Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31991L0068.pdf

31991L0068

Rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 046 , 19/02/1991 s. 0019 - 0036

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 36 s. 0155

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 36 s. 0155RÅDETS DIREKTIV av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen (91/68/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Den gemensamma organisationen av marknaden för får och getter kan inte fungera på ett harmoniskt sätt och avsätta förväntade resultat så länge olikheter mellan medlemsstaterna i fråga om hälsovillkoren verkar återhållande på handeln inom gemenskapen.

För att uppmuntra denna handel bör dessa olikheter undanröjas och regler om försäljning av får och getter skapas som är tilllämpliga inom hela gemenskapen. Ett uppnående av detta mål kommer också att bidra till förverkligandet av den enhetliga marknaden.

För att bli föremål för handel inom gemenskapen bör får och getter uppfylla vissa djurhälsovillkor som ställts upp för att undvika spridning av infektiösa och smittsamma sjukdomar.

Vilka djurhälsokrav som skall tillämpas bör variera alltefter syftet med den handel som djuren är föremål för.

Hälsosituationen för får och getter är inte densamma inom hela gemenskapens territorium. När det rör sig om delar av detta territorium bör hänvisning därför göras till 'regioner`, såsom definierats i rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen(4), senast ändrat genom direktiv 90/425/EEG(5).

Inga hinder för handelsutbytet får finnas mellan regioner med likvärdiga djurhälsobetingelser.

Kommissionen bör ges möjlighet att godkänna vissa tilläggskrav alltefter de framsteg som gjorts av en medlemsstat vad gäller utrotandet av vissa sjukdomar, förutsatt att dessa krav inte i något fall går utöver dem som tillämpas av den berörda medlemsstaten inom det egna landet.

För att undvika spridning av infektiösa eller smittsamma sjukdomar bör villkor fastställas för hur djur skall transporteras till sin destination.

För att säkerställa att de uppställda kraven följs bör bestämmelser införas om ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär och som är avsett att åtfölja får och getter tills de anländer till sin destination.

Vad gäller organiserandet och uppföljningen av de kontroller som skall verkställas av medlemsstaterna och frågan om vilka skyddsåtgärder som skall införas bör hänvisas till de allmänna regler som föreskrivs i rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller vid handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden.

Kommissionen bör beredas möjlighet att verkställa egna kontroller.

Ett förfarande bör införas som möjliggör ett nära och effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv definierar vilka djurhälsovillkor som skall gälla för handeln inom gemenskapen med får och getter.

Artikel 2

I detta direktiv skall de definitioner gälla som fastställs i artikel 2 i direktiv 64/432/EEG, med tillägg av följande:

1. får eller getter för slakt: får eller getter som är avsedda att överföras, antingen direkt eller via en godkänd marknad eller ett godkänt uppsamlingsställe, till ett slakteri för att där slaktas under de betingelser som föreskrivs i artikel 6 i direktiv 64/432/EEG.

2. får eller getter för avel och gödning: andra får eller getter än de som nämns under punkt 1 och som är avsedda att transporteras till destinationsstället, antingen direkt eller via en godkänd marknad eller ett uppsamlingscentrum.

3. anläggning: en anläggning i enlighet med definitionen i artikel 2.4 i direktiv 90/425/EEG.

4. anläggning för får eller getter som officiellt förklarats fri från brucellos: en anläggning som uppfyller de villkor som föreskrivs i punkt 1 kapitel 1 i bilaga A.

5. anläggning för får eller getter som är fri från brucellos: en anläggning som uppfyller de villkor som föreskrivs i kapitel 2 i bilaga A.

6. handel: handel mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 9.2 i fördraget.

7. anmälningspliktig sjukdom: en sjukdom som är uppförd på förteckningen under avdelningarna I och II i bilaga B, som när den misstänks eller konstaterats föreligga måste anmälas till medlemsstatens ansvariga myndigheter.

8. officiell veterinär: en veterinär som förordnats av medlemsstatens ansvariga centrala myndighet.

9. godkänd marknad eller godkänt uppsamlingsställe: varje annan plats än uppfödningsanläggningen, där får eller getter säljs, köps och samlas eller lastas, och som överensstämmer med artikel 3.7 i direktiv 64/432/EEG och artikel 5.1 b i i direktiv 90/425/EEG för godkända marknader eller godkända uppsamlingsställen.

10. region: en del av gemenskapens territorium som svarar mot definitionen i artikel 2 o i direktiv 64/432/EEG.

Artikel 3

1. Får och getter för slakt får göras till föremål för handel endast om de uppfyller de villkor som föreskrivs i artikel 4.

