Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31990D0200.pdf

31990D0200

90/200/EEG: Kommissionens beslut av den 9 april 1990 om ytterligare krav för vissa vävnader och organ i fråga om bovin spongiform encefalopati (BSE)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 105 , 25/04/1990 s. 0024 - 0025

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 32 s. 0135

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 32 s. 0135KOMMISSIONENS BESLUT av den 9 april 1990 om ytterligare krav för vissa vävnader och organ i fråga om bovin spongiform encefalopati (BSE) (90/200/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av den Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen(1), senast ändrat genom direktiv 89/662/EEG(2), särskilt artikel 13 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 72/461/EEG av den 12 december 1972 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen(3), senast ändrat genom direktiv 89/662/EEG, särskilt artikel 8.3 i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 13 i direktiv 64/433/EEG kan det, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 16, beslutas om ytterligare krav som är anpassade till medlemsstaternas särskilda situation med avseende på vissa sjukdomar som kan tänkas utgöra ett hot mot människors hälsa.

Enligt artikel 8.3 i direktiv 72/461/EEG kan det, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9, beslutas om ändring av de åtgärder som vidtagits av medlemsstater när det föreligger risk för att djursjukdomar sprids genom införsel till deras territorium av färskt kött från en annan medlemsstat, varvid huvudsyftet är att säkerställa en samordning med de åtgärder som andra medlemsstater beslutat om eller upphävt.

Flera fall av bovin spongiform encefalopati (BSE) har inträffat bland nötkreatur i Storbritannien. Den 28 juli 1989 antog kommissionen, för att förebygga varje risk för nötkreatur i andra medlemsstater, beslut 89/469/EEG om vissa skyddsåtgärder med anledning av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Storbritannien(4), ändrat genom beslut 90/59/EEG(5).

Vissa medlemsstater har vidtagit åtgärder i fråga om färskt kött som härrör från Storbritannien för att undgå risken att BSE sprids.

Myndigheterna i Storbritannien har för att dessutom undanröja den minimala risken för konsumenter, vidtagit vissa åtgärder som innefattar förbud mot att som livsmedel använda vissa vävnader och organ som härrör från nötkreatur. Det är motiverat att vidta åtgärder i fråga om vävnader och organ att användas för andra ändamål än som livsmedel.

Med hänsyn till hur situationen för BSE utvecklat sig i Storbritannien är det lämpligt att harmonisera medlemsstaternas åtgärder.

Kommissionen kommer att följa utvecklingen. Detta beslut kan komma att ändras med hänsyn till hur läget förändras.

De åtgärder som fastställts i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Alla nötkreatur som vid besiktning före slakt som utförts i enlighet med kapitel V i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG visar kliniska tecken på BSE skall kvarhållas och slaktas avskilt och deras hjärnor skall undersökas histologiskt för att konstatera om BSE föreligger. Om BSE bekräftas, skall slaktkroppar och samtliga organ destrueras.

Artikel 2

1. Storbritannien får inte från sitt territorium till andra medlemsstaters territorium föra ut

a) följande vävnader och organ från nötkreatur som vid slakten är mer än sex månader gamla:

- hjärna, ryggmärg, bräss, tonsiller, mjälte, tarmar,

b) följande vävnader och organ från nötkreatur för annat än livsmedelsändamål:

- vävnader och organ enligt punkt a,

- placentavävnad,

- cellkulturer härrörande från nötkreatur,

- serum och kalvfosterserum,

- bukspottkörtel, binjurar, testiklar, äggstockar och hypofyser,

- andra lymfoida vävnader.

2. Bestämmelserna i punkt 1 b gäller dock inte nötkreatur som fötts utanför Storbritannien och därefter införts till Storbritannien efter den 18 juli 1988 eller vävnader och organ från boskap som slaktats utanför Storbritannien.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall ändra de åtgärder som de tillämpar inom handeln så att de överensstämmer med detta beslut. De skall underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 april 1990.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

(2) EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13.

(3) EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 24.

(4) EGT nr L 225, 3.8.1989, s. 51.

(5) EGT nr L 41, 15.2.1990, s. 23.