Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

90/424/EEG: Rådets beslut av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 224 , 18/08/1990 s. 0019 - 0028

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 33 s. 0136

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 33 s. 0136

12EMRÅDETS BESLUT av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (90/424/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Levande djur och produkter av animaliskt ursprung står på förteckningen i bilaga 2 till fördraget. Boskapsuppfödning och avsättning av produkter av animaliskt ursprung utgör en inkomstkälla för en stor del av jordbruksbefolkningen.

En rationell utveckling av denna sektor och en förbättring av produktiviteten kan uppnås genom att vidta veterinära åtgärder som syftar till att skydda och höja folk- och djurhälsonivån i gemenskapen.

För att kunna fullfölja detta mål måste det bestämmas om stöd från gemenskapen för åtgärder som har vidtagits eller planeras.

Gemenskapen skall anta åtgärder som syftar till att gradvis upprätta den inre marknaden under perioden fram till den 31 december 1992.

Inom dessa ramar bör gemenskapen så fort som möjligt ge finansiellt stöd till bekämpning av allvarliga, smittsamma sjukdomar.

Det är också nödvändigt att, med lämpliga kontrollmedel, förebygga och minska förekomsten av zoonoser som utgör ett hot mot folkhälsan.

Den nya kontrollstrategin förutsätter, att kontrollerna vid de inre gränserna avskaffas, och att kontrollsystemet för varor, som kommer från tredje land, harmoniseras. Det är rimligt, att gemenskapen ger finansiellt stöd för att göra det lättare att genomföra dessa planer på att sätta igång med och utveckla den nya strategin.

Harmoniseringen av viktiga krav, vad gäller skydd för folkhälsan, skydd för djurhälsan och för djurskyddet, förutsätter att man väljer ut referenslaboratorier inom gemenskapen och vidtar tekniska och vetenskapliga åtgärder. Särskilt när det gäller skyddet av djur är det önskvärt att en databas upprättas för att samla, lagra och sprida den information som behövs.

Gemenskapen ger redan finansiellt stöd till gemenskapsåtgärder för att bekämpa vissa djursjukdomar. Dessa bestämmelser ingår bland dem som antagits genom rådets direktiv 77/391/EEG av den 17 maj 1977 om införande av gemenskapsåtgärder för utrotning av brucellos, tuberkulos och bovin leukos(4), senast ändrat genom förordning (EEG) nr 3768/85(5), rådets direktiv 82/400/EEG av den 14 juni 1982 om ändring av direktiv 77/391/EEG och om införande av ytterligare en gemenskapsåtgärd för bekämpning av brucellos, tuberkulos och bovin leukos(6), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3768/85, rådets beslut 89/145/EEG av den 20 februari 1989 om införande av en finansiell gemenskapsåtgärd för utrotning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur i Portugal(7), rådets beslut 80/1096/EEG av den 11 november 1980 om införandet av finansiella gemenskapsåtgärder för utrotning av klassisk svinpest(8), senast ändrad genom beslut 87/488/EEG(9), rådets beslut 86/649/EEG av den 16 december 1986 om införande av en finansiell gemenskapsåtgärd för utrotning av afrikansk svinpest i Portugal(10), senast ändrad genom beslut 89/577/EEG(11), rådets beslut 86/650/EEG av den 16 december 1986 om införande av en finansiell gemenskapsåtgärd för utrotning av afrikansk svinpest i Spanien(12), rådets beslut 89/455/EEG av den 24 juli 1989 om införande av gemenskapsåtgärder för att upprätta pilotprojekt för bekämpning av rabies med sikte på dess utrotning eller förebyggande(13). Det är tillrådligt att ekonomiska stödåtgärder från gemenskapen, som är avsedda för bekämpning av ovan angivna sjukdomar, fortsätter att regleras av beslutet om detta. När det gäller ytterligare åtgärd för bekämpning av brucellos, tuberkulos och leukos hos boskap, enligt vad som avses i beslut 87/58/EEG(14), är det berättigat och konsekvent att ge möjlighet att höja nivån på gemenskapens ekonomiska stödåtgärder till 50 % av de kostnader som medlemsstaterna orsakas till följd av boskapsslakten.