2. Får och getter för avel och gödning får göras till föremål för handel endast om de uppfyller de villkor som föreskrivs i artiklarna 4, 5 och 6 utan inskränkning av de ytterligare garantier som kan krävas enligt artiklarna 7 och 8.

Dock får medlemsstaternas ansvariga myndigheter utfärda allmänna eller begränsade undantag i fråga om rörelser av får eller getter för avel och gödning, som enbart avser tillfälligt bete nära de inre gränserna inom gemenskapen. De medlemsstater som begagnar sig av detta undantag skall underrätta kommissionen om innehållet i de undantag som medgivits.

Artikel 4

1. Får och getter måste uppfylla följande villkor:

a) De måste identifieras och registreras i enlighet med kraven i artikel 3.1 c i direktiv 90/425/EEG. Tidsfristen för att anmäla de nationella systemen för identifiering och registrering av får och getter börjar löpa från den dag då detta direktiv träder i kraft.

b) De får inte visa några kliniska tecken på sjukdom när de besiktigas av en officiell veterinär. Denna besiktning måste företas inom två dygn före inlastningen av djuren.

c) De får inte härröra från en anläggning som omfattas av något förbud av hälsoskäl och får inte ha varit i kontakt med djur från en sådan anläggning, varvid är underförstått att

i) förbudet i fråga har samband med utbrott av någon av följande sjukdomar som djuren kan drabbas av:

- brucellos,

- rabies,

- mjältbrand,

ii) sedan det sista av de djur som angripits av eller kan drabbas av någon av de ovan uppräknade sjukdomarna slaktats, förbudsperioden måste utsträckas till minst

- 42 dagar vid fall av brucellos,

- 30 dagar vid fall av rabies,

- 15 dagar vid fall av mjältbrand,

och att djuren inte får härröra från en anläggning eller varit i kontakt med djur från en anläggning som är belägen inom en etablerad skyddszon som djuren är förbjudna att lämna i enlighet med artikel 3.2 b ii i direktiv 64/432/EEG.

d) De får inte vara underkastade djurhälsorestriktioner som tillämpats i enlighet med rådets direktiv 85/511/EEG av den 18 november 1985 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka(6), ändrat genom direktiv 90/423/EEG(7).

Vidare skall bestämmelserna i artikel 4a i direktiv 64/432/EEG gälla.

2. Medlemsstaterna skall se till att följande djur inte görs till föremål för handel:

- Får och getter som kan komma att slaktas i samband med ett nationellt program för utrotning av sjukdomar som inte upptas i bilaga C i direktiv 90/425/EEG eller kapitel 1 i bilaga B till detta direktiv.

- Får eller getter som av hälsovårds- eller djurhälsoskäl i enlighet med artikel 36 i fördraget inte kan saluföras inom deras eget område.

3. Får och getter måste dessutom

- antingen vara födda och ha hållits inom gemenskapens område sedan födelsen,

- eller, om de importerats, härröra från ett tredje land som återfinns i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 3 i rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, svin och färskt kött eller köttvaror(8), senast ändrat genom direktiv 90/425/EEG, och

i) antingen uppfylla de djurhälsovillkor som fastställs i enlighet med artikel 8 i direktiv 72/462/EEG, eller

ii) om så inte är fallet, uppfylla de villkor som föreskrivs i artikel 7.2 andra, tredje och fjärde stycket i direktiv 90/425/EEG.

Artikel 5

Utan inskränkning av de ytterligare garantier som kan krävas i enlighet med artiklarna 7 och 8, måste får och getter för avel och gödning för att införlivas med en officiellt brucellosfri eller brucellosfri anläggning för dessa djurslag, förutom de villkor som föreskrivs i artikel 4, uppfylla kraven i kapitel 1 D eller kapitel 2 D i bilaga A.

Artikel 6

Utan inskränkning av de ytterligare garantier som kan krävas i enlighet med artiklarna 7 och 8, måste djur för avel dessutom uppfylla följande krav:

a) De måste ha anskaffats från och får endast ha varit i kontakt med djur från en anläggning

i) i vilken följande sjukdomar inte har diagnosticerats kliniskt:

- Under de närmast föregående sex månaderna, smittsam agalakti hos får (Mycoplasma agalactiae) eller smittsam agalakti hos getter (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. Mycoides var. mycoides "stor koloni").

- Under de närmast föregående 12 månaderna, paratuberkulos eller kaseös lymfadenit.

