Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31988R0570.pdf

31988R0570

Kommissionens förordning (EEG) nr 570/88 av den 16 februari 1988 om försäljningen av smör till sänkta priser och beviljandet av stöd för smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 055 , 01/03/1988 s. 0031 - 0050

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 26 s. 0065

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 26 s. 0065KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 570/88 av den 16 februari 1988 om försäljningen av smör till sänkta priser och beviljandet av stöd för smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3904/87(2), särskilt artiklarna 6.7,12.3 och 28 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 985/68 av den 15 juli 1968 om allmänna bestämmelser om intervention på marknaden för smör och grädde(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 222/88(4), särskilt artikel 7a i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1677/85 av den 11 juni 1985 om monetära utjämningsbelopp inom jordbruket(5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1889/87(6), särskilt artikel 12 i denna, och

med beaktande av följande:

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 262/79(7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 222/88, ges möjlighet att till sänkta priser sälja lagrat smör till att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel. Genom kommissionens förordning (EEG) nr 1932/81(8), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 222/88, ges i samma syfte möjlighet att bevilja stöd för smör och koncentrerat smör som finns på marknaden. Båda förordningarna har ändrats ett flertal gånger och för att öka möjligheten att tillämpa nämnda förordningar behövs ytterligare ett antal ändringar. För att lagstiftningen skall vara entydig och effektiv är det nödvändigt att upphäva dessa förordningar och ersätta dem med en enda text.

Situationen på gemenskapens smörmarknad karakteriseras av stora lager som köpts upp i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 804/68. Det är omöjligt att på normalt sätt avyttra allt det smör som motsvarar dessa lager. I rådets förordning (EEG) nr 1723/81(9), ändrad genom förordning (EEG) nr 863/84(10), fastställs allmänna bestämmelser om åtgärder avsedda att upprätthålla nivån på vissa konsumentgruppers och företags förbrukning av smör som finns på marknaden. Både försäljningen av lagrat smör till sänkta priser och införandet av stödåtgärder för att sänka priserna på smör som finns på marknaden till en nivå som motsvarar de priser som gäller för lagrat smör, till förmån för vissa bearbetningsföretag inom gemenskapen som framställer konditorivaror, glass och andra livsmedel, bör underlätta avyttringen och medverka till att öka förbrukningen av smör.

För att säkerställa att alla köpare har lika tillgång till smöret och att stödet fastställs till en nivå som är absolut nödvändig samt för att effektivt kontrollera de berörda kvantiteterna bör förfarandet med stående anbudsinfordran användas.

Smöret får, oavsett om det säljs till sänkta priser eller om stöd beviljas för det, användas till olika ändamål i enlighet med aktörernas ursprungliga val av metod. Smörets fetthalt får vara högst 82 % och det får användas i ett antal olika förädlingsförfaranden i samband med eventuell koncentrering och tillsättning av spårämnen. Följaktligen bör möjlighet ges att fastställa olika lägsta priser eller högsta stödbelopp med hänsyn till det förädlingsförfarande som valts.

För att säkerställa att smöret inte används till något annat än det avsedda ändamålet, bör vissa villkor gälla för köpet av smör eller beviljandet av stödet. Förutom de bestämmelser om kontroll som fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 1687/76 av den 30 juni 1976 om gemensamma tillämpningsföreskrifter om kontroll av användning eller bestämmelseort för produkter som varit föremål för intervention(11), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 165/88(12), bör andra bestämmelser fastställas för att beakta avyttringsprogrammets speciella beskaffenhet. Det ligger helt i linje med förordningen att kräva att den anbudsgivare som tilldelats kontraktet skall utföra koncentreringen och tillsättningen av spårämnen samt att ge tillstånd till kontraktsförsäljning av antingen den produkt som erhållits på detta sätt eller av smöret, förutsatt att det inte har koncentrerats eller tillsatts spårämnen.

Det smör som säljs bör normalt kontrolleras från det att uttaget från lager görs till dess att det blandas i de angivna slutprodukterna. För att bringa kontrollkraven i överensstämmelse med de faktiska förhållanden under vilka företagen bedriver sin verksamhet, bör olika kontrollåtgärder vidtas beroende på om smöret tillsatts spårämnen eller inte, beroende på de kvantiteter som används och användaranläggningens storlek. De bestämmelser som således antas gäller även för subventionerat smör med tillsättning av spårämnen.

På grund av omfattningen av prissänkningen eller stödbeloppet, i det fall sådant stöd utbetalas innan smöret har nått sin slutliga bestämmelse, bör ett system med säkerheter införas, antingen med avseende på anbudsgivningen, baserat på en enhetstaxa, eller med avseende på förädlingen, baserat på priserna eller stödbeloppen, i syftet att säkerställa att anbudsgivare som tilldelats kontrakt fullgör de skyldigheter som åligger dem. Med hänsyn till programmets speciella beskaffenhet, bör vissa undantag likväl medges från bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter(13), ändrad genom förordning (EEG) nr 1181/87(14).

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av programmet och en effektiv kontroll bör smör som sålts eller subventionerats, med eller utan spårämnen, obehandlat eller förädlat till koncentrerat smör, blandas i slutprodukter inom de tidsfrister som fastställts.

Beträffande de monetära utjämningsbelopp som fastställts i enlighet med förordning (EEG) nr 1677/85, bör värdet av det smör som använts beaktas. I detta syfte bör bestämmelser införas om att en koefficient skall tillämpas på de belopp som betalas eller tas ut i enlighet med kommissionens förordning om fastställande av de monetära utjämningsbeloppen.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Smör, som köpts upp i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 804/68 och förts in i lager före ett visst datum, som skall fastställas, skall säljas på de i denna förordning fastställda villkoren och särskilt stöd skall beviljas för användningen av smör och koncentrerat smör enligt andra stycket.

Stöd beviljas endast för följande:

a) Smör som i den medlemsstat där det framställs motsvarar den definition och uppfyller de klassificeringskrav som fastställs i artikel 1.3 b i förordning (EEG) nr 985/68 och vars förpackning är märkt i enlighet därmed.

b) Koncentrerat smör som framställts av smör eller grädde i en anläggning som godkänts i enlighet med artikel 10 och som uppfyller de specifikationer som fastställs i bilaga 4.

Artikel 2

Smöret skall säljas och stödet skall beviljas genom en stående anbudsinfordran som organiseras av varje interventionsorgan.

Artikel 3

För att ett anbud skall kunna beaktas skall anbudsgivaren lämna ett skriftligt åtagande att blanda, eller låta blanda, det smör eller koncentrerade smör som avses i artikel 1 uteslutande i de slutprodukter som avses i artikel 4, men utan att denna bestämmelse påverkar de bestämmelser om mellanprodukter som avses i artikel 9, på ett av följande sätt:

a) Genom att tillsätta de spårämnen som avses i artikel 6.1.

- efter förädling av det tilldelade smöret till koncentrerat smör i enlighet med artikel 5,

eller

- utan vidare förädling.

b) Genom att skriftligen åtaga sig att i den anläggning där iblandningen i mellan- eller slutprodukterna sker använda minst 5 ton smör eller 4 ton koncentrerat smör per månad eller, om samma produkt används varje månad, minst 45 ton smörekvivalent per år eller samma kvantiteter i mellanprodukterna

- efter förädling av det tilldelade smöret till koncentrerat smör i enlighet med artikel 5,

eller

- utan vidare förädling.