Bestämmelser bör antas om en finansiell gemenskapsåtgärd för bekämpning och övervakning av vissa djursjukdomar. Alla finansiella gemenskapsåtgärder för bekämpning och övervakning av djursjukdomar som innebär en obligatorisk utgift i gemenskapens budget bör samlas under en rubrik.

Det bör överlåtas till kommissionen att vidta lämpliga åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I beslutet fastställs de förfaranden som bestämmer gemenskapens finansiella stöd till

- Specifika veterinäråtgärder,

- Kontrollåtgärder på veterinärområdet,

- Program för bekämpning och övervakning av djursjukdomar.

Detta beslut skall inte påverka den möjlighet vissa medlemsstater åtnjuter att vara berättigade till finansiellt stöd från gemenskapen på mer än 50 % enligt rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och deras effektivitet och om samordning av deras aktiviteter sinsemellan och med aktiviteter av Europeiska investeringsbanken och de andra existerande finansiella instrumenten(15).

AVDELNING 1 SÄRSKILDA VETERINÄRÅTGÄRDER

Artikel 2

Särskilda veterinäråtgärder skall omfatta:

- nödåtgärder,

- bekämpning av mul- och klövsjuka,

- åtgärder för djurskydd,

- stöd till nationella program för bekämpning av vissa sjukdomar,

- tekniska och vetenskapliga åtgärder.

Kapitel 1 Nödåtgärder

Artikel 3

1. Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas i händelse av att en av följande sjukdomar bryter ut på en medlemsstats område:

- boskapspest,

- får- och getpest,

- SVD, swine vesicular disease,

- blue tongue,

- Teschensjuka,

- hönspest,

- får- och getkoppor,

- Rift valleyfeber,

- lumpy skin disease,

- afrikansk hästpest,

- vesikulär stomatit,

- ekvin viral encefalomeylit.

2. Den berörda medlemsstaten skall få finansiellt stöd från gemenskapen för bekämpning av sjukdomen på villkor att de åtgärder som tillämpas omedelbart omfattar minst isolering av platsen så fort misstanke om sjukdomen uppstår och, efter den officiella bekräftelsen på sjukdomen,

- slakt av djur som är av mottagliga, angripna eller smittade, eller misstänks vara angripna eller smittade, och destruktion av dem, och, när det gäller hönspest, destruktion av äggen,

- destruktion av smittat foder och smittade redskap, där dessa inte kan desinficeras i enlighet med tredje strecksatsen,

- rengöring, insektsbekämpning och desinficering av anläggningarna och redskapen på anläggningarna,

- upprättande av skyddszoner,

- införande av lämpliga åtgärder för att förhindra risken för smittospridning,

- fastställande av tidsperiod som skall passera efter slakten innan en ny besättning kan inrymmas på anläggningen,

- snabb och skälig kompensation till djurägarna.

3. Den berörda medlemsstaten skall utan dröjsmål meddela kommissionen och de andra medlemsstaterna vilka åtgärder som vidtagits enligt gemenskapens lagstiftning om anmälan och bekämpning och om resultaten därav. Situationen skall granskas så fort som möjligt av Ständiga veterinärkommittén, nedan kallad "kommittén", inrättad efter beslut 68/361/EEG(16).

Det särskilda finansiella gemenskapsstödet skall bestämmas enligt det förfarande som anges i artikel 41 utan att inverka på de åtgärder som anges inom ramen för den gemensamma organisationen av berörda marknader.

4. Om det, i ljuset av utvecklingen av situationen i gemenskapen, visar sig nödvändigt att fortsätta med de i punkt 2 angivna åtgärderna, kan ett nytt beslut antas om finansiellt gemenskapsstöd, vilket kan överstiga den i första strecksatsen i stycke 5 angivna siffran 50 %, i enlighet med den ordning som anges i artikel 40. När detta beslut antas kan den berörda medlemsstaten vidta de åtgärder som måste fattas för att säkra att aktionen lyckas, även andra åtgärder än de som nämns i stycke 2.

