Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31986D0414.pdf

31986D0414

86/414/EEG: Kommissionens beslut av den 31 juli 1986 om förteckningen över anläggningar i Argentina som är godkända för import av köttvaror till gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 237 , 23/08/1986 s. 0036 - 0037

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 21 s. 0255

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 21 s. 0255KOMMISSIONENS BESLUT av den 31 juli 1986 om förteckningen över anläggningar i Argentina som är godkända för import av köttvaror till gemenskapen (86/414/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 77/99/EEG av den 21 december 1976 om hygienproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen (), senast ändrat genom förordning (EEG) nr 3768/85 (), särskilt artikel 17.1 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 17.1 i direktiv 77/99/EEG måste förteckningar över anläggningar i tredje länder som är godkända för import av köttvaror till gemenskapen upprättas. Dessa anläggningar måste uppfylla de villkor som fastställs i bilagan till nämnda direktiv.

Argentina har skickat en förteckning till gemenskapen över de anläggningar som är godkända för export av konserverat nötkött som har genomgått fullständig värmebehandling och fryst, kokt nötkött som har kokats tills det har uppnått en temperatur på minst 80 oC i köttets mitt.

Vid gemenskapens besök på platsen har det visat sig att den hygieniska standarden vid vissa av dessa anläggningar är tillräcklig. De kan därför tas upp i en första förteckning, utarbetad i enlighet med artikel 17.1 i nämnda direktiv, över anläggningar från vilka import av köttvaror kan tillåtas.

När det gäller de andra anläggningar som föreslagits av Argentina, måste de på nytt granskas på grundval av ytterligare upplysningar om deras hygieniska standard och deras förmåga att snabbt anpassa sig till gemenskapslagstiftning.

Under tiden, och för att undvika ett plötsligt avbrott i nuvarande handelsflöde, kan dessa anläggningar tillfälligt tillåtas fortsätta sin export av köttprodukter till de medlemsstater som är beredda att acceptera dem.

Det kommer därför att bli nödvändigt att se över och, om nödvändigt, ändra detta beslut vartefter som åtgärder vidtas i detta syfte och förbättringar görs.

Detta beslut är grundat på nuvarande gemenskapsregler för import från tredje land. Det kommer därför att bli nödvändigt att åter se över detta beslut så snart förutnämnda regler har ändrats eller utvidgats.

Enligt artikel 17.1 i direktiv 77/99/EEG får dessutom inte de bestämmelser som annars tillämpas av medlemsstaterna vid import av köttprodukter från tredje land vara mer gynnsamma än de som styr handeln inom gemenskapen. I det sammanhanget bör påpekas att import av köttprodukter från de anläggningar som återfinns på listan i bilagan till detta beslut förblir underkastade annan veterinärlagstiftning, särskilt när det gäller djurhälsobestämmelser, och fördragets allmänna bestämmelser.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna får bara tillåta import av köttvaror från Argentina från de anläggningar som finns upptagna i förteckningen i bilagan och i enlighet med nämnda bilaga.

2. Medlemsstaterna kan emellertid fortsätta att till den 28 februari 1987 tillåta import av köttvaror som kommer från anläggningar som inte återfinns i förteckningen i bilagan men som den 24 februari 1986 har blivit officiellt godkända och föreslagna av de argentinska myndigheterna, såvida inte ett beslut fattas om motsatsen före den 1 mars 1987.

Kommissionen skall skicka förteckningen över dessa företag till medlemsstaterna.

3. De köttvaror som avses i punkt 1 måste beredas från färskt kött från anläggningar som godkänts enligt bestämmelserna i rådets direktiv 64/433/EGG () eller rådets direktiv 72/462/EEG ().

4. Import från de anläggningar som avses i punkt 1 skall förbli underkastade veterinärbestämmelser som fastställs på annan plats, särskilt när det gäller djurhälsobestämmelser.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 augusti 1986.

Artikel 3

Detta beslut skall omprövas och om nödvändigt ändras före den 1 mars 1987.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 1986.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

() EGT nr L 26, 31.12.1977, s. 85.

() EGT nr L 362, 31.12.1985, s. 8.

() EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

() EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28.

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR>Plats för tabell>