Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985R3768.pdf

31985R3768

Rådets förordning (EEG) nr 3768/85 av den 20 december 1985 om ändring med anledning av Spaniens och Portugals anslutning av vissa rättsakter rörande jordbruket vad avser röstningsförfarandet i kommittéernaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 362 , 31/12/1985 s. 0008 - 0016

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 20 s. 0023

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 39 s. 0224

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 20 s. 0023

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 39 s. 0224RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3768/85 av den 20 december 1985 om ändring med anledning av Spaniens och Portugals anslutning av vissa rättsakter rörande jordbruket vad avser röstningsförfarandet i kommittéerna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av Fördraget om Spaniens och Portugals anslutning och i synnerhet artikel 396,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Med anledning av Spaniens och Portugals anslutning måste vissa rättsakter rörande jordbruket med tillämpning av artikel 396 i Fördraget om Spaniens och Portugals anslutning ändras vad avser det antal röster som därefter utgör kvalificerad majoritet vid omröstning i de administrativa kommittéerna och liknande kommittéer som har inrättats på jordbrukets område.

Enligt artikel 2.3 i Fördraget om Spaniens och Portugals anslutning kan gemenskapernas institutioner före dessa staters anslutning vidta de åtgärder som avses i artikel 396 i anslutningsakten, varvid dessa åtgärder träder i kraft under förutsättning av och på dagen för detta fördrags ikraftträdande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I de rättsakter som förtecknats i bilagan till denna förordning utbyts i de artiklar som där anges "fyrtiofem" mot "femtiofyra".2. I artikel 26.2 i förordningen (EEG) nr 1837/80(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1312/85(), skall meningen "Kommittén skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet" utbytas mot "Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av femtiofyra röster".

Artikel 2

Denna förordning skall träda i kraft den 1 januari 1986 under förutsättning av ikraftträdandet av Fördraget om Spaniens och Portugals anslutning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 1985.

På rådets vägnar

R. STEICHEN

Ordförande

() EGT nr L 183, 16.7.1980, s. 1.

() EGT nr L 137, 27.5.1985, s. 22.

BILAGA

1. Rådets förordning (EEG) nr 136/66/EEG(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 231/85():

Artikel 38.2.

2. Rådets förordning (EEG) nr 79/65/EEG() senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 2143/81():

Artikel 19.2.

3. Rådets förordning (EEG) nr 234/68(), senast ändrad genom rådets beslut den 1 januari 1973():

Artikel 14.2.

4. Rådets förordning (EEG) nr 804/68(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 1298/85():

Artikel 30.2.

5. Rådets förordning (EEG) nr 805/68(), senast ändrad genom 1979 års anslutningsakt():

Artikel 27.2.

6. Rådets förordning (EEG) nr 727/70(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 1461/82():

Artikel 30.2.

7. Rådets förordning (EEG) nr 729/70(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 3509/80():

Artikel 12.2.

8. Rådets förordning (EEG) nr 1308/70(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 1430/82():

Artikel 12.2.

9. Rådets förordning (EEG) nr 1696/71(), senast ändrad genom 1979 års anslutningsakt:

Artikel 20.2

10. Rådets förordning (EEG) nr 2358/71(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 1581/83():

Artikel 11.2.

11. Rådets förordning (EEG) nr 1035/72(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 1332/81():

Artikel 33.2.

12. Rådets förordning (EEG) nr 1728/74(), senast ändrad genom 1979 års anslutningsakt:

Artikel 8.3.

13. Rådets förordning (EEG) nr 2727/75(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 1018/84():

Artikel 26.2.

14. Rådets förordning (EEG) nr 2759/75(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 2966/80():

Artikel 24.2.

15. Rådets förordning (EEG) nr 2771/75(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 3643/81():

Artikel 17.2.

16. Rådets förordning (EEG) nr 2777/75(), senast ändrad genom 1979 års anslutningsakt:

Artikel 17.2.

