Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 90/675/EEG av den 10 december 1990 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje landEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 373 , 31/12/1990 s. 0001 - 0014

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 36 s. 0059

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 36 s. 0059RÅDETS DIREKTIV av den 10 december 1990 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land (90/675/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2)med beaktande av yttrandet från Ekonomiska och sociala kommittén, och

med beaktande av följande:

De animaliska produkter eller produkter av animaliskt ursprung och växtprodukter som är underkastade kontroller i syfte att förhindra spridning av smittsamma eller infektiösa sjukdomar hos djur är förtecknade i bilaga 2 till fördraget.

Genom att fastställa principer på gemenskapsnivå för hur veterinärkontroller av produkter från tredje land skall anordnas kan en tryggare försörjning och en mera stabil marknad skapas samtidigt som de åtgärder som krävs för att skydda djurs och människors hälsa harmoniseras.

I artikel 19 i rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda av den inre marknaden(3) och i artikel 23 i rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(4), föreskrivs särskilt att rådet före den 31 december 1990 skall fastställa de allmänna principer som skall gälla för kontroller av import från tredje land av produkter som omfattas av de nämnda direktiven.

Varje varusändning från tredje land måste genomgå dokument- och identitetskontroll vid införsel till gemenskapen.

Det bör fastställas principer, giltiga inom hela gemenskapen, för organisation och uppföljning av de fysiska kontroller som skall genomföras av de behöriga veterinära myndigheterna.

Det är av vikt att bestämmelser om skyddsåtgärder utfärdas. I det sammanhanget bör det vara möjligt för kommissionen att spela en aktiv roll, framför allt genom att besöka de berörda platserna och genom att vidta de åtgärder som omständigheterna kräver.

För att kontrollsystemet skall fungera smidigt är det viktigt att det finns ett förfarande för godkännande och att gränskontrollstationerna inspekteras samt att det sker ett utbyte mellan de tjänstemän som är bemyndigade att företa kontroller av produkter från tredje land.

Ett fastställande av gemensamma principer på gemenskapsnivå är desto mera nödvändigt som gränskontrollerna mellan medlemsstaterna i och med förverkligandet av den inre marknaden avskaffas.

Det framstår som nödvändigt att fastställa vissa övergångsbestämmelser av begränsad varaktighet för att underlätta övergången till det nya kontrollsystem som införs genom detta direktiv.

Kommissionen bör få i uppdrag att besluta om åtgärder för hur detta direktiv skall tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land skall utföras av medlemsstaterna i enlighet med detta direktiv.

2. Detta direktiv påverkar inte den fortsatta tillämpningen av nationella veterinära krav på produkter för vilka handeln inte harmoniserats inom gemenskapen eller av krav som är en följd av gemenskapsbestämmelser som ännu inte helt harmoniserats på gemenskapsplanet.

Artikel 2

1. Vid tillämpningen av detta direktiv skall definitionerna i artikel 2 i direktiv 89/662/EEG och 90/425/EEG gälla.

2. Vidare avses med

a) produkter: animaliska produkter eller produkter av animaliskt ursprung enligt direktiv 89/662/EEG och 90/425/EEG eller, under de förutsättningar som anges i artikel 18,

- färsk fisk som landats omedelbart från ett fiskefartyg,

- vissa växtprodukter,

- biprodukter av animaliskt ursprung som inte omfattas av bilaga 2 till fördraget,

b) dokumentkontroll: kontroll av de veterinärintyg eller motsvarande dokument som följer med produkten,

c) identitetskontroll: kontroll, endast genom okulär-besiktning, av att dokumenten eller intygen och produkterna stämmer överens och att produkterna har de stämplar och märken som enligt gemenskapens bestämmelser krävs eller, i fråga om produkter för vilka handeln inte har harmoniserats på gemenskaps-planet, de stämplar och märken som krävs enligt den nationella lagstiftningen för de olika fall som anges i detta direktiv,

d) fysisk kontroll: kontroll av själva produkten, eventuellt genom provtagning och laboratorietester,

e) importör: fysisk eller juridisk person som importerar produkter till gemenskapen,

f) sändning: en kvantitet produkter av samma slag som omfattas av samma veterinärintyg eller dokument och som transporteras med samma transportmedel och kommer från samma tredje land eller del av tredje land,

g) gränskontrollstation: kontrollstation som är belägen i närheten av den yttre gränsen till något av de territorier som anges i bilaga 1 och som är utsedd och godkänd i enlighet med artikel 9,

h) behörig myndighet: den centrala myndighet i en medlemsstat som har behörighet att utföra veterinärkontroller eller avelstekniska kontroller eller den myndighet till vilken detta ansvar har delegerats.

KAPITEL 1 ORGANISATION OCH UPPFÖLJNING AV KONTROLLERNA

Artikel 3

Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelser som skall antas i enlighet med artikel 17 skall medlemsstaterna se till att tullmyndigheterna endast tillåter införsel för fri konsumtion till något av de territorier som anges i bilaga 1 om följande kan styrkas:

i) Att veterinärkontroll genom det i artikel 10.1 angivna intyget, har utförts av produkterna i fråga i enlighet med artiklarna 4, 5, 6 och 8 och att de godkänts av den behöriga myndigheten,

ii) Att veterinärkontrollerna har betalats och att det i förekommande fall ställts en säkerhet som täcker alla de kostnader som anges i artikel 16.3. Om närmare bestämmelser för genomförande av denna artikel behövs skall sådana antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.

Artikel 4

1. Varje sändning av produkter från ett tredje land skall, oavsett vilken tullbehandling produkterna anmälts till, genomgå en dokument- och identitetskontroll av vilken skall framgå

- deras ursprung,

- deras senare bestämmelseort, särskilt i fråga om produkter för vilka bestämmelserna om handeln inte har harmoniserats,

- att den närmare beskrivningen av dem uppfyller de krav som ställs enligt gemenskapens bestämmelser eller, i fråga om produkter för vilka handeln inte har harmoniserats på gemenskapsplanet, de krav som ställs enligt nationella bestämmelser i de olika fall som omfattas av detta direktiv.