5. Utan att inverka på de marknadsstödjande åtgärder som skall vidtas som en del av den gemensamma organisationen av marknaderna måste det finansiella gemenskapsstödet, om nödvändigt uppdelat på flera områden, omfatta

- 50 % av medlemsstatens kostnader för att kompensera ägarna för slakten, destruktionen av djur och, i förekommande fall, deras produkter, för rengöring, insektsbekämpning och desinficering av anläggningar och redskap och för destruktion av smittat foder och smittade redskap som avses i andra strecksatsen punkt 2,

- 100 % av kostnaden för vaccin och 50 % av kostnaderna för vaccinationen i de fall vaccination har bestämts i enlighet med punkt 4.

Artikel 4

1. Artikel 3 skall tillämpas om afrikansk svinpest eller elakartad lungsjuka hos nötkreatur bryter ut på en medlemsstats territorium eller del av territorium, som inte ingår i något program för bekämpning av denna sjukdom i enlighet med gemenskapsbestämmelserna.

2. Om newcastlesjukan bryter ut på en medlemsstats territorium, skall artikel 3 tillämpas.

Inget finansiellt gemenskapsstöd skall dock beviljas för kostnad för vaccin eller vaccinering, utom när kommissionen fattar beslut enligt det i artikel 41 angivna förfarandet och tillåter vaccinering på vissa villkor och för en begränsad tid och ett begränsat område.

Artikel 5

1. I enlighet med det i artikel 41 angivna förfarandet skall kommissionen, på begäran från en medlemsstat, på listan i artikel 3.1 tillägga en exotisk sjukdom som obligatoriskt skall anmälas och som sannolikt kan utgöra en fara för gemenskapen.

2. I enlighet med det i artikel 41 angivna förfarandet skall förteckningen i artikel 3.1 kompletteras vartefter som situationen utvecklas till att omfatta sjukdomar som måste anmälas i enlighet med direktiv 82/894/EEG och sjukdomar som kan överföras till fisk, eller ändras eller minskas ned vartefter som framsteg görs genom de åtgärder som beslutats på gemenskapsnivå för att kontrollera vissa sjukdomar, särskilt klassisk svinpest.

3. Artikel 3.2 kan kompletteras eller ändras enligt det i artikel 41 angivna förfarandet, särskilt för att ta hänsyn till att nya sjukdomar har inkluderats på listan i artikel 3.1, att erfarenhet har vunnits eller av att gemenskapen har antagit bestämmelser om sjukdomskontroll.

Artikel 6

1. När en medlemsstat direkt hotas av att en av de i artiklarna 3.1, 4.1 och 4.2 eller 11.1 angivna sjukdomarna skall bryta ut eller utvecklas på ett angränsande tredje lands eller en angränsande medlemsstats territorium, skall medlemsstaten underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om de skyddsåtgärder den avser att anta.

2. Situationen skall snarast möjligt granskas inom den i artikel 41 angivna kommittén. I enlighet med det förfarande som anges i samma artikel kan beslut fattas om att vidta någon för situationen lämplig åtgärd, däribland särskilt att fastställa en vaccinationsbuffertzon, och att bevilja finansiellt gemenskapsstöd till de åtgärder som särskilt bedöms som nödvändiga för att den vidtagna aktionen skall lyckas.

3. Det beslut som avses i punkt 2 skall ange vilka kostnader som berättigar till finansiellt gemenskapsstöd och hur stort detta stöd skall vara.

Artikel 7

1. Gemenskapen kan på begäran från en medlemsstat besluta att medlemsstaterna skall bygga upp lager med biologiska produkter avsedda för att kontrollera de sjukdomar som anges i artikel 3.1, 4.1 (vaccin, standardiserade virusserotyper, diagnostiska sera) och, utan att inverka på beslutet i artikel 14.2 i direktiv 85/511/EEG, artikel 11.1 i detta beslut.

2. Den i punkt 1 angivna åtgärden och genomförandebestämmelserna för den, särskilt vad gäller valet, produktionen, lagringen, transporten och användningen av sådana lager, samt storleken på det finansiella gemenskapsstödet skall beslutas i enlighet med det i artikel 41 angivna förfarandet.

