Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31990L0539.pdf

31990L0539

Rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsäggEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 303 , 31/10/1990 s. 0006 - 0028

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 35 s. 0009

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 35 s. 0009RÅDETS DIREKTIV av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg (90/539/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Fjäderfä i egenskap av levande djur och kläckningsägg i egenskap av animaliska produkter innefattas i produktförteckningen i bilaga II till fördraget.

För att säkerställa en rationell utveckling av fjäderfäproduktionen och därmed öka produktiviteten inom denna sektor måste vissa djurhälsoregler för handeln inom gemenskapen med fjäderfä och kläckningsägg fastställas på gemenskapsnivå.

Avel och uppfödning av fjäderfä utgör en del av jordbrukssektorn och är en inkomstkälla för en del av jordbruksbefolkningen.

Olikheter bland medlemsstaterna i fråga om djurhälsovillkoren bör som ett led i förverkligandet av den inre marknaden undanröjas för att underlätta handel inom gemenskapen med fjäderfä och kläckningsägg.

För att underlätta en harmonisk utveckling av handeln inom gemenskapen bör ett gemenskapssystem fastställas för import från tredje land.

Speciella former för handel, t.ex. utställningar, förevisningar och tävlingar bör i princip undantas från detta direktiv.

Bestämmelserna i detta direktiv bör gälla för handel med vaktlar, duvor, ankor, fasaner och rapphöns som fötts upp för avel eller konsumtion.

Med hänsyn till hur modern fjäderfäuppfödning bedrivs är det bästa sättet att befrämja en harmonisk utveckling av handeln inom gemenskapen med fjäderfä och kläckningsägg att övervaka produktionsanläggningarna.

Det bör överlåtas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att godkänna anläggningar som uppfyller de villkor som fastställs i detta direktiv och se till att villkoren tillämpas.

Rådets förordning (EEG) nr 2782/75 av den 29 oktober 1975 om produktion och utsläppande på marknaden av ägg för kläckning och av gårdsuppfödda kycklingar(4), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3987/87(5), föreskriver att ett särskiljande registreringsnummer skall tilldelas varje produktionsanläggning och att kläckningsägg skall märkas. I kommissionens förordning (EEG) nr 1868/77(6), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1351/87(7), fastställs utförliga regler för hur denna förordning skall tillämpas. Samma kriterier för identifiering av produktionsanläggningar och märkning av kläckningsägg bör av praktiska skäl gälla vid tillämpningen av detta direktiv.

För att undgå spridning av smittsamma sjukdomar måste fjäderfä och kläckningsägg uppfylla vissa djurhälsokrav för att bli föremål för handel inom gemenskapen.

Det är dock lämpligt att dröja med fastställandet av kontrollregler som är avsedda att tillämpas för bekämpning av hönspest och newcastlesjuka.

Likaså bör av djurhälsoskäl fastställas vilka villkor som skall gälla för transporter.

Kommissionen bör ges möjlighet att godta vissa ytterligare krav med hänsyn till de framsteg som en medlemsstat gjort vad gäller utrotning av vissa fjäderfäsjukdomar, förutsatt att dessa krav inte i något fall går utöver dem som den berörda medlemsstaten tillämpar nationellt. I detta sammanhang kan det visa sig önskvärt att fastställa vilken status som skall tilldelas en medlemsstat eller region med avseende på vissa sjukdomar som kan tänkas angripa fjäderfä.

Även om det av praktiska skäl inte är möjligt att uppfylla alla gemenskapskrav vid handelstransaktioner i mycket liten skala bör inom gemenskapen vissa viktigare regler iakttas.

För att säkerställa att de uppställda kraven uppfylls måste bestämmelser införas som garanterar att sändningar av fjäderfä och kläckningsägg åtföljs till sin destination av ett hälsointyg som utfärdats av en officiell veterinär.

I fråga om organiserandet och uppföljningen av de kontroller som de medlemsstater till vilka sändningen är destinerad skall svara för och de säkerhetsåtgärder som skall tillämpas bör hänvisas till de allmänna bestämmelser som anges i rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller som kan tillämpas vid handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(8).

Kommissionen bör ges möjlighet att genomföra kontroller i samarbete med medlemsstaternas behöriga myndigheter.

För att utforma en ordning som kan tillämpas inom gemenskapen vid import från tredje land krävs att det upprättas en förteckning över länder inom denna kategori eller de delar av dessa från vilka import av fjäderfä och kläckningsägg kan komma i fråga.

Valet av dessa länder måste baseras på kriterier av allmän natur, såsom hälsoläget bland landets fjäderfä och övriga husdjur, veterinärväsendets uppbyggnad och befogenheter och gällande bestämmelser inom hälsoområdet.

Dessutom bör import av fjäderfä och kläckningsägg inte medges från länder, där det förekommer smittsamma fjäderfäsjukdomar som kan utgöra ett hot mot gemenskapens husdjur, eller som har varit fria från sådan sjukdomar under en alltför kort period.

De allmänna villkoren vid import från tredje land måste kompletteras med särskilda villkor som utformats med hänsyn till hälsoläget i vart och ett av dessa. Mångfalden och den tekniska karaktären av de kriterier som måste läggas till grund för dessa särskilda villkor kräver att Ständiga veterinärkommittén anlitas för att utforma dem i detalj.

Ett effektivt sätt att försäkra sig om att gemenskapsregler tillämpas är att fastställa ett standarformulär för intyg vid import av fjäderfä och kläckningsägg. Dessa regler kan innefatta särskilda bestämmelser som kan variera alltefter vilket tredje land det gäller. Till detta måste hänsyn tas när man gör standardformuläret.

Det bör uppdras åt veterinärexperter inom kommissionen att kontrollera att reglerna följs i tredje land.

De kontroller som utförs vid import måste omfatta ursprunget och hälsotillståndet hos fjäderfä och kläckningsägg.

Medlemsstaterna måste ges rätt att när fjäderfä och kläckningsägg anländer till gemenskapens territorium och under transiteringen till destinationsorten vidta alla åtgärder, däribland slakt och bortskaffande, som krävs för att skydda folk-och djurhälsan.

De regler och allmänna principer som skall gälla för kontroll av fjäderfä och kläckningsägg kommer att fastställas senare som ett led i de åtgärder som skall vidtas för att förverkliga den inre marknaden.

Varje medlemsstat måste ges rätt att utfärda ett omedelbart förbud mot införsel från ett tredje land när införseln kan innebära en hälsofara för människor eller djur. I sådana fall måste medlemsstaterna utan dröjsmål enas om ett gemensamt uppträdande gentemot det berörda landet, utan att det påverkar eventuella ändringar i förteckningen över de länder som godkänts som exportörer till gemenskapen.