17. Rådets förordning (EEG) nr 14l8/76(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 1025/84():

Artikel 27.2.

18. Rådets förordning (EEG) nr 516/77(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 988/84():

Artikel 20.2.

19. Rådets förordning (EEG) nr 1117/78(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 1220/83():

Artikel 11.2.

20. Rådets förordning (EEG) nr 337/79(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 798/85():

Artikel 67.2.

21. Rådets förordning (EEG) nr 1785/81(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 1482/85():

Artikel 41.2.

22. Rådets beslut 77/97/EEG(), senast ändrad genom beslutet 85/312/EEG():

Artikel 5.3.

23. Rådets direktiv 64/432/EEG(), senast ändrad genom direktivet 85/320/EEG():

- Artikel 12.3.

- Artikel 13.3.

24. Rådets direktiv 64/433/EEG(), senast ändrad genom direktivet 85/325/EEG():

- Artikel 15.3.

- Artikel 16.3.

25. Rådets direktiv 66/400/EEG(), senast ändrad genom 1979 års anslutningsakt:

Artikel 21.3.

26. Rådets direktiv 66/401/EEG(), senast ändrad genom direktivet 85/38/EEG():

Artikel 21.3.

27. Rådets direktiv 66/402/EEG(), senast ändrad genom direktivet 81/561/EEG():

Artikel 21.3.

28. Rådets direktiv 66/403/EEG(), senast ändrad genom direktivet 84/218/EEG():

Artikel 19.3.

29. Rådets direktiv 66/404/EEG(), senast ändrad genom 1979 års anslutningsakt:

Artikel 17.3.

30. Rådets direktiv 68/193/EEG(), senast ändrad genom direktivet 82/193/EEG():

Artikel 17.3.

31. Rådets direktiv 69/208/EEG(), senast ändrad genom direktivet 82/859/EEG():

Artikel 20.3.

32. Rådets direktiv 70/457/EEG(), senast ändrad genom direktivet 80/1141/EEG():

Artikel 23.3.

33. Rådets direktiv 70/458/EEG(), senast ändrad genom direktivet 80/1141/EEG:

Artikel 40.3.

34. Rådets direktiv 70/524/EEG(), senast ändrad genom direktivet 85/429/EEG():

- Artikel 23.3.

- Artikel 24.3.

35. Rådets direktiv 71/118/EEG(), senast ändrad genom direktivet 85/326/EEG():

- Artikel 12.3.

- Artikel 12a.3.

36. Rådets direktiv 71/161/EEG(), senast ändrad genom 1979 års anslutningsakt:

Artikel 18.3.

37. Rådets direktiv 72/461/EEG(), senast ändrad genom direktivet 85/322/EEG():

Artikel 9.3

38. Rådets direktiv 72/462/EEG(), senast ändrad genom direktivet 83/91/EEG():

- Artikel 29.3.

- Artikel 30.3.

39. Rådets direktiv 74/63/EEG(), senast ändrad genom direktivet 83/381/EEG():

- Artikel 9.3.

- Artikel 10.3.

40. Rådets direktiv 76/895/EEG(), senast ändrad genom direktivet 82/528/EEG():

- Artikel 7.3.

- Artikel 8.3.

41. Rådets direktiv 77/93/EEG(), senast ändrad genom direktivet 85/173/EEG():

- Artikel 16.3.

- Artikel 17.3.

42. Rådets direktiv 77/96/EEG(), senast ändrad genom direktivet 84/319/EEG():

Artikel 9.3.

43. Rådets direktiv 77/99/EEG(), senast ändrad genom direktivet 85/528/EEG():

- Artikel 18.3.

- Artikel 19.3.

44. Rådets direktiv 77/101/EEG(), senast ändrad genom direktivet 82/937/EEG():

Artikel 13.3.

45. Rådets direktiv 77/391/EEG(), senast ändrad genom direktivet 82/400/EEG():

Artikel 11.3.