- Under de närmast föregående tre åren, lungadenom, Maedi Visna eller viral artrit/encefalit hos get. Denna period skall dock reduceras till 12 månader om de djur som smittats med Maedi Visna eller viral artrit/encefalit hos get har slaktats och de återstående djuren har reagerat negativt på två prov som godkänts i enlighet med förfarandet i artikel 15.

eller som, utan att göra avkall på kraven för andra sjukdomar, erbjuder hälsogarantier för en eller flera av de ovannämnda sjukdomarna, inom ramen för ett program som godkänts i enlighet med artiklarna 7 och 8, som är likvärdiga för en eller flera av de nämnda sjukdomarna.

ii) där inga uppgifter som tyder på att kraven under punkt i inte har uppfyllts har nått den officiella veterinär som har att utfärda hälsointyget,

iii) vars ägare försäkrar att han inte känner till några sådana uppgifter och vidare försäkrar skriftligen att det eller de djur som är avsedda för handel inom gemenskapen uppfyller de kriterier som uppräknas under punkt i.

b) Dessutom måste djuren med tanke på scrapie

i) härröra från en anläggning som uppfyller följande krav:

- Anläggningen skall vara underkastad officiella kontroller i enlighet med artikel 3.1 b i direktiv 90/425/EEG.

- Djuren måste vara märkta.

- Inget fall av scrapie får ha konstaterats sedan minst två år tillbaka.

- Kontroll genom provtagning måste utföras vid slakt av gamla tackor som tagits ut från besättningen och kommer från samma anläggning, utom när den berörda anläggningen är belägen inom en region eller medlemsstat som åtnjuter de villkor som föreskrivs enligt artikel 8.

- Hondjur får införas i anläggningen endast om de härrör från en anläggning som uppfyller samma krav.

ii) alltsedan födelsen eller under minst två år kontinuerligt ha hållits inom en anläggning eller inom anläggningar som uppfyller de krav som angivits under i, och

iii) när de är destinerade till en medlemsstat som för hela eller delar av sitt territorium omfattas av de bestämmelser som föreskrivs i artiklarna 7 och 8, uppfylla de garantier som lämnats i enlighet med dessa artiklar.

c) Med tanke på smittsam epidydimit (B. ovis) måste icke kastrerade baggar som är avsedda för avel

- härröra från en anläggning där inget fall av smittsam epidydimit (B. ovis) har diagnosticerats under de närmast föregående 12 månaderna,

- ha kontinuerligt hållits inom samma anläggning under 60 dagar före avsändandet,

- inom 30 dagar före avsändandet ha underkastats ett serologiskt prov som utförts i enlighet med bilaga D, och därvid ha visat negativ reaktion, eller uppfylla likvärdiga hälsogarantier, vilket skall officiellt bekräftas i enlighet med förfarandet i artikel 15.

d) Det intyg som svarar mot förebild III i bilaga E skall innehålla en försäkran om att dessa krav har uppfyllts.

Artikel 7

1. En medlemsstat som för hela eller delar av sitt territorium genomför ett obligatoriskt eller frivilligt nationellt bekämpningsprogram eller ett nationellt övervakningsprogram för någon av de infektiösa eller smittsamma sjukdomar som avses i bilaga B, avdelningarna II och III, kan tillställa kommissionen detta program och skall därvid särskilt beskriva

- sjukdomens utbredning inom medlemsstaten,

- skälen för programmet, med beaktande av sjukdomens betydelse och programmets förväntade nytta i relation till dess kostnad,

- vilket geografiskt område som skall omfattas av programmet,

- vilken statusindelning som skall tillämpas för de olika anläggningarna, vilka normer som måste uppfyllas inom varje statuskategori och vilka undersökningsmetoder som skall tillämpas,

- hur programmen skall övervakas,

- vilka åtgärder som skall vidtas om en anläggning av någon anledning förlorar sin status,

- vilka åtgärder som skall vidtas vid positiva resultat av de undersökningar som utförs i enlighet med programmets föreskrifter.

2. Kommissionen skall granska de program som redovisas av medlemsstaterna. Till grund för godkännande skall de kriterier ligga som anges i punkt 1 med tillämpning av förfarandet i artikel 15. I enlighet med samma förfarande skall de allmänna eller begränsade garantier som härutöver får krävas för handel inom gemenskapen beslutas, antingen samtidigt eller senast inom tre månader efter det att programmen godkänts. De garantier som här avses får inte vara striktare än de som medlemsstaten tillämpar inom sitt eget område.

