Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 773/87 av den 16 mars 1987 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 078 , 20/03/1987 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 22 s. 0243

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 22 s. 0243RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 773/87 av den 16 mars 1987 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Erfarenheten har klart visat att tillämpningen av tilläggsavgiftssystemet enligt metod B i artikel 5c i rådets förordning (EEG) nr 804/68(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 231/87(4), inte har haft en tillräckligt produktionshämmande effekt på producenter som är ansvariga för stora överskottskvantiteter. En fördelning av de kvantiteter, som uppköparen inte har utnyttjat, i förhållande till de individuella referenskvantiteterna för de producenter som bidragit till att uppköparens referenskvantitet överskridits, skulle medföra en skärpning av tilläggsavgiftssystemet. Bestämmelserna om användningen av metod B bör anpassas i enlighet därmed samtidigt som möjlighet till undantag bör ges till prioriterade producenter.

I vissa regioner inom gemenskapen, där metod B gäller och där det finns möjlighet att välja mellan ett stort antal olika uppköpare, bör det, för att så långt möjligt uppnå en lika behandling av producenter, antas bestämmelser om möjligheten att uppbära tilläggsavgiften från producenter som avsevärt överskrider sin individuella referenskvantitet, oavsett om deras uppköpares referenskvantitet har överskridits. För att på bästa sätt säkerställa tilläggsavgiftens produktionshämmande effekt i detta fall är det, i samband med relativt stora överskott, nödvändigt att denna möjlighet tillämpas första gången vid upprättandet av slutredovisningen för det innevarande regleringsåret.

I artiklarna 6 och 7 i förordning (EEG) nr 804/68 stadgas om införandet av bestämmelser om permanenta interventionsåtgärder avseende smör och skummjölkspulver.

Dessa bestämmelser fungerar inte längre som en mekanism för att kortsiktigt stabilisera marknaden under perioder med en omfattande produktion utan har kommit att utgöra en mer attraktiv avsättningsmöjlighet för produktionen än de vanliga avsättningsmöjligheterna på marknaden.

Under den period då skummjölksproduktionen är låg kommer ändamålsenliga åtgärder vid behov att vidtas för att säkerställa stabiliteten på marknaden. Följaktligen bör interventionsorganens uppköp av skummjölkspulver begränsas till perioden från och med den 1 mars till och med den 31 augusti.

Under perioden för införandet av den tilläggsavgift som avses i artikel 5c i förordning (EEG) nr 804/68 bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bestämmelserna om interventionsuppköp av smör och skummjölkspulver, särskilt genom att tills vidare upphöra med interventionsuppköp i samband med att bestämmelser fastställs för beviljandet av stöd till privat lagring av skummjölkspulver och genom att utvidga möjligheterna att avyttra mjölkprodukter.

Kommissionen bör ges befogenhet att anta lämpliga bestämmelser om de åtgärder som föreskrivs i denna förordning leder till för små leveranser till mejerier som är viktiga leverantörer på marknaden och till för stora leveranser till mejerier som i överdriven grad tillgriper intervention.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 804/68 ändras på följande sätt:

1. I artikel 5c.1 under rubriken "Metod B" skall andra strecksatsen ersättas med följande tre strecksatser:

"- Om de levererade kvantiteterna överskrider uppköparens referenskvantitet skall uppköparen övervältra avgiften genom det pris som betalas till de producenter som bidrog till att kvantiteten överskreds, efter det att han mellan dessa producenter har fördelat de kvantiteter som är tillgängliga för omfördelning i förhållande till deras individuella referenskvantiteter. Medlemsstaterna får emellertid fastställa att de kvantiteter som är tillgängliga för omfördelning först och främst skall tilldelas vissa producenter som levererar till den uppköparen eller en annan uppköpare som uppfyller objektiva kriterier.

- Om de levererade kvantiteterna skulle vara lika med eller mindre än uppköparens referenskvantitet får medlemsstaten trots detta fastställa att avgiften skall betalas i sin helhet av alla producenter som har överskridit sin referenskvantitet med minst 10 % eller minst 20 000 kg.

- De bestämmelser som anges i andra och tredje strecksatsen får tillämpas för första gången vid upprättandet av slutredovisningen för regleringsåret 1986/87."

2. Artikel 7.1 skall ersättas med följande:

"1. På villkor som fastställts i enlighet med punkt 4 skall det interventionsorgan som utsetts av respektive medlemsstat till interventionspriset köpa upp det skummjölkspulver av högsta kvalitet som producerats inom gemenskapen och som erbjuds till interventionsorganet under perioden från och med den 1 mars till och med den 31 augusti, om det uppfyller vissa villkor."

3. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 7a

1. På grundval av kriterier som rådet skall anta på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet och till utgången av den femte 12-månadersperioden för tillämpningen av det tilläggsavgiftssystem som anges i artikel 5c, får kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 30 ändra de bestämmelser om intervention som anges i artiklarna 6.1 och 7.1 genom beslut om andra åtgärder som syftar till att minska volymen av interventionsuppköp utan att påverka stabiliteten på marknaden.

Om genomförandet av åtgärderna för att reformera marknaden för mjölk och mjölkprodukter skulle störa jämvikten när det gäller leveranserna till mejerier, skall kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 30 fastställa bestämmelser som syftar till att hindra mejerier att i överdriven grad tillgripa intervention.

2. Om kommissionen använder sig av den möjlighet som avses i punkt 1 första stycket

a) och om det beslutas att interventionsorganens uppköp av skummjölkspulver tills vidare skall upphöra, skall stöd beviljas till privat lagring av skummjölkspulver på de villkor som definieras i enlighet med punkt 3,

b) får kommissionen besluta om särskilda åtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 30, för att öka dels möjligheten att avyttra smör och skummjölkspulver som inte har varit föremål för uppköp av interventionsorgan eller stöd till privat lagring, dels möjligheten att avyttra andra mjölkprodukter t.ex. grädde.

3. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30, särskilt de närmare bestämmelserna för fastställande av marknadspriser för smör."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Bestämmelserna i artikel 1.1 skall tillämpas från och med den 1 april 1987.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 1987.

På rådets vägnar

L. TINDEMANS

Ordförande

(1) EGT nr C 33, 11.2.1987, s. 7.

(2) EGT nr C 97, 24.11.1986, s. 112.

(3) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

(4) EGT nr L 25, 28.1.1987, s. 3.