Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31986R1335.pdf

31986R1335

Rådets förordning (EEG) nr 1335/86 av den 6 maj 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 119 , 08/05/1986 s. 0019 - 0020

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 20 s. 0213

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 20 s. 0213RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1335/86 av den 6 maj 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(), och

med beaktande av följande:

I artikel 5c.3 i förordning (EEG) nr 804/68(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3768/85(), fastställs för varje medlemsstat den totala kvantiteten för leveranser av mjölk och mjölkekvivalenter till företag som behandlar eller förädlar mjölk eller andra mjölkprodukter under perioden från och med den 2 april 1984 till och med den 31 mars 1985 och under de fyra därpå följande tolvmånadersperioderna.

Marknadsutvecklingen har visat att nivån på de totala garantikvantiteterna är högre än vad som bedöms vara önskvärt om en balans skall uppnås mellan utbud och efterfrågan. Därför bör de totala garantikvantiteterna minskas med 3 %. Denna minskning skall genomföras i två etapper.

I artikel 17 i förordning (EEG) nr 804/68 föreskrivs att skillnaden mellan de priser som gäller i den internationella handeln och de priser som gäller inom gemenskapen får utjämnas genom ett exportbidrag.

Den 20 mars 1984 förelade kommissionen rådet ett förslag() avseende fastställandet av exportbidragen för ett antal jordbruksprodukter genom anbudsförfarande. Rådet har ännu inte antagit förslaget.

Av exporthandelspolitiska skäl är det nödvändigt att omedelbart fastslå möjligheten att genom anbudsförfarande fastställa exportbidrag för skummjölkspulver och smör som exporteras som bulkvara, med tanke på den särskilda situationen på världsmarknaden för dessa produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 804/68 ändras på följande sätt:

1. I artikel 5c.3 skall andra och tredje stycket ersättas med följande:

"Denna totala garantikvantitet skall vara följande, uttryckt i tusental ton:

>Plats för tabell>

Dock gäller följande:

a) För perioden från och med den 2 april 1984 till och med den 31 mars 1985 skall den totala garantikvantiteten vara följande, uttryckt i tusental ton:

>Plats för tabell>

b) För perioden från och med den 1 april 1987 till och med den 31 mars 1988 skall den totala garantikvantiteten vara följande, uttryckt i tusental ton:

>Plats för tabell>

c) För perioden från och med den 1 april 1988 till och med den 31 mars 1989 skall den totala garantikvantiteten vara följande, uttryckt i tusental ton:

>Plats för tabell>

"2. Följande stycke skall läggas till i artikel 17.2:

"Exportbidraget får fastställas genom anbudsförfarande för skummjölkspulver som hänförs till undernummer 04.02 A II b 1 i Gemensamma tulltaxan och som exporteras som bulkvara, och för smör som hänförs till undernummer 04.03 A och 04.03 B i Gemensamma tulltaxan och som exporteras i stora partier."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 maj 1986.

På rådets vägnar

P. H. van ZEIL

Ordförande

() EGT nr C 85, 14.4.1986, s. 76.

() Yttrandet avgivet den 17 april 1986.

() EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

() EGT nr L 362, 31.12.1985, s. 8.

() EGT nr C 88, 30.3.1984, s. 9.