Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31987R0231.pdf

31987R0231

Rådets förordning (EEG) nr 231/87 av den 26 januari 1987 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 025 , 28/01/1987 s. 0003 - 0003

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 22 s. 0124

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 22 s. 0124RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 231/87 av den 26 januari 1987 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

I artikel 26 i förordning (EEG) nr 804/68(2), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1335/86(3), införs möjligheten att bevilja stöd för leveranser av mjölk och olika mjölkprodukter till skolelever. Det bör finnas möjlighet att under vissa omständigheter bevilja detta stöd även för de socialt mest behövande. Med hänsyn till denna möjlighet bör det preciseras att stödet i sådana fall skall möjliggöra gratis utdelning av de aktuella produkterna och det förefaller lämpligt att utöka förteckningen över sådana produkter med de produkter som hänförs till nummer 04.03 i Gemensamma tulltaxan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall läggas till i artikel 26 i förordning (EEG) nr 804/68:

"5. Punkt 1-4 får tillämpas genom den verksamhet som bedrivs av välgörenhetsorganisationer - erkända av den aktuella medlemsstaten eller, om erkännande av sådana organisationer inte har ägt rum i den medlemsstaten, av kommissionen - med avseende på de socialt mest behövande.

I sådana fall

- skall stödet beviljas på ett sådant sätt att de produkter som avses i punkt 1 kan utdelas gratis,

- får stödet även beviljas för gratis utdelning av produkter som hänförs till nummer 04.03 i Gemensamma tulltaxan."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 januari 1987.

På rådets vägnar

L. TINDEMANS

Ordförande

(1) Yttrande avgivet den 23 januari 1987.

(2) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

(3) EGT nr L 119, 8.5.1986, s. 19.