Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31988R2048.pdf

31988R2048

Rådets förordning (EEG) nr 2048/88 av den 24 juni 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 729/70 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitikenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 185 , 15/07/1988 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 26 s. 0247

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 26 s. 0247RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2048/88 av den 24 juni 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 729/70 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Genom förordning (EEG) nr 3183/87(4) ändrade rådet sin förordning (EEG) nr 729/70(5) för att göra det möjligt för gemenskapen att säkerställa finansieringen av de utgifter som föreskrivs i de olika bestämmelserna om den gemensamma organisationen av marknader i situationer där de tillgängliga anslagen har förbrukats. Ändringen består i huvudsak av en två månaders tidsfrist mellan medlemsstaternas finansiering med egna finansiella medel och gemenskapens övertagande av sådana utgifter genom de förskottsbetalningar som gemenskapen gör till medlemsstaterna.

För att säkerställa kontinuiteten i de betalningar som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser skall tidsförskjutningen på två månader förlängas till två och en halv månad, dock endast med avseende på utgifter under de två sista veckorna i oktober månad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 729/70 ändras på följande sätt:

1. Följande ord skall utgå från artikel 4.2 sista stycket:

"tills slutliga bestämmelser har antagits i samband med besluten om den framtida finansieringen av gemenskapen".

2. Artikel 5.2 sista stycket skall ersättas med följande:

"Från och med januari 1988 skall kommissionen endast besluta om månatliga förskott mot bokförda utgifter som betalas med de finansiella medel som avses i artikel 4.2 tredje stycket. Utgifter för oktober skall hänföras till oktober om de betalas mellan den 1 och 15 oktober och till november om de betalas mellan den 16 och 31 oktober. Förskottsbetalningar skall göras senast den tredje arbetsdagen i den andra månaden efter den månad i vilken utgifterna betalas av de utbetalande organen."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning skall tillämpas för första gången på utgifter för oktober 1988.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 24 juni 1988.

På rådets vägnar

M. BANGEMANN

Ordförande

(1) EGT nr C 152, 10.6.1988, s. 8.

(2) Yttrandet avgivet den 16 juni 1988.

(3) EGT nr C 166, 25.6.1988, s. 7.

(4) EGT nr L 304, 27.10.1987, s. 1.

(5) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.