3. Program som överlämnats av medlemsstaterna får ändras eller kompletteras i enlighet med förfarandet i artikel 15. Ändringar eller tillägg till ett program som redan har godkänts, eller till garantier som har beslutats i enlighet med punkt 2, får godkännas genom samma förfarande.

4. Program som godkänts i enlighet med denna artikel skall få bidrag från gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i artikel 24 i rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet(9) för sjukdomar, och i enlighet med de villkor som fastställs i samma artikel.

Artikel 8

1. När en medlemsstat anser att dess territorium eller någon del av dess territorium är fritt från någon av de sjukdomar som räknas upp i avdelningarna II och III i bilaga B, och som kan angripa får och getter, skall den tillställa kommissionen ett lämpligt dokumentationsunderlag, varav särskilt skall framgå

- sjukdomens art och dess historiska förekomst inom dess territorium,

- resultaten av en översiktlig kartläggning med ledning av serologiska, mikrobiologiska, patologiska eller epidemiologiska undersökningar och den omständigheten att sjukdomen enligt lag måste anmälas till de ansvariga myndigheterna,

- under vilken period kartläggningen företagits,

- om tillämpligt, under vilken period vaccination mot sjukdomen har varit förbjuden och vilket geografiskt område som omfattats av detta förbud,

- vilka arrangemang som vidtagits för att bekräfta frånvaro av sjukdomen.

2. Kommissionen skall granska det dokumentationsunderlag som överlämnats av medlemsstaterna. De allmänna eller begränsade garantier som härutöver kan krävas vid handel inom gemenskapen skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 15. Dessa garantier får inte vara striktare än de som medlemsstaten tillämpar inom sitt eget område. När den åberopade dokumentationen överlämnas före den 1 januari 1992 skall besluten om ytterligare garantier tas för den 1 juli 1992.

3. Den berörda medlemsstaten skall meddela kommissionen varje förändring i det dokumentationsunderlag som specificerats under punkt 1 rörande sjukdomen. De garantier som definierats i enlighet med punkt 2 får med beaktande av dessa uppgifter ändras eller slopas i enlighet med förfarandet i artikel 15.

Artikel 9

I handeln mellan medlemsstaterna måste får och getter under transporten till destinationsorten åtföljas av ett hälsointyg som undertecknats av en officiell veterinär, i enlighet med (förebilderna I, II och III) bilaga E. Detta måste utfärdas samma dag som den besiktning ägt rum som föreskrivs i artikel 4.1 b, på minst ett av de språk som är officiella inom den medlemsstat till vilken sändningen är destinerad, och vara giltigt i 10 dagar. Intyget skall vara utskrivet på ett enda pappersark.

Artikel 10

1. De bestämmelser som föreskrivs i direktiv 90/425/EEG skall tillämpas särskilt på kontroller av ursprunget, på uppläggningen och uppföljningen av de kontroller som skall verkställas av den medlemsstat till vilken sändningen är destinerad och på de skyddsåtgärder som skall tillämpas.

2. I avsnitt I i bilaga A i direktiv 90/425/EEG skall följande hänvisning läggas till:

"Rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen.

EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19."

3. I avsnitt A i bilaga B i direktiv 90/425/EEG skall den första strecksatsen utgå.

Artikel 11

1. Veterinära experter från kommissionen får, i den mån så krävs för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv och i samarbete med de ansvariga nationella myndigheterna, utföra stickprovskontroller. Den medlemsstat inom vars område inspektioner verkställs skall bistå experterna med all den hjälp som de behöver för att fullgöra sina uppgifter. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om resultatet av dessa inspektioner.

2. Allmänna arrangemang för tillämpning av denna artikel skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 15.

De bestämmelser som gäller för de inspektioner som avses i denna artikel skall fastställas i enlighet med samma förfarande.

Artikel 12

Medlemsstater som tillämpar ett alternativt kontrollsystem som ger garantier som är likvärdiga med dem som föreskrivs i artikel 5 och artikel 6 a och c i fråga om flyttning av får och getter inom deras territorium, får utfärda ömsesidiga undantag från den inspektion som föreskrivs i artikel 4.1 b, och från skyldigheten att förete ett intyg i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 9. De skall underrätta kommissionen om detta.

Artikel 13

Bestämmelserna i detta direktiv skall ses över på nytt före den 1 januari 1993, inom ramen för de förslag som rör förverkligandet av den inre marknaden, varom rådet skall besluta med kvalificerad majoritet.

Artikel 14

Ändringar i bilaga A skall beslutas av rådet med kvalificerad majoritet efter förslag från kommissionen. Ändringar i bilagorna B, C och D skall beslutas enligt förfarandet i artikel 15.