Den ständiga utvecklingen av tekniken för uppfödning av fjäderfä gör det nödvändigt att regelbundet ändra metoderna för att bekämpa fjäderfäsjukdomar.

Bestämmelserna i detta direktiv bör ses över i samband med förverkligandet av den inre marknaden.

Ett förfarande bör fastställas för att upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1. Detta direktiv fastställer de djurhälsovillkor som skall gälla vid handel inom gemenskapen med och import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg.

2. Detta direktiv skall inte tillämpas på fjäderfä avsett för utställningar, förevisningar eller tävlingar.

Artikel 2

Vid tillämpningen av detta direktiv skall besiktningsveterinär och tredje land ha samma innebörd som i direktiv 72/462/EEG.

Dessutom avses med

1) fjäderfä: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner och rapphöns som föds upp eller hålls i fångenskap för avel, produktion av kött eller ägg för konsumtion eller för att genom utsättning vidmakthålla viltstammen,

2) kläckningsägg: ägg för inkubering som lagts av fjäderfä enligt definitionen under punkt 1,

3) dagsgamla kycklingar: fjäderfä vars ålder är mindre än 72 timmar och som ännu inte har utfodrats; dock får barbariänder utfodras,

4) avelsfjäderfä: fjäderfä som är 72 timmar gamla eller äldre och som är avsedda för produktion av kläckningsägg,

5) fjäderfä för produktion: fjäderfän som är 72 timmar gamla eller äldre och som föds upp för produktion av kött och/eller ägg för konsumtion (eller för att genom utsättning underhålla viltstammen),

6) fjäderfä för slakt: fjäderfä som skickas direkt till ett slakteri för slakt snarast möjligt efter ankomsten eller i vart fall inom 72 timmar,

7) flock: alla fjäderfän med samma hälso-och immunitetsstatus som föds upp inom samma lokal eller inom samma inhängnad och avelstekniskt utgör en enda enhet,

8) anläggning: en produktionsenhet, som kan innefatta en inrättning, som används för att föda upp eller hålla avelsfjäderfä eller fjäderfä för produktion,

9) inrättning: en enhet eller del av en enhet som omfattar ett enda produktionsställe och är avsett för följande verksamhet:

a) avelsinrättning: en inrättning som producerar kläckningsägg för uppfödning av avelsfjäderfä,

b) förökningsinrättning: en inrättning som producerar avelsägg för uppfödning av fjäderfä för avel,

c) uppfödningsinrättning: en inrättning som föder upp fjäderfä fram till äggläggningsstadiet,

d) kläckningsinrättning: en inrättning som inkuberar och kläcker ägg och levererar dagsgamla kycklingar,

10) förordnad veterinär: en veterinär åt vilken den behöriga veterinära myndigheten uppdragit att på dess ansvar vid en viss inrättning utföra de inspektioner som fastställs i detta direktiv,

11) godkänt laboratorium: ett laboratorium som är beläget inom en medlemsstats territorium och som godkänts av den behöriga veterinära myndigheten att på dess ansvar utföra de diagnostiska undersökningar som anges i detta direktiv,

12) hälsokontroll: ett besök av den officiella eller den förordnade veterinären för att kontrollera hälsotillståndet hos alla fjäderfän inom en inrättning,

13) anmälningspliktiga sjukdomar: de sjukdomar som uppräknas i bilaga 5,

14) plats för utbrottet: en plats enligt definitionen i direktiv 82/894/EEG,

15) smittat område: för de sjukdomar som uppräknas i bilaga 5: antingen en zon som, beroende på den epizootiologiska miljön kring platsen för utbrottet, omfattar ett väldefinierat område eller en skyddszon med en radie av minst 3 km runt platsen för utbrottet, som i sin tur ingår i en övervakningszon med en radie av minst 10 km,

16) karantänstation: inrättningar där fjäderfä hålls i fullständig isolering utan möjlighet till direkt eller indirekt kontakt med annat fjäderfä för att möjliggöra observation under lång tid och undersökning med avseende på de sjukdomar som uppräknas i bilaga 5,

17) sanitetsslakt: destruktion under iakttagande av alla nödvändiga hälsoskyddsåtgärder, däribland desinfektion på platsen för utbrottet av allt fjäderfä och alla produkter som är smittade eller misstänks vara smittade.

KAPITEL II Regler för handel inom gemenskapen

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall före den 1 juli 1991 till kommissionen överlämna en plan över de nationella åtgärder som de avser att vidta för att säkerställa efterlevnaden av de regler för godkännande av inrättningar för handel inom gemenskapen med fjäderfä och kläckningsägg som anges i bilaga 2.

2. Kommissionen skall granska planerna. I enlighet med förfarandet i artikel 32 kan planerna godkännas direkt eller ändras eller förses med tillägg innan de godkänns.

3. I enlighet med förfarandet i punkt 2 kan ändringar eller tillägg till en plan som godkänts i enlighet med samma punkt

- godkännas på begäran av den berörda medlemsstaten för att beakta någon förändring av läget inom medlemsstaten, eller

- påkallas för att ta hänsyn till framsteg vad gäller metoderna för att förebygga och bekämpa de sjukdomar det gäller.

Artikel 4

Varje medlemsstat skall utse ett nationellt referenslaboratorium att svara för samordningen av de diagnostiska metoder som anvisas i detta direktiv och deras användning hos de godkända laboratorierna inom sitt territorium. Dessa referenslaboratorier är förtecknade i bilaga 1.

Artikel 5

För att bli föremål för handel inom gemenskapen måste

a) kläckningsägg, dagsgamla kycklingar, avelsfjäderfä och fjäderfä för produktion uppfylla de villkor som fastställs i artiklarna 6, 12, 15 och 17, respektive de som fastställs i enlighet med artiklarna 13 och 14 eller de som anges i artiklarna 7, 8 och 9,

b) intill dess att djurhälsovillkor börjar tillämpas vid handel inom gemenskapen och import från tredje land av färskt fjäderfäkött och viltfågel för uppfödning, fjäderfä för slakt och, med avvikelse från a, fjäderfä avsett för att genom utsättning vidmakthålla tillgången på vilt, uppfylla de villkor som anges i artiklarna 10, 12, 15 och 17 och de som fastställs i enlighet med artiklarna 13 och 14.