AVDELNING I Villkor för användningen och iblandningen av smöret eller det koncentrerade smöret

Artikel 4

Slutprodukterna, uppdelade efter den valda och i anbudet angivna metoden, skall vara följande:

1. Metod A:

a) Produkter som hänförs till undernummer 1905 20, 1905 30, 1905 90 40, 1905 90 50, 1905 90 60 eller 1905 90 90 i Kombinerade nomenklaturen.

b) Följande produkter i detaljhandelsförpackningar:

i) Sockerkonfektyr som hänförs till undernummer 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 eller 1704 90 99 i Kombinerade nomenklaturen.

ii) Sockerkonfektyr som hänförs till undernummer 1806 90 50 i Kombinerade nomenklaturen.

iii) Andra livsmedelsberedningar som innehåller kakao och som hänförs till undernummer 1806 20, 1806 31 00, 1806 32 eller 1806 90 60/70/90 i Kombinerade nomenklaturen, undantaget choklad och chokladprodukter.

c) Fyllningar som blandas i chokladprodukter i detaljhandelsförpackningar som hänförs till undernummer 1806 31 00 eller 1806 90 11/19/31 i Kombinerade nomenklaturen.

Mjölkfetthalten i de i b och c angivna produkterna skall vara lägst 3 och högst 50 viktprocent.

2. Metod B:

a) Glass som hänförs till undernummer 2105 00 91 eller 2105 00 99 i Kombinerade nomenklaturen och som har en mjölkfetthalt av lägst 5 men högst 30 viktprocent.

Eller

b) Beredningar, undantaget yoghurt och yoghurtpulver, till framställning av glass som hänförs till undernummer 1806 20 90,1806 90 90,1901 90 90 eller 2106 90 99 i Kombinerade nomenklaturen och som har en mjölkfetthalt av lägst 10 men högst 33 viktprocent samt innehåller ett eller flera smakämnen och emulgeringsmedel eller stabiliseringsmedel samt är lämpliga för konsumtion utan annan behandling än eventuell tillsats av vatten, eventuell mekanisk behandling om detta är nödvändigt, samt infrysning.

3. Metod C:

Produkter som hänförs till undernummer 1901 20 00 eller 1901 90 90 i Kombinerade nomenklaturen

a) i form av

1. rå deg

i) bestående av mjöl till minst 51 viktprocent av beståndsdelarna, vatten undantaget, blandat med mjölkfett och andra ingredienser som socker (sackaros), ägg eller äggula, mjölkpulver, salt etc. och med en mjölkfetthalt som överstiger 90 viktprocent av den totala fetthalten,

ii) vars ingredienser har knådats grundligt och fettet emulgerats så att det inte är möjligt att med någon fysisk behandling skilja ut mjölkfettet,

iii) uppdelad i bitar med karakteristisk storlek och form,

iv) färdig för gräddning, eller annan värmebehandling med likvärdig effekt, för direkt framställning av varor som hänförs till nummer 1905 i Kombinerade nomenklaturen,

v) förpackad i enlighet med bestämmelserna i b,

eller

2. pulverberedningar

i) bestående av till minst 40 % mjöl eller stärkelse blandat med mjölkfett och andra ingredienser som socker (sackaros), ägg eller äggula i pulverform, mjölkpulver, salt etc. och med en mjölkfetthalt som överstiger 90 viktprocent av den totala fetthalten,

ii) färdiga för knådning, formning, en eller flera jäsningar eller delning för att erhålla en deg som efter gräddning eller likvärdig värmebehandling omedelbart ger produkter som hänförs till nummer 1905 i Kombinerade nomenklaturen,

iii) förpackad i enlighet med bestämmelserna i b,

b) som uppfyller följande villkor beträffande förpackningen av produkten:

i) Rå deg skall vara förpackad i enheter med ett innehåll på högst 5 kg, om så krävs med ytterkartonger.

ii) Pulverberedningar skall vara förpackade i förpackningar med ett innehåll på högst 25 kg.

iii) Alla förpackningar skall vara märkta med följande uppgifter skrivna med väl synliga, läsbara bokstäver:

- Framställningsdag (kod får användas).

- Mjölkfetthalten i viktprocent.

- Orden "Metod C artikel 4.3 i förordning (EEG) nr 570/88".

- I förekommande fall, det serienummer som avses i artikel 10.4.

Om produkter enligt a förädlas inom samma anläggning till slutprodukter enligt punkt 1 (metod A), behöver inte de villkor som anges under i, ii och iii uppfyllas.

4. Metod D:

- Beredningar eller konserver av kött, fisk, skaldjur och blötdjur som hänförs till kapitel 16 och livsmedelsberedningar som hänförs till undernummer 1902 20 10 - 1902 30 90, 1902 40 90, 1904 90 10, 1904 90 90 eller 2005 80 00 i Kombinerade nomenklaturen.

- Såser och beredningar för soppor och buljonger som hänförs till undernummer 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10, 2103 90 90 eller 2104 10 00 i Kombinerade nomenklaturen.

Mjölkfetthalten i torrsubstansen i dessa produkter skall vara minst 5 viktprocent.

Artikel 5

Vid tillämpning av artikel 3 a första strecksatsen och artikel 3 b första strecksatsen skall hela kvantiteten tilldelat smör förädlas till koncentrerat smör med en fetthalt av lägst 99,8 % och ge en lägsta kvantitet av 100 kg koncentrerat smör per

- 122,5 kg använt smör om fetthalten i det sålda smöret är lägst 82 %,

- 125,5 kg använt smör om fetthalten i det sålda smöret är under 82 %.

Artikel 6

1. Vid tillämpning av artikel 3 a skall vid framställning av koncentrerat smör inom samma anläggning endast följande produkter tillsättas, på ett sådant sätt att de fördelas jämnt i enlighet med de föreskrivna lägsta halterna:

- De produkter som finns förtecknade i bilaga 1, om smöret eller det koncentrerade smöret skall blandas i produkter enligt metod A eller metod C.

- De produkter som finns förtecknade i bilaga 2, om smöret eller det koncentrerade smöret skall blandas i produkter enligt metod B.

- De produkter som finns förtecknade i bilaga 3, om smöret eller det koncentrerade smöret skall blandas i produkter enligt metod D.

2. Om det, till exempel på grund av att de är ojämnt fördelade, konstateras att halten av de ovan nämnda produkterna understiger de lägsta föreskrivna halterna med mer än 5 % men med mindre än 20 %, skall endast 1,5 % av den säkerhet för förädlingen som avses i artikel 18.2 vara förverkad för varje procentenhet med vilken de föreskrivna lägsta halterna underskrids.

3. Det av den berörda medlemsstaten utsedda behöriga organet skall säkerställa att kraven beträffande sammansättning och egenskaper, särskilt vad avser renhetsgraden, hos de produkter som avses i punkt 1 är uppfyllda.

4. Den tillsättning som avses i punkt 1 skall utföras

- i en anläggning som godkänts i enlighet med artikel 10,

- inom den frist som anges i artikel 11.

Artikel 7

Vid tillämpning av artikel 3 b skall iblandning i mellanprodukter eller slutprodukter samt förädling av mellanprodukter till slutprodukter ske

- i en anläggning som godkänts i enlighet med artikel 10,

- inom den frist som anges i artikel 11.

Artikel 8

Om framställningen av det koncentrerade smöret, med eller utan tillsättning av spårämnen, eller tillsättningen av samma spårämnen i smör och iblandningen i slutprodukter inte sker inom samma anläggning, skall det koncentrerade smöret eller smöret förpackas i förslutna förpackningar med en lägsta nettovikt av 10 kg, vilka förpackningar emellertid får innehålla delförpackningar.