Artikel 15

1. När det förfarande som föreskrivs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden genast hänskjuta ärendet till den Ständiga veterinärkommitté som inrättats genom beslut 68/361/EEG(10), härefter kallad "kommittén", antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. a) Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. De röster som avgivits av representanterna för medlemsstaterna inom kommittén skall vägas enligt samma artikel i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det inte strider mot kommitténs yttrande.

b) Om förslaget strider mot kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 16

Kommissionen får, i enlighet med förfarandet i artikel 15, besluta - för en period av tre år - om de åtgärder av övergångsnatur som är nödvändiga för att underlätta övergången till de nya arrangemang som föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 17

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa

i) artiklarna 7 och 8 inom två månader efter dagen för anmälan, varvid det förutsätts att motsvarande nationella bestämmelser skall fortsätta att vara i kraft tills programmen godkänts och, om inga program föreligger, till det datum som avses under ii,

ii) de övriga bestämmelserna i detta direktiv senast den 31 december 1992.

2. När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Medlemsstaterna skall bestämma på vilket sätt denna hänvisning skall göras.

Artikel 18

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 januari 1991.

På rådet vägnar

J.-C. JUNCKER

Ordförande

(1) EGT nr C 48, 27.2.1989, s. 21.

(2) EGT nr C 96, 17.4.1989, s. 187.

(3) EGT nr C 194, 31.7.1989, s. 9.

(4) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(5) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29.

(6) EGT nr L 315, 26.11.1985, s. 11.

(7) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 13.

(8) EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28.

(9) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 19.

(10) EGT nr L 255, 18.10.1968, s. 23.

BILAGA A

KAPITEL1

I. Anläggning för får och getter som officiellt förklarats fri från brucellos (B. melitensis)

A. Tilldelning av status

Med en anläggning som officiellt förklarats fri från brucellos (B. melitensis) avses

1. en anläggning

a) vid vilken samtliga djur som är mottagliga för brucellos (B. melitensis) varit fria från kliniska eller alla andra tecken på brucellos (B. melitensis) sedan minst 12 månader tillbaka,

b) som inte innehåller några får eller getter som har vaccinerats mot brucellos (B. melitensis), med undantag för djur som vaccinerats minst två år tidigare med vaccin Rev. 1 eller något annat vaccin som godkänts i enlighet med det förfarande som anvisas i artikel 15 i detta direktiv,

c) vid vilken samtliga får och getter vid anläggningen som vid tiden för undersökningen var över sex månader gamla underkastats två undersökningar med minst sex månaders mellanrum i enlighet med bilaga C, varvid dessa utfallit negativt, och

d) vid vilken, efter att de undersökningar som avses i punkt c genomförts, det endast finns får eller getter som är födda där eller som härrör från en officiellt brucellosfri eller brucellosfri anläggning, i enlighet med de villkor som föreskrivs i punkt D,

och vid vilken, sedan den tilldelats denna status, de krav som anges i punkt B fortsätter att vara uppfyllda.

2. en anläggning belägen i en officiellt brucellosfri medlemsstat eller region i enlighet med punkt II.

B. Vidmakthållande av tilldelad status

1. När det gäller anläggningar för får och getter som tillerkänts status som officiellt fria från brucellos (B. melitensis) och som inte är belägna inom någon del av det territorium som officiellt förklarats fritt från brucellos och till vilka får och getter har införts efter att ha tillerkänts denna status i enlighet med kraven i punkt D, måste ett representativt antal av de djur som är över sex månader gamla kontrolleras årligen. Anläggningen får behålla sin status som officiellt fri från brucellos (B. melitensis) om proven utfallit negativt.

Det representativa antal djur som skall undersökas måste för varje anläggning bestå av följande:

- alla icke kastrerade handjur över sex månaders ålder,

- alla djur som införts till anläggningen sedan föregående undersökning,

- 25 % av de hondjur som har uppnått reproduktiv ålder (dvs. är könsmogna) eller ger mjölk, dock minst 50 per anläggning - med undantag för anläggningar med färre än 50 sådana hondjur. I det senare fallet skall samtliga hondjur undersökas.

2. För en region som inte officiellt förklarats fri från brucellos (B. melitensis), men där mer än 99 % av anläggningarna för får och getter har tillerkänts denna status, får intervallet mellan kontrollerna av officiellt brucellosfria anläggningar utsträckas till tre år, förutsatt att de anläggningar som inte är officiellt brucellosfria ställs under officiell kontroll eller underkastas ett utrotningsprogram.