46. Rådets direktiv 77/504/EEG(), senast ändrad genom 1979 års anslutningsakt:

Artikel 8.3.

47. Rådets direktiv 79/117/EEG(), senast ändrad genom direktivet 85/298/EEG():

Artikel 8.3.

48. Rådets direktiv 79/373/EEG(), senast ändrad genom direktivet 82/957/EEG():

Artikel 13.3.

49. Rådets beslut 79/509/EEG(), senast ändrad genom beslutet 81/477/EEG():

Artikel 5.3.

50. Rådets beslut 80/877/EEG(), senast ändrad genom beslutet 81/477/EEG():

Artikel 5.3.

51. Rådets beslut 80/1096/EEG(), senast ändrad genom beslutet 83/254/EEG():

Artikel 6.3.

52. Rådets beslut 80/1097/EEG(), senast ändrad genom beslutet 83/255/EEG():

Artikel 8.3.

53. Rådets direktiv 82/471/EEG(), senast ändrad genom direktivet 84/433/EEG():

- Artikel 13.2.

- Artikel 14.2.

54. Rådets direktiv 80/215/EEG(), senast ändrad genom direktivet 85/321/EEG():

Artikel 8.3.

55. Rådets direktiv nr 80/217/EEG(), senast ändrad genom direktivet 84/645/EEG():

- Artikel 16.3.

- Artikel 16a.3.

56. Rådets direktiv 80/1095/EEG(), senast ändrad genom direktivet 81/47/EEG():

Artikel 9.3.

57. Rådets direktiv 81/389/EEG():

Artikel 7.3.

58. Rådets direktiv 82/400/EEG(), senast ändrad genom direktivet 83/253/EEG():

Artikel 8.3.

59. Rådets direktiv 82/894/EEG():

Artikel 6.3.

60. Rådets direktiv 85/358/EEG():

- Artikel 10.2.

- Artikel 11.2.

61. Rådets direktiv 85/397/EEG():

- Artikel 13.3.

- Artikel 14.3.

62. Rådets förordning (EEG) nr 355/77(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 1247/85():

Artikel 22.2.

63. Rådets förordning (EEG) nr 1360/78(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 3086/81():

Artikel 16.2.

64. Rådets förordning (EEG) nr 1362/78(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 1820/83():

Artikel 15.2.

65. Rådets förordning (EEG) nr 1760/78(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 762/85():

Artikel 16.2.

66. Rådets förordning (EEG) nr 269/79(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 763/85():

Artikel 15.2.

67. Rådets förordning (EEG) nr 270/79():

Artikel 14.2.

68. Rådets förordning (EEG) nr 357/79(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 3719/81():

Artikel 8.2.

69. Rådets förordning (EEG) nr 458/80():

Artikel 12.2.

70. Rådets förordning (EEG) nr 1820/80(), senast ändrad genom förordningen (EEG) nr 1932/84():

Artikel 25.2.

71. Rådets förordning (EEG) nr 1938/81():

Artikel 15.2.

72. Rådets förordning (EEG) nr 1941/81():

Artikel 13.2.

73. Rådets förordning (EEG) nr 1942/81():

Artikel 17.2.

74. Rådets förordning (EEG) nr 1943/81():

Artikel 13.2.

75. Rådets förordning (EEG) nr 1975/82():

Artikel 21.2.

76. Rådets förordning (EEG) nr 1463/84():

Artikel 12.2.

77. Rådets förordning (EEG) nr 797/85():

Artikel 25.2.

78. Rådets förordning (EEG) nr 895/85():

Artikel 9.2.

79. Rådets direktiv nr 70/373/EEG(), senast ändrad genom 1979 års anslutningsakt:

Artikel 3.2.

80. Rådets direktiv 72/159/EEG(), senast ändrad genom förordningen nr 797/85/EEG:

Artikel 18.2.

