Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 1898/87 av den 2 juli 1987 om skydd av beteckningar som används vid saluhållande av mjölk och mjölkprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 182 , 03/07/1987 s. 0036 - 0038

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 23 s. 0218

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 23 s. 0218RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1898/87 av den 2 juli 1987 om skydd av beteckningar som används vid saluhållande av mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Genom rådets förordning (EEG) nr 804/68 (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 773/87 (), infördes den gemensamma organisationen av marknaden inom mjölk- och mjölkproduktsektorn.

Situationen inom mjölk- och mjölkproduktsektorn kännetecknas av strukturbetingade överskott. Därför bör avyttringen av dessa produkter förbättras genom att konsumtionen av dessa produkter främjas.

Den naturliga sammansättningen av mjölk och mjölkprodukter bör skyddas i syfte att tillvarata gemenskapens producent- och konsumentintressen.

Förordningar som säkerställer en lämplig märkning och förhindrar att konsumenten vilseleds kommer att bidraga till uppnåendet av detta mål.

Därför bör mjölk och mjölkprodukter definieras och de beteckningar som behöver reserveras för dem bör förtydligas.

Med undantag för produkter vars exakta art är känd genom deras traditionella användning är det även nödvändigt att undvika att skapa förvirring hos konsumenten med avseende på mjölkprodukter och andra livsmedel, inbegripet dem som delvis består av mjölkbeståndsdelar.

Syftet med denna förordning är att skydda konsumenten och att för mjölkprodukter och konkurrerande produkter fastställa sådana konkurrensvillkor avseende produktbeteckning, märkning och reklam att en snedvridning undviks.

Konkurrerande produkter har en konkurrensfördel när det gäller produktionskostnaderna därför att många av dem ofta är framställda av råvaror som importerats till nolltullsatser, medan mjölkprodukter har en högre produktionskostnad som styrs av behovet att skydda jordbruksproducenters inkomster.

Det är nödvändigt att kommissionen noga följer utvecklingen på marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande ersättningsprodukter och rapporterar till rådet.

I avvaktan på kommissionens rapport skall de medlemsstater, som redan vidtagit nationella åtgärder för att begränsa framställningen och saluförandet av dessa produkter inom sitt territorium behålla sina förordningar, i enlighet med de allmänna bestämmelserna i fördraget, till utgången av den femte tolvmånadersperioden för tillämpning av tilläggsavgiften inom mjölksektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Denna förordning skall gälla för livsmedel som saluförs inom gemenskapen.

2. I denna förordning avses med

a) saluförande: att inneha eller ställa ut i syfte att försöka sälja, erbjuda till försäljning, sälja, leverera eller på annat sätt saluföra,

b) beteckning: det namn som används i alla avsättningsled.

Artikel 2

1. Med termen mjölk avses uteslutande det normala juversekret som erhålls vid en eller flera mjölkningar, utan någon tillsats och utan att något avlägsnats från detta.

Termen mjölk får emellertid användas

a) för mjölk som har genomgått behandling utan att dess sammansättning förändrats och för mjölk vars fetthalt har standardiserats i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1411/71 av den 29 juni 1971 om fastställande av tilläggsbestämmelser för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på produkter som hänförs till GTT-nummer 04.01 (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 566/76 (),

b) i förening med ett eller flera ord för att beteckna mjölkens typ, kvalitet, ursprung och avsedda användningsområde eller för att beskriva den fysiska behandling den har varit föremål för eller den ändring som har gjorts av dess sammansättning, förutsatt att ändringen är begränsad till tillsats eller avlägsnande av naturliga mjölkbeståndsdelar.

2. I denna förordning avses med mjölkprodukter produkter som framställts uteslutande av mjölk, varvid gäller att ämnen som är nödvändiga för framställningen av dessa produkter får tillsättas, förutsatt att dessa ämnen inte används i syfte att helt eller delvis ersätta någon mjölkbeståndsdel.