På förpackningar och delförpackningar skall, med väl synliga och läsbara bokstäver, anges förordningen och det avsedda användningsområdet (metod A/C, metod B eller metod D) samt en eller flera av följande påskrifter:

a) När det gäller koncentrerat smör:

- Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a la incorporación en uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 570/88

- Koncentreret smør udelukkende bestemt til forarbejdning til et af de produkter, som er nævnt i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 570/88

- Butterfett, ausschliesslich zur Verarbeitung zu eniem der in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 570/88 genannten Enderzeugnisse bestimmt

- ÓõìðõêíùìÝíï âïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôçí åíóùìÜôùóç óå Ýíá áðü ôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (EOK) áñéè. 570/88

- Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the products listed in Article 4 of Regulation (EEC) No 570/88

- Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 570/88

- Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 570/88

- Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 570/88 bedoelde produkten

- Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4° do Regulamento (CEE) n° 570/88.

Det koncentrerade smöret får även transporteras i tank eller container. I sådana fall skall de ovanstående påskrifterna anges på tanken eller containern med bokstäver som är minst 5 cm höga.

b) När det gäller smör i oförändrat tillstånd, efter tillsättning av de spårämnen som avses i artikel 6, en eller flera av följande påskrifter:

- Mantequilla destinada exclusivamente a la incorporación en uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 570/88

- Smør udelukkende bestemt til forarbejdning til et af de produkter, som er nævnt i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 570/88

- Butter, ausschliesslich zur Verarbeitung zu eniem der in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 570/88 genannten Enderzeugnisse bestimmt

- Bïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôçí åíóùìÜôùóç óå Ýíá áðü ôá ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (EOK) áñéè. 570/88

- Butter for incorporation exclusively into one of the products listed in Article 4 of Regulation (EEC) No 570/88

- Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 570/88

- Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 570/88

- Boter uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 570/88 bedoelde produkten

- Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4° do Regulamento (CEE) n° 570/88.

Artikel 9

1. Om det koncentrerade smöret eller smöret, med eller utan tillsättning av spårämnen, i ett mellanskede blandas i andra produkter än slutprodukterna och iblandningen sker i en annan anläggning än den där den slutliga förädlingen äger rum, gäller följande villkor:

a) Den anläggning där förädlingen till mellanprodukter sker skall vara godkänd i enlighet med artikel 10 på grundval av en ansökan vari särskilt anges de framställda produkternas sammansättning och deras smörfetthalt. Förteckningen över anläggningar för slutförädling och, i förekommande fall, förteckningen över återförsäljare som saluför produkterna skall tillställas den behöriga myndigheten tillsammans med ansökan om godkännande. Dessa förteckningar skall uppdateras i enlighet med bestämmelser som fastställts av den berörda medlemsstaten.

b) Om den innehavare som avses i artikel 10.2 c är en återförsäljare, skall den senare genom kontraktsvillkoren åta sig att

- föra räkenskaper av vilka det för varje leverans framgår namn och adress avseende anläggningar där förädling till slutprodukter sker och de motsvarande sålda kvantiteterna,

- säkerställa att bestämmelserna i artikel 23.2 är uppfyllda.

c) Den behöriga myndigheten skall underkasta den anläggning för förädling till mellanprodukter som föreskrivs i a de kontroller som avses i artikel 23.2.

d) Vid transport av mellanprodukten skall artikel 8 gälla och på förpackningen skall, förutom bestämmelsen (metod A/C, metod B eller metod D), anges en eller flera av följande påskrifter:

- Producto intermedio contemplado en el artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 570/88 y destinado exclusivamente a la incoporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

- Mellemprodukt som omhandlet i artikel 9 i forordning (EØF) nr. 570/88 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samma forordning nævnte færdigvarer

- Zwischenerzuegnisse gemäss Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 570/88, ausschliesslich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

- EíäéÜìåóï ðñïúüí ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 9 ôïõ êáíïíéóìïý (EOK) áñéè. 570/88 êáé ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá åíóùìÜôùóç óå Ýíá áðü ôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ ßäéïõ êáíïíéóìïý

- Intermediate product as referred to in Article 9 of Regulation (EEC) No 570/88 and intended solely for incorporation into one of the products listed in Article 4 of that Regulation

- Produit intermédiaire visé à l'article 9 du règlement (CEE) n° 570/88 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du même règlement

- Prodotto intermedio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 570/88 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

- Tussenprodukt als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 570/88 en uitsluitend bestemd om in een van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindprodukten te worden verwerkt

- Produto intermédio referido no artigo 9° do Regulamento (CEE) n° 570/88 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4° do mesmo regulamento.

Produkter med låg densitet, till exempel svällda eller jästa produkter, får emellertid levereras i förslutna förpackningar med en lägsta nettovikt av 5 kg, vilka får innehålla delförpackningar.

2. Ytterligare förädling av slutprodukterna skall endast tillåtas om de erhållna produkterna hänförs till ett av de nummer i tulltaxan som avses i artikel 4 och om det inte i något mellanskede vid sådan förädling produceras någon produkt som hänförs till något annat nummer.

Artikel 10

1. Sådan framställning av koncentrerat smör som avses i artikel 1 b, sådan förädling av smör till koncentrerat smör som avses i artikel 5, sådan tillsättning av spårämnen som avses i artikel 6, sådan iblandning av smör och koncentrerat smör som avses i artikel 7 och sådan iblandning i mellanprodukter som avses i artikel 9 skall ske i godkända anläggningar.

2. En anläggning får endast godkännas om följande villkor är uppfyllda:

a) Anläggningen skall ha lämplig teknisk utrustning med en förädlings- eller iblandningskapacitet på minst 5 ton smör per månad eller motsvarande kvantitet smör i form av koncentrerat smör eller i mellanprodukter.

b) Lokalerna skall vara så utformade att det är möjligt att isolera och identifiera eventuella lager av andra fetter än smörfett.

c) För anläggningens räkning skall ett åtagande göras att föra löpande register över de kvantiteter fetter som används och dessas sammansättning, över de kvantiteter produkter som framställs, dessas sammansättning och smörfetthalt och, med undantag för anläggningar som avsätter slutprodukterna i detaljhandelsledet, det datum då produkterna lämnar anläggningen samt innehavarnas namn och adresser, bestyrkta genom hänvisningar till leveransorder och fakturor.

d) För anläggningens räkning skall ett åtagande göras att till det kontrollansvariga organ som avses i artikel 23 tillställa anläggningens produktionsplan för varje parti i enlighet med de närmare bestämmelser som fastställts av medlemsstaten.

3. Om det i anläggningen förädlas olika produkter som är berättigade till stöd eller prissänkning, skall för anläggningens räkning ett åtagande göras att

- föra sådana separata register som avses i punkt 2 c,

- successivt förädla nämnda produkter. På begäran för anläggningens räkning får emellertid medlemsstater ge dispens från denna skyldighet, förutsatt att anläggningen har lokaler som gör det möjligt att särskilja och identifiera samtliga lager av det aktuella smöret.

4. De enskilda anläggningarna skall godkännas och ges ett serienummer av den medlemsstat inom vars territorium följande sker:

- Framställning av det koncentrerade smöret.

- Tillsättning av spårämnen i smöret.

- Iblandning i mellanprodukter.

- Vid tillämpning av artikel 3 b, iblandning i slutprodukter.

5. Godkännande skall återkallas närhelst villkoren i denna artikel inte uppfylls. Det kan även återkallas om det konstateras att någon annan skyldighet som följer av denna förordning inte har fullgjorts.

Efter minst sex månader kan, på begäran för den berörda anläggningens räkning och efter en noggrann undersökning, anläggningen godkännas på nytt.

Artikel 11

De produkter som avses i artikel 1 skall förädlas inom gemenskapen inom nedanstående tidsfrister, beräknade från den sista dagen för anbudsgivning som fastställts för den enskilda anbudsinfordran i enlighet med artikel 14.2:

- Sju månader när det gäller framställningen av koncentrerat smör.

- Tre månader när det gäller tillsättning av spårämnnen i smör.

- Tolv månader när det gäller iblandning i slutprodukter.

