Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31986R2707.pdf

31986R2707

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2707/86 av den 28 augusti 1986 om närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxidEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 246 , 30/08/1986 s. 0071 - 0075

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 21 s. 0257

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 21 s. 0257KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2707/86 av den 28 augusti 1986 om närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/79 av den 5 februari 1979 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3805/85(), särskilt artikel 54.5 i denna, och

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EEG) nr 3309/85(), ändrad genom förordning (EEG) nr 1626/86(), fastställs allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid. Tillämpningsföreskrifter för principerna i den förordningen måste fastställas.

Eftersom det är obligatoriskt inom hela gemenskapen att ange den verkliga alkoholhalten i mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid bör närmare bestämmelser fastställas som skapar enhetliga konkurrensvillkor och därmed underlättar konsumenternas val. Dessa bestämmelser bör anpassas till bestämmelserna i rådets direktiv 76/766/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om alkoholometriska tabeller().

Enligt artikel 3.2 första stycket i förordning (EEG) nr 3309/85 kan de berörda företagen välja mellan att ange namnet eller firmanamnet på en producent eller en försäljare som är verksam inom gemenskapen. I syfte att förbättra informationen till konsumenterna och till de myndigheter som ansvarar för kontroll av handeln med mousserande vin bör det föreskrivas att dessa uppgifter skall föregås av en uppgift om yrkesfunktionen hos den person som är ansvarig för etiketteringen. Det finns ingen anledning att kräva detta om det framgår av firmanamnet att rörelseidkaren är en producent av mousserande vin eller om producenten har låtit ett annat företag framställa det mousserande vinet för egen räkning, förutsatt att detta klargörs genom ett tillägg som "cuvée spéciale pour..." eller "Hausmarke" vid sidan av producentens namn eller firmanamn. Det bör inte heller krävas någon uppgift om försäljarens yrke om uppgiften om producenten innehåller en upplysning om dennes yrke.

I enlighet med artikel 5.2 c andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 3309/85 bör en lista utarbetas över särskilda traditionella benämningar som kan användas som varubeskrivningar på mousserande kvalitetsviner fso.

Enligt artikel 5.3 tredje stycket i förordning (EEG) nr 3309/85 kan, vad gäller mousserande kvalitetsvin av aromatisk typ och mousserande kvalitetsvin av aromatisk typ framställt inom specificerade områden, uppgiften om produkttypen ersättas med en uppgift om restsockerhalten bestämd genom analys. Till följd av de oundvikliga variationerna mellan olika cuvéer vid framställning av dessa mousserande viner bör en viss tolerans tillåtas. Denna tolerans bör dock begränsas för att inte konsumenterna skall vilseledas beträffande produktens egenskaper.

I enlighet med artikel 5.2 f och 14.1 i förordning (EEG) nr 3309/85 bör regler fastställas om särskilda beteckningar för att undgå förväxling mellan å ena sidan mousserande vin och å andra sidan mousserande vin med tillsatt koldioxid och mousserande dryckesvaror som framställs genom alkoholjäsning av frukt eller andra jordbruksråvaror. Det bör krävas att varubeskrivningen för andra drycker än mousserande vin skall visas särskilt tydligt på etiketten.

Enligt artikel 6.1 första stycket andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 3309/85 kan namn på geografiska enheter användas som komplement till beteckningar på mousserande kvalitetsvin. Det bör utarbetas en begränsad lista över dessa geografiska enheter.

Vissa bestämmelser i förordning (EEG) nr 3309/85 och i den här förordningen skall tillämpas på mousserande vin som härstammar från tredje land, om reglerna om framställning av sådant vin har erkänts som likvärdiga med bestämmelserna i avdelning III i rådets förordning (EEG) nr 358/79(). En lista över dessa viner bör utarbetas.