Följande skall reserveras uteslutande för mjölkprodukter:

- De beteckningar som förtecknas i bilagan till denna förordning.

- Beteckningar eller namn i den mening som avses i artikel 5 i rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar avseende märkning, presentation och reklam för livsmedel som säljs till konsumenter (), senast ändrat genom direktiv 85/7/EEG (), och som faktiskt används för mjölkprodukter.

3. Termen mjölk och de beteckningar som används för mjölkprodukter får även användas i förening med ett eller flera ord för att beteckna sammansatta produkter i vilka ingen del ersätter eller är avsedd att ersätta någon mjölkbeståndsdel och i vilka mjölk eller en mjölkprodukt utgör en väsentlig beståndsdel, antingen med avseende på kvantitet eller produktens karaktär.

4. Ursprunget avseende mjölk och mjölkprodukter, som skall definieras i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68, skall anges om mjölken och mjölkprodukterna inte kommer från kor.

Artikel 3

1. De beteckningar som avses i artikel 2 får inte användas för någon annan produkt än de produkter som anges i den artikeln.

Denna bestämmelse skall emellertid inte gälla för produktbeteckningar vars beskaffenhet klart framgår av det sätt på vilka dessa produkter traditionellt används eller när beteckningarna klart används för att beskriva en kännetecknande egenskap hos produkten.

2. Med avseende på andra produkter än de som beskrivs i artikel 2 får ingen märkning, affärshandling, reklammaterial eller någon form av reklam (enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv 84/450/EEG) () eller någon presentationsform användas som anger, låter förstå eller antyder att produkten är en mejeriprodukt.

När det gäller en produkt som innehåller mjölk eller mjölkprodukter får emellertid beteckningen mjölk eller de beteckningar som avses i artikel 2.2 andra stycket endast användas för att beskriva basråvarorna och för att ange ingredienserna i enlighet med direktiv 79/112/EEG.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 oktober 1987 sända kommissionen en vägledande förteckning över de produkter inom sina respektive territorier som de anser motsvarar de produkter som avses i artikel 3.1 andra stycket.

Vid behov skall medlemsstaterna senare komplettera denna förteckning.

2. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68 skall kommissionen

a) anta tillämpningsföreskrifter till denna förordning,

b) utarbeta och vid behov komplettera den produktförteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket på grundval av de förteckningar som tillställts den av medlemsstaterna,

c) vid behov komplettera den förteckning över beteckningar som finns i bilagan till denna förordning.

3. Varje år före den 1 oktober och första gången före den 1 oktober 1988 skall medlemsstaterna rapportera till kommissionen om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter i samband med tillämpningen av denna förordning, så att kommissionen har möjlighet att rapportera till rådet före den 1 mars följande år.

Artikel 5

Medlemsstaterna får, till utgången av den femte tillämpningsperioden för artikel 5c i förordning (EEG) nr 804/68 och i enlighet med de allmänna bestämmelserna i fördraget, behålla sina nationella förordningar om begränsning av framställning och saluförande inom sina respektive territorier av produkter som inte uppfyller de villkor som avses i artikel 2 i denna förordning.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 1987.

På rådets vägnar

K. E. TYGESEN

Ordförande

() EGT nr C 111, 26.4.1984, s. 7.

() EGT nr C 72, 18.3.1985, s. 127.

() EGT nr C 307, 19.11.1984, s. 1.

() EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

() EGT nr L 78, 20.3.1987, s. 1.

() EGT nr L 148, 3.7.1971, s. 4.

() EGT nr L 67, 15.3.1976, s. 23.

() EGT nr L 33, 3.2.1979, s. 1.

() EGT nr L 2, 3.1.1985, s. 22.

() EGT nr L 250, 9.9.1984, s. 17.

BILAGA

Beteckningar enligt artikel 2.2 andra stycket första strecksatsen

- vassle

- grädde

- smör

- kärnmjölk

- smörolja

- kaseiner

- vattenfritt mjölkfett

- ost

- yoghurt

- kefir

- kumiss