81. Rådets direktiv 72/280/EEG(), senast ändrad genom 1979 års anslutningsakt:

Artikel 7.2.

82. Rådets direktiv 73/132/EEG(), senast ändrad genom direktivet 81/488/EEG():

Artikel 9.2.

83. Rådets direktiv 76/625/EEG(), senast ändrad genom direktivet 81/1015/EEG():

Artikel 9.2.

84. Rådets direktiv 76/630/EEG(), senast ändrad genom direktivet 79/920/EEG():

Artikel 11.2.

85. Rådets direktiv 82/177/EEG():

Artikel 9.2.

() EGT nr L 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

() EGT nr L 26, 31.1.1985, s. 12.

() EGT nr 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

() EGT nr L 210, 30.7.1981, s. 1.

() EGT nr L 55, 2.3.1968, s. 1.

() EGT nr L 2, 1.1.1973, s. 1.

() EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

() EGT nr L 137, 27.5.1985, s. 5.

() EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 26.

() EGT nr L 291, 19.11.1979, s. 1.

() EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 1.

() EGT nr L 164, 14.6.1982, s. 27.

() EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

() EGT nr L 367, 31.12.1980, s. 87.

() EGT nr L 146, 4.7.1970, s. 1.

() EGT nr L 162, 12.6.1982, s. 27.

() EGT nr L 175, 4.8.1971, s. 1.

() EGT nr L 246, 5.11.1971, s. 1.

() EGT nr L 163, 22.6.1983, s. 23.

() EGT nr L 118, 20.5.1972, s. 1.

() EGT nr L 130, 16.5.1984, s. 1.

() EGT nr L 182, 5.7.1974, s. 1.

() EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1.

() EGT nr L 107, 19.4.1984, s. 1.

() EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 1.

() EGT nr L 307, 18.11.1980, s. 5.

() EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49.

() EGT nr L 364, 19.12.1981, s. 1.

() EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 77.

() EGT nr L 166, 25.6.1976, s. 1.

() EGT nr L 107, 19.4.1984, s. 13.

() EGT nr L 73, 21.3.1977, s. 1.

() EGT nr L 103, 16.4.1984, s. 11.

() EGT nr L 142, 30.5.1978, s. 2.

() EGT nr L 132, 21.5.1983, s. 132.

() EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 1.

() EGT nr L 89, 29.3.1985, s. 1.

() EGT nr L 177, 1.7.1981, s. 4.

() EGT nr L 151, 10.6.1985, s. 1.

() EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 78.

() EGT nr L 96, 3.4.1985, s. 32.

() EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

() EGT nr L 168, 28.6.1985, s. 36.

() EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

() EGT nr L 168, 28.6.1985, s. 47.

() nr 125, 11.7.1966, s. 2290/66.

() nr 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

() EGT nr L 16, 19.1.1985, s. 41.

() EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

() EGT nr L 203, 23.7.1981, s. 52.

() EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2320/66.

() EGT nr L 104, 17.4.1984, s. 19.

() EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2326/66.

() EGT nr L 93, 9.4.1968, s. 15.

() EGT nr L 148, 27.5.1982, s. 47.

() EGT nr L 169, 10.7.1969, s. 3.

() EGT nr L 357, 18.12.1982, s. 31.

() EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 1.

() EGT nr L 341, 16.12.1980, s. 27.

() EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7.

() EGT nr L 270, 14.12.1970, s. 1.

() EGT nr L 245, 12.9.1985, s. 1.

() EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23.

() EGT nr L 168, 28.6.1985, s. 48.

() EGT nr L 87, 17.4.1971, s. 14.

() EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 24.

() EGT nr L 168, 28.6.1985, s. 41.

() EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28.

() EGT nr L 59, 5.3.1983, s. 34.

() EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31.

() EGT nr L 222, 28.7.1983, s. 31.

() EGT nr L 340, 9.12.1976, s. 1.

() EGT nr L 234, 9.8.1982, s. 1.

() EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20.

() EGT nr L 65, 6.3.1985, s. 23.

() EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 67.

() EGT nr L 167, 17.6.1984, s. 12.

() EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 85.

() EGT nr L 168, 28.6.1985, s. 50.

() EGT nr L 32, 3.2.1977, s. 1.

() EGT nr L 383, 21.12.1982, s. 11.

() EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 44.

() EGT nr L 173, 19.6.1982, s. 18.

() EGT nr L 206, 12.8.1977, s. 8.

() EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 36.

() EGT nr L 154, 22.5.1985, s. 48.

() EGT nr L 86, 6.4.1979, s. 30.

() EGT nr L 386, 31.12.1982, s. 42.

() EGT nr L 133, 31.5.1979, s. 27.

() EGT nr L 186, 8.7.1981, s. 22.

() EGT nr L 250, 23.9.1980, s. 12.

() EGT nr L 186, 8.7.1981, s. 22.

() EGT nr L 325, 1.12.1980, s. 5.

() EGT nr L 143, 2.6.1983, s. 37.

() EGT nr L 325, 1.12.1980, s. 8.

() EGT nr L 143, 2.6.1983, s. 39.

() EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 8.

() EGT nr L 245, 14.9.1984, s. 21.

() EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11.

() EGT nr L 168, 28.6.1985, s. 39.

() EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11.

() EGT nr L 339, 27.12.1984, s. 33.

() EGT nr L 325, 1.12.1980, s. 5.

() EGT nr L 186, 8.7.1981, s. 20.

() EGT nr L 150, 6.6.1981, s. 1.

() EGT nr L 173, 19.6.1982, s. 18.

() EGT nr L 143, 2.3.1983, s. 36.

() EGT nr L 378, 13.12.1982, s. 58.

() EGT nr L 191, 23.7.1985, s. 46.

() EGT nr L 226, 24.8.1985, s. 13.

() EGT nr L 51, 23.2.1977, s. 1.

() EGT nr L 130, 16.5.1985, s. 1.

() EGT nr L 166, 23.6.1978, s. 1.

() EGT nr L 310, 30.10.1981, s. 3.

() EGT nr L 166, 23.6.1978, s. 11.

() EGT nr L 180, 5.7.1983, s. 3.

() EGT nr L 204, 28.7.1978, s. 1.

() EGT nr L 86, 27.3.1985, s. 1.

() EGT nr L 38, 14.2.1979, s. 1.

() EGT nr L 86, 27.3.1985, s. 2.

() EGT nr L 38, 14.2.1979, s. 6.

() EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 124.

() EGT nr L 373, 29.12.1981, s. 5.

() EGT nr L 57, 29.2.1980, s. 27.

() EGT nr L 180, 14.7.1980, s. 1.

() EGT nr L 180, 7.7.1984, s. 1.

() EGT nr L 197, 20.7.1981, s. 1.

() EGT nr L 197, 20.7.1981, s. 13.

() EGT nr L 197, 20.7.1981, s. 17.

() EGT nr L 197, 20.7.1981, s. 23.

() EGT nr L 214, 22.7.1982, s. 1.

() EGT nr L 142, 29.5.1984, s. 3.

() EGT nr L 93, 30.3.1985, s. 1.

() EGT nr L 97, 4.4.1985, s. 2.

() EGT nr L 170, 3.8.1970, s. 2.

() EGT nr L 96, 23.4.1972, s. 2.

() EGT nr L 179, 7.8.1972, s. 2.

() EGT nr L 153, 9.6.1973, s. 25.

() EGT nr L 189, 11.7.1981, s. 46.

() EGT nr L 218, 11.8.1976, s. 10.

() EGT nr L 367, 23.12.1981, s. 31.

() EGT nr L 223, 16.8.1976, s. 4.

() EGT nr L 281, 10.11.1979, s. 4.

() EGT nr L 81, 27.3.1982, s. 35.