Artikel 12

1. De anbudsgivare som tilldelats kontrakt skall vidta följande åtgärder:

a) Utföra, eller i sitt namn och för egen räkning låta utföra, åtgärderna i samband med framställningen av koncentrerat smör och tillsättningen av spårämnen.

b) Föra räkenskaper av vilka det för varje leverans framgår namnen och adresserna avseende köparna och de motsvarande kvantiteterna, med uppgift om deras avsedda användningsområde (metod A/C, metod B eller metod D).

Om den anbudsgivare som tilldelas kontrakt förädlar olika produkter som är berättigade till stöd eller prissänkning, skall separata räkenskaper föras med avseende på varje enskild bestämmelse eller förordning.

c) Se till att varje försäljningskontrakt omfattar

- en skyldighet att vid framställning av mellanprodukter uppfylla de villkor som fastställs i artikel 9,

- en skyldighet att, i förekommande fall, fullgöra de åtaganden som avses i artikel 3 b,

- en skyldighet att inom den tidsfrist som avses i artikel 11 blanda det tilldelade smöret eller koncentrerade smöret i slutprodukter, med angivande av det avsedda användningsområdet (metod A/C, metod B eller metod D),

- en skyldighet att, i förekommande fall, föra de register som avses i b,

- en skyldighet att följa de bestämmelser som fastställs i artikel 10,

- en skyldighet att föra samma register som de som avses i artikel 10.2 c, om produkter som innehåller spårämnen blandas i slutprodukten.

2. Om den anbudsgivare som tilldelats kontrakt är den som framställer slutprodukterna, skall han föra de register som avses i artikel 10.2 c och vidarebefordra sin produktionsplan i enlighet med artikel 10.2 d.

AVDELNING II Anbudsförfaranden

Artikel 13

1. Meddelande om en stående anbudsinfordran skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning minst åtta dagar före utgången av den första fristen för ingivande av anbud.

2. Interventionsorganen skall utfärda meddelanden om anbudsinfordran med särskilt angivande av den sista anbudsdagen och den adress dit anbudet skall inges.

Med avseende på de smörlager som det innehar, skall varje enskilt interventionsorgan även ange

a) platsen för de fryslager där det smör som är till salu lagras, varvid endast de fryslager där det äldsta smöret lagras skall tas upp,

b) den kvantitet smör som är till salu i varje fryslager, i förekommande fall med separat uppgift om den kvantitet smör som har en fetthalt som understiger 82 %.

Artikel 14

1. Interventionsorganet skall utfärda enskilda anbudsinfordringar under den stående anbudsinfordrans giltighetstid.

2. Anbudstiden för varje enskild anbudsinfordran skall löpa ut kl. 12.00 den andra och den fjärde tisdagen i varje månad, med undantag för den fjärde tisdagen i december. Om tisdagen är allmän helgdag, skall perioden förlängas till kl. 12.00 påföljande arbetsdag.

Artikel 15

1. Interventionsorganet skall uppdatera och på begäran ställa till eventuella anbudsgivares förfogande den förteckning som avses i artikel 13.2 a över de fryslager där det äldsta utbjudna smöret lagras och de motsvarande kvantiteterna. Interventionsorgan skall med jämna mellanrum även offentliggöra uppdaterade förteckningar på ett lämpligt sätt som anges i det meddelande om anbudsinfordran som avses i artikel 13.2.

2. Interventionsorganet skall vidta de åtgärder som krävs för att bereda eventuella anbudsgivare tillfälle att innan de lämnar anbud på egen bekostnad undersöka prover av det utbjudna smöret.

Artikel 16

1. Anbud, som skall vara skriftliga, skall inges per rekommenderat brev eller levereras personligen till interventionsorganet mot mottagningsbevis eller via annan form av skriftlig telekommunikation.

Anbud skall inges till det interventionsorgan som innehar smöret eller, när det gäller stöd, till interventionsorganet i den medlemsstat inom vars territorium tillsättningen av spårämnen eller, beroende på det enskilda fallet, framställningen av koncentrerat smör eller iblandningen av smöret i slutprodukten skall ske.

2. Anbud som avser försäljningen av smör skall innehålla följande uppgifter:

a) Anbudsgivarens namn och adress.

b) Den kvantitet som anbudet avser, med angivande av smörets fetthalt i de fall där det berörda interventionsorganet har bjudit ut smör med en fetthalt som understiger 82 % till försäljning.

c) Det avsedda användningsområdet (metod A/C, metod B eller metod D) och det iblandningsförfarande som valts, med beaktande av de tillämpliga bestämmelserna i artikel 3.

d) Det erbjudna priset per 100 kg smör med den erforderliga fetthalten, exklusive inhemska skatter, fritt fryslagret, uttryckt i valutan i den medlemsstat inom vars territorium smöret lagras.

e) I förekommande fall, den medlemsstat inom vars territorium smöret skall blandas i slutprodukten, förädlas till koncentrerat smör, spårämnen skall tillsättas eller mellanprodukter skall framställas.

f) I förekommande fall, det fryslager i vilket smöret lagras och, om så önskas, ett alternativt fryslager.

Anbud som avser två eller flera fryslager, oavsett eventuella alternativa fryslager, skall betraktas som bestående av lika många anbud som det antal fryslager som anges.

3. Anbud som avser beviljandet av stöd skall innehålla följande uppgifter:

a) Anbudsgivarens namn och adress.

b) Den kvantitet smör eller koncentrerat smör för vilken stöd begärs och, när det gäller smör, fetthalten.

c) Det avsedda användningsområdet (metod A/C, metod B eller metod D) och det iblandningsförfarande som valts, med beaktande av de tillämpliga bestämmelserna i artikel 3.

d) Det föreslagna stödbeloppet per 100 kg smör eller koncentrerat smör, utan beaktande av eventuella spårämnen, uttryckt i valutan i den medlemsstat där anbudet inges.

4. För att ett anbud skall vara giltigt, skall följande villkor vara uppfyllda:

a) Anbudet skall endast avse en och samma produkt (tilldelat smör, smör eller koncentrerat smör) när det gäller smör, med en enhetlig fetthalt (lägst 82 % eller under 82 %), som är avsedd för samma användningsområde (metod A/C, metod B eller metod D) och som skall användas i samma iblandningsförfarande.

b) Anbudet skall avse minst 5 ton smör eller 4 ton koncentrerat smör. Om den disponibla kvantiteten i lagret är mindre, skall den kvantitet som är disponibel utgöra den minsta kvantiteten för anbud.

c) Till anbudet skall bifogas det åtagande som avses i inledningen till artikel 3 och, i förekommande fall, det åtagande som avses i artikel 3 b.

d) Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 18.4 skall anbudsgivaren medsända en försäkran att han avsäger sig rätten till reklamation beträffande kvaliteten och egenskaperna hos det smör som eventuellt tilldelas honom.

e) Bevis skall framläggas på att anbudsgivaren innan den fastställda anbudstiden löpt ut med avseende på den aktuella enskilda anbudsinfordran har ställt den säkerhet för anbudet som avses i artikel 17.1.

De åtaganden och försäkringar som avses i c och d och som tillställs interventionsorganet i samband med det första anbudet skall automatiskt förnyas med avseende på följande anbud till dess att anbudsgivaren eller interventionsorganet uttryckligen ogiltigförklarar dessa, förutsatt att

- det i det ursprungliga anbudet anges att anbudsgivaren vill tillämpa denna bestämmelse,

- det i följande anbud hänvisas till denna bestämmelse (artikel 16.4 andra stycket) och till datumet för det ursprungliga anbudet.

5. Anbud får inte dras tillbaka efter det att anbudstiden har löpt ut enligt artikel 14.2 för den aktuella anbudsinfordran.