2. Dessa dokument- och identitetskontroller skall utföras

i) vid införsel till ett av de territorier som anges i bilaga 1 vid någon av de gränskontrollstationer eller annan gränsövergång som medlemsstaterna skall anmäla till kommissionen i kontinuerligt uppdaterade förteckningar som kommissionen skall låta offentliggöra i Europeiska gemenskapernas officiella tidning,

ii) av veterinärer vid gränskontrollstationerna eller - i de fall införsel sker vid en gränsövergång enligt i av den behöriga myndigheten.

Om produkterna genomgår dokument- och identitetskontroll vid en sådan gränsövergång måste de utan dröjsmål under tullövervakning transporteras till närmaste gränskontrollstation för att där genomgå de kontroller som anges i artikel 8.

3. Införsel till något av de territorier som anges i bilaga 1 skall förbjudas om något av följande framgår av kontrollerna:

a) Produkterna kommer från ett territorium eller del av ett territorium i tredje land som inte uppfyller följande villkor:

i) I fråga om produkter för vilka bestämmelserna för import har harmoniserats

- att de är uppförda i en förteckning i enlighet med gemenskapens bestämmelser, särskilt direktiv 72/462/EEG(5), senast ändrad genom direktiv 90/425/EEG,

- att import inte är förbjuden enligt ett gemenskapsbeslut.

ii) Om de, i sådana fall där det saknas harmoniserade bestämmelser, särskilt bestämmelser om djurhälsa, inte uppfyller de kravsom fastställts i de nationella bestämmelser som gäller i de olika fall som omfattas av detta direktiv.

b) Det veterinärintyg eller dokument som medföljer produkterna uppfyller inte gemenskapsbestämmelsernas villkor eller, i sådana fall då bestämmelserna inte har harmoniserats, de krav som fastställts i de nationella bestämmelser som gäller i de olika fall som omfattas av detta direktiv.

4. Medlemsstaterna skall se till att importörerna i förväg underrättar veterinärpersonalen vid den gränskontrollstation där produkterna skall lämnas om produkternas mängd, art och beräknade ankomstdag.

5. Den behöriga myndigheten på bestämmelseorten skall

- om produkterna är avsedda för en medlemsstat eller ett område som ställer speciella krav,

- om provtagning gjorts men resultatet inte är känt då transporten lämnar gränskontrollstationen,

- om importen är godkänd för speciella ändamål

lämna information

- via det datorsystem som anges i artikel 20 i direktiv 90/425/EEG för produkter som omfattas av det direktivet,

- i enlighet med artikel 7.1 i direktiv 89/662/EEG för andra produkter.

6. Närmare bestämmelser för tillämpningen av punkterna 1 5 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.

7. Alla kostnader i samband med tillämpningen av denna artikel skall åvila avsändaren, mottagaren eller deras ombud utan ersättning från medlemsstaten.

Artikel 5

1. För att produkterna skall kunna tas emot i en frizon eller ett frilager i enlighet med artikel 1.4 a och b i förordning (EEG) nr 2504/88(6) skall den behöriga myndigheten se till att de genomgår en dokumentkontroll och en enkel okulärbesiktning som visar att dokumenten eller intygen stämmer överens med produkterna och vid behov, om det finns skäl till misstankar, en identitetskontroll och en fysisk kontroll. Produkter som flyttas från en frizon eller ett frilager för att förbrukas inom ett av de territorier som anges i bilaga 1 skall genomgå de kontroller som fastställts i detta direktiv.

2. Närmare bestämmelser för genomförandet av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.

Artikel 6

1. När produkterna tas emot i ett tullager skall den behöriga myndigheten genomföra en identitetskontroll enligt det förfarande vid lagring i tullager som anges i förordning (EEG) nr 2503/88(7) eller det förfarande vid tillfällig förvaring av varor som anges i förordning (EEG) nr 4151/88(8); kontrollen skall avse produkter som skall hållas i ett tullager som anvisats av den behöriga myndigheten på grundval av de riktlinjer som skall bestämmas enligt det förfarande som anges i artikel 24.

Dessutom skall den behöriga myndigheten utföra vederbörliga veterinärkontroller i tullagret i enlighet med punkt 5.

2. Medlemsstaterna skall upprätta en förteckning över de tullager som anges i punkt 1 och därvid precisera vilken typ av veterinärkontroll som skall utföras då de produkter som anges i punkt 1 lämnas in eller tas ut. De skall inge förteckningen och senare ändringar av den till kommissionen.

Kommissionen skall offentliggöra förteckningen över dessa lager och eventuella senare ändringar av den i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

3. Produkter som lagrats i ett av en medlemsstat anvisat tullager och som tas ut för att övergå till fri omsättning inom de territorier som anges i bilaga 1 skall hållas under tullövervakning och skall innan de övergår till fri omsättning kontrolleras i enlighet med artikel 8 eller, om det rör sig om produkter för vilka handeln inte har harmoniserats inom gemenskapen, i enlighet med artikel 11.

Om en sändning delas, skall de produkter som tas ut från lagret åtföljas av

- det i artikel 10.1 andra strecksatsen angivna intyg som upprättats av en officiell veterinär på grundval av de intyg som medföljt sändningarna under lagringen samt av en upplysning om produkternas ursprung,

- kopia av de ursprungliga intygen i enlighet med artikel 11.4 b andra strecksatsen.

4. Kostnaderna för veterinärkontrollerna enligt denna artikel skall åvila den företagare som begärt lagring i tullager eller tillfällig förvaring.

Dessa kostnader, inklusive en säkerhet för de kostnader som kan uppstå om man tillgriper de möjligheter som anges i artikel 16.3, skall betalas innan produkterna lagras.

5. Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.