För att harmonisera användningen av sortnamn och deras synonymer inom hela gemenskapen och därmed skapa enhetliga konkurrensvillkor bör de nuvarande reglerna om beskrivning av vin och must tillämpas även på beskrivning av mousserande vin. För att underlätta tillämpningen av dessa bestämmelser bör en lista över sortnamn och synonymer som får användas i beteckningar på mousserande vin offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

I artikel 6.5 tredje stycket i förordning (EEG) nr 3309/85 föreskrivs att orden "méthode champenoise" endast får användas på etiketten för vissa mousserande viner under en övergångsperiod fram till den 31 augusti 1994 och i så fall endast tillsammans med ett motsvarande uttryck som avser denna framställningsmetod. En lista bör utarbetas över de benämningar som får förekomma tillsammans med och senare ersätta uttrycket "méthode champenoise".

Det är nödvändigt att fastställa övergångsbestämmelser för att underlätta övergången från nationella bestämmelser till gemenskapsbestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid.

Förvaltningskommittén för vin har inte avgett något yttrande inom den tidsfrist som fastställts av dess ordförande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid.

Artikel 2

Den verkliga alkoholhalten enligt artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3309/85 skall uppges i hela eller halva volymprocentenheter.

Utan att detta påverkar de toleranser som föreskrivs i den referensanalysmetod som skall användas enligt kommissionens förordning (EEG) nr 1108/82(), får den angivna alkoholhalten inte avvika med mer än 0,8 % vol. från den halt som fastställs genom analys.

Det tal som anger den verkliga alkoholhalten skall följas av mätenheten "% vol." och kan föregås av orden "verklig alkoholhalt" eller "verklig alkohol".

Artikel 3

1. Den obligatoriska uppgift som avses i artikel 3.2 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 3309/85 om namn eller firmanamn på producenten eller en försäljare som är verksam inom gemenskapen skall avse

P producenten enligt definitionen i artikel 5.4 första stycket i samma förordning

eller

P försäljaren, som är en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av sådana personer som inte omfattas av definitionen på "producent" och innehar mousserande vin eller mousserande vin med tillsatt koldioxid i avsikt att sälja dem eller släppa ut dem på marknaden.

2. Namnet eller firmanamnet på producenten, även om detta anges i kodform, eller på en försäljare som är verksam inom gemenskapen skall föregås, allt efter omständigheterna, av

P orden "producent" eller "producerat av",

P orden "distributör" eller "distribuerat av" eller motsvarande uttryck.

Bestämmelserna i första stycket skall inte tillämpas vad gäller

a) uppgifter om producenten,

P om det klart framgår av producentens firmanamn att hans yrke är att framställa mousserande vin,

P om vinet framställs på uppdrag, förutsatt att det vid sidan av producentens namn eller firmanamn förekommer ett uttryck som förklarar detta förhållande,

b) uppgifter om försäljaren, om det vid sidan av dessa förekommer uppgifter om producenten, eventuellt i kodform.

3. Namnet eller firmanamnet på den importör som avses i artikel 3.3 a i förordning (EEG) nr 3309/85 skall föregås av orden "importör" eller "importerat av".

Artikel 4

De särskilda traditionella benämningar som enligt artikel 5.2 c andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 3309/85 får användas som varubeskrivningar på mousserande kvalitetsviner fso skall vara följande:

a) För Frankrike:

P "appellation d'origine contrôlée",

P "appellation contrôlée". Om det på en etikett med benämningen "appellation contrôlée" anges namnet på ett företag, en vinstockssort eller ett varumärke, skall namnet på det specificerade området upprepas mellan orden "appellation" och "contrôlée", och alla bokstäverna skall vara av samma typ, storlek och färg,

P "appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure",

P "Champagne".

b) För Italien:

"denominazione di origine controllata", "denominazione di origine controllata e garantita".

c) För Grekland:

"Ïíïìáóßá ðñïåëåýóåùò åëåã÷ïìÝíç" (registrerad ursprungsbeteckning), "Ïíïìáóßá ðñïåëåýóåùò áíùôÝñáò ðïéüôçôáò" (ursprungsbeteckning för högre kvalitet).

d) För Spanien:

"denominación de origen", "denominación de origen calificada".

e) För Luxemburg:

"marque nationale du vin luxembourgeois".

f) För Portugal:

"denominação de origem", "denominação de origem controlada", "indicação de proveniênca regulamentada".