Artikel 8

1. Om utbrottet eller utvecklingen av de i artiklarna 3.1, 4.1, 5.1 eller 11.1 angivna sjukdomarna i tredje land kan utgöra en fara för gemenskapen, kan gemenskapen ge sitt stöd till kontrollåtgärder mot denna sjukdom genom att tillhandahålla vaccin eller genom att betala för anskaffning av vaccin.

2. Den i punkt 1 avsedda åtgärden, genomförandebestämmelserna för den, de villkor den är förknippad med och storleken på finansiellt gemenskapsstöd skall beslutas enligt det i artikel 41 angivna förfarandet.

Artikel 9

1. Kommissionen skall i samarbete med nationella, behöriga myndigheter utföra kontroller på platsen för att säkra att de antagna åtgärderna tillämpas från en veterinär synpunkt.

2. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att förenkla dessa kontroller och särskilt säkerställa att experterna får tillgång till all information och alla nödvändiga handlingar för att kunna bedöma om aktionerna har genomförts.

3. Allmänna bestämmelser för tillämpningen av denna artikel, särskilt vad gäller hur ofta och med vilka metoder de i punkt 1 angivna kontrollerna skall utföras, utnämning av veterinärexperter och det förfarande de måste följa när de utarbetar sin rapport, skall antas enligt det i artikel 41 angivna förfarandet.

Artikel 10

Vilka anslag som behövs för de åtgärder som anges i detta kapitel skall beslutas varje år och ingå som en del av budgetarbetet.

Kapitel 2 Bekämpningen av mul- och klövsjuka

Artikel 11

1. Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas i den händelse mul- och klövsjuka utbryter på en medlemsstats territorium.

2. Den berörda medlemsstaten skall få finansiellt gemenskapensstöd till bekämpning av mul- och klövsjuka på villkor att de i artikel 3.2 angivna åtgärderna och de relevanta bestämmelserna i rådets direktiv 85/511/EEG av den 18 november 1985 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning mul- och klövsjuka(17), ändrat genom direktiv 90/423/EEG(18), omedelbart tillämpas.

3. Artikel 3.3 skall tillämpas.

4. Utan att inverka på de åtgärder som skall vidtas inom ramen för den gemensamma marknadsorganisationen för att stödja marknaden skall det särskilda finansiella stödet enligt detta beslut vara lika med 60 % av medlemsstatens kostnader för

a) kompensation till ägarna för

i) slakt och destruktion av djur,

ii) destruktion av mjölk,

iii) rengöring och desinficering av anläggningar,

iv) destruktion av smittat foder och smittade redskap när dessa inte kan desinficeras,

v) förluster som bönderna åsamkas till följd av de restriktioner som införs på handeln med avelsdjur och djur för uppfödning till följd av återinförande av nödvaccination, i enlighet med näst sista stycket i artikel 13.3 i direktiv 85/511/EEG.

b) i förekommande fall transport av slaktkroppar till destruktionsanläggningar,

c) varje annan åtgärd som är nödvändig för att bekämpa sjukdomsutbrottet

Kommissionen skall enligt det i artikel 41 angivna förfarandet bestämma vilket slag av övriga åtgärder som avses i c och som kan berättiga till samma finansiella gemenskapsstöd och vid vilka tillfällen a. v. skall tillämpas.

5. Situationen skall granskas inom den i artikel 42 angivna kommittén, första gången senast 45 dagar efter den officiella bekräftelsen på att mul- och klövsjuka brutit ut och därefter åter beroende på hur och när situationen utvecklas. Denna granskning skall omfatta både den veterinära situationen och de uppskattade kostnader som redan uppkommit eller kommer att uppkomma. Efter denna granskning kan ett nytt beslut fattas enligt det i artikel 42 angivna förfarandet, om finansiellt gemenskapsstöd som får överstiga den i punkt 4 angivna siffran 60 %. Detta beslut skall fastställa de kostnader som berättigar till gemenskapsstöd och stödnivån. När detta beslut har antagits måste dessutom de åtgärder fastställas, som den berörda medlemsstaten måste vidta för att säkerställa att aktionen lyckas, särskilt andra än vad som avses i stycke 2.