Artikel 6

Kläckningsägg, dagsgamla kycklingar, avelsfjäderfä och fjäderfä för produktion måste härröra från

1) inrättningar som uppfyller följande krav:

a) De måste vara godkända och ha tilldelats ett särskiljande nummer av den behöriga myndigheten, i enlighet med de regler som anges i kapitel I i bilaga 2.

b) De får inte vid tiden för avsändningen vara underkastade några djurhälsorestriktioner som avser fjäderfä.

c) De får inte vara belägna inom ett smittat område.

2) en flock som vid tiden för avsändningen inte uppvisar några kliniska tecken på eller misstänks vara angripen av någon sjukdom.

Artikel 7

Vid avsändningen måste kläckningsägg

1) om de kommer från en medlemsstat uppfylla följande krav:

a) Härröra från en flock som

- under mer än sex veckor hållits i en eller flera inrättningar inom gemenskapen enligt artikel 6.1 a,

- om det föreligger krav på vaccination, har vaccinerats i enlighet med vaccinationsvillkoren i bilaga 3,

- har underkastats djurhälsoundersökning som utförts av en officiell eller en förordnad veterinär inom 24 timmar före avsändandet och därvid inte har visat något kliniskt tecken på eller gett anledning till misstanke om sjukdom.

b) Vara märkta i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 1868/77.

c) Ha desinficerats i enlighet med den officiella veterinärens anvisningar.

2) om de kommer från tredje land, ha importerats i enlighet med de villkor som anges i kapitel III.

Artikel 8

I fråga om dagsgamla kycklingar gäller att de

a) måste ha kläckts ur kläckningsägg som uppfyller de i artiklarna 6 och 7 angivna kraven,

b) måste uppfylla vaccinationsvillkoren i bilaga 3, om det föreligger krav på vaccination,

c) vid avsändningen inte får uppvisa något tecken på sjukdom som konstaterats i enlighet med kapitel II B.2 g och B.2 h i bilaga 2.

Artikel 9

Vid avsändningen gäller att avelsfjäderfä och fjäderfä för produktion måste

a) alltsedan kläckningen eller under mer än sex veckor ha hållits i en eller flera inrättningar inom gemenskapen i enlighet med artikel 6.1 a,

b) uppfylla vaccinationsvillkoren i bilaga 3, om det föreligger krav på vaccination,

c) ha underkastats en hälsoundersökning av en officiell eller en förordnad veterinär inom 24 timmar före avsändandet och vid undersökningen inte ha företett något kliniskt tecken på eller gett anledning till misstanke om sjukdom.

Artikel 10

Vid avsändningen måste fjäderfän för slakt härröra från en anläggning

a) där de hållits sedan kläckningen eller under mer än 21 dagar,

b) som inte är underkastad några djurhälsorestriktioner som avser fjäderfä,

c) där den flock, från vilken de fjäderfän som skall slaktas har tagits ut, inte har uppvisat några kliniska tecken på eller gett anledning till misstanke om sjukdom vid den hälsoundersökning av flocken som utförts av den officiella eller den förordnade veterinären inom 48 timmar före avsändandet,

d) som inte är belägen inom ett område som är smittat med hönspest eller Newcastlesjukan, att definieras som ett led i de åtgärder för att bekämpa dessa sjukdomar som skall antas i enlighet med artikel 19.

Artikel 11

1. Kraven i artiklarna 5 - 10 och 15 skall inte gälla handel inom gemenskapen med fjäderfä och kläckningsägg i fråga om sändningar som omfattar färre än 20 enheter.

2. Dock skall fjäderfä och kläckningsägg som avses i punkt 1 vid avsändningen ha tagits ut från flockar som

- har hållits inom gemenskapen alltsedan kläckningen eller under minst tre månader,

- vid avsändningen inte uppvisar några kliniska tecken på någon fjäderfäsjukdom,

- om det föreligger krav på vaccination, uppfyller vaccinationsvillkoren i bilaga 3,

- inte är underkastade några djurhälsorestriktioner som avser fjäderfä,

- inte är belägna inom ett område som är smittat med hönspest eller Newcastlesjukan, att definieras som ett led i de åtgärder för att bekämpa dessa sjukdomar som skall antas i enlighet med artikel 19.

- har befunnits negativa vid serologiska undersökningar för påvisande av antikroppar mot Salmonella pullorum et gallinarum, i enlighet med kapitel III i bilaga 2.

Artikel 12

1. I fråga om sändningar av fjäderfä och kläckningsägg från medlemsstater eller regioner inom medlemsstater som tillämpar den vaccination av fjäderfä som avses i artikel 1 mot Newcastlesjukan och som är destinerade till en medlemsstat eller region inom en medlemsstat vars status har fastställts i enlighet med punkt 2 nedan skall följande regler gälla:

a) Kläckningsägg måste härröra från flockar som är

- ovaccinerade eller

- vaccinerade med ett inaktiverat vaccin, eller

- vaccinerade med ett levande vaccin, förutsatt att vaccinationen företagits minst 60 dagar före insamlingen av kläckningsäggen.

b) Dagsgamla kycklingar måste härröra från

- kläckningsägg som uppfyller kraven i a,

- en kläckningsinrättning där arbetsrutinerna säkerställer att sådana ägg inkuberas vid tider och på platser som är helt skilda från ägg som inte uppfyller kraven i a.

c) I fråga om avelsfjäderfä och fjäderfä för produktion gäller att

- de inte får ha vaccinerats mot Newcastlesjukan, och att

- de måste ha underkastats isolering under 14 dagar före avsändandet, antingen vid en anläggning eller vid en karantänstation under tillsyn av en officiell veterinär. I detta sammanhang får ingen fågel inom ursprungsanläggningen eller, i förekommande fall, karantänstationen, ha vaccinerats mot Newcastlesjukan inom 21 dagar närmast före avsändandet och ingen fågel som inte är avsedd att ingå i sändningen får ha införts till anläggningen eller karantänstationen under den tiden; dessutom får inga vaccinationer utföras vid karantänstationerna, och

- de måste inom 14 dagar före avsändandet ha underkastats representativ serologisk undersökning för att påvisa antikroppar mot Newcastlesjukan i enlighet med detaljerade regler som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 32.

d) Fjäderfä för slakt måste härröra från flockar som

- om de inte vaccinerats mot Newcastlesjukan, uppfyller kraven i tredje strecksatsen under c,

- om de är vaccinerade, inte har vaccinerats med levande vaccin inom 30 dagar före avsändningen och under de 14 dagarna närmast före avsändandet har underkastats en undersökning baserad på ett representativt prov för att isolera Newcastlesjukans virus, i överensstämmelse med detaljerade regler som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 32.