Artikel 17

1. Vid tillämpning av denna förordning skall huvudkraven utgöras av vidhållande av anbudet efter det att anbudstiden löpt ut och, i förekommande fall,

- när det gäller tilldelat smör, ställande av den säkerhet för förädlingen som avses i artikel 18.2 och erläggande av betalningen inom den tidsfrist som anges i artikel 20.2,

- när det gäller de produkter som avses i artikel 1 andra stycket och vid tillämpning av artikel 3, ställande av den säkerhet för förädlingen som avses i artikel 18.2,

och uppfyllandet av dessa huvudkrav skall garanteras genom ställande av en säkerhet för anbudet på 60 ecu per ton.

2. Säkerheter för anbud skall ställas i den medlemsstat där anbudet inges.

Om det i anbudet i enlighet med artikel 16.2 e anges att iblandning i slutprodukterna eller, i förekommande fall, framställningen av det koncentrerade smöret, tillsättningen av spårämnen i smöret eller framställningen av mellanprodukter kommer att ske i en annan medlemsstat än den där anbudet inges, får säkerheten emellertid ställas hos den behöriga myndighet som utsetts av denna andra medlemsstat, som till anbudsgivaren skall utfärda det bevis som avses i artikel 16.4 e. I sådana fall skall det berörda interventionsorganet underrätta den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten om de villkor som gäller för frisläppande och förverkande av säkerheten.

Artikel 18

1. På grundval av de anbud som inkommit i samband med en enskild anbudsinfordran och i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68 skall ett lägsta försäljningspris fastställas för smöret och skall ett högsta stödbelopp fastställas för smöret eller det koncentrerade smöret. Det pris eller belopp som sålunda fastställs kan variera med hänsyn till

- det avsedda användningsområdet (metod A/C, metod B eller metod D),

- smörets fetthalt,

- det valda iblandningsförfarandet enligt artikel 3.

Beslut får fattas om att inget kontrakt skall tilldelas med avseende på en anbudsinfordran.

2. Samtidigt som de lägsta försäljningspriserna eller stödbeloppen fastställs, och enligt samma förfarande, skall beloppen för säkerheten för förädlingen fastställas per 100 kg, på grundval av skillnaden mellan interventionspriset och de lägsta försäljningspriserna eller på grundval stödbeloppen. Syftet med säkerheten för förädlingen skall vara att säkerställa uppfyllandet av huvudkraven beträffande

a) antingen när det gäller tilldelat smör,

- förädlingen av smöret till koncentrerat smör i enlighet med artikel 5 och eventuell tillsättning av spårämnen i det tilldelade smöret,

och

- iblandningen av smöret eller det koncentrerade smöret, med eller utan tillsättning av spårämnen i slutprodukterna,

b) eller när det gäller de produkter som avses i artikel 1 andra stycket och vid tillämpning av artikel 3 a, iblandningen i slutprodukterna.

3. Det bevis som krävs för frisläppande av den säkerhet för förädlingen som avses i punkt 2 skall framläggas inom 12 månader efter det att den tidsfrist som fastställs i artikel 11 tredje strecksatsen har löpt ut.

Om de tidsfrister som anges i artikel 11 överskrids med färre än 60 dagar förverkas säkerheten för förädlingen med 4 ecu per ton och per dag. Efter utgången av denna period skall bestämmelserna i artikel 23 i förordning (EEG) nr 2220/85 tillämpas på det resterande beloppet.

4. Om de huvudkrav som avses i punkt 2 a inte uppfylls inom de tidsfrister som fastställs i artikel 11 på grund av att det tilldelade smöret inte är lämpligt för konsumtion, skall säkerheterna för förädlingen ändå frisläppas, efter det att lämpliga åtgärder har vidtagits med kommissionens samtycke och under överinseende av myndigheterna i den berörda medlemsstaten.

Artikel 19

1. Anbud skall avvisas om det erbjudna priset är lägre än det lägsta försäljningspriset eller om det föreslagna stödbeloppet är högre än det högsta stödbeloppet med hänsyn till det avsedda användningsområdet, det aktuella smörets fetthalt och iblandningsförfarandet.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 skall den anbudsgivare som tilldelas kontrakt vara den anbudsgivare som erbjuder det högsta priset eller som föreslår det lägsta stödbeloppet.

3. Om den disponibla kvantiteten i det aktuella fryslagret inte förbrukas genom försäljningsförfarandet, skall kontrakt avseende den resterande kvantiteten tilldelas de övriga anbudsgivarna på grundval av de erbjudna priserna, varvid kontrakt först skall tilldelas den anbudsgivare som erbjudit det högsta priset. Om den resterande kvantiteten är högst 1 ton, skall denna kvantitet erbjudas de anbudsgivare som tilldelats kontrakt på samma villkor som gäller för de redan tilldelade kvantiteterna.

Om accepterandet av ett anbud skulle leda till att ett kontrakt tilldelas för en större kvantitet smör än den disponibla kvantiteten i det aktuella fryslagret, skall den berörda anbudsgivaren endast tilldelas kontrakt avseende den disponibla kvantiteten. Trots bestämmelserna i artikel 16.2 f skall interventionsorganet emellertid utse andra fryslager i syfte att uppnå den kvantitet som anges i anbudet.

Om accepterandet av två eller flera anbud som avser samma fryslager och som erbjuder samma priser, samma användningsområde för smöret, samma fetthalt och samma iblandningsmetod skulle leda till att kontrakt tilldelas för en kvantitet som överstiger den disponibla kvantiteten, skall tilldelningen ske genom att den disponibla kvantiteten fördelas proportionellt till de kvantiteter som anbuden avser. Om en sådan fördelning skulle innebära att kvantiteter på mindre än 5 ton tilldelas, skall tilldelningen ske genom lottdragning.

4. Rättigheter och skyldigheter i samband med anbudsinfordran skall inte vara överlåtbara.

AVDELNING III Genomförande av anbudsförfarandet

KAPITEL 1 Försäljningar

Artikel 20

1. Interventionsorganet skall omedelbart underrätta varje anbudsgivare om resultatet av hans anbud i samband med en enskild anbudsinfordran.

2. Innan smöret tas ut och inom den tidsfrist som anges i artikel 21.2 skall den anbudsgivare som tilldelats kontrakt till interventionsorganet betala ett belopp som motsvarar hans anbud för den kvantitet som han avser att ta ut från lager.

3. Med undantag för fall av force majeure gäller att om den anbudsgivare som tilldelats kontrakt inte har erlagt betalningen inom den angivna tidsfristen, skall den säkerhet för anbudet som avses i artikel 17.1 vara förverkad och försäljningen skall annulleras med avseende på resterande kvantiteter.

Artikel 21

1. När det belopp som avses i artikel 20.2 har betalats och de säkerheter som avses i artikel 18.2 har ställts skall interventionsorganet utfärda en uttagsorder med angivande av följande:

a) Den kvantitet för vilken de ovan nämnda villkoren är uppfyllda och det anbud, betecknat med ett serienummer, som kvantiteten avser.

b) Det fryslager där kvantiteten lagras.

c) Den sista dagen för uttag av smöret ur lager.

d) Den sista dagen för iblandning i slutprodukterna.

e) Det iblandningsförfarande som valts, enligt bestämmelserna i artikel 3, och det avsedda användningsområdet (metod A/C, metod B eller metod D).

2. Den anbudsgivare som tilldelats kontrakt skall ta ut det smör som tilldelats honom inom 45 dagar från och med sista dagen för anbudsgivning. Uttag får delas upp i delleveranser.

Om den betalning som avses i artikel 20.2 har erlagts men smöret inte har tagits ut inom den ovan nämnda tidsfristen, skall den anbudsgivare som tilldelats kontrakt från och med dagen efter den dag som avses i punkt 1 c ansvara för kostnaderna och riskerna i samband med lagringen av smöret.