C. Misstänkta eller bekräftade fall av brucellos

1. När vid en officiellt brucellosfri anläggning för får och getter

a) en eller flera får eller getter misstänks ha brucellos (B. melitensis), måste anläggningens status som officiellt brucellosfri återkallas av den ansvariga myndigheten. Om djuret eller djuren avlägsnas eller isoleras omedelbart, får dock statusen tillfälligt dras in, i avvaktan på officiell bekräftelse av sjukdomen eller ett officiellt undanröjande av misstanken om sjukdomen.

b) brucellos (B. melitensis) har bekräftats, får den tillfälliga indragningen upphävas av den ansvariga myndigheten endast om samtliga djur som smittats eller samtliga djur av ett slag som är mottagligt för infektion har slaktats, och två prov med minst tre månaders mellanrum som utförts i enlighet med bilaga C på samtliga djur inom anläggningen som är över sex månader gamla har utfallit negativt.

2. Om den anläggning som avses under punkt 1 är belägen inom en region som tillerkänts status såsom officiellt fri från brucellos (B. melitensis), skall den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna.

Den ansvariga myndigheten i medlemsstaten måste

a) inom den berörda anläggningen slakta alla smittade djur och alla djur av de arter som löper risk att bli smittade. Den berörda medlemsstaten måste hålla kommissionen och övriga medlemsstater underrättade om hur situationen utvecklar sig.

b) göra en epidemiologisk utredning och de besättningar beträffande vilka det föreligger ett epidemiologiskt samband med den smittade besättningen måste underkastas de undersökningar som föreskrivs i punkt 1 b.

3. Om ett utbrott av brucellos skulle bekräftas i enlighet med punkt 2, skall kommissionen efter att ha granskat omständigheterna kring det förnyade utbrottet av brucellos (B. melitensis), i enlighet med förfarandet i artikel 15 och om det enligt utredningen anses berättigat, besluta om att dra in eller återkalla statusen för den berörda regionen. Om statusen återkallas skall villkoren för att på nytt tilldelas denna status preciseras i enlighet med samma förfarande.

D. Tillförsel av djur till en anläggning som tillerkänts status som officiellt fri från brucellos (B. melitensis)

Får och getter får inte tillföras en anläggning för får och getter som är officiellt fri från brucellos annat än om

1. - de kommer från en brucellosfri anläggning för får och getter, eller

2. - härrör från en brucellosfri anläggning, och

- identifierats individuellt i enlighet med artikel 4.1 a i detta direktiv,

- aldrig tidigare har vaccinerats mot brucellos eller, om de har vaccinerats, detta har skett mer än två år dessförinnan. Dock får hondjur över två års ålder, som vaccinerats före sju månaders ålder, också tillföras anläggningen, och

- om de isolerats under officiell övervakning vid den anläggning varifrån de kommer och under denna isolering underkastats två undersökningar i enlighet med bilaga C, med minst sex veckors mellanrum, som utfallit negativt.

II. Officiellt brucellosfri medlemsstat eller region

I enlighet med det i artikel 15 anvisade förfarandet får status som officiellt brucellosfri tillerkännas varje medlemsstat eller region enligt definitionen i artikel 2.10,

1.a) i vilken minst 99,8 % av anläggningarna för får eller getter är officiellt fria från brucellos

eller

b) som uppfyller följande villkor:

i) att brucellos hos får eller getter är en sjukdom för vilken förelegat anmälningsplikt under minst fem år,

ii) att inget fall av brucellos hos får eller getter har bekräftats officiellt under de senaste fem åren, och

iii) att vaccination har varit förbjuden under minst tre år, samt

c) som förbundit sig att följa dessa villkor genom det förfarande som föreskrivs i artikel 15 i detta direktiv.

2. i vilken de villkor som uppräknas under punkt 1 har uppfyllts och

i) varje år stickprovskontroller som utförts antingen på anläggnings- eller slakthusnivå, med 99 % sannolikhet visar att mindre än 0,2 % av besättningarna varit smittade, eller minst 10 % av fåren och getterna som är mer än sex månader gamla har underkastats en undersökning som utförts i enlighet med bilaga C och som utfallit negativt, och

ii) villkoren för att tillerkännas status som officiellt brucellosfri alltjämt uppfylls.