2. Medlemsstaternas eller deras regioners status med hänsyn till Newcastlesjukan skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 32 senast sex månader före det datum från vilket de måste följa detta direktiv. Vid fastställandet av denna status skall de data som avses i artikel 14.1 och särskilt följande kriterier beaktas:

- Newcastlesjukan får inte ha konstaterats bland fjäderfä som avses i artikel 1 under de senaste 12 månaderna.

- Tillstånd till vaccination mot Newcastlesjukan av fjäderfä som avses i artikel 1 får inte ha utfärdats under de senaste 12 månaderna.

- Alla avelsflockar måste ha kontrollerats minst en gång årligen med avseende på förekomst av Newcastlesjukan.

- Anläggningarna får inte innehålla något fjäderfä som har vaccinerats mot Newcastlesjukan.

3. De villkor som avses i punkt 1 skall ses över före den 31 december 1992.

Artikel 13

1. När en medlemsstat utarbetar eller har utarbetat ett frivilligt eller obligatoriskt bekämpningsprogram för en sjukdom som kan drabba fjäderfä, får den låta kommissionen ta del av detta, varvid den särskilt skall redovisa

- sjukdomens utbredning inom medlemsstatens territorium,

- motiven för programmet, med beaktande av sjukdomens betydelse och kostnaderna för genomförande av programmet i relation till de förväntade vinsterna,

- det geografiska område inom vilket programmet är avsett att tillämpas,

- vilka statuskategorier som skall tillämpas på fjäderfäinrättningar, vilka normer som måste uppfyllas inom varje kategori och vilka undersökningsmetoder som avses komma till användning,

- hur genomförandet av programmet skall övervakas,

- vilka åtgärder som skall vidtas om någon inrättning av någon anledning skulle förlora sin status,

- vilka åtgärder som skall vidtas om resultaten av de undersökningar som genomförs inom ramen för programmet är positiva.

2. Kommissionen skall granska de program som redovisas av medlemsstaterna. Programmen kan godkännas med beaktande av de kriterier som uppställts i punkt 1, i enlighet med det förfarande som anvisas i artikel 32. Alla ytterligare garantier, allmänna eller specifika, som kan krävas vid handel inom gemenskapen kan fastställas i enlighet med samma förfarande. Sådana garantier får inte gå utöver dem som medlemsstaterna kräver inom sitt eget territorium.

I fråga om program som redovisas för kommissionen före den 1 juli 1991 skall beslut om godkännande och ytterligare handelsgarantier fattas före den 1 januari 1992.

3. Program som redovisats av medlemsstaterna får ändras eller kompletteras i enlighet med förfarandet i artikel 32. Ändringar eller tillägg till program som redan har godkänts eller i garantier som har fastställts i enlighet med punkt 2 kan godkännas genom samma förfarande.

Artikel 14

1. När en medlemsstat anser att dess territorium eller delar därav är fritt från någon av de sjukdomar som kan angripa fjäderfä skall den tillställa kommissionen lämplig understödjande dokumentation, varav särskilt skall framgå

- sjukdomens art och utvecklingen av dess förekomst inom den berörda medlemsstaten,

- resultaten av övervakningskontroller som är baserade på serologiska, mikrobiologiska eller patologiska undersökningar och på det faktum att sjukdomen enligt lagen måste anmälas till de behöriga myndigheterna,

- under vilken period övervakningen genomfördes,

- i tillämpliga fall, under vilken period vaccination mot sjukdomen har varit förbjuden och vilket geografiskt område som har omfattats av förbudet,

- vilka arrangemang som vidtagits för att kontrollera att det berörda området är fortsatt fritt från sjukdomen.

2. Kommissionen skall granska den dokumentation som överlämnas av medlemsstaten. Alla ytterligare garantier, allmänna eller specifika, som kan krävas vid handel inom gemenskapen får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 32. Sådana garantier får inte vara mer omfattande än de som medlemsstaterna kräver inom sitt eget område. Om underlag för beslutet överlämnas före den 1 juli 1991 skall beslut om ytterligare garantier fattas före den 1 januari 1992.

3. Den berörda medlemsstaten skall till kommissionen anmäla alla ändringar i de uppgifter som specificeras i punkt 1. De garantier som fastställts i enlighet med punkt 2 kan med anledning av denna anmälan ändras eller dras tillbaka i enlighet med förfarandet i artikel 32.

Artikel 15

1. Dagsgamla kycklingar och kläckningsägg måste transporteras antingen i för ändamålet särskilt utformade engångslådor eller i lådor som kan återanvändas, förutsatt att de dessförinnan desinficeras. Sådana lådor måste rengöras och

a) får endast innehålla dagsgamla kycklingar eller kläckningsägg som är av samma art, kategori och typ av fjäderfä och som härrör från samma inrättning,

b) måste vara försedda med uppgift om

- namnet på den medlemsstat från vilken sändningen kommer,

- den fjäderfäart som äggen eller kycklingarna tillhör,

- antalet kycklingar eller ägg,

- vilken kategori och produktionstyp som de är avsedda för,

- namnet eller firmanamnet, adressen och godkännandenumret för produktionsinrättningen,

- ursprungsinrättningens godkännandenummer i enlighet med kapitel I.2 i bilaga 2,

- mottagande medlemsstat,

c) måste vara tillslutna i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar på ett sätt som utesluter varje möjlighet att byta ut innehållet.

2. Lådor som innehåller dagsgamla kycklingar eller kläckningsägg får sammanföras för transport i lämpliga behållare. Det antal lådor som grupperas på detta sätt och de uppgifter som anges i punkt 1 b måste återfinnas på dessa behållare.

3. Avelsfjäderfä och fjäderfä för produktion måste transporteras i lådor eller burar

- som innehåller enbart fjäderfä av samma art, kategori och typ och som härrör från samma inrättning,

- som är försedda med ursprungsinrättningens godkännandenummer i enlighet med kapitel I.2 i bilaga 2,

- som är tillslutna i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar på ett sätt som utesluter varje möjlighet att byta ut innehållet.

4 a) Avelsfjäderfä och fjäderfä för produktion och dagsgamla kycklingar måste utan dröjsmål överföras till destinationsinrättningen utan att komma i kontakt med andra levande fåglar, förutom avelsfjäderfän och fjäderfän för produktion eller dagsgamla kycklingar som uppfyller de villkor som fastställs i detta direktiv.

b) Fjäderfä för slakt måste utan dröjsmål överföras till destinationsslakteriet utan att komma i kontakt med andra fjäderfän, utom fjäderfän för slakt som uppfyller de villkor som fastställts i detta direktiv.