6. Genom undantag från punkt 4 skall emellertid det särskilda finansiella gemenskapsstödet för de i samma punkt avsedda åtgärderna uppgå till 70 % till den 1 januari 1995.

Artikel 12

Varje stödåtgärd som gemenskapen beslutar om för att bekämpa mul- och klövsjuka utanför gemenskapen, särskilt åtgärder som vidtas enligt artiklarna 6 och 8, kan ges finansiellt gemenskapsstöd.

Artikel 13

Åtgärderna och genomförandebestämmelserna av de i artikel 12 angivna åtgärderna, villkoren för dem och storleken på det finansiella gemenskapsstödet skall beslutas enligt det i artikel 42 angivna förfarandet.

Artikel 14

Gemenskapsstöd kan beviljas för att bygga upp en gemenskapsreserv av mul- och klövsjukevaccin enligt artikel 14.2 i direktiv 85/511/EEG.

Storleken på gemenskapsstödet och villkoren för det skall fastställas i enlighet med det i artikel 42 angivna förfarandet.

Artikel 15

De anslag som fordras för de i artiklarna 12, 13 och 14 beskrivna åtgärderna skall beslutas varje år som en del av budgetarbetet.

Om ett allvarligt utbrott av mul- och klövsjuka medför utgifter, enligt bestämmelserna i detta kapitel, som överstiger de anslag som fastställts i enlighet med första stycket, skall kommissionen vidta de nödvändiga åtgärder som står i dess makt eller förelägga den budgetansvariga myndigheten de nödvändiga förslagen för att säkerställa att de ekonomiska åtagandena i förhållande till artikel 11 uppfylls.

Åtgärderna i artikel 11 skall betraktas som en interventionsåtgärd i den mening som avses i artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 729/70.

Kapitel 3 Djurskydd

Artikel 16

Gemenskapen skall bidra finansiellt till att upprätta ett informationsprogram för djurskydd, som innebär

- upprättande och utveckling av ett system som omfattar en lämplig databas för att samla in och lagra all information som hör till gemenskapens lagstiftning om skydd av avelsdjur, skydd av djur under transport och skydd av slaktdjur samt för spridning av sådan information till behöriga myndigheter, producenter och konsumenter,

- utförande av nödvändiga studier för förberedelse och utveckling av lagstiftning på djurskyddsområdet.

Artikel 17

De åtgärder som avses i artikel 16, genomförandebestämmelserna för dem och storleken på det finansiella gemenskapsstödet skall beslutas enligt det i artikel 41 angivna förfarandet.

Artikel 18

Vilka anslag som fordras för de i detta kapitel beskrivna åtgärderna skall beslutas varje år som en del av budgetarbetet.

Kapitel 4 Tekniska och vetenskapliga åtgärder

Artikel 19

Gemenskapen skall vidta eller hjälpa medlemsstaterna vidta de tekniska och vetenskapliga åtgärder som är nödvändiga för utvecklingen av gemenskapens veterinärlagstiftning.

Artikel 20

De åtgärder som avses i artikel 19, genomförandebestämmelserna för dem och storleken på det finansiella gemenskapsstödet skall beslutas enligt det i artikel 41 angivna förfarandet.

Artikel 21

Vilka anslag som fordras till de i detta kapitel angivna åtgärderna skall beslutas varje år som en del av budgetarbetet.

AVDELNING 2 Program för bekämpning och övervakning av djursjukdomar

Artikel 22

1. Det finansiella gemenskapsstödet till bekämpning av bovin brucellos, tuberkulos och leukos skall, utan att inverka på bestämmelserna i artikel 25.1, fastställas genom

- direktiv 77/391/EEG,

- direktiv 82/400/EEG,

- beslut 87/58/EEG.

2. Det finansiella gemenskapsstödet till utrotning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur skall fastställas genom beslut 89/145/EEG.

Artikel 23

1. Det finansiella gemenskapsstödet till utrotning av klassisk svinpest skall fastställas genom beslut 80/1096/EEG.

2. Det finansiella gemenskapsstödet till utrotning av afrikansk svinpest skall fastställas genom

- beslut 86/649/EEG,

- beslut 86/650/EEG,

- rådets beslut 90/217/EEG av den 25 april 1990 om finansiellt gemenskapsstöd för utrotning av afrikansk svinpest på Sardinien(19).

