorterna Feteasc Fa och Feteasc Fa regal Fa odlade i Subkarpaternas sydliga och östliga utlöpare och i Transylvanien i Rumänien.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juli 1985.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

()()

() EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 1.

() EGT nr L 89, 29.3.1985, s. 1.