5. Lådor, burar och fordon måste vara inrättade på ett sätt som

- förhindrar spill av gödsel och minimerar spill av fjädrar under transporten,

- möjliggör visuell inspektion av fjäderfäna,

- möjliggör rengöring och desinfektion.

6. Fordonen och, om de inte är av engångskaraktär, behållarna, lådorna och burarna, måste före in- och urlastning, rengöras och desinficeras i enlighet med de anvisningar som meddelas av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

Artikel 16

Fjäderfä som avses i artikel 15.4 får inte transporteras genom områden som smittats med hönspest eller Newcastlesjukan annat än utefter huvudvägar eller per järnväg.

Artikel 17

Vid handel mellan medlemsstaterna måste fjäderfän och kläckningsägg under transporten till destinationsorten åtföljas av ett hälsointyg som

- överensstämmer med lämplig förebild i bilaga 4,

- har undertecknats av en officiell veterinär,

- har utfärdats på inlastningsdagen på det eller de språk som är officiella i den medlemsstat från vilket partiet avsänds och motsvarande för mottagande medlemsland,

- är giltigt i fem dagar,

- består av ett enda pappersark,

- i vanliga fall är utfärdat för en enda mottagare,

- är försett med stämpel av en från intyget avvikande färg.

Artikel 18

Den mottagande medlemsstaten får i enlighet med fördragets allmänna bestämmelser, till en eller flera medlemsstater från vilka avsändning sker utfärda generella tillstånd, eller tillstånd som är begränsade till vissa specifika fall, att till sitt territorium föra in fjäderfä och kläckningsägg utan det intyg som avses i artikel 17.

Artikel 19

Rådet skall före den 1 juli 1991 efter förslag från kommissionen besluta med kvalificerad majoritet om vilka kontrollregler som skall gälla för bekämpning av hönspest och Newcastlesjukan.

KAPITEL III Regler för import från tredje land

Artikel 20

Fjäderfä och kläckningsägg som importeras till gemenskapen måste uppfylla de villkor som fastställs i artiklarna 21 24.

Artikel 21

1. Fjäderfä och kläckningsägg måste härröra från ett tredje land eller en del av ett tredje land som är uppfört på en förteckning som upprättats av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 32. Förteckningen kan utökas eller ändras i enlighet med förfarandet i artikel 33.

2. När det beslutas om ett tredje land eller en del därav skall uppföras på den förteckning som avses i punkt 1 skall särskild hänsyn tas till

a) hälsotillståndet bland landets fjäderfä, andra husdjur och dess vilt med särskilt beaktande av exotiska djursjukdomar och hälsoläget i dess omgivningar, om något av detta kan tänkas utgöra ett hot mot människors och djurs hälsa inom medlemsstaterna,

b) med vilken regelmässighet och snabbhet det tredje landet lämnar information om förekomsten av smittsamma djursjukdomar inom sitt territorium, särskilt de sjukdomar som är uppförda på förteckningarna A och B från Internationella byrån för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (OIE),

c) landets regler för förebyggande och bekämpande av djursjukdomar,

d) veterinärväsendets struktur i det berörda landet och dess befogenheter,

e) organiserandet och tillämpningen av åtgärder för att förebygga och bekämpa smittsamma djursjukdomar,

f) vilka garantier det tredje landet kan erbjuda vad gäller efterlevnaden av de regler som fastställts i detta direktiv,

g) efterlevnaden av gemenskapsreglerna om hormoner och restsubstanser.

3. Den förteckning som avses i punkt 1 och alla ändringar i denna skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 22

1. Fjäderfä och kläckningsägg måste komma från länder som är fria från hönspest och Newcastlesjukan.

2. De allmänna kriterierna för att klassificera det tredje landet med hänsyn till sjukdomarna skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 32.

3. Kommissionen får, i enlighet med förfarandet i artikel 32, besluta att bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel skall avse endast en del av ett tredje lands territorium.

Artikel 23

1. Fjäderfä och kläckningsägg får importeras från ett tredje lands territorium, eller en del av ett tredje land, som uppförts på den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 21.1, endast om de kommer från flockar som

a) innan de avsänds oavbrutet har hållits inom det territorium eller del därav inom detta lands territorium under en period som fastställts i enlighet med förfarandet i artikel 32,

b) uppfyller de djurhälsovillkor som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 32 för import av fjäderfä och kläckningsägg från landet i fråga. Villkoren kan variera alltefter vilken art eller kategori av fjäderfä det är fråga om.

2. Djurhälsovillkoren skall fastställas med ledning av de regler som uppställs i kapitel II med tillhörande bilagor. I enlighet med förfarandet i artikel 32 får dispens medges i särskilda fall, om det berörda tredje landet erbjuder motsvarande djurhälsogarantier som är minst likvärdiga.

Artikel 24

1. Fjäderfä och kläckningsägg måste åtföljas av ett intyg som utfärdats och undertecknats av en officiell veterinär från det exporterande tredje landet.

Intyget måste

a) ha utfärdats den dag partiet lastades för att sändas till den mottagande medlemsstaten,

b) vara utfärdat på det eller de språk som är officiella i mottagarlandet,

c) åtfölja försändelsen i original,

d) styrka att dessa fjäderfän eller kläckningsägg uppfyller kraven i detta direktiv och de krav som antagits i enlighet med detta direktiv att gälla vid införsel från tredje land,

e) vara giltigt i fem dagar,

f) omfatta ett enda pappersark,

g) vara utfärdat för en enda mottagare,

h) vara försett med stämpel i en från intyget avvikande färg.

2. Det intyg som avses i punkt 1 måste överensstämma med en förebild som utformats i enlighet med förfarandet i artikel 32.

Artikel 25

Inspektioner på platsen skall utföras av veterinärexperter från medlemsstaterna och kommissionen för att säkerställa att alla bestämmelser i detta direktiv verkligen tillämpas.

De experter från medlemsstaterna som skall svara för dessa inspektioner skall utses av kommissionen på förslag från medlemsstaterna.

Inspektionerna skall utföras på gemenskapens vägnar och gemenskapen skall svara för de kostnader som är förenade med dessa.

Närmare regler för hur och med vilken frekvens inspektionerna skall utföras skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 32.

