Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 88/409/EEG av den 15 juni 1988 om fastställande av hygienregler som skall tillämpas på kött som är avsett för den inhemska marknaden och om storleken på de avgifter som skall tas ut i enlighet med direktiv 85/73/EEG om besiktning av sådant köttEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 194 , 22/07/1988 s. 0028 - 0029

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 27 s. 0029

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 27 s. 0029RÅDETS DIREKTIV av den 15 juni 1988 om fastställande av hygienregler som skall tillämpas på kött som är avsett för den inhemska marknaden och om storleken på de avgifter som skall tas ut i enlighet med direktiv 85/73/EEG om besiktning av sådant kött (88/409/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen(4), senast ändrat genom förordning (EEG) nr 3805/87(5) föreskrivs att hygienundersökningar och kontroller skall utföras av färskt kött som är avsett för handel inom gemenskapen.

Det är lämpligt att likartade undersökningar genomförs i fråga om färskt kött som är avsett för medlemsstaternas inhemska marknad för att garantera fri rörlighet inom gemenskapen och för att undvika snedvridning av konkurrensen för produkter som omfattas av en gemensam organisation av marknaden samtidigt som konsumenterna garanteras enhetliga krav på hälsoskydd.

Enligt artikel 2.1 i rådets direktiv 85/73/EEG av den 29 januari 1985 om finansiering av hygienundersökningar och kontroller av färskt kött och fjäderfäkött(6) skall de avgiftsbelopp som skall tas ut för färskt kött som kommer från slakterier som inte är godkända enligt direktiv 64/433/EEG fastställas i samband med att regler för undersökning av sådant kött fastställs.

Såväl med hänsyn till att de undersökningsregler som fastställs i direktiv 64/433/EEG utvidgas till att omfatta alla djur som slaktas för lokal konsumtion som med hänsyn till att sådant kött skall underkastas de kontroller som avses i rådets direktiv 85/358/EEG av den 16 juli 1985 om tillägg till direktiv 81/602/EEG om förbud för vissa ämnen med hormonell verkan samt ämnen med tyreostatisk verkan(7) och med hänsyn till rådets direktiv 86/469/EEG av den 16 september 1986 om undersökning av djur och färskt kött med avseende på förekomsten av restsubstanser(8) bör man fastställa samma avgiftsbelopp för kött som är avsett för lokal konsumtion som de belopp som fastställs i rådets beslut 88/408/EEG av den 15 juni 1988 om storleken på de avgifter som i enlighet med direktiv 85/73/EEG skall tas ut för hälsoundersökningar och för kontroller av färskt kött(9).

I detta skede bör man dock inte fastställa regler på gemenskapsnivå för den slakt som sker för ägarens egen konsumtion.

Med hänsyn till de svårigheter som beror på de särskilda geografiska förhållandena på Greklands område, bör en ytterligare frist på två år beviljas för att göra det möjligt för Grekland att genomföra undersökningsbestämmelserna och införa det nödvändiga systemet för att ta ut avgifter i samband med undersökningar och kontroller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan att det påverkar de bestämmelser som skall antas enligt artikel 15 b i rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hälsoproblem som påverkar handeln med färskt fjäderfäkött(10), senast ändrat genom förordning (EEG) nr 3805/87, fastställs i detta direktiv regler för hälsoundersökning och för storlek av de avgifter som skall tas ut för det kött som är avsett för medlemsstaternas inhemska marknader.

I detta direktiv skall man tillämpa de definitioner som ges i artikel 2 i direktiv 64/433/EEG.

Detta direktiv påverkar inte nationella regler om slakt av ett djur avsett för ägarens personliga konsumtion, under förutsättning att sådana regler omfattar garantier för kontroller av att köttet från detta djur inte saluförs.

Artikel 2

Från den 1 januari 1990 skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att allt färskt kött som produceras på deras område avsett för inhemsk konsumtion senast från det datum som avses i artikel 6 undersöks i enlighet med de bestämmelser som fastställs i kapitel V, punkterna 25, 26 och 27, i kapitel VI, VII och VIII och i kapitel IX, punkt 47, andra, femte och sjätte strecksatserna i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG. Detta kött skall inte förses med det kontrollmärke som avses i kapitel X i samma bilaga om det inte uppfyller övriga krav i nämnda direktiv.

Bestämmelserna i kapitel VI, VIII och kapitel IX punkt 47 i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG skall inte gälla för lagring och styckning av små kvantiteter i lokaler där de säljs till konsumenten.

Artikel 3

Följande artikel skall läggas till i direktiv 85/73/EEG:

"Artikel 2a

Medlemsstaterna skall säkerställa att utgifter i samband med de kontroller som avses i artiklarna 6,8 och 9 i direktiv 86/469/EEG tas ut genom den avgift som fastställs i artikel 1."

Artikel 4

Avgiftsbeloppen enligt artikel 2 i beslut 88/408/EEG skall gälla för färskt kött som har producerats och undersökts i enlighet med artikel 2 i det här direktivet och för det kött som avses i artikel 16 a i direktiv 71/118/EEG.

Artikel 5

1. Före den 1 oktober 1989 skall rådet med kvalificerad majoritet och på förslag av kommissionen besluta om villkoren för att utvidga de övriga kraven i direktiv 64/433/EEG till att också gälla anläggningar eller slakterier som inte har godkänts enligt det direktivet, och skall i detta syfte göra en översyn av de kriterier som fastställts särskilt i artikel 3.1 A d och i artikel 5 i det direktivet för att förhindra handel med visst kött och skall anta de minimiregler för hygien och undersökning som skall följas av ett slakteri som avser att begränsa sin produktion till den inhemska marknaden.

2. Före samma datum och i enlighet med samma förfarande skall följande regler antas för kött som för närvarande uteslutande är avsett för den inhemska marknaden:

- nya bestämmelser för besiktning före och efter slakt av fjäderfäkött,

- bestämmelser om assistenternas yrkeskvalifikationer, deras utbildning samt de uppgifter de får utföra.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1991. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Grekland skall dock ha en ytterligare tidsfrist på två år för att följa det.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 15 juni 1988.

På rådets vägnar

I. KIECHLE

Ordförande

(1) EGT nr C 302, 27.11.1986, s. 4, och EGT nr C 298, 7.11.1987, s. 4.

(2) EGT nr C 281, 19.10. 1987, s. 202.

(3) EGT nr C 83, 30.3.1987, s. 2.

(4) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

(5) EGT nr L 357, 19.12.1987, s. 1.

(6) EGT nr L 32, 5.2.1985, s. 14.

(7) EGT nr L 191, 23.7.1985, s. 46.

(8) EGT nr L 275, 26.9. 1986, s. 36.

(9) EGT nr L 194, 22.7.1988, s. 24.

(10) EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23.