KAPITEL 2 Anläggning som är fri från brucellos (B. melitensis)

A. Tillerkännande av status

En anläggning för får och getter anses fri från brucellos (B. melitensis)

1. om

a) samtliga djur som är mottagliga för brucellos (B. melitensis) har varit fria från kliniska eller andra tecken på brucellos sedan minst 12 månader tillbaka,

b) samtliga eller vissa av fåren eller getterna har vaccinerats med vaccin Rev. 1 eller något annat vaccin som godkänts i enlighet med förfarandet i artikel 15 i detta direktiv. De vaccinerade djuren måste ha vaccinerats före sju månaders ålder.

c) två undersökningar av samtliga får och getter inom anläggningen som vaccinerats och som vid tiden för undersökningen är mer än arton månader gamla har utförts i enlighet med bilaga C med sex månaders mellanrum och utfallit negativt,

d) två undersökningar av samtliga får och getter inom anläggningen som inte vaccinerats och som vid tiden för undersökningen är mer än sex månader gamla har utförts i enlighet med bilaga C med sex månaders mellanrum och utfallit negativt,

e) efter det att de undersökningar som avses i punkt c och d utförts, samtliga får och getter vid anläggningen är antingen födda där eller härrör från en brucellosfri anläggning, enligt de villkor som föreskrivs i avdelning D, och

2. om de krav som föreskrivs i B alltjämt uppfylls efter det att anläggningen tillerkänts status som brucellosfri.

B. Vidmakthållande av status

En årligen återkommande undersökning måste utföras på ett representativt antal får och getter vid varje anläggning. Anläggningen får behålla sin status endast om undersökningarna utfaller negativt.

Det representativa antalet djur som skall undersökas måste för varje anläggning utgöras av:

- samtliga icke kastrerade handjur över sex månaders ålder som inte har vaccinerats,

- samtliga icke kastrerade handjur över 18 månaders ålder som har vaccinerats,

- samtliga djur som tillförts anläggningen sedan föregående undersökning,

- 25 % av de hondjur som är i reproduktiv ålder (könsmogna) eller ger mjölk, dock minst 50 djur per anläggning - med undantag för anläggningar med färre än 50 hondjur av dessa kategorier. I det senare fallet måste samtliga djur undersökas.

C. Misstänkta eller konstaterade fall av brucellos

1. Statusen som brucellosfri för en anläggning för får och getter måste upphävas om anläggningen innehåller ett eller flera får eller getter som misstänks ha brucellos (B. melitensis). Dock får denna status dras in tillfällig om djuret eller djuren destrueras omedelbart, eller isoleras i avvaktan på officiell bekräftelse av sjukdomen eller ett officiellt undanröjande av misstanken om sjukdomen.

2. Om brucellos (B. melitensis) bekräftas, får den tillfälliga indragningen inte upphävas annat än om samtliga smittade djur eller samtliga djur av den art som är mottaglig för smittan slaktas och två undersökningar som utförts med tre månaders eller längre mellanrum utförs i enlighet med bilaga C på

- samtliga vaccinerade djur över 18 månaders ålder,

- samtliga icke vaccinerade djur över sex månaders ålder, och

båda utfaller negativt.

D. Tillförsel av djur till en anläggning för får och getter som är fri från brucellos (B. melitensis)

Följande djur är de enda som får tillföras en anläggning för får och getter som är fri från brucellos:

1. Får eller getter som härrör från en anläggning för får och getter som är fri från eller officiellt fri från brucellos (B. melitensis).

2. Till det datum efter vilket anläggningarna tillerkänts status som brucellosfria i enlighet med den utrotningsplan som antagits genom beslut 90/242/EEG(1) - får eller getter från andra anläggningar än de som avses i punkt 1, förutsatt att de uppfyller följande villkor:

a) De kan identifieras individuellt i enlighet med artikel 4.1 a i detta direktiv.

b) De måste härröra från en anläggning vid vilken samtliga djur tillhörande en art som är mottaglig för brucellos (B. melitensis) inte har uppvisat några kliniska eller andra tecken på brucellos (B. melitensis) sedan minst 12 månader tillbaka.

c)i) -

De får inte ha vaccinerats under de närmast föregående två åren,

- de måste ha hållits isolerade under veterinär övervakning vid den anläggning från vilken de härrör och under samma period ha underkastats två undersökningar i enlighet med bilaga C med minst sex veckors mellanrum, med negativt utfall, eller

ii) de måste ha vaccinerats, med vaccin Rev. 1 eller något annat vaccin som godkänts genom det förfarande som avses i artikel 15 i detta direktiv, före sju månaders ålder och minst 15 dagar innan de införlivats med den anläggning till vilken de destinerats.