Artikel 26

1. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 33 besluta att import från ett tredje land eller del därav skall begränsas till vissa arter, till kläckningsägg, till avelsfjäderfä eller fjäderfä för produktion, till fjäderfä för slakt eller till fjäderfä som är avsett för speciella ändamål.

2. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 33 besluta att vid behov tillämpa djurhälsorestriktioner efter import.

Artikel 27

1. De regler och allmänna principer som skall tillämpas vid inspektion i tredje land eller vid inspektion av importerat fjäderfä från tredje land skall fastställas i enlighet med artikel 19.1 andra stycket i direktiv 89/662/EEG.

I avvaktan på att de ovannämnda reglerna och principerna träder i kraft skall de nationella reglerna fortsätta att gälla, förutsatt att de överensstämmer med de allmänna bestämmelserna i fördraget.

2. Fjäderfä och kläckningsägg får inte importeras till gemenskapen om

- sändningen inte kommer från ett tredje lands territorium eller en del av ett tredje land som är uppfört på den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 21.1,

- sändningen är eller misstänks vara infekterad med eller bärare av en smittsam sjukdom,

- de villkor som fastställs i detta direktiv inte har uppfyllts av det exporterande tredje landet,

- det intyg som åtföljer sändningen inte uppfyller de villkor som anges i artikel 24,

- undersökning avslöjar att gemenskapsregler i fråga om hormoner och restsubstanser inte har följts.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda villkor som av djurhälsoskäl kan ha uppställts i enlighet med förfarandet i artikel 26 eller när tillstånd inte lämnats att sända tillbaka fjäderfä för vilket införsel har vägrats i enlighet med punkt 1, får den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten anvisa det slakteri som har att ta emot sådana fjäderfän.

Artikel 28

Vid ankomsten till den mottagande medlemsstaten måste allt fjäderfä för slakt överföras till ett slakteri för att slaktas snarast möjligt.

Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda villkor som kan ha uppställts i enlighet med förfarandet i artikel 33 får den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten av djurhälsoskäl anvisa det slakteri till vilket dessa fjäderfän måste överföras.

KAPITEL IV Gemensamma bestämmelser

Artikel 29

1. Vid handel inom gemenskapen skall de säkerhetsåtgärder som fastställs i direktiv 89/662/EEG tillämpas på fjäderfä och kläckningsägg.

2. Vid import från tredje land skall följande säkerhetsåtgärder tillämpas:

a) Om någon smittsam fjäderfäsjukdom som kan tänkas utgöra en hälsofara för fjäderfä inom någon av medlemsstaterna uppträder i eller sprider sig till ett tredje land, eller om det är motiverat av något annat djurhälsoskäl, skall den berörda medlemsstaten, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22, förbjuda import av djur av de arter som omfattas av detta direktiv och som sänds direkt eller indirekt via någon annan medlemsstat, antingen från ifrågavarande tredje land som helhet eller från någon del av dess territorium.

b) De åtgärder som vidtas av medlemsstaterna med stöd av denna artikel skall, liksom upphävandet av dem, tillsammans med motivering och utan dröjsmål delges de övriga medlemsstaterna och kommissionen.

Ständiga veterinärkommittén skall sammanträda snarast möjligt efter ett sådant meddelande för att, i enlighet med förfarandet i artikel 32, ta ställning till om dessa åtgärder skall ändras, särskilt för att samordna dem med åtgärder som vidtagits av de övriga medlemsstaterna, eller om de skall upphöra.

Om den situation som avses i denna artikel skulle inträffa och andra medlemsstater också behöver tillämpa de åtgärder som vidtagits i enlighet med samma artikel, med eventuella ändringar i enlighet med föregående stycke, skall lämpliga bestämmelser utfärdas i enlighet med förfarandet i artikel 32.

c) Tillstånd till återupptagande av import från det berörda tredje landet skall utfärdas i enlighet med samma förfarande.

Artikel 30

1. De regler om veterinärkontroll som fastställs i direktiv 90/425/EEG skall gälla vid handel inom gemenskapen med fjäderfä och kläckningsägg.

2. Direktiv 90/425/EEG skall ändras på följande sätt:

a) I bilaga A, under I, skall följande hänvisning läggas till:

"Rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg

EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 6."

b) I bilaga B skall följande strecksatser utgå:

"- Levande fjäderfä",

"- Kläckningsägg".

Artikel 31

Intill dess att de beslut som antas i enlighet med artiklarna 20, 21 och 22 trätt i kraft skall medlemsstaterna vid import av fjäderfä och kläckningsägg från tredje land tillämpa villkor som är minst likvärdiga med dem som följer av tillämpningen av kapitel II.

Artikel 32

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till Ständiga veterinärkommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

4. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 33

1. När det förfarande som fastställts i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till Ständiga veterinärmedicinska kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom två dagar. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommittén.

4. Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 34

Ändringar i bilagorna, särskilt vad gäller att anpassa dem till ändringar av diagnostiska metoder och till variationer i den ekonomiska betydelsen av vissa sjukdomar, skall beslutas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 32.

Artikel 35

Bestämmelserna i detta direktiv och särskilt artikel 29 skall ses över före den 31 december 1992 mot bakgrund av förslag rörande förverkligandet av den inre marknaden.

Artikel 36

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1992. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 37

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 15 oktober 1990.

På rådets vägnar

V. SACCOMANDI

Ordförande

(1) EGT nr C 89, 10.4.1989, s. 1.

(2) EGT nr C 260, 15.10.1990.

(3) EGT nr C 194, 31.7.1989, s. 11.

(4) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 100.

(5) EGT nr L 376, 31.12.1987, s. 20.

(6) EGT nr L 209, 17.8.1977, s. 1.

(7) EGT nr L 127, 16.5.1987, s. 18.

(8) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29.

BILAGA 1

1. De nationella referenslaboratorierna för fågelsjukdomar är följande:

>Plats för tabell>

2. De nationella referenslaboratorier för fågelsjukdomar som räknas upp i punkt 1 skall inom respektive medlemsstat svara för samordningen av de diagnostiska metoder som fastställs i detta direktiv. För detta ändamål

a) får de förse godkända laboratorier med de reagens som behövs för de diagnostiska undersökningarna,

b) skall de övervaka kvalitén hos alla de reagens som används av de godkända laboratorierna,

c) skall de anordna periodiskt återkommande jämförande undersökningar.