Artikel 7

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser om åtgärder som antagits enligt artikel 19 kan medlemsstaterna underlåta att tillämpa kraven i artikel 4.3 på produkter som varken uppfyller kraven enligt gemenskapens bestämmelser eller, när det gäller produkter för vilka handeln inte har harmoniserats inom gemenskapen, de tillämpliga nationella bestämmelserna, och som är avsedda att lagras i en frizon om

- produkterna eller partierna överensstämmer med de medföljande dokumenten,

- produkterna i fråga senare vidarebefordras till ett tredje land på de villkor som anges i artikel 12,

- produkterna lagras på ett sådant sätt att de hålls klart åtskilda från produkter som är avsedda för fri konsumtion inom de territorier som anges i bilaga 1.

2. Närmare bestämmelser för genomförandet av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.

Artikel 8

De produkter för vilka veterinärbestämmelserna för handeln harmoniserats på gemenskapsplanet och som förts in vid någon av gränsövergångarna till det område som anges i bilaga 1 skall uppfylla följande krav:

1. a) Om införselstället är en gränskontrollstation måste produkterna utan dröjsmål genomgå de kontroller som anges i artikel 4.1 och i punkt 2 nedan.

b) Om införselstället är en gränsövergång av det slag som avses i artikel 4.2, eller om produkterna kommer från ett tullager i enlighet med artikel 6, måste de utan dröjsmål under tullövervakning överföras till närmaste gränskontrollstation där den officielle veterinären skall

- förvissa sig om att de kontroller som anges i artikel 4.1 har blivit genomförda på ett tillfredsställande sätt,

- utföra kontrollerna enligt punkt 2.

2. Den officielle veterinären skall

a) utföra en fysisk kontroll av varje parti på grundval av ett representativt urval av partiet för att kontrollera att produkterna fortfarande är i ett sådant skick att de kan användas för det syfte som anges i det medföljande intyget eller dokumentet,

b) göra de laboratorietester som måste utföras på platsen,

c) göra en officiell provtagning för undersökning av restprodukter och sjukdomsalstrande organismer och låta analysera dem så snart som möjligt.

Den officielle veterinären får vid vissa av dessa uppgifter assisteras av kvalificerad personal med särskild utbildning som arbetar under hans ledning.

3. Närmare bestämmelser för utförande av kontrollerna i enlighet med punkt 1 och 2 skall antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 24.

På grundval av en väl underbyggd begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ kan kommissionen enligt samma förfarande besluta att kontrollerna på vissa villkor, och särskilt mot bakgrund av resultaten från tidigare kontroller, skall genomföras mera sällan när det gäller vissa tredje länder eller företag i tredje land som ger tillfredsställande garantier i fråga om kontroller på ursprungsorten.

Kommissionen skall beakta följande kriterier vid beviljande av undantag av detta slag:

a) De garantier som det tredje landet i fråga ger vad gäller efterlevnaden av gemenskapens krav, särskilt de krav som anges i direktiven 72/462/EEG och 90/426/EEG(9).

b) Djurhälsotillståndet i det berörda tredje landet.

c) Information om den allmänna hälsosituationen i landet.

d) Vilka slags åtgärder det tredje landet vidtagit för att kontrollera och bekämpa sjukdomar.

e) Struktur och befogenheter inom veterinärväsendet.

f) Efterlevnaden av de produktionshygienska minimikrav som fastställts i gemenskapens bestämmelser.

g) Bestämmelser om godkännande av vissa ämnen och efterlevnaden av kraven i artikel 7 i direktiv 86/469/EEG(10).

h) Resultatet av gemenskapens inspektionsbesök.

i) Resultatet av kontrollerna vid importen.

4. Utan hinder av punkt 2 får dock kontrollerna av de produkter som förs in via en hamn eller flygplats i ett av de territorier som anges i bilaga 1 utföras i hamnen eller på flygplatsen på bestämmelseorten om denna hamn eller flygplats har en gränskontrollstation och produkterna transporteras antingen till sjöss eller i luften.

Artikel 9

1. Gränskontrollstationerna måste uppfylla kraven i denna artikel.

2. Gränskontrollstationerna måste vara

i) belägna i närheten av införselstället på ett av de territorier som anges i bilaga 1,

ii) utsedda och godkända i överensstämmelse med punkt 3,

iii) stå under ledning av en officiell veterinär som skall ha det faktiska ansvaret för kontrollerna. Den officielle veterinären får biträdas av särskilt utbildad personal.

3. Före den 31 mars 1991 skall medlemsstaterna, sedan gränskontrollstationerna valts ut av de nationella myndigheterna i samverkan med kommissionens avdelningar för att säkerställa att de uppfyller minimikraven i bilaga 2, förelägga kommissionen förteckningen över de gränskontrollstationer som har att utföra veterinärkontroller av produkter samt lämna följande upplysningar:

a) Slaget av gränskontrollstation:

- Hamn.

- Flygplats.

- Väg.

- Järnväg.

b) Typen av produkter som under förutsättning att veterinärpersonal och utrustning finns tillgänglig kom-mer att kunna kontrolleras vid gränskontrollstationen i fråga, om möjligt med angivande av vilka produkter som inte kommer att kunna kontrolleras vid dessa gränskontrollstationer.

c) Veterinärkontrollernas personal:

- Antalet officiella veterinärer av vilka alltid minst en skall vara i tjänst då gränskontrollstationen är öppen,

- antalet medhjälpare eller assistenter med särskild kompetens.

d) En beskrivning av den utrustning och de lokaler som står till förfogande för att utföra olika former av kontroller enligt nedan:

- Dokumentkontroll.

- Fysisk kontroll.

- Provtagning.

- Laboratorium för att på platsen utföra allmänna tester i enlighet med artikel 8.2 b.

- Laboratorium för särskilda tester på anmodan av den officielle veterinären.

e) Kapaciteten på de lokaler och de kyllager som står till förfogande för lagring av produkterna i avvaktan på testresultaten.

f) Arten av utrustning som medger ett snabbt utbyte av information, särskilt med andra gränskontrollstationer.

g) Förfarandet vid biläggande av tvister med tredje land.

h) Handelsvolymen (slag och kvantiteter av produkter som passerar denna gränskontrollstation).

