Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31990R3826.pdf

31990R3826

Kommissionens förordning (EEG) nr 3826/90 av den 19 december 1990 om ändring av vissa förordningar inom vinsektorn till följd av inledningen av den andra etappen av Portugals anslutningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 366 , 29/12/1990 s. 0058 - 0058

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 36 s. 0056

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 36 s. 0056KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3826/90 av den 19 december 1990 om ändring av vissa förordningar inom vinsektorn till följd av inledningen av den andra etappen av Portugals anslutning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1325/90(2), särskilt artiklarna 46.5, 52 och 72.5 i denna, och

med beaktande av följande:

På grund av inledningen av den andra etappen av Portugals anslutning är det nödvändigt att anpassa vissa förordningar inom vinsektorn om import- och exportlicenser, beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin tillsatt med koldioxid samt stöd till användning av druvsaft från druvor, druvmust och koncentrerad druvmust.

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3388/81(3) skall ändras enligt följande:

I kolumnen "Kod" skall 040 utgå och i kolumnen "Ursprungsland" skall Portugal utgå.

2. Artikel 10.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2707/86(4) skall ersättas med följande:

"2. Mousserande vin och mousserande vin tillsatt med koldioxid framställt i Portugal fram till den 31 december 1990 vars beskrivning och presentation inte är i överensstämmelse med förordning (EEG) nr 3309/85 och den här förordningen får förvaras i väntan på försäljning, omsättas på marknaden eller exporteras till dess att lagren har tömts, förutsatt att de är i överensstämmelse med de portugisiska bestämmelser som gällde före den dagen."

3. Artikel 1.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2641/88(5) skall ersättas med följande:

"3. I denna förordning avses med råvaror druvor som produceras inom gemenskapen samt druvmust och koncentrerad druvmust som uteslutande framställs av druvor som har producerats inom gemenskapen."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1991.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 1990.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Medlem av kommissionen

(1) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 132, 23.5.1990, s. 19.

(3) EGT nr L 341, 28.11.1981, s. 19.

(4) EGT nr L 246, 30.8.1986, s. 71.

(5) EGT nr L 236, 26.8.1988, s. 25.