BILAGA 2 GODKÄNNANDE AV INRÄTTNINGAR

KAPITEL I Allmänna regler

1. För att godkännas av den behöriga myndigheten för handel inom gemenskapen måste inrättningen

a) uppfylla de villkor i fråga om lokaler, utrustning och drift som anges i kapitel II,

b) tillämpa och följa ett program för sjukdomsövervakning som godkänts av den behöriga centrala veterinära myndigheten, med beaktande av kraven i kapitel III,

c) ställa till förfogande alla resurser som krävs för den verksamhet som räknas upp i d,

d) stå under tillsyn av den behöriga veterinära myndigheten som ett led i en organiserad övervakning av djurhälsan. Denna övervakning måste särskilt innefatta

- minst ett inspektionsbesök per år av den officiella veterinären, kompletterad med kontroller för att säkerställa att de hygieniska åtgärderna upprätthålls och att inrättningen drivs i enlighet med villkoren i kapitel II,

- att djurägaren noterar all information som är nödvändig för att inrättningens hälsostatus fortlöpande skall kunna övervakas av den behöriga veterinära myndigheten,

e) innehålla enbart fjäderfä av det slag som avses i artikel 2.1.

2. Den behöriga myndigheten skall tilldela varje inrättning som uppfyller de villkor som anges i punkt 1 ett särskiljande godkännandenummer som får vara identiskt med det som tilldelas i enlighet med förordning nr (EEG) 2782/75.

KAPITEL II Utrustning och drift

A. Avels-, föröknings- och uppfödningsinrättningar

1. Lokaler och utrustning

a) Inrättningens läge och utformning måste vara förenliga med det slag av produktion som bedrivs och göra det möjligt att effektivt förebygga att sjukdomar förs in samt möjliggöra bekämpning av sjukdomar om ett utbrott skulle inträffa. Om en anläggning hyser flera fjäderfäarter måste de hållas strikt åtskilda.

b) Lokaler och utrustning måste erbjuda goda hygieniska betingelser och möjliggöra hälsoövervakning.

c) Utrustningen måste vara ändamålsenlig med hänsyn till det slag av produktion som bedrivs och möjliggöra rengöring och desinfektion av lokaler och utrustning och av transportfordon för fjäderfä och ägg på det ställe som är bäst lämpat för detta.

2. Uppfödning

a) Uppfödningstekniken måste såvitt möjligt baseras på principen om "skyddad uppfödning" och på principen "allt in/allt ut". Mellan omgångarna skall inrättningen tömmas på djur samt rengöras och desinfekteras.

b) Vid avels-, föröknings- och uppfödningsinrättningar får endast finnas fjäderfä

- från den egna inrättningen och/eller

- från andra avels-, föröknings-och uppfödningsinrättningar inom gemenskapen som godkänts i enlighet med artikel 6 a, och/eller

- som importerats från tredje land i enlighet med detta direktiv.

c) Hygienregler måste utarbetas av ledningen för anläggningen. Personalen måste vara utrustad med lämpliga arbetskläder och besökare förses med skyddsklädsel.

d) Byggnader, djurutrymmen och utrustning måste hållas i gott skick.

e) Ägg måste samlas flera gånger dagligen och måste vara rena och desinficeras snarast möjligt.

f) Djurägaren måste till den förordnade veterinären anmäla varje avvikelse i produktionsresultatet eller varje annat tecken på förekomst av någon smittsam fjäderfäsjukdom. Så snart misstanke om sjukdom föreligger måste den förordnade veterinären för att fastställa eller bekräfta diagnosen sända in nödvändiga prover till ett godkänt laboratorium.

g) En flockhistorik, journal eller ett dataregister måste sparas för varje flock under minst två år efter det att flocken utgått. Härav måste framgå

- tillförsel och avgångar,

- produktionsresultat,

- sjuklighet och dödlighet jämte orsaker,

- alla laboratorieundersökningar och resultaten av dessa,

- varifrån djuren härrör,

- vart äggen är destinerade.

h) När en smittsam fjäderfäsjukdom uppträder måste resultat av laboratorieundersökningar omedelbart delges besiktningsveterinären.

B. Kläckningsinrättningar

1. Lokaler och utrustning

a) En kläckningsinrättning måste vara fysiskt och driftsmässigt skild från uppfödningsavdelningar. Utformningen måste vara sådan att de olika funktionella enheter som räknas upp nedan kan hållas åtskilda:

- Lagring och kvalitetssortering av ägg.

- Desinfektion.

- Förinkubering.

- Kläckning.

- Färdigställande och förpackning av varor för avsändning.

b) Byggnaderna måste skyddas mot utifrån kommande fåglar och från gnagare. Golv och väggar måste utgöras av slitstarka, vattentäta och tvättbara material. Naturlig och artificiell belysning, anordningar för luftväxling och temperaturreglering måste vara av lämplig typ. Bortskaffande av avfall (ägg och kycklingar) måste kunna ske på ett hygieniskt sätt.

c) Utrustningen måste ha släta och vattentäta ytor.

2. Drift

a) Driften måste vara baserad på enkelriktad cirkulation av ägg, rörlig utrustning och personal.

b) Kläckningsägg måste

- härröra från avels-eller förökningsinrättningar inom gemenskapen som godkänts i enlighet med artikel 6 a,

- ha importerats från tredje land i enlighet med detta direktiv.

c) Hygienregler måste utarbetas av ledningen för inrättningen. Personalen måste vara utrustad med lämpliga arbetskläder och besökare förses med skyddskläder.

d) Byggnader och utrustning måste hållas i gott skick.

e) Följande måste desinficeras:

- Ägg, mellan ankomsten och inkuberingen.

- Inkubatorerna, med regelbundna mellanrum.

- Kläckningsmaskiner och utrustning, efter kläckning av varje omgång.

f) Ett program för mikrobiologisk kvalitetskontroll skall användas för att kontrollera kläckningsinrättningens hälsostatus.

g) Djurägaren måste till den förordnade veterinären anmäla varje avvikelse i produktionsresultatet eller varje annat tecken på förekomst av någon smittsam fjäderfäsjukdom. Så snart en smittsam sjukdom misstänks måste den förordnade veterinären till ett godkänt laboratorium sända in de prover som krävs för att fastställa eller bekräfta diagnosen samt underrätta den behöriga veterinära myndigheten. Denna skall besluta om vilka åtgärder som skall vidtas.

h) En flockhistorik, journal eller dataregister måste sparas för varje kläckeri i minst två år. Härav måste framgå, om möjligt för varje flock

- äggens ursprung och deras ankomstdatum,

- kläckningsutbytet,

- alla abnormiteter,

- alla laboratorieundersökningar och resultaten av dessa,

- uppgifter om eventuella vaccinationsprogram,

- antalet inkuberade ägg som inte har kläckts och deras destination,

- för dagsgamla kycklingar deras destination.

i) När en smittsam fjäderfäsjukdom uppträder måste alla resultat av laboratorieundersökningar omedelbart delges den förordnade veterinären.

