Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

91/133/EEG: Rådets beslut av den 4 mars 1991 om ändring av beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 066 , 13/03/1991 s. 0018 - 0018

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 36 s. 0214

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 36 s. 0214RÅDETS BESLUT av den 4 mars 1991 om ändring av beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet (91/133/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet(1), särskilt artikel 24.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I beslut 90/424/EEG fastställs möjligheten till finansiellt bidrag från gemenskapen för bekämpning och övervakning av de sjukdomar som är upptagna i förteckningen i bilagan till nämnda beslut. Förteckningen kan utökas eller ändras för att ta hänsyn till utvecklingen av hälsosituationen i gemenskapen.

I ljuset av denna utveckling bör elakartad lungsjuka hos nötkreatur läggas till i förteckningen ifråga så att ett finansiellt bidrag från gemenskapen kan fås för genomförande av program för bekämpning och övervakning av denna sjukdom.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i Grupp 1 i bilagan till beslut 90/424/EEG:

"- Elakartad lungsjuka hos nötkreatur".

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 mars 1991.

På rådets vägnar

R. STEICHEN

Ordförande

(1) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 19.