Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

91/398/EEG: Kommissionens beslut av den 19 juli 1991 om ett datoriserat system som länkar samman veterinärmyndigheterna (Animo)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 221 , 09/08/1991 s. 0030 - 0030

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 38 s. 0149

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 38 s. 0149KOMMISSIONENS BESLUT av den 19 juli 1991 om ett datoriserat system som länkar samman veterinärmyndigheterna (Animo) (91/398/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(1), senast ändrat genom direktiv 91/68/EEG(2) och särskilt artikel 20.1 i detta, och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till förverkligandet av den inre marknaden för levande djur och vissa varor och avvecklingen av veterinärkontroller vid de inre gränserna, är det nödvändigt att i enlighet med artikel 20.1 i direktiv 90/425/EEG införa ett datoriserat system som länkar samman veterinärmyndigheterna, allmänt kallat Animo.

Först bör man fastställa de grundläggande principer som det datoriserade kommunikationsnätets allmänna struktur skall baseras på. De tillämpningsföreskrifter som motiveras av dessa principer kommer därefter att antas i enlighet med artikel 20.3 i direktiv 90/425/EEG.

Med hänsyn till artikel 4.2 i direktiv 90/425/EEG, artikel 4.5 i rådets direktiv 90/675/EEG av den 10 december 1990 om fastställande av de grundläggande principerna för organisationen av veterinära kontroller av varor som importeras till gemenskapen från tredje land(3) och med hänsyn till de förpliktelser som kommer att åligga de gränskontrollstationer vilka är ansvariga för kontroll av levande djur som importeras från tredje land, bör det datoriserade kommunikationsnätet sammanlänka medlemsstatens centrala myndigheter, de förordnade lokala myndigheterna och gränskontrollstationerna.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta beslut avses med enhet

- varje behörig central myndighet i en medlemsstat,

- varje lokal myndighet i en medlemsstat som är utsedd som sådan för att ingå i det datoriserade kommunikationsnätet,

- varje gränskontrollstation angiven i artikel 2.2 g i direktiv 90/675/EEG,

- varje gränskontrollstation med behörighet att utföra veterinärkontroller av djur som importeras till gemenskapen från tredje land.

Artikel 2

1. Varje enhet skall vara ansluten till ett datoriserat kommunikationsnät mellan veterinärmyndigheterna.

2. Varje enhet skall erhålla följande utrustning:

- En mikrodator med ett operativsystem av MS-DOS-typ eller UNIX.

- Ett modem som gör det möjligt att konvertera information som överförs via telefonnätet eller andra höghastighetslinjer.

- En skrivare.

- Identisk mjukvara för kommunikation och program så att varje enhet kan anslutas till systemet.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 juli 1991.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 224, 18.8. 1990, s. 29.

(2) EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19.

(3) EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1.