Artikel 5

Om restsockerhalten i g/l bestämd genom analys anges i enlighet med artikel 5.3 tredje stycket i förordning (EEG) nr 3309/79, skall en tolerans på 5 g/l tillåtas.

I övrigt får uttrycken "doux", "mild", "dolce", "sweet", "sød", "ãëõêýò", "dulce" eller "doce" ersättas med en uppgift om att restsockerhalten är mer än 50 g/l.

Artikel 6

1. Varubeskrivningen "mousserande vin med tillsatt koldioxid" enligt artikel 5.2 f i förordning (EEG) nr 3309/85 skall framträda mot en vit bakgrund på etiketten, och för de obligatoriska uppgifterna skall minst 5 mm höga svarta bokstäver av samma typ användas.

Följande varubeskrivningar skall kompletteras med uttrycket "framställd genom tillsats av koldioxid":

P "vin mousseux gazéifié",

P "vino spumante gassificato",

P "aerated sparkling wine",

P "áåñéïý÷ùí áöñùäþí ïßíùí",

P "vino espumoso gasificado",

P "vinho espumoso gaseificado".

De uttryck som skall komplettera varubeskrivningen i enlighet med andra stycket skall förekomma

P på samma rad eller på raden omedelbart under raden med varubeskrivningen,

P med bokstäver som är minst hälften så stora som de bokstäver som används för varubeskrivningen.

2. Varubeskrivningar som innehåller uttrycket "mousserande vin", som är tillåtna i medlemsstaterna enligt artikel 14.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3309/85 som beteckning på en dryck som omfattas av undernummer 22.07 B I i Gemensamma tulltaxan och som framställs genom alkoholjäsning av frukt eller andra jordbruksråvaror skall framträda, inom samma synfält som de övriga obligatoriska uppgifterna, mot en vit bakgrund på etiketten med minst 5 mm höga svarta bokstäver av samma typ.

Artikel 7

1. De namn på geografiska enheter som är mindre än en medlemsstat, bortsett från specificerade områden, som enligt artikel 6.1 första stycket andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 3309/85 får användas för att komplettera beteckningen på ett mousserande kvalitetsvin med ursprung inom gemenskapen anges i bilaga 1.

2. De mousserande viner från tredje land som avses i artikel 6.1 första stycket tredje strecksatsen, artikel 6.2 första stycket andra strecksatsen, första stycket tredje strecksatsen i artikel 6.3, artikel 6.4, artikel 6.5 och artikel 6.6 samt artikel 6.7 tredje stycket i förordning (EEG) nr 3309/85 framgår av listan i bilaga 2.

Artikel 8

1. När medlemsstaterna utarbetar den lista över vinstockssorter som avses i artikel 6.2 b andra stycket i förordning (EEG) nr 3309/85 får de endast föreskriva användning av de sortnamn och synonymer till dessa som anges i bilaga 3 till kommissionens förordning (EEG) nr 997/81().

Sortnamnen "Pinot blanc", "Pinot noir", "Pinot gris" och motsvarande namn på andra officiella gemenskapsspråk får ersättas av synonymen "Pinot".

Endast de sortnamn som anges i artikel 1 i förordning (EEG) nr 1907/85() eller de synonymer till dessa sorter som anges i bilaga 4 till förordning (EEG) nr 997/81 får användas som beteckningar på mousserande viner framställda inom gemenskapen från vin som härstammar från tredje land.

2. Endast de sortnamn och de synonymer som anges i bilaga 4 till förordning (EEG) nr 997/81 får användas som beteckningar på de importerade mousserande viner som räknas upp i bilaga 2 till denna förordning.

3. Medlemsstaterna skall snarast översända till kommissionen de listor över vinstockssorter som fastställs i artikel 6.2 b andra stycket i förordning (EEG) nr 3309/85 samt eventuella ändringar av dessa. Kommissionen skall offentliggöra dessa listor i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 9

De benämningar som svarar mot "méthode champenoise" och som enligt artikel 6.5 tredje stycket i förordning (EEG) nr 3309/85 får användas tillsammans med den benämningen skall vara

a) "jäst på flaska enligt traditionell metod" eller "traditionell metod",

eller,

b) under en övergångstid fram till den 31 augusti 1988, ett annat uttryck som beskriver den framställningsprocess som kallas "méthode champenoise",

eller,

c) i fråga om vin framställt i tredje land, de benämningar som meddelas kommissionen och godkänns av den.