4. Kommissionen skall i samverkan med de behöriga nationella myndigheterna inspektera de gränskontrollstationer som utsetts i enlighet med punkt 3 för att säkerställa att bestämmelserna om veterinärkontroller tillämpas enhetligt och att de olika gränskontrollstationerna faktiskt har den nödvändiga infrastrukturen och uppfyller minimikraven i bilaga 2.

Kommissionen skall senast den 31 december 1991 förelägga Ständiga veterinärkommittén en rapport om resultatet av denna inspektion med förslag som bygger på rapportens slutsatser i syfte att fastställa en gemenskapsförteckning över de gränskontrollstationer som är godkända i enlighet med förfarandet i artikel 24.

Denna rapport skall ta upp alla de problem som vissa medlemsstater kommer att möta om det urval som avses i punkt 3 första stycket resulterar i att ett stort antal gränskontrollstationer utesluts den 1 januari 1992.

En period på högst tre år kan i enlighet med det förfarande som anges i artikel 23 medges för att göra det möjligt för gränskontrollstationerna i de medlemsstater som nämndes i föregående stycke att uppfylla kraven i detta direktiv, särskilt de krav som gäller utrustning och infrastruktur.

Kommissionen skall offentliggöra förteckningen över gränskontrollstationer och eventuella senare ändringar i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

5. Kommissionen skall anta de eventuella närmare bestämmelser som behövs för genomförandet av denna artikel i enlighet med förfarandet i artikel 24.

Artikel 10

1. I de fall produkter för vilka handeln har harmoniserats på gemenskapsplanet inte är avsedda för fri konsumtion i den medlemsstat där kontrollerna enligt artikel 8.2 utförts skall den officielle veterinär som är ansvarig för gränskontrollstationen

- förse vederbörande med en bevittnad kopia eller, om partiet är uppdelat, flera bevittnade kopior av produkternas originalintyg; giltighetstiden för dessa skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 24 och bero på typen av produkt,

- utfärda ett intyg som överensstämmer med den förlaga som kommissionen har att utarbeta i enlighet med förfarandet i artikel 24 och som intygar att de kontroller som anges i artikel 8.2 har utförts och godkänts av den officielle veterinären samt anger typ av prov som tagits och resultaten av eventuella laboratorietester,

- bevara det eller de originalintyg som åtföljer produkterna.

2. Närmare bestämmelser för tillämpningen av punkt 1, särskilt i fråga om produkter som importeras för vissa bestämda ändamål, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.

3. Handeln med de produkter som anges i direktiv 89/662/EEG och som förs in på de territorier som anges i bilaga 1 till det här direktivet skall ske i överensstämmelse med de bestämmelser som är fastställda i det direktivet, särskilt i dess kapitel 2.

Artikel 11

1. Bestämmelserna i denna artikel gäller produkter enligt artikel 1 för vilka handeln ännu inte har harmoniserats på gemenskapsplanet och som efter att ha förts in på ett av de territorier som anges i bilaga 1 skall sändas vidare till en annan medlemsstat som godkänner att dessa produkter förs in på dess territorium.

2. Varje varusändning måste genomgå de kontroller som anges i artikel 4.1 samt

a) antingen de veterinärkontroller som anges i artikel 8 på den gränskontrollstation som är belägen inom den medlemsstats territorium där produkterna förs in för att det skall vara särskilt styrkt att de berörda produkterna är i överensstämmelse med de bestämmelser som gäller i bestämmelsemedlemsstaten,

b) eller, om en bilateral överenskommelse om kontrollåtgärder tidigare träffats mellan den medlemsstat på vars territorium införselstället till ett av de i bilaga 1 angivna territorierna ligger och destinationsmed-lemsstaten samt i förekommande fall den eller de berörda transitmedlemsstaterna, under tullövervakning sändas till bestämmelseorten där veterinärkontroller skall utföras.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna i samband med Ständiga veterinärkommitténs möte om det system som införts till följd av detta stycke.

3. I det fall som avses i punkt 2 a skall artikel 10 tillämpas.

4. I det fall som avses i punkt 2 b skall följande gälla:

a) Dokument- och identitetskontroller och fysisk kontroll skall utföras på en gränskontrollstation som är belägen på bestämmelsemedlemsstatens territorium.

b) De behöriga myndigheter som utför dokument- och identitetskontroll skall

- inom ramen för programmet för utveckling av datoriseringen av de veterinära åtgärderna vid import (SHIFT-projektet) meddela den officielle veterinären på inspektionsplatsen på destinationsorten att produkterna passerat och när de kan förväntas ankomma,

- på kopian av originalintyget eller, om varusändningen är uppdelad, på kopiorna av originalintygen ange att produkterna passerat,

- bevara det eller de originalintyg som hör samman med produkterna.

Om det är särskilt motiverat eller om en medlemsstat på goda grunder begär det, får den fysiska kontrollen utföras på annan plats än den som anges i a.

Sådan plats skall bestämmas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24.

5. I de fall som anges i punkt 4 skall produkterna transporteras enligt gemenskapens transitsystem (externt förfarande) i enlighet med förordning (EEG) nr 2726/90(11) i fordon eller containrar som förseglats av den behöriga myndigheten.

Handel med produkter som släppts in efter att ha kontrollerats i enlighet med denna artikel skall vara underkastad bestämmelserna i direktiv 89/662/EEG.

6. Om den fysiska kontrollen enligt denna artikel visar att produkten inte kan föras in för fri konsumtion skall artikel 16 tillämpas.

7. De närmare bestämmelser som behövs för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet som i artikel 24.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall tillåta transport av produkter från ett tredje land till ett annat tredje land på följande villkor:

a) Att den berörda parten kan intyga att det första tredje land som produkterna skickas till efter transit genom ett av de territorier som anges i bilaga 1 åtar sig att under inga omständigheter avvisa eller sända tillbaka produkter som godkänts för import eller transit.

b) Att transporten på förhand godkänts av den officielle veterinären på gränskontrollstationen i den medlemsstat inom vars territorium kontrollerna enligt artikel 4.1 utförts.

c) Att transporten, vid passage genom ett av de territorier som anges i bilaga 1, sker utan omlastning och under övervakning av de behöriga myndigheterna i fordon eller containrar som förseglats av dessa. De enda omlastningar som är tillåtna under transporten är de som sker på införselstället till eller utförselstället från ett av de territorier som anges i bilaga 1.

