Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 1325/90 av den 14 maj 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 822/87 om den gemensamma organisationen av marknaden för vinEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 132 , 23/05/1990 s. 0019 - 0021

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 32 s. 0190

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 32 s. 0190RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1325/90 av den 14 maj 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 822/87 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det förbud mot nyplantering av vinstockar som fastställs i artikel 6 i förordning (EEG) nr 822/87(4), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 388/90(5), löper ut vid slutet av produktionsåret 1989/90. Eftersom denna sektor präglas av strukturella överskott infördes en ordning med frivillig nedläggning av vinarealer mot utbetalning av en nedläggningspremie som gäller till och med 1995/96. För att inte nedläggningen av vinarealerna skall bli verkningslös bör förbudet mot nyplantering av vinstockar samt de undantag som är knutna till detta förlängas åtminstone till samma tidpunkt, bortsett från det förbud som gäller vissa kvalitetsviner fso, där förlängningen kan begränsas till ett enda produktionsår i avvaktan på att en slutgiltig ordning kan fastställas.

Förbudet mot nyplantering av vinstockar tillsammans med begränsningen av återplanteringsrätten på företaget till att endast avse produktion av bordsvin och bordsdruvor samt produktion av grundstammar på företaget innebär en risk för att utbudet inom dessa områden inte kan anpassa sig till efterfrågeutvecklingen. Större smidighet vad gäller bestämmelserna om återplantering, knuten till villkor som garanterar en kvalitets förbättring och minskning av skörden, är därför motiverad.

Enligt artikel 46.4 i förordning (EEG) nr 822/87 kan försäljningskampanjer för att främja konsumtion av druvsaft endast genomföras till och med produktionsåret 1989/90.

Enligt artiklarna 18.3, 20.2, 39.12 och 65.5 i förordning (EEG) nr 822/87 skall kommissionen, i synnerhet före slutet av produktionsåret 1989/90, till rådet överlämna rapporter om vinodlingszoner, berikning, effekterna av strukturella åtgärder och sambandet mellan dessa och obligatorisk destillation samt om gränsvärden för svaveldioxidhalten i vin, eventuellt tillsammans med förslag. Utarbetandet av vissa av dessa rapporter har krävt utredningsinsatser under medverkan av oberoende experter. Dessa utredningar har ännu inte avslutats.

Betydelsen av ovannämnda problem för denna sektor kräver största möjliga överensstämmelse mellan de lösningar som föreslås. För att uppnå en sådan överensstämmelse skall de nödvändiga förslagen utarbetas på grundval av all tillgänglig information, vilket medför att vissa tidsfrister bör förlängas med ett produktionsår.

Erfarenheten har visat att avsättningen av alkohol som framställs genom obligatorisk destillation och som innehas av interventionsorganen huvudsakligen omfattar vissa slags produkter. Interventionsorganen bör därför ges möjlighet att i första hand överta de former av alkohol för vilka avsättningsmöjligheterna är de bästa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 822/87 ändras på följande sätt:

1. Artikel 5.1 skall ersättas med följande:

"1. Om en vinodlare ansöker om

- tillstånd i enlighet med gemenskapsreglerna för nyplantering såsom den definieras i bilaga 5 på arealer avsedda för vinproduktion, eller

- överlåtelse av en återplanteringsrätt i enlighet med artikel 7.2 andra stycket andra strecksatsen, eller

- en nedläggningspremie i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1442/88 av den 24 maj 1988 om beviljande av bidrag för slutgiltig nedläggning av vinarealer för produktionsåren 1988/89-1995/96(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1327/90(2), eller

- omstruktureringsåtgärder enligt den gemensamma åtgärd som avses i rådets förordning (EEG) nr 458/80 av den 18 februari 1980 om samfällda projekt för omstrukturering av vinodlingar(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 388/88(4),

(1) EGT nr L 132, 28.5.1988, s. 3.

(2) EGT nr L 132, 23.5.1990, s. 23.

(3) EGT nr L 57, 29.2.1980, s. 27.

(4) EGT nr L 39, 12.2.1988, s. 1.".

2. Artikel 6.1 skall ersättas med följande:

"1. All nyplantering av vinstockar skall förbjudas till och med den 31 augusti 1996.

Medlemsstaterna kan dock ge tillstånd till nyplantering för produktionsåret 1990/91 på arealer som är avsedda för produktion av kvalitetsvin fso om kommissionen har förklarat att produktionen på grund av dess kvalitativa egenskaper ligger långt under efterfrågan."

3. Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

- Punkt 2 andra stycket skall ersättas med följande:

"Återplanteringsrätten kan dock helt eller delvis överföras till arealer på ett annat företag

- som är avsedda för produktion av kvalitetsvin fso, på de villkor som fastställs av den berörda medlemsstaten,

- som är avsedda för produktion av bordsvin, bordsdruvor eller odling av grundstammar, på villkor som skall fastställas senare. Villkoren vad gäller arealer avsedda för produktion av bordsvin skall särskilt säkerställa

- att den areal som rätten avser är klassificerad inom kategori 1 enligt artikel 4,

- att druvsorterna är klassificerade bland de rekommenderade sorterna enligt artikel 13 och garanterar en hög kvalitetsnivå samt en hektaravkastning som är begränsad i förhållande till de druvsorter som odlas inom den berörda administrativa enheten."