3. Interventionsorganet skall överlämna smöret i förpackningar som med väl synliga och läsliga bokstäver är märkta med förordningen och det avsedda användningsområdet (metod A/C, metod B eller metod D) samt det iblandningsförfarande som valts genom hänvisning till de tillämpliga bestämmelserna i artikel 3.

Smöret skall förvaras i originalförpackningen till dess att iblandningen påbörjas i enlighet med artikel 3.

4. Om det finns tvingande och välgrundade kommersiella skäl att ändra det avsedda användningsområdet eller iblandningsförfarandet vid tillämpning av artikel 3 b eller, innan spårämnen tillsätts, artikel 3 a, får interventionsorganet tillåta att så sker under interventionsorganets överinseende och i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

KAPITEL 2 Beviljande av stöd

Artikel 22

1. Interventionsorganet skall omedelbart underrätta varje anbudsgivare om resultatet av hans anbud i samband med en enskild anbudsinfordran.

2. Den anbudsgivare som tilldelats kontrakt skall särskilt underrättas om följande:

a) Det stödbelopp som beviljats med avseende på den aktuella kvantiteten smör eller koncentrerat smör och det anbud, betecknat med ett serienummer som kvantiteten avser.

b) I förekommande fall, beloppet för säkerheten för förädlingen.

c) Den sista dagen för iblandning i slutprodukterna.

d) Det iblandningsförfarande som valts enligt bestämmelserna i artikel 3 samt det avsedda användningsområdet (metod A/C, metod B eller metod D), utan att det påverkar tillämpningen enligt detta kapitel av bestämmelserna i artikel 21.4.

3. Stödet utbetalas till den anbudsgivare som tilldelats kontrakt endast på villkor att följande bevis framläggs inom 12 månader från utgången av den tidsfrist som avses i artikel 11 tredje strecksatsen:

a) När det gäller smör

- bevis på att smöret uppfyller de villkor som fastställs i artikel 1 a,

och

- bevis på att smöret har blandats i slutprodukterna inom den tidsfrist som anges i artikel 11 tredje strecksatsen eller, vid tillämpning av artikel 3 a, att den säkerhet för förädlingen som avses i artikel 18.2 har ställts.

b) När det gäller koncentrerat smör

- bevis på att det koncentrerade smöret har framställts i enlighet med de specifikationer som fastställs i bilaga 4 inom den tidsfrist som anges i artikel 11 första strecksatsen,

och

- bevis på att det koncentrerade smöret har blandats i slutprodukterna inom den tidsfrist som anges i artikel 11 tredje strecksatsen eller, vid tillämpning av artikel 3 a, att den säkerhet för förädlingen som avses i artikel 18.2 har ställts.

4. Stödet skall utbetalas inom 60 dagar från och med den dag då det bevis som avses i punkt 3 inkommer till interventionsorganet och avseende de kvantiteter för vilka sådant bevis har framlagts.

Ansökan om utbetalning av stöd får endast inges en gång i månaden med avseende på ett visst anbudsförfarande.

Om de tidsfrister som anges i artikel 11 första och tredje strecksatsen överskrids med färre än sammanlagt 60 dagar med avseende på de produkter som anges i artikel 3 b, skall stödet minskas med 4 ecu per ton och per dag. Vid utgången av denna period skall det resterande stödbeloppet minskas med 15 % och därefter med 2 % för varje ytterligare dag.

Vid underlåtenhet att fullgöra en underordnad skyldighet enligt artikel 20 i förordning (EEG) nr 2220/85 och om inte särskild påföljd föreskrivs i denna förordning, skall stödet minskas med 15 %.

I händelse av force majeure eller om en administrativ undersökning beträffande rätten till stödet har inletts, skall inte stödbeloppet utbetalas förrän rätten till stöd har fastställts.

AVDELNING IV Kontrollåtgärder

Artikel 23

För att säkerställa att denna förordning följs, skall medlemsstaterna på egen bekostnad vidta följande kontrollåtgärder:

1. Det behöriga organet skall i samband med framställningen av det koncentrerade smöret, med eller utan tillsättning av spårämnen, ombesörja kontroller på platsen på grundval av den produktionsplan som avses i artikel 10.2 d som ingivits för anläggningens räkning, och på ett sådant sätt att varje anbud, enligt artikel 16, kontrolleras minst en gång.

Sådana kontroller skall omfatta provtagning och skall särskilt avse produktionsförhållandena, kvantiteten och sammansättningen hos den erhållna produkten i förhållande till det smör eller den grädde som används.

Kontrollerna skall, med intervaller som beror på de kvantiteter som förädlas, kompletteras med mer ingående stickprovskontroller av de register som avses i artikel 10.2 c och, i förekommande fall, av de räkenskaper som avses i artikel 12.1 b samt med kontroll av att villkoren för godkännandet av anläggningen är uppfyllda.

2. Kontrollen av iblandningen av koncentrerat smör eller smör i mellanprodukter skall minst omfatta följande:

a) Oanmälda kontroller av de aktuella anläggningarna skall utföras på platsen på grundval av den produktionsplan som avses i artikel 10.2 d och på grundval av de kvantiteter som används, dock minst en gång i månaden. Kontrollen skall särskilt avse de förhållanden under vilka mellanprodukterna framställs samt att kraven avseende den smörfetthalt som angivits i enlighet med artikel 9 a är uppfyllda genom

- granskning av de register som avses i artikel 10.2 c i avsikt att kontrollera den sammansättning som deklarerats för de framställda produkterna,

- provtagning och undersökning av de fetter som används i avsikt att kontrollera den sammansättning som anges i ovan nämnda register,

- kontroller av in- och utgående transporter av de berörda produkterna.

b) Den kontroll som avses i a skall kompletteras med kontroll av att villkoren för godkännande av anläggningen är uppfyllda, och, i förekommande fall, granskning av de räkenskaper som avses i artikel 12.1, samt med noggrann granskning av de ovan nämnda registren genom

- stickprov, vid tillämpning av artikel 3 a,

- kontroll av samtliga framställda partier, vid tillämpning av artikel 3 b.

3. Kontrollen av användningen av det koncentrerade smöret, smöret eller mellanprodukten i slutprodukterna skall minst omfatta följande kontroller:

a) Kontroll på platsen av den aktuella anläggningen i avsikt att kontrollera att produkten används till det ändamål som angivits i anbudet, på grundval av antingen de register som avses i artikel 10.2 c eller de räkenskaper som avses i artikel 12.1 b

- vid tillämpning av artikel 3 b, för samtliga framställda partier,

- vid tillämpning av artikel 3 a, genom stickprov på grundval av de kvantiteter som används, men minst en gång i månaden om minst 5 ton smör eller smörekvivalent iblandas per månad inom anläggningen. Sådana anläggningar skall inge sina produktionsplaner i enlighet med artikel 10.2 d.

b) Vid tillämpning av artikel 3 b skall de kontroller som avses i a utföras minst en gång i månaden och skall periodiskt kompletteras med kontroll av

- att artikel 1 andra stycket följs, när det är nödvändigt och i förekommande fall genom provtagning,

- att villkoren för godkännande av anläggningen är uppfyllda,

- att åtagandet enligt ovan nämnda artikel 3 b fullgörs. Denna bestämmelse är inte tillämplig på en anläggning som inte har fullgjort sitt åtagande.

4. Vid tillämpning av artikel 3 b avses med uttrycket "framställt parti" en kvantitet produkter som framställts av smör eller koncentrerat smör utan tillsättning av spårämnen och som givits en beteckning som relaterar till ett anbud eller en del därav enligt artikel 16.

Vid tillämpning av artikel 3 a, skall den kontroll som avses i punkt 2 a och i punkt 3 a andra strecksatsen utföras genom identifiering av de kvantiteter som används i förhållande till anbuden enligt artikel 16.