3. Det finansiella gemenskapsstödet till utrotning av brucellos hos får och getter skall fastställas genom rådets beslut 90/242/EEG av den 21 maj 1990 om införande av ekonomiska gemenskapsåtgärder för utrotning av brucellos hos får och getter(20).

4. Det finansiella gemenskapsstödet till utrotning av infectious hematopoeitic necrosis skall före den 31 december 1990 fastställas enligt ett rådsbeslut om införande av finansiella gemenskapsåtgärder för utrotning av infektiös hematopoetisk nekros hos laxfisk inom gemenskapen.

Artikel 24

1. En finansiell gemenskapsåtgärd skall införas för bekämpning och övervakning av de sjukdomar som finns uppräknade i bilagan. Denna lista kan kompletteras eller ändras i takt med utvecklingen av hälsoläget i gemenskapen på grundval av beslut från rådet med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen.

2. Före den 1 oktober 1990 skall rådet med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen bestämma de gemenskapskriterier som är tillämpliga på de i punkt 1 angivna åtgärderna. När det gäller sjukdomar för vilka gemenskapen redan har fastställt vilka gemenskapskriterier som är tillämpliga på de åtgärder som skall vidtas kan medlemsstaterna emellertid lämna in ett program till kommissionen enligt punkt 3 så snart detta beslut har meddelats.

3. När den berörda medlemsstaten lämnar in ett program till kommissionen skall den lämna all för ändamålet viktig ekonomisk upplysning och särskilt ange den sammanlagda uppskattade årskostnaden för att genomföra programmet. Detta program, som kan ändras efter kommissionens granskning, skall godkännas enligt det i artikel 41 angivna förfarandet.

4. För varje program skall storleken på det finansiella gemenskapsstödet och alla villkor för det bestämmas i enlighet med det i artikel 41 angivna förfarandet.

5. Begäran om ersättning skall gälla kostnader som åsamkats den berörda medlemsstaten under kalenderåret och skall lämnas in till kommissionen före den 1 juli följande år.

6. Kommissionen skall fatta beslut om stödet efter att ha rådfrågat kommittén.

7. Kommissionen skall företa regelbundna kontroller på platsen i samarbete med de nationella behöriga myndigheterna för att säkra genomförandet av de program som får finansiellt gemenskapsstöd.

8. Kommissionen skall regelbundet, minst en gång om året, lämna upplysningar till medlemsstaterna i kommittén på grundval av de upplysningar som lämnats av myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, som skall avge en utförlig rapport till kommissionen tillsammans med begäran om ersättning och, i förekommande fall, på grundval av rapporter från experter, som har utsetts av kommissionen och handlar på gemenskapens vägnar, som har gjort undersökningar på platsen.

9. De närmare bestämmelserna för genomförandet av denna artikel skall antas enligt det i artikel 41 angivna förfarandet.

Artikel 25

1. Trots artiklarna 22, 23 och 24 skall, enligt det i artikel 41 angivna förfarandet, storleken på det finansiella gemenskapsstödet för program, som rör de i nämnda artiklar angivna sjukdomarna, fastställas av kommissionen till 50 % av de kostnader som åsamkats medlemsstaten genom kompensation till ägarna för slakten av boskap till följd av den berörda sjukdomen.

2. På begäran av en medlemsstat skall kommissionen inom Ständiga veterinärkommittén åter granska situationen vad gäller de sjukdomar som artiklarna 22, 23 och 24 omfattar. Denna nya granskning skall omfatta både den veterinära situationen och en utvärdering av de kostnader som redan har uppkommit eller kommer att uppkomma. Efter denna nya granskning kan ett nytt beslut antas, enligt det i artikel 42 angivna förfarandet, om gemenskapens finansiella stöd, som kan överstiga 50 % av de kostnader medlemsstaterna åsamkats för att kompensera ägarna för djurslakt till följd av den sjukdom som det handlar om i det aktuella fallet.

