Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31987R1351.pdf

31987R1351

Kommissionens förordning (EEG) nr 1351/87 av den 15 maj 1987 om ändring av förordning (EEG) nr 1868/77 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2782/75 om produktion och saluföring av ägg för kläckning och av gårdsuppfödda kycklingarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 127 , 16/05/1987 s. 0018 - 0018

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 23 s. 0143

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 23 s. 0143KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1351/87 av den 15 maj 1987 om ändring av förordning (EEG) nr 1868/77 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2782/75 om produktion och saluföring av ägg för kläckning och av gårdsuppfödda kycklingar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2782/75 av den 29 oktober 1975 om produktion och saluföring av ägg för kläckning och av gårdsuppfödda kycklingar(), senast ändrad genom förordning (EEG) .nr 3494/86(), särskilt artiklarna 2, 3 och 17 i denna, och

med beaktande av följande:

Kommissionens förordning (EEG) nr 1868/77(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3759/85(), omfattar bestämmelser som är nödvändiga för genomförande av vissa bestämmelser för produktion och saluföring av ägg för kläckning och gårdsuppfödda kyckling.

Dessa bestämmelser bör anpassas till de senaste ändringarna av förordning (EEG) nr 2782/75 med avseende på märkning av de kläckägg som används för kycklingproduktion. Dessa regler bör beakta de olika förhållanden som råder i de skilda medlemsstaterna i strävan att finna de mest ekonomiska metoderna för märkning av ägg och samtidigt säkerställa tillräcklig och effektiv kontroll samt undvika snedvridning av konkurrensen.

Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1868/77 ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

1. Individuell märkning av de kläckägg som används för kycklingproduktion skall utföras vid produktionsanläggningen vars registreringsnummer skall stämplas på äggen. Bokstäverna och siffrorna skall ha minst 2 mm höjd och 1 mm bredd samt utföras med outplånligt svart bläck.

2. Medlemsstaterna får i undantagsfall tillåta att märkning av kläckägg sker enligt en annan ordning än den som anges i punkt 1, under förutsättning att märkningen är svart, outplånlig, tydlig och upptar en yta om minst 10 mm2. Sådan märkning skall utföras vid en produktionsanläggning eller ett kläckeri innan äggen placeras i ruvmaskin.

Förpackningar eller behållare i vilka sådana ägg transporteras skall förses med produktionsanläggningens registreringsnummer.

De medlemsstater som utnyttjar denna möjlighet skall underrätta övriga medlemsstater och kommissionen därom samt tillställa dem de bestämmelser som fastställts för detta ändamål.

3. Endast kläckägg som är märkta enligt punkt 1 eller punkt 2 får transporteras eller säljas mellan medlemsstater."

2. I artikel 3 skall orden "och tejp" utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 1987.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

() EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 100.

() EGT nr L 323, 18.11.1986, s. 1.

() EGT nr L 209, 17.8.1977, s. 1.

() EGT nr L 356, 31.12.1985, s. 64.