2. Alla kostnader till följd av denna artikel skall åvila avsändaren, mottagaren eller deras ombud utan ersättning från medlemsstaten.

3. Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.

Artikel 13

1. Den behöriga veterinärmyndigheten skall utföra en identitetskontroll och i förekommande fall, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15, en fysisk kontroll av de produkter för vilka gäller en annan tullbehandling än den som anges i artiklarna 5, 6, 10, 11 och 12.

2. De närmare bestämmelser som behövs för tilllämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.

Artikel 14

1. Med undantag av artikel 15 gäller detta kapitel inte följande produkter:

i) Produkter som ingår i resandes personliga bagage och är avsedda för egen konsumtion, förutsatt att kvantiteten inte överstiger den kvantitet som skall fastställas i enlighet med punkt 3, och förutsatt att produkterna kommer från ett tredje land eller del därav som är uppfört på den förteckning som upprättats i enlighet med gemenskapens bestämmelser och från vilket import inte är förbjuden.

ii) Produkter som skickas i småpaket till privatpersoner, förutsatt att det inte rör sig om affärsmässig import och att den skickade kvantiteten inte överstiger den kvantitet som skall fastställas i enlighet med punkt 3, och förutsatt att produkterna kommer från ett tredje land eller del därav som är uppfört på den förteckning som upprättats i enlighet med gemenskapens bestämmelser och från vilket import inte är förbjuden.

iii) Produkter som är avsedda att konsumeras av besättning eller passagerare ombord på internationella transportmedel, förutsatt att produkterna kommer från ett tredje land eller del därav eller ett företag från vilken import inte är förbjuden enligt gemenskapens bestämmelser.

När dessa produkter eller köksavfall från dem lastas av måste de förstöras. Det är dock inte nödvändigt att förstöra sådana produkter om de förs över, direkt eller efter att ha placerats temporärt under tullövervakning, från ett transportmedel till ett annat,

iv) Produkter som i fråga om kvantitet inte överstiger den viktgräns som skall fastställas i enlighet med punkt 3, och som genomgått värmebehandling i en hermetiskt tillsluten behållare med ett Fo-värde på 3,00 eller mer och som

a) ingår i resandes personliga bagage och är avsedda för egen konsumtion, eller

b) skickas i småpaket till privatpersoner, förutsatt att det inte rör sig om affärsmässig import.

2. Punkt 1 berör inte de bestämmelser som gäller för färskt kött och köttprodukter i enlighet med artikel 1.2 i direktiv 72/462/EEG.

3. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24 fastställa de viktgränser för olika produkter som kan komma att omfattas av undantagen i punkt 1.

Artikel 15

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel skall den officielle veterinären eller den behöriga myndigheten om det uppstår misstankar om att de veterinära bestämmelserna inte följts eller om det föreligger tveksamhet om en produkts identitet utföra de veterinärkontroller som bedöms motiverade.

Artikel 16

1. Om den behöriga myndigheten genom kontrollerna enligt detta direktiv finner att produkten inte uppfyller de krav som är fastställda i gemenskapens bestämmelser eller i nationella bestämmelser på områden som ännu inte harmoniserats på gemenskapsplanet, eller om dessa kontroller avslöjar oriktigheter, skall den behöriga myndigheten efter att ha samrått med importören eller dennes ombud besluta om något av följande:

a) Att sändningen inom den tidsfrist som den behöriga nationella myndigheten fastställer skall återförvisas från de territorier som anges i bilaga 2, under förutsättning att veterinärmedicinska kontroller och hälsokrav tillåter detta.

I detta fall skall den officielle veterinären på gränskontrollstationen

- i enlighet med punkt 5 informera övriga gränskontrollstationer om att sändningen har avvisats och ange vilka överträdelser som konstaterats,

- på de sätt som skall beslutas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 24 ogiltigförklara det veterinärintyg eller dokument som medföljer den avvisade sändningen,

- genom den behöriga centrala myndigheten med en periodicitet som skall fastställas av kommissionen förse den med information om överträdelsernas art och hur ofta de förekommit.

b) Att sändningen skall förstöras inom den medlemsstats territorium där kontrollerna utförts om det inte är möjligt att återsända den.

2. Utan att det påverkar de möjligheter som anges i artikel 24.5 tredje stycket i direktiv 72/462/EEG och i artikel 8.1 b första strecksatsen i direktiv 90/425/EEG får undantag från punkt 1 i denna artikel göras i enlighet med förfarandet i artikel 24, särskilt för att göra det möjligt att använda produkterna för andra ändamål än som livsmedel. I samband med sådana undantag skall villkoren för användningen av produkterna i fråga fastställas enligt samma förfarande.

3. Importören eller dennes ombud skall stå för de kostnader som uppkommer då sändningen återsänds eller förstörs eller då produkten används för andra ändamål.

4. De närmare bestämmelser som behövs för tilllämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet som i artikel 24.

5. Bestämmelser om information till medlemsstaterna kommer att antas i samband med programmet för utveckling av datoriseringen av de veterinära åtgärderna vid import (SHIFT-projektet).

6. De behöriga myndigheterna skall i förekommande fall lämna kommissionen och övriga medlemsstater all den information som står till deras förfogande i enlighet med rådets direktiv 89/608/EEG av den 21 november 1989 om ömsesidig hjälp mellan medlemsstaternas myndigheter och samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av lagstiftningen om veterinära frågor och avelsfrågor(12).

Artikel 17

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 24 och på grundval av de planer som anges i andra stycket anta tillämpningsföreskrifter för import till vissa delar av de territorier som anges i bilaga 1 för att ta hänsyn till de begränsningar som följer av de särskilda naturförhållanden som utmärker dessa områden, i synnerhet det faktum att de är avlägset belägna från fastlandsdelen av gemenskapen.

