Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

88/397/EEG: Kommissionens beslut av den 12 juli 1988 om samordning av de föreskrifter som fastställts av medlemsstaterna för tillämpningen av artikel 6 i rådets direktiv 85/511/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 189 , 20/07/1988 s. 0025 - 0026

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 27 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 27 s. 0003KOMMISSIONENS BESLUT av den 12 juli 1988 om samordning av de föreskrifter som fastställts av medlemsstaterna för tillämpningen av artikel 6 i rådets direktiv 85/511/EEG (88/397/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 85/511/EEG av den 18 november 1985 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka(1), särskilt artikel 6 i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 6.1 i direktiv 85/511/EEG får medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om anläggningar som består av två eller flera produktionsenheter bevilja undantag från direktivets krav på att alla djur inom anläggningen skall slaktas och destrueras, eftersom friska produktionsenheter inte behöver bli föremål för sådana krav under förutsättning att den officiellt förordnade veterinären har bekräftat att de friska enheterna inhyses, sköts och utfodras i fullständig avskildhet.

Samma möjlighet föreligger för anläggningar som producerar mjölk om även mjölkningen sker i fullständig avskildhet.

När undantag beviljas måste medlemsstaterna säkerställa att risken för att mul- och klövsjukeviruset skall spridas mellan olika produktionsenheter inom en anläggning inte är större än risken för spridning mellan olika anläggningar.

Enligt artikel 6.2 i direktiv 85/511/EEG har de medlemsstater som avser att tillåta undantaget i fråga underrättat kommissionen om de detaljerade regler som därvid skall gälla.

Enligt artikel 6.3 i direktiv 85/511/EEG bör medlemsstaternas bestämmelser ändras så att de stämmer överens inom hela gemenskapen. Vid denna samordning bör ett minsta regelkomplex fastställas att gälla i samtliga medlemsstater.

Åtgärderna enligt detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Om medlemsstaterna tillämpar artikel 6.1 i direktiv 85/511/EEG skall de säkerställa att reglerna enligt punkt 2 i den artikeln innehåller minst följande:

- Det undantag som kan beviljas enligt artikel 6.1 i direktiv 85/511/EEG skall endast beviljas sedan en officiellt förordnad veterinär gjort en individuell bedömning av anläggningen samtidigt med den officiella undersökning som avser att bekräfta eller dementera förekomsten av mul- och klövsjuka.

- Denna bedömning skall ta hänsyn till alla förhållanden och situationer som kan uppkomma i samband med en eventuell spridning av mul- och klövsjuka.

Artikel 2

1. När undantag beviljas enligt artikel 1 skall medlemsstaterna säkerställa att risken för att mul- och klövsjukeviruset skall spridas mellan olika produktionsenheter inom samma anläggning inte är större än risken för spridning mellan olika anläggningar.

2. Intensivt drivna produktionsenheter som innehåller friska djur skall uppfylla följande krav:

- De skall finnas i en annan byggnad än den som hyser de smittade djuren och det får inte finnas någon förbindelse eller gemensam luftvolym mellan byggnaderna.

- De skall ha avskilda förråd för utrustning, foder, spillvatten och, i tillämpliga fall, mjölk.

- De skall ha sin egen desinficeringsutrustning vid in- och utgångar.

- De skall ha egen personal.

- Det får inte heller ha förekommit något utbyte av lantbruksmaskiner eller annan utrustning mellan de infekterade och de friska enheterna, inte heller något utbyte av djur, djurprodukter, djurfoder, redskap, föremål eller andra ämnen som ull eller avfall eller kasserat material som kan tänkas överföra mul- och klövsjuka från smittade till friska enheter.

Artikel 3

Villkoren i artikel 2 skall ha uppfyllts till den officiellt förordnade veterinärens belåtenhet före den dag då ett eller flera smittade djur enligt definitionen i artikel 2 c i direktiv 85/511/EEG förekommit på anläggningen, varvid hänsyn skall tas till sjukdomens sannolika inkubationstid.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 1988.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 315, 26.11.1985, s. 11.