KAPITEL III Program för sjukdomsövervakning

Utan att det påverkar tillämpningen av hälsoåtgärder och av artiklarna 13 och 14 skall program för sjukdomsövervakning som ett minimum omfatta övervakning av de infektioner och arter som räknas upp nedan.

A. Infektioner med Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum och Salmonella arizonae

1. Berörda arter

a) S. pullorum et gallinarum: höns, kalkoner, pärlhöns, vaktlar, fasaner, rapphöns och ankor.

b) S. arizonae: kalkoner.

2. Program för sjukdomsövervakning

a) Serologiska och/eller bakteriologiska undersökningar måste utföras för att fastställa om en infektion föreligger.

b) Undersökningsprover skall, alltefter vad som är lämpligt, tas på blod, kycklingar av andrasortering, dun eller damm från kläckningsmaskiner, svabbprover från väggarna i kläckningsinrättningen, strö eller vatten från en dricksvattenanordning.

c) När blodprov tas från en flock för att undersökas serologiskt på S. pullorum eller S. arizonae måste vad gäller antalet prover hänsyn tas till den aktuella förekomsten av infektionen i landet och dess tidigare frekvens inom anläggningen.

Flockarna måste inspekteras under varje äggläggningsperiod vid den tid när det är lättast att upptäcka sjukdomen.

B. Infektioner med Mycoplasma gallisepticum och Mycoplasma meleagridis

1. Berörda arter

a) Mycoplasma gallisepticum: höns och kalkoner.

b) Mycoplasma meleagridis: kalkoner.

2. Program för sjukdomsövervakning

a) Undersökning rörande förekomst av infektion skall ske genom serologisk och/eller bakteriologisk undersökning och/eller genom förekomst av luftsäckslesioner hos dagsgamla kycklingar eller kalkonkycklingar.

b) Undersökningsprover skall, alltefter vad som är lämpligt, tas på blod, dagsgamla kycklingar och kalkonkycklingar, sperma eller svabbprover tagna från luftstrupe, kloak eller luftsäckar.

c) Undersökningar för att upptäcka M. gallisepticum eller M. meleagridis måste utföras på ett representativt prov för att möjliggöra kontinuerlig övervakning av infektionen under uppfödning och äggläggning, dvs. omedelbart före påbörjandet av äggläggningen och var tredje månad därefter.

C. Resultat och åtgärder

Om det inte konstateras någon reaktion skall resultatet av undersökningen anses negativt. I annat fall är flocken misstänkt och de åtgärder som anges i kapitel IV skall tillämpas på den.

D. I fråga om anläggningar som består av två eller flera skilda produktionsenheter får den behöriga veterinära myndigheten medge dispens från dessa åtgärder vad gäller osmittade produktionsenheter inom en anläggning som är infekterad, förutsatt att den förordnade veterinären har bekräftat att strukturen och storleken av dessa produktionsenheter och de verksamheter som bedrivs där är utformade så att produktionsenheterna har fullständigt åtskilda utrymmen för placering, skötsel och utfodring så att sjukdomen inte kan spridas från en produktionsenhet till en annan.

KAPITEL IV Kriterier för tillfällig indragning eller återkallande av godkännandet för en inrättning

1. Godkännandet av en inrättning måste tillfälligt dras in

a) om de villkor som fastställts i kapitel II inte längre uppfylls,

b) intill dess att en för sjukdomen lämplig undersökning har genomförts

- om hönspest eller Newcastlesjukan misstänks vid inrättningen,

- om inrättningen har tagit emot fjäderfä eller kläckningsägg från en inrättning med misstänkt eller konstaterad infektion med hönspest eller Newcastlesjukan,

- om någon kontakt som kan tänkas överföra infektionen har förekommit mellan inrättningen och platsen för ett utbrott av hönspest eller Newcastlesjukan,

c) intill dess att nya undersökningar har utförts, om resultaten av övervakning som utförts i enlighet med de villkor som uppställts i kapitlen II och III med avseende på infektion med S. pullorum, S. gallinarum, S. arizonae. M. gallisepticum eller M meleagridis ger anledning till misstanke om infektion,

d) intill dess att lämpliga åtgärder som begärts av den officiella veterinären har utförts, om inrättningen inte befunnits motsvara de krav som anges i kapitel I, punkt 1 a, b och c.

2. Godkännandet måste dras in

a) om hönspest eller Newcastlesjukan uppträder inom inrättningen,

b) om en andra undersökning av lämpligt slag bekräftar förekomst av infektion med S. pullorum, S. gallinarum, S. arizonae. M. gallisepticum eller M. meleagridis,

c) om, efter att den officiella veterinären gjort en andra anmälan, det inte har vidtagits åtgärder för att inrättningen skall uppfylla kraven i kapitel I, punkt 1 a, b och c.

3. Villkor för att återfå godkännandet:

a) Om godkännandet har dragits in på grund av förekomst av hönspest eller Newcastlesjukan, kan det återfås 21 dagar efter rengöring och desinfektion, om sanitetsslakt har verkställts.

b) Om godkännandet har dragits in på grund av infektion som orsakats av

i) Salmonella pullorum et gallinarum eller Salmonella arizonae, kan det återfås sedan inrättningen undersökts två gånger med negativt resultat med ett intervall av minst 21 dagar och efter desinfektion som verkställts efter sanitetsslakt av den infekterade flocken,

ii) Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis, kan det återfås sedan hela flocken har undersökts två gånger med negativt resultat med ett intervall av minst 60 dagar.

BILAGA 3

VILLKOR FÖR VACCINATION AV FJÄDERFÄ

Vacciner som används vid vaccination av fjäderfä eller flockar som producerar kläckningsägg måste

- uppfylla kraven i den europeiska farmakopén,

- produceras, kontrolleras och distribueras under officiell övervakning.

Kriterierna för att använda vacciner mot Newcastlesjukan i samband med rutinmässigt genomförda vaccinationsprogram skall fastställas av kommissionen.

BILAGA 4

HÄLSOINTYG FÖR HANDEL INOM GEMENSKAPEN

(Förebilder nr 1-6)

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 5

ANMÄLNINGSPLIKTIGA SJUKDOMAR

- Hönspest

- Newcastlesjukan