Senast den 1 juli 1991 skall därför Frankrike och Grekland förelägga kommissionen var sin plan som anger vilka slags kontroller som skall utföras vid import från ett tredje land till de franska utomeuropeiska departementen respektive vissa öar och ögrupper med tanke på de begränsningar som följer av de särskilda geografiska naturförhållanden som utmärker dessa områden.

I dessa planer måste det klart anges vilka kontroller som skall utföras för att förhindra att produkter som förts in på dessa områden under några omständigheter skickas vidare till andra delar av gemenskapen.

Artikel 18

1. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 24 upprätta en förteckning över de i artikel 2.2 a andra strecksatsen angivna växtprodukter som särskilt med hänsyn till deras senare bestämmelseort kan medföra risker för spridning av smittsamma djursjukdomar och som därför måste underkastas veterinärkontroller i enlighet med detta direktiv, i synnerhet de kontroller som anges i artikel 4, för att fastställa dessa växtprodukters ursprung och planerade bestämmelseort.

Enligt samma förfarande skall följande fastställas:

- De djurhälsokrav som tredje land måste uppfylla och de garantier som måste lämnas, särskilt arten av den behandling som krävs med tanke på djurhälsosituationen där.

- En förteckning över de tredje länder som mot bakgrund av dessa garantier kan tillåtas exportera de växtprodukter som anges i första stycket till gemenskapen.

- Eventuella särskilda kontrollbestämmelser, i synnerhet för provtagning på dessa produkter, särskilt vid bulkimport.

2. I avvaktan på att gemenskapsbestämmelser för import av dessa produkter antas får kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 24 utvidga veterinärkontrollbestäm-melserna i detta direktiv till att gälla biprodukter av animaliskt ursprung som inte omfattas av bilaga 2 till fördraget genom att fastställa vissa särskilda kriterier som måste vara uppfyllda vid veterinärkontroller av dessa produkter.

3. Färsk fisk som landats omedelbart från ett fartyg som för ett tredje lands flagg måste - innan den förs in för förbrukning på det område som anges i bilaga 1 - genomgå de kontroller som är föreskrivna för fisk som landas omedelbart från fartyg som för en medlemsstats flagg.

4. I enlighet med förfarandet i artikel 24 får för de hamnar där fisken landas undantag från bestämmelserna i artikel 9 och för den personal som ansvarar för kontrollerna undantag från bestämmelserna i artikel 8.2 medges.

KAPITEL 2 Skyddsåtgärder

Artikel 19

1. Om det inom ett tredje lands territorium sprids en sjukdom som avses i direktiv 82/894/EEG(13), en zoonos eller annan sjukdom eller företeelse som kan utgöra ett allvarligt hot mot djurs eller människors hälsa eller om några andra allvarliga orsaker som rör djurs eller människors hälsa gör det motiverat, i synnerhet mot bakgrund av de slutsatser som kommissionens veterinära experter dragit, får kommissionen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat utan dröjsmål och beroende på hur allvarlig situationen är, vidta någon av följande åtgärder:

- Tillfälligt avbryta importen från en del av eller hela det tredje landet i fråga och i förekommande fall från det tredje land som är transitland.

- Ställa upp särskilda villkor för importen från en del av eller hela det tredje landet i fråga.

2. Om det av någon av de kontroller som anges i detta direktiv framgår att en varusändning sannolikt utgör en fara för djurs eller människors hälsa skall den behöriga veterinärmyndigheten omedelbart vidta följande åtgärder:

- Den skall beslagta och förstöra sändningen.

- Den skall omedelbart informera de övriga gränskontrollstationerna och kommissionen om vad den kommit fram till och om produkternas ursprung i enlighet med artikel 16.5.

3. Kommissionen får i det fall som anges i första stycket interimistiskt vidta skyddsåtgärder i fråga om de produkter som omfattas av artikel 12.

4. Företrädare för kommissionen kan omedelbart besöka det berörda tredje landet.

5. Om en medlemsstat officiellt informerar kommissionen om behovet av att vidta skyddsåtgärder när det gäller produkter för vilka importbestämmelserna ännu inte har harmoniserats och kommissionen inte har vidtagit åtgärder enligt punkt 1 och 3 eller hänskjutit ärendet till Ständiga veterinärkommittén i enlighet med punkt 6, får medlemsstaten vidta tillfälliga skyddsåtgärder vad gäller de berörda produkterna.

Om en medlemsstat i enlighet med denna punkt vidtar tillfälliga skyddsåtgärder i förhållande till ett tredje land eller ett företag i ett tredje land med åberopande av detta stycke skall den informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med artikel 16.5.

6. Kommissionen skall utan dröjsmål ta upp situationen till behandling i Ständiga veterinärkommittén. Den får fatta de beslut som krävs i enlighet med förfarandet i artikel 23, även sådana beslut som rör transport av produkter inom gemenskapen och transit.

7. Beslut om ändring, upphävande eller förlängning av de åtgärder som vidtagits enligt punkterna 1, 2, 3 och 6 skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 23.

8. De närmare bestämmelser som behövs för tilllämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24.

KAPITEL 3 Inspektion

Artikel 20

1. Veterinära experter från kommissionen får i samverkan med de behöriga nationella myndigheterna och i den utsträckning det behövs för en enhetlig tillämpning av kraven i detta direktiv kontrollera att de gränskontrollstationer som godkänts i enlighet med artikel 9 uppfyller kriterierna i bilaga 2.

2. Veterinära experter från kommissionen får i samverkan med de behöriga nationella myndigheterna göra kontroller på platsen.

3. En medlemsstat på vars territorium en inspektion görs skall ge kommissionens veterinära experter all den hjälp de behöver för att de skall kunna utföra sina uppgifter.