Kommissionen skall före den 31 augusti 1988 fastställa ett eller flera uttryck för gemenskapen som helhet som får förekomma tillsammans med och senare ersätta benämningen "méthode champenoise".

Artikel 10

1. De produkter som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 3309/85, som beskrivs och presenteras i enlighet med gällande nationella bestämmelser och framställs före den 31 augusti 1986, men vars beskrivning och presentation inte är i överensstämmelse med ovannämnda förordning och den här förordningen får hållas för försäljning, släppas ut på marknaden eller exporteras till dess att lagren i fråga har tömts.

Detsamma skall gälla för produkter som framställs efter den 31 augusti 1986 från cuvéer som har beretts före den dagen, om beskrivningen och presentationen av produkterna inte uppfyller bestämmelserna ovan men överensstämmer med de bestämmelser som gällde före den dagen i den medlemsstat där produktionen ägde rum.

2. Mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid framställt i Portugal före den 31 december 1990 vars beskrivning och presentation inte är i överensstämmelse med förordning (EEG) nr 3309/85 och den här förordningen får hållas för försäljning, släppas ut på marknaden på Portugals territorium och exporteras till dess att lagren har tömts, förutsatt att de är i överensstämmelse med de portugisiska bestämmelser som gällde före den dagen.

3. Etiketter och annat märkningsmaterial som har tryckts eller tillverkats före den 31 augusti 1986 och som innehåller uppgifter som strider mot bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3309/85 och den här förordningen får användas fram till den 31 augusti 1987. Produkter försedda med dessa etiketter får hållas för försäljning, släppas ut på marknaden eller exporteras till dess att lagren i fråga har tömts.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1986.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 augusti 1986.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

() EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 1.

() EGT nr L 367, 31.12.1985, s. 39.

() EGT nr L 320, 29.11.1985, s. 9.

() EGT nr L 144, 29.5.1986, s. 3.

() EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 149.

() EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 130.

() EGT nr L 133, 14.5.1982, s. 1.

() EGT nr L 106, 16.4.1981, s. 1.

() EGT nr L 179, 11.7.1985, s. 21.

BILAGA 1

Lista enligt artikel 7.1 över namn och geografiska enheter som får användas som beteckning på mousserande kvalitetsvin med ursprung inom gemenskapen1. För Tyskland:Rhein-Mosela) Rhein,b) Mosel,c) Saar.2. För Spanien:a) Almendralejo,b) Calatayud,c) Jarque De Moncayo.

BILAGA 2

Lista enligt artikel 7.2 över mousserande vin som härstammar från tredje land1. Mousserande viner som härstammar från Österrike med beteckningen "Qualitätsschaumwein" på etiketten i enlighet med österrikiska bestämmelser.2. Mousserande viner som härstammar från Bulgarien med beteckningen "" (vin av hög kvalitet med en geografisk ursprungs-beteckning) på etiketten i enlighet med bulgariska bestämmelser.3. Mousserande viner som härstammar från Ungern, om den behöriga myndigheten har antecknat på dokument VI 1 att det mousserande vinet i fråga uppfyller ungerska krav vad gäller de råvaror som får användas vid framställningen och kvalitetsvillkoren.4. Mousserande viner som härstammar från Sydafrika, om den behöriga myndigheten på dokument VI 1 har bekräftat att det mousserande vinet i fråga har framställts av basprodukter som i enlighet med de sydafrikanska bestämmelserna kan betecknas som "cultivar wine", "wine of origin", "vintage wine" eller "superior wine".5. Mousserande viner som härstammar från USA, om den behöriga myndigheten eller en producent som är godkänd av den behöriga myndigheten på dokument VI 1 har bekräftat att det mousserande vinet i fråga har framställts av basprodukter som i enlighet med de amerikanska bestämmelserna kan betecknas med uttrycket "appellation of origin", med sortnamnet (med undantag av sorter av arten Vitis labrusca) eller ett "vintage year".