5. Vid tillämpning av artikel 3 a skall den kontroll som avses i punkt 3 anses utförd om den anbudsgivare som tilldelats kontrakt eller, i förekommande fall, säljaren, inger en av slutanvändaren utfärdad försäkran som gäller för varje påföljande försäljning och i vilken denne senare

- bekräftar sitt åtagande, enligt försäljningskontraktet och i enlighet med artikel 12.1 c tredje strecksatsen, att utföra iblandningen i slutprodukterna,

- uppger att han är medveten om de påföljder som han kan utsättas för om det vid någon av myndigheterna utförd kontroll konstateras att han inte fullgjort de skyldigheter han har åtagit sig.

Utan att det påverkar tillämpningen av nämnda påföljder som skall fastställas av den berörda medlemsstaten, skall ett belopp som är lika med beloppet för den säkerhet för förädlingen som avses i artikel 18.2 för de berörda kvantiteterna betalas till interventionsorganet.

Medlemsstaterna skall före den 1 mars varje år till kommissionen anmäla de fall där denna strecksats tillämpades under det föregående året.

Denna punkt skall endast tillämpas om slutanvändaren skriftligen förbinder sig att under ett år köpa högst 6 ton smör eller 5 ton koncentrerat smör eller motsvarande kvantitet i mellanprodukter. Den skall inte gälla för slutanvändare som inte har fullgjort sina åtaganden.

Artikel 24

De produkter som avses i artikel 1 andra stycket skall även underställas den kontroll som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 1687/76 från och med det att de förfaranden som avses i artikel 6 inleds fram till iblandningen i slutprodukterna. De särskilda uppgifter som skall anges i fält 44 i administrativa enhetsdokumentet eller i de aktuella fälten i den handling som bestyrker produkternas gemenskapsstatus eller i fälten 104,106 och 107 på kontrollexemplar T 5 skall vara de som anges i del 2 punkt 25 A b eller 25 A c i bilagan till förordning (EEG) nr 1687/76.

AVDELNING V Allmänna bestämmelser

Artikel 25

Vid tillämpning av denna förordning, med undantag för artiklarna 9,10 och 23, skall den ekonomiska unionen mellan Belgien och Luxemburg betraktas som en enda medlemsstat.

Artikel 26

Kommissionens förordningar (EEG) nr 1687/76 och (EEG) nr 2220/85 skall tillämpas, utom i de fall där annat uttryckligen föreskrivs i denna förordning. De påföljder för att inte fullgöra en underordnad skyldighet som fastställs i denna förordning utesluter de påföljder som avses i förordning (EEG) nr 2220/85.

Artikel 27

Den säkerhet för anbudet som avses i artikel 17.1, det lägsta pris som avses i artikel 18.1, det högsta stödbelopp som avses i artikel 18.1, den säkerhet för förädlingen som avses i artikel 18.2 och det pris som den anbudsgivare som tilldelats kontrakt skall betala eller det stöd som han skall erhålla skall omräknas till nationell valuta med användning av den omräkningskurs som gäller för jordbrukssektorn den sista dagen för anbudsgivning avseende den enskilda anbudsinfordran.

Artikel 28

Vad beträffar tilldelat smör, de produkter som avses i artikel 1 andra stycket, det koncentrerade smör som avses i artikel 5 och de produkter som avses i artikel 9 med avseende på smörfetthalten, skall de monetära utjämningsbelopp som skall tillämpas vara lika med de monetära utjämningsbelopp som fastställs i enlighet med förordning (EEG) nr 1677/85 multiplicerade med den koefficient som anges i del 5 i bilaga 1 till kommissionens förordning om fastställande av monetära utjämningsbelopp.

Artikel 29

Förordningarna (EEG) nr 262/79 och (EEG) nr 1932/81 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till de upphävda förordningarna skall tolkas som hänvisningar till denna förordning.

Åberopanden av och hänvisningar till artiklarna i nämnda förordningar skall tolkas i enlighet med jämförelsetabellerna i bilagorna 5 och 6.

Artikel 30

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 april 1988 på kvantiteter för vilka anbud inkommer efter nämnda datum.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 februari 1988.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

(2) EGT nr L 370, 30.12.1987, s. 1.

(3) EGT nr L 169, 18.7.1968, s. 1.

(4) EGT nr L 28, 1.2.1988, s. 1.

(5) EGT nr L 164, 24.6.1985, s. 6.

(6) EGT nr L 182, 3.7.1987, s. 1.

(7) EGT nr L 41, 16.2.1979, s. 1.

(8) EGT nr L 191, 14.7.1981, s. 6.

(9) EGT nr L 172, 30.6.1981, s. 14.

(10) EGT nr L 90, 1.4.1984, s. 23.

(11) EGT nr L 190, 14.7.1976, s. 1.

(12) EGT nr L 18, 22.1.1988, s. 40.

(13) EGT nr L 205, 3.8.1985, s. 5.

(14) EGT nr L 113, 30.4.1987, s. 31.

BILAGA 1

Produkter som skall iblandas per ton koncentrerat smör eller smör (Artikel 6.1 första strecksatsen)

De produkter som avses i artikel 6.1 första strecksatsen är följande:

I. Antingen

a) - 250 g 4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd erhållen ur vanilj eller syntetiskt vanillin,

eller

- 100 g 4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd erhållen uteslutande ur vaniljbönor eller fullständigt extrakt därav(1),

och

b) - 11 kg triglycerider av önantsyra (n-heptansyra), med en minsta renhetsgrad av 95 %, beräknat som triglycerider på den produkt som är klar att tillsättas, med ett högsta syratal på 0,3, ett förtvålningstal mellan 385 och 395 och en önantsyrahalt av minst 95 % i den förestrade syran,

eller

- 150 g stigmasterol (C29H48O = Ä-5,22-stigmastadin-3â-ol), med en minsta renhetsgrad av 95 %, beräknat på den produkt som är klar att tillsättas,

eller

- 170 g stigmasterol (C29H48O = Ä-5,22-stigmastadin-3â-ol), med en minsta renhetsgrad av 85 %, beräknat på den produkt som är klar att tillsättas, innehållande högst 7,5 % brassicasterol (C28H46O = Ä-5,22-ergostadin-3â-ol) och högst 6 % sitosterol (C29H50O = Ä-5,22-stigmastadin-3â-ol).

II. Eller

a) 20 g etylester av â-apo-8'-karotensyra i form av en förening som är löslig i smörfett,

och

b) - 11 kg triglycerider av önantsyra (n-heptansyra), med en minsta renhetsgrad av 95 %, beräknat som triglycerider på den produkt som är klar att tillsättas, med ett högsta syratal på 0,3, ett förtvålningstal mellan 385 och 395 och en önantsyrahalt av minst 95 % i den förestrade syran,

eller

- 150 g stigmasterol (C29H48O = Ä-5,22-stigmastadin-3â-ol), med en minsta renhetsgrad av 95 %, beräknat på den produkt som är klar att tillsättas,

eller

- 170 g stigmasterol (C29H48O = Ä-5,22-stigmastadin-3â-ol), med en minsta renhetsgrad av 85 %, beräknat på den produkt som är klar att tillsättas, innehållande högst 7,5 % brassicasterol (C28H46O = Ä-5,22-ergostadin-3â-ol) och högst 6 % sitosterol (C29H50O = Ä-5,22-stigmastadin-3â-ol).