4. Kommissionen skall informera medlemsstaterna om resultatet av kontrollerna.

5. Om kommissionen anser att resultatet av kontrollerna motiverar det, skall den ta upp situationen till behandling i Ständiga veterinärkommittén. Den får fatta de beslut som krävs i enlighet med förfarandet i artikel 23.

6. Kommissionen skall följa hur förhållandena utvecklas och mot bakgrund härav och i enlighet med det förfarande som anges i artikel 23 ändra eller upphäva de beslut som anges i punkt 5.

7. De närmare bestämmelser som behövs för tilllämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.

Artikel 21

1. Om en behörig myndighet i en medlemsstat på grundval av de kontroller som utförs på avsättningsorten finner att detta direktiv inte har följts vid en gränskontrollstation eller en gränsövergång i enlighet med artikel 4.2 i, i en frihamn eller frizon i enlighet med artikel 5 eller i ett frilager i enlighet med artikel 6 i en annan medlemsstat, skall den utan dröjsmål kontakta den behöriga centrala myndigheten i den medlemsstaten.

Den senare skall vidta alla de åtgärder som krävs och informera den behöriga myndigheten i den förra medlems

staten om vilka kontroller som gjorts och vilka beslut som fattats samt skälen för dessa beslut.

Om den behöriga myndigheten i den förstnämnda medlemsstaten anser att dessa åtgärder är otillräckliga skall den tillsammans med den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten undersöka hur situationen skall kunna avhjälpas, vid behov genom besök i medlemsstaten i fråga.

Om de kontroller som anges i första stycket visar att detta direktiv vid upprepade tillfällen inte följts skall den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten informera kommissionen och de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna.

Kommissionen får på begäran av den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten eller på eget initiativ och alltefter arten av de överträdelser som klagomålen gäller

- i samarbete med de behöriga nationella myndigheterna skicka en inspektionsgrupp till medlemsstaten i fråga,

- ålägga den behöriga myndigheten att skärpa kontrollerna vid den berörda gränskontrollstationen, gränsöver-gången, frihamnen, frizonen eller frilagret.

I avvaktan på kommissionens slutsatser skall den berörda medlemsstaten på begäran av bestämmelsemedlemsstaten skärpa kontrollerna vid gränskontrollstationen, gränsöver-gången, frihamnen, frizonen eller frilagret i fråga.

Bestämmelsemedlemsstaten får för sin del skärpa kontrollerna av produkter med samma ursprung.

På begäran av en av de båda berörda medlemsstaterna skall kommissionen - om oriktigheter konstateras vid inspektionen enligt fjärde stycket första strecksatsen - i enlighet med förfarandet i artikel 23 vidta lämpliga åtgärder. Dessa åtgärder måste bekräftas eller omprövas så snart som möjligt i enlighet med samma förfarande.

2. Rätten att överklaga den behöriga myndighetens beslut i enlighet med gällande lagstiftning i medlemsstaterna berörs inte av detta direktiv.

Den behöriga myndighetens beslut och skälen för dessa skall meddelas den företagare som berörs av besluten eller dennes ombud.

Om företagaren i fråga eller dennes ombud så begär skall besluten och skälen meddelas honom skriftligt med fullständiga anvisningar om hans rätt att överklaga enligt gällande lag i den medlemsstat som utför kontrollerna och om de förfaringssätt och tidsgränser som gäller vid överklaganden.

3. Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.

Artikel 22

1. Varje medlemsstat skall utarbeta ett utbytesprogram för de tjänstemän som har befogenhet att utföra kontroller av produkter som kommer från tredje land.

2. Kommissionen och medlemsstaterna skall i Ständiga veterinärkommittén samordna de program som avses i punkt 1.

3. Medlemsstaterna skall vidta alla de åtgärder som krävs för att de program som samordnats enligt punkt 2 skall kunna genomföras.

4. Genomförandet av programmen skall varje år ses över i Ständiga veterinärkommittén på grundval av de rapporter som utarbetats av medlemsstaterna.

5. Medlemsstaterna skall på grundval av de erfarenheter som gjorts förbättra och utveckla utbytesprogrammen.

6. Gemenskapen kan bevilja ett ekonomiskt bidrag för att göra det möjligt att effektivt utveckla utbytesprogrammen. Närmare bestämmelser om gemenskapens ekonomiska bidrag och det belopp som beräknas belasta gemenskapens budget är fastställda i rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet(14).

7. De närmare bestämmelser som behövs för tilllämpningen av punkterna 1, 4 och 5 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.

KAPITEL IV Allmänna bestämmelser

Artikel 23

När det hänvisas till förfarandet enligt denna artikel skall Ständiga veterinärkommittén som inrättats genom beslut 68/361/EEG(15) fatta beslut i enlighet med de bestämmelser som anges i artikel 17 i direktiv 89/662/EEG.

Artikel 24

När det hänvisas till förfarandet enligt denna artikel skall Ständiga veterinärkommittén fatta beslut i enlighet med de bestämmelser som anges i artikel 18 i direktiv 89/662/EEG.

Artikel 25

Bilaga 2 till detta direktiv får kompletteras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24.

Artikel 26

Detta direktiv påverkar inte de skyldigheter som följer av tullbestämmelserna.

Artikel 27

Artikel 23 i direktiv 72/462/EEG skall utgå.

I avvaktan på att beslut fattas i enlighet med artikel 4.6 skall de regler som följer av artikel 23 i direktiv 72/462/EEG fortsätta att gälla.

Artikel 28

Artikel 6.1 i direktiv 89/662/EEG skall ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna skall svara för att följande åtgärder vidtas vid de kontroller som utförs på platser där produkter från tredje land kan föras in på de territorier som anges i bilaga 1 till direktiv 90/675/EEG(*) t.ex. hamnar, flygplatser och gränskontrollstationer mot tredje land:

a) En dokumentkontroll skall göras av produktens ursprung.

b) Produkter med ursprung inom gemenskapen kontrolleras enligt de bestämmelser som anges i artikel 5.

c) Produkter från tredje land kontrolleras enligt de bestämmelser som anges i direktiv 90/675/EEG.