När detta beslut har antagits kan varje åtgärd antas, som den berörda medlemsstaten måste, för att säkra att programmet lyckas.

Artikel 26

Det årliga stöd som kan tas från gemenskapsbudgeten enligt kapitlet om jordbrukskostnader anslås för de i denna avdelning avsedda åtgärderna till 70 miljoner ecu.

AVDELNING 3 VETERINÄRKONTROLL

Artikel 27

Gemenskapen skall hjälpa till att förbättra effektiviteten vid veterinärkontroller genom att ge

- finansiellt stöd till förbindelse- och referenslaboratorier,

- finansiellt stöd till att utföra kontroller som syftar till att förebygga zoonoser,

- finansiellt stöd till att genomföra den nya kontrollstrategin som följer med upprättandet av den inre marknaden.

Kapitel 1 Förbindelse- och referenslaboratorier

Artikel 28

1. Varje förbindelse- eller referenslaboratorium, som utsetts till detta enligt gemenskapens veterinärlagstiftning och uppfyller de förpliktelser och krav som ingår, kan få gemenskapsstöd.

2. Reglerna för att bevilja det stöd som avses i punkt 1, de villkor som det kan vara förenat med och beloppet skall beslutas enligt det i artikel 41 angivna förfarandet.

3. Vilka anslag som fordras för de i detta kapitel avsedda åtgärderna skall beslutas varje år som en del av budgetarbetet.

Kapitel 2 Kontroller för att förebygga zoonoser

Artikel 29

Så snart gemenskapsregler för att kontrollera zoonoser har införts, kan medlemsstaterna, som en del av en nationell plan som skall godkännas av kommissionen enligt det i artikel 41 angivna förfarandet, söka finansiellt gemenskapsstöd för sin kontrollplan.

Artikel 30

När en medlemsstat lämnar in sin kontrollplan till kommissionen skall den ge alla nödvändiga finansiella upplysningar och särskilt ange den uppskattade årskostnaden för att genomföra planen.

Artikel 31

För varje nationell kontrollplan skall storleken på det finansiella gemenskapsstödet och alla eventuella villkor som medföljer beslutas enligt det i artikel 41 angivna förfarandet.

Artikel 32

Punkterna 5 - 8 i artikel 24 skall tillämpas i samband med detta kapitel.

Artikel 33

Vilka anslag som fordras för de i detta kapitel avsedda åtgärderna skall bestämmas varje år inom ramen för budgetarbetet.

Kapitel 3 Ny kontrollstrategi

Artikel 34

1. Varje medlemsstat skall upprätta ett utbytesprogram för tjänstemän inom veterinärsektorn.

2. Inom ständija veterinärkommittén skall kommissionen tillsammans med medlemsstaterna samordna utbytesprogrammen.

3. Den berörda medlemsstaten skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra de samordnade utbytes-programmen.

4. Varje år skall kommittén, på grundval av medlemsstaternas rapporter, granska utbytesprogrammens genomförande.

5. Medlemsstaterna skall ta hänsyn till vunnen erfarenhet för att förbättra och utöka utbytesprogrammen.

6. Finansiellt gemenskapsstöd kan ges i avsikt att bidra till en smidig verksamhet för utbytesprogrammen, särskilt genom de i artikel 36.1 angivna kurserna för vidareutbildning. Storleken på det finansiella gemenskapsstödet och vilka villkor som är förenade med det skall beslutas enligt det i artikel 41 angivna förfarandet.

7. Artiklarna 20 och 21 skall tillämpas i samband med denna artikel.

Artikel 35

Artikel 34.6 och 34.7 skall tillämpas när det gäller program som skall fastställas enligt det beslut som avses i artikel 19 i rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinärkontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden(21), med tanke på ordnande av veterinärkontroller vid yttre gränser på varor som förs in i gemenskapen från tredje land.

Artikel 36

1. Kommissionen kan, antingen direkt eller genom de behöriga nationella myndigheterna, anordna repetitions- och vidareutbildningskurser eller möten för personal i medlemsstaterna, särskilt personal som ansvarar för de kontroller som avses i artikel 35.