III. Eller:

a) 250 kg raffinerat socker i granulat eller pulver,

och

b) - 11 kg triglycerider av önantsyra (n-heptansyra), med en minsta renhetsgrad av 95 %, beräknat som triglycerider på den produkt som är klar att tillsättas, med ett högsta syratal på 0,3, ett förtvålningstal mellan 385 och 395 och en önantsyrahalt av minst 95 % i den förestrade syran(2),

eller

- 150 g stigmasterol (C29H48O = Ä-5,22-stigmastadin-3â-ol), med en minsta renhetsgrad av 95 %, beräknat på den produkt som är klar att tillsättas(3),

eller

- 170 g stigmasterol (C29H48O = Ä -5,22-stigmastadin-3â-ol), med en minsta renhetsgrad av 85 %, beräknat på den produkt som är klar att tillsättas, innehållande högst 7,5 % brassicasterol (C28H46O = Ä-5,22-ergostadin-3â-ol) och högst 6 % sitosterol (C29H50O = Ä-5-stigmastadin-3Â-ol).

(1) Analysmetoden för kontroll av att denna bestämmelse följs skall vara den metod som används av officiella organ i den medlemsstat där förädlingen till slutprodukterna sker.

(2) I detta fall kommer slutprodukten ha en lägsta fetthalt av 79,1 %.

BILAGA 2

Produkter som skall iblandas per ton koncentrerat smör eller smör (Artikel 6.1 andra strecksatsen)

De produkter som avses i artikel 6.1 andra strecksatsen är följande:

I. Antingen

a) - 250 g 4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd erhållen ur vanilj eller syntetiskt vanillin,

eller

- 100 g 4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd erhållen uteslutande ur vaniljbönor eller fullständigt extrakt därav(1),

och

b) 600 g av en förening som innehåller minst 90 % sitosterol, närmare bestämt 80 % -sitosterol (C29H50O = Ä-5-stigmastadin-3â-ol), och högst 9 % kampesterol (C28H48O = Ä-5-ergostadin-3â-ol) och 1 % andra steroler som spårämnen, inklusive stigmasterol (C29H48O = Ä-5,22-stigmastadin-3â-ol).

II. Eller

a) 20 g etylester av â-apo-8'-karotensyra i form av en förening som är löslig i smörfett,

och

b) 600 g av en förening som innehåller minst 90 % sitosterol, närmare bestämt 80 % â-sitosterol (C29H50O = Ä-5-stigmastadin-3â-ol), och högst 9 % kampesterol (C28H48O = Ä-5-ergostadin-3â-ol) och 1 % andra steroler som spårämnen, inklusive stigmasterol (C29H48O = Ä-5,22-stigmastadin-3â-ol)(2).

III. Eller

a) 250 kg raffinerat socker i granulat eller pulver,

och

b) 600 g av en förening som innehåller minst 90 % sitosterol, närmare bestämt 80 % â-sitosterol (C29H50O = Ä-5-stigmastadin-3â-ol), och högst 9 % kampesterol (C28H48O = Ä-5-ergostadin-3â-ol) och 1 % andra steroler som spårämnen, inklusive stigmasterol (C29H48O = Ä-5,22-stigmastadin-3â-ol).

(1) Analysmetoden för kontroll av att denna bestämmelse följs skall vara den metod som används av officiella organ i den medlemsstat där förädlingen till slutprodukterna sker.

(2) I detta fall kommer slutprodukten ha en lägsta fetthalt av 79,8 %

BILAGA 3

Produkter som skall iblandas per ton koncentrerat smör eller smör (Artikel 6.1 tredje strecksatsen)

De produkter som avses i artikel 6.1 tredje strecksatsen är följande:

I. Antingen

a) 20 g etylester av -apo-8'-karotensyra i form av en förening som är löslig i smörfett,

och

b) - 11 kg triglycerider av önantsyra (n-heptansyra), med en minsta renhetsgrad av 95 %, beräknat som triglycerider på den produkt som är klar att tillsättas, med ett högsta syratal på 0,3, ett förtvålningstal mellan 385 och 395 och en önantsyrahalt av minst 95 % i den förestrade syran,&

eller

- 150 g stigmasterol (C29H48O = Ä-5,22-stigmastadin-3â-ol), med en minsta renhetsgrad av 95 %, beräknat på den produkt som är klar att tillsättas,

eller

- 170 g stigmasterol (C29H48O = Ä-5,22-stigmastadin-3â-ol), med en minsta renhetsgrad av 85 %, beräknat på den produkt som är klar att tillsättas, innehållande högst 7,5 % brassicasterol (C28H46O = Ä-5,22-ergostadin-3â-ol) och högst 6 % sitosterol (C29H50O = Ä-5-stigmastadin-3â-ol).

II. Eller

a) Föreningar som ger en eller flera smakämnens arom i form av oljor eller oljehartser, t. ex. lökolja, vitlöksolja, dragonolja etc. i sådana kvantiteter att deras smak kan urskiljas efter det att det koncentrerade smöret utblandats och märkts med en neutral olja i proportionerna 1: 20 enligt principen för förslaget till internationell standard ISO/TC 34/SC 12 N 150,

och

b) 11 kg triglycerider av önantsyra (n-heptansyra), med en minsta renhetsgrad av 95 %, beräknat som triglycerider på den produkt som är klar att tillsättas, med ett högsta syratal på 0,3, ett förtvålningstal mellan 385 och 395 och en önantsyrahalt av minst 95 % i den förestrade syran,

eller

- 150 g stigmasterol (C29H48O = Ä-5,22-stigmastadin-3â-ol), med en minsta renhetsgrad av 95 %, beräknat på den produkt som är klar att tillsättas,

eller

- 170 g stigmasterol (C29H48O = Ä-5,22-stigmastadin-3â-ol), med en minsta renhetsgrad av 85 %, beräknat på den produkt som är klar att tillsättas, innehållande högst 7,5 % brassicasterol (C28H46O = Ä-5,22-ergostadin-3â-ol) och högst 6 % sitosterol (C29H50O = Ä-5-stigmastadin-3â-ol).

III. Eller

a) - 500 g tymol (5-metyl-2-isopropyl-1-fenol = C10H14O) med en renhetsgrad av minst 99 %,

eller

- 500 g eugenol (4-allyl-2-metoxifenol = C10H12O2) med en renhetsgrad av minst 99 %,

eller

- 10 g kapsaicin (trans-8-metyl-N-vanillyl-6-nonenamid C18H27NO3) i oljeharts av kapsikum,

och

b) - 11 kg triglycerider av önantsyra (n-heptansyra), med en minsta renhetsgrad av 95 %, beräknat som triglycerider på den produkt som är klar att tillsättas, med ett högsta syratal på 0,3, ett förtvålningstal mellan 385 och 395 och en önantsyrahalt av minst 95 % i den förestrade syran,

eller

- 150 g stigmasterol (C29H48O = Ä-5,22-stigmastadin-3â-ol), med en minsta renhetsgrad av 95 %, beräknat på den produkt som är klar att tillsättas,

eller

- 170 g stigmasterol (C29H48O = Ä-5,22-stigmastadin-3â-ol), med en minsta renhetsgrad av 85 %, beräknat på den produkt som är klar att tillsättas, innehållande högst 7,5 % brassicasterol (C28H46O = Ä-5,22-ergostadin-3â-ol) och högst 6 % sitosterol (C29H50O = Ä-5-stigmastadin-3â-ol).

BILAGA 4

Kvalitetskrav för rent koncentrerat smör

Mjölkfetthalt: Minst 99,8 %

Vattenhalt och inslag av annat fett än mjölkfett: Högst 0,2 %

Fria fettsyror: Högst 0,35 % (uttryckt som oljesyra)

Oxidationstal: Högst 0,5 (i millimol aktivt syre per kg)

Smak: Frisk

Lukt: Inga främmande lukter

Neutraliseringsmedel, antioxidanter och konserveringsmedel: Inga

BILAGA 5

Jämförelsetabell

>Plats för tabell>

BILAGA 6

Jämförelsetabell

>Plats för tabell>