(*) EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1."

Artikel 29

Artikel 7 i direktiv 90/425/EEG skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Vid kontrollerna på de platser där sådana djur och produkter som avses i artikel 1 från tredje land förs in på de territorier som anges i bilaga 1 till direktiv 90/675/EEG(*), t.ex. hamnar, flygplatser och gränskontrollstationer mot tredje land skall medlemsstaterna säkerställa att följande åtgärder vidtas:

a) Intygen eller dokumenten som medföljer djuren och produkterna kontrolleras.

b) Produkter från tredje land kontrolleras enligt de bestämmelser som anges i direktiv 90/675/EEG.

c) Djur som importeras från tredje land skall under tullövervakning sändas till gränskontrollstationer för veterinärkontroll.

De djur som avses i bilaga A får inte passera tullen om inte dessa kontroller visar att gemenskapens regler har följts.

d) Djur och produkter från gemenskapen kontrolleras enligt de bestämmelser som anges i artikel 5.

2. Djuren skall föras in på gemenskapens territorium direkt via någon av den importerande medlemsstatens gränskontrollstationer och undersökas där i enlighet med punkt 1 b.

Medlemsstater som importerar från tredje land med nationella djurhälsobestämmelser som grund skall underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna, särskilt de medlemsstater som är transitländer, om förekomsten av sådan import och om de villkor som de tillämpar för denna.

Bestämmelsemedlemsstaterna skall förbjuda att djur som inte uppehållit sig på deras territorium under den tid som fastställts i särskilda gemenskaps-bestämmelser sänds vidare, utom i de fall de utan transit sänds till någon annan medlemsstat som utnyttjar samma möjlighet.

I avvaktan på att gemenskapsbestämmelser antas får dock dessa djur föras in på en annan medlemsstats territorium än den som avses i andra stycket, sedan en allmän överenskommelse om kontrollåtgärder träffats med den andra medlemsstaten och, i tillämpliga fall, med sådana medlemsstater som är transitländer. När medlemsstaterna utnyttjar detta undantag skall de underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna i Ständiga veterinär-kommittén om detta och om de överenskomna kontrollåtgärderna.

3. Från och med den 1 januari 1993 och oberoende av punkt 1 skall kontrollbestämmelserna enligt artikel 5 gälla för alla djur och produkter som transporteras med reguljära transportmedel mellan två geografiska punkter inom gemenskapen.

(*) EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1."

Artikel 30

Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 24 vidta de åtgärder som behövs för att underlätta övergången till det nya kontrollsystem som förskrivs i detta direktiv.

Artikel 31

Medlemsstaterna kan begära ekonomiskt stöd från gemenskapen i enlighet med artikel 38 i direktiv 90/424/EEG för att genomföra detta direktiv.

Artikel 32

1. Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1991 sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv. De skall genast informera kommissionen om detta.

Tillämpningsbestämmelser för genomförandet av detta direktiv, särskilt artikel 8.3, skall antas och SHIFT-systemet träda i kraft senast den 31 december 1991.

Om den tidpunkt som anges i föregående stycke inte kan hållas skall de övergångsåtgärder som anges i artikel 30 vidtas vid denna tidpunkt.

2. När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i punkt 1 skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning då de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 33

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 1990.

På rådets vägnar

V. SACCOMANDI

Ordförande

(1) EGT nr C 252, 6.10.1990, s. 10.

(2) Yttrandet avgivet den 23 november 1990.

(3) EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13.

(4) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29.

(5) EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28.

(6) EGT nr L 225, 15.8.1988, s. 8.

(7) EGT nr L 225, 15.8.1988, s. 1.

(8) EGT nr L 367, 31.12.1988, s. 1.

(9) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42.

(10) EGT nr L 275, 26.9.1986, s. 36.

(11) EGT nr L 262, 26.9.1990, s. 1.

(12) EGT nr L 351, 2.12.1989, s. 34.

(13) EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 58.

(14) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 19.

(15) EGT nr L 255, 18.10.1968, s. 23.

BILAGA 1

1. Belgiens territorium

2. Danmarks territorium med undantag av Färöarna och Grönland

3. Förbundsrepubliken Tysklands territorium

4. Spaniens territorium med undantag av Kanarieöarna, Ceuta och Melilla

5. Greklands territorium

6. Frankrikes territorium

7. Irlands territorium

8. Italiens territorium

9. Luxemburgs territorium

10. Nederländernas territorium i Europa

11. Portugals territorium

12. Förenade kungarikets territorium

BILAGA 2

För att godkännas av gemenskapen måste gränskontrollstationerna ha

- den personal som krävs för att kontrollera de dokument (hygienintyg och djurhälsointyg eller annat dokument som föreskrivits i gemenskapsbestämmelserna) som åtföljer produkterna,

- ett i förhållande till mängden produkter som behandlas vid gränskontrollstationen tillräckligt antal veterinärer och medhjälpare som är särskilt utbildade för att utföra kontroller av att produkterna motsvarar de åtföljande dokumenten och systematiska fysiska kontroller av varje varusändning,

- tillräckligt med personal för att ta och bearbeta prover från sändningar vid en viss gränskontrollstation,

- tillräckligt stora lokaler till förfogande för den personal som ansvarar för veterinär-kontrollerna,

- lämpliga lokaler och hjälpmedel för att ta och bearbeta prover för rutinkontroller enligt gemenskapens bestämmelser (mikrobiologiska normer),

- ett specialiserat laboratorium i närheten av gränskontrollstationen där särskilda analyser av de prover som tagits på kontrollstationen kan göras,

- lokaler och kylutrymmen som medger lagring av den del av en sändning som tagits ut för test och av produkter vars övergång till fri omsättning ännu inte godkänts av den veterinär som är ansvarig för gränskontrollstationen,

- lämplig utrustning som medger ett snabbt utbyte av information, särskilt med andra gränskontrollstationer (från den 1 januari 1993 genom det datoriserade system som anges i artikel 20 i direktiv 90/425/EEG eller SHIFT-projektet).