- Punkt 6 skall ersättas med följande:

"6. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt bestämmelser om de villkor som avses i punkt 2 andra stycket andra strecksatsen, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 83."

4. Artikel 18.3 andra stycket skall ersättas med följande:

"Före utgången av produktionsåret 1990/91 skall kommissionen överlämna en rapport till rådet om avgränsning av vinodlingszoner inom gemenskapen. Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen besluta om avgränsning av vinodlingszonerna för gemenskapen som helhet. Dessa bestämmelser skall börja tillämpas från produktionsåret 1991/92."

5. Artikel 20.2 skall ersättas med följande:

"2. Före den 1 september 1990 skall kommissionen överlämna en rapport till rådet om resultaten av den undersökning som avses i punkt 1, eventuellt tillsammans med lämpliga förslag. Rådet skall under 1991 med kvalificerad majoritet på grundval av dessa förslag besluta om vilka åtgärder som skall vidtas i när det gäller höjningen av den naturliga alkoholhalten i volymprocent hos de produkter som avses i artikel 18.1."

6. Artikel 35.6 andra stycket skall ersättas med följande:

"Dock gäller följande:

- Det kan beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 83 att endast vissa produkter bland dem som har en alkoholhalt av lägst 92 % vol. får levereras till interventionsorganet.

- Medlemsstaterna kan föreskriva att deras interventionsorgan inte skall köpa upp den produkt som avses i första stycket andra strecksatsen.

- Om vinet har tillsatts alkohol för destillation före leverans till destillatören, skall stöd enligt första stycket första strecksatsen betalas ut till tillverkaren av det vin som tillsatts alkohol och den destillerade produkten får inte levereras till interventionsorganet."

7. Följande skall läggas till i artikel 36.4 andra stycket som första strecksats:

"- Det kan beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 83 att endast vissa produkter bland dem som har en alkoholhalt av lägst 92 % vol. får levereras till interventionsorganet,".

8. Artikel 39 skall ändras på följande sätt:

- Punkt 3 tredje och fjärde stycket skall ersättas med följande:

"Fram till slutet av produktionsåret 1990/91

- skall den enhetliga procentandelen vara 85 %,

- skall de på varandra följande referensproduktionsåren vara 1981/82, 1982/83 och 1983/84.

Från och med produktionsåret 1991/92 skall den enhetliga procentandelen och de på varandra följande referensproduktionsåren bestämmas av kommissionen, som skall fastställa

- den enhetliga procentandelen på grundval av de mängder som i enlighet med punkt 2 skall destilleras för att få bort produktionsöverskottet för året i fråga,

- de på varandra följande referensåren på grundval av produktionsutvecklingen, särskilt följderna av röjningspolitiken."

- Följande skall läggas till i punkt 7 andra stycket som första strecksats:

"- Det kan beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 83 att endast vissa produkter bland dem som har en alkoholhalt av lägst 92 % vol. får levereras till interventionsorganet,".

- Punkt 10 skall ersättas med följande:

"10. Utan hinder av bestämmelserna i denna artikel får den obligatoriska destillationen i Grekland under produktionsåren 1985/86-1990/91 genomföras enligt särskilda bestämmelser på grund av de svårigheter som föreligger i det landet, särskilt vad beträffar kunskaperna om hektaravkastningen. Dessa bestämmelser skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 83."

- Punkt 11 första stycket skall ersättas med följande:

"11. Om det under produktionsåren 1987/88-1990/91 uppstår svårigheter som kan äventyra genomförandet eller en balanserad tillämpning av den obligatoriska destillation som avses i punkt 1, skall i enlighet med förfarandet i artikel 83 beslut fattas om nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett effektivt genomförande av destillationen".

- Punkt 12 skall ersättas med följande:

"12. Före slutet av produktionsåret 1990/91 skall kommissionen överlämna en rapport till rådet som särskilt innehåller en redogörelse för effekten av strukturella åtgärder inom vinsektorn samt eventuellt förslag om att upphäva bestämmelserna i denna artikel eller ersätta dem med andra bestämmelser som syftar till att upprätthålla balansen på vinmarknaden."

9. Artikel 46.4 skall ersättas med följande:

"4. Under produktionsåren 1985/86-1990/91 skall en del, som skall fastställas senare, av det stöd som avses i punkt 1 första strecksatsen avsättas för genomförande av försäljningskampanjer för att främja konsumtion av druvsaft. För genomförandet av dessa kampanjer får stödet fastställas till ett högre belopp än vad som följer av punkt 3."

10. Artikel 65.5 skall ersättas med följande:

"Före den 1 april 1991 skall kommissionen mot bakgrund av de vunna erfarenheterna överlämna en rapport till rådet om den övre gränsen för svaveldioxidhalten i vin, eventuellt tillsammans med förslag som rådet skall besluta om med kvalificerad majoritet före den 1 september 1991."

11. I artikel 16.7 och artikel 70.3 skall andra och tredje styckena utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 september 1990 med undantag av artikel 1.1, 1.5 och 1.11, som skall tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 maj 1990.

På rådets vägnar

D.J. O'MALLEY

Ordförande

(1) EGT nr C 49, 28.2.1990, s. 95.

(2) EGT nr C 96, 17.4.1990.

(3) EGT nr C 112, 7.5.1990, s. 34.

(4) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(5) EGT nr L 42, 16.2.1990, s. 9.