2. Ordningar för att organisera åtgärderna i stycke 1 och storleken på gemenskapens ekonomiska stöd skall fastställas av kommissionen enligt det förfarande som anges i artikel 41.

Artikel 37

1. Finansiellt gemenskapsstöd kan ges till införande av system för att identifiera djur och anmäla sjukdomar enligt den lagstiftning som gäller veterinärkontroller i handel med levande djur inom gemenskapen med tanke på upprättandet av den inre marknaden.

2. System för att organisera åtgärderna i punkt 1 och storleken på det finansiella gemenskapsstödet skall fastställas av kommissionen efter att kommittén rådfrågats.

Artikel 38

1. Skulle en medlemsstat till följd av strukturella eller geografiska orsaker få svårigheter i fråga om personal eller infrastruktur vid genomförandet av den nya kontrollstrategin som ett led i upprättandet av den inre marknaden för levande djur och produkter med animaliskt ursprung kan den under en övergångsperiod få ett successivt minskande ekonomiskt stöd från gemenskapen.

2. Den berörda medlemsstaten skall förelägga kommissionen ett nationellt program för en förbättring av sitt kontrollsystem åtföljt av alla relevanta finansiella upplysningar.

3. Artikel 24.3 och 24.5 - 8 skall tillämpas i samband med denna artikel.

Artikel 39

Vilka anslag som fordras för åtgärderna i det här kapitlet skall beslutas varje år som en del av budgetarbetet.

AVDELNING 4 AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

Artikel 40

Artiklarna 8 och 9 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(22), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2048/88(23) skall tillämpas i tillämpliga delar.

Artikel 41

1. När det hänvisas till förfarandet i den här artikeln, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till ständiga veterinärk kommittén, inrättad genom beslut 68/361/EEG(24) nedan kakad "kommitten", antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas och omedelbart genomföra dem.

Artikel 42

1. När det hänvisas till förfarandet i den här artikeln, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till ständiga veterinärk kommittén, inrättad genom beslut 68/361/EEG(4) nedan kakad "kommitten", antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom två dagar. Den skall yttra sig med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas och omedelbart genomföra dem.

Artikel 43

1. Rådets beslut 77/97/EEG av den 21 december 1976 om gemenskapens finansiering av vissa veterinära åtgärder(25), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3768/85 skall upphöra att gälla från och med det datum detta beslut har anmälts.

I enlighet med förfarandet i artikel 41 skall kommissionen bestämma ordningarna för att bestrida åtgärderna för vaccina tion mot afrikansk hästpest från och med den 1 september 1989.

2. De beslut som antagits enligt beslut 77/97/EEG skall emellertid fortfarande vara i kraft.

Artikel 44

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 26 juni 1990.

På rådets vägnar

M. OKENNEDY

Ordförande

(1) EGT nr C 84, 2.4.1990, s. 1.

(2) EGT nr C 149, 18.6.1990.

(3) EGT nr C 168, 10.7.1990, s. 5.

(4) EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 14.

(5) EGT nr L 362, 31.12.1985, s. 9.

(6) EGT nr L 173, 19.6.1982, s. 18.

(7) EGT nr L 53, 25.2.1989, s. 55.

(8) EGT nr L 325, 1.12.1980, s. 5.

(9) EGT nr L 280, 3.10.1987, s. 26.

(10) EGT nr L 382, 31.12.1986, s. 5.

(11) EGT nr L 322, 7.11.1989, s. 21.

(12) EGT nr L 382, 31.12.1986, s. 9.

(13) EGT nr L 223, 2.8.1989, s. 19.

(14) EGT nr L 24, 27.1.1987, s. 51.

(15) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(16) EGT nr L 255, 18.10.1968, s. 23.

(17) EGT nr L 315, 26.11.1985, s. 11.

(18) EGT nr L 224, 18.8.90, s. 13.

(19) EGT nr L 116, 8.5.1990, s. 24.

(20) EGT nr L 140, 1.6.1990, s. 123.

(21) EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13.

(22) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

(23) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 1.

(24) EGT nr L 255, 18.10.1968, s. 23.

(25) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 78.