E. Förändring av status

En anläggning för får eller getter som är fri från brucellos (B. melitensis) får tillerkännas status av besättning som är officiellt fri från brucellos (B. melitensis) efter en period av minst två år, om

a) den inte innehåller något djur som vaccinerats mot brucellos (B. melitensis) under de senaste två åren eller senare,

b) de villkor som föreskrivs i punkt D 2 har uppfyllts under hela denna period,

c) vid slutet av andra året en undersökning som utförts i enlighet med bilaga C och som omfattat alla djur över sex månaders ålder i samtliga fall utfallit negativt.

(1) EGT nr L 140, 1.6.1990, s. 123.

BILAGA B

I(1)- Mul- och klövsjuka

- Brucellos (B. melitensis)

- Smittsam epidydimit (B. ovis)

- Mjältbrand

- Rabies

II(2)- Scrapie

III

- Smittsam agalakti

- Paratuberkulos

- Kaseös lymfadenit

- Lungadenomatos

- Maedi Visna

- Viral artrit/encefalit hos get

(1) Sjukdomar med anmälningsplikt.

BILAGA C

Diagnostiska prov på brucellos (B. melitensis)

Innan en anläggning tillerkänns status som fri från brucellos utförs undersökning på brucellos (B. melitensis) med hjälp av Rose Bengal-metoden eller genom komplementbindningsmetoden såsom beskrivs i bilagan till beslut 90/242/EEG eller genom någon annan metod som erkänts genom det förfarande som föreskrivs i artikel 15 i detta direktiv. Komplementbindningsmetoden används vid undersökning av enstaka djur.

Om vid tillämpning av Rose Bengal-metoden mer än 5 % av djuren vid anläggningen uppvisar en positiv reaktion, görs en ytterligare undersökning på varje djur vid anläggningen med hjälp av komplementbindningsmetoden.

Serum som innehåller 20 ICFT-enheter per ml eller mer måste anses som positivt vid komplementbindningsmetoden.

De antigener som används måste ha godkänts av det nationella laboratoriet och måste standardiseras mot den andra internationella standarden för antiserum mot Brucella abortus.

BILAGA D

Officiellt diagnostiskt prov på smittsam epidydimit

Komplementbindningsmetoden:

Det specifika antigen som används måste ha godkänts av det nationella laboratoriet och måste ha standardiserats mot den internationella standarden för antiserum mot Brucella ovis.

Arbetsserumet måste standardiseras mot den internationella standarden för antiserum mot brucella ovis som tillverkas av The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, England.

Ett serum som innehåller 50 internationella enheter per ml eller mer måste anses som positivt.

BILAGA E

FÖREBILD I

HÄLSOINTYG(1)för handel mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen med får och getter för slakt

>Start Grafik>

Avsändande medlemsstat:

Ansvarigt departement:

Ansvarig enhet:

I. Antal djur:

II. Identifiering av djuren:

Antal djur Får/getter av

hankön/honkön Ras Ålder Officiell individuell identifiering (nr och ort)

III. Djurens ursprung

Djuren

a) är födda och har sedan födseln hållits inom gemenskapens territorium, eller

b) har importerats från ett tredje land som är uppfört på den förteckning som upprättats enligt artikel 3 i direktiv 72/462/EEG, och

- uppfyller de djurhälsovillkor som uppställts i enlighet med artikel 8 i ovannämnda direktiv(2),

- uppfyller villkoren i artikel 7.2 i direktiv 90/425/EEG(2).

IV. Djurens destination

Djuren skall sändas

från

(avsändningsort)

till

(destination)

Befordringssätt: järnvägsvagn, långtradare/lastbil, flyg, båt/fartyg(2) (3)

Avsändarens namn och adress:

Mottagarens namn och adress:

V. Hälsoinformation

Undertecknad intygar härmed att de ovan beskrivna djuren uppfyller följande krav:

a) De har besiktats denna dag och visar inga kliniska tecken på sjukdom.

b) Djuren är inte avsedda att förstöras i samband med något program för att utrota en smittsam eller infektiös sjukdom.

c) De härrör inte från någon anläggning som är belagd med förbud av djurhälsoskäl i enlighet med artikel 4.1 c i direktiv 91/68/EEG och har inte heller varit i kontakt med djur från någon sådan anläggning.

d) De är inte föremål för djurhälsoåtgärder i enlighet med direktiv 85/511/EEG och uppfyller de villkor som föreskrivs i artikel 4.1 d i direktiv 91/68/EEG.

e) De har anskaffats från

- en anläggning(2): (4).

- en godkänd djurmarknad(2): (4).

- ett tredje land(2): (4).

f) De har transporterats direkt, utan att ha passerat genom/efter att ha passerat genom(2) ett uppsamlingsställe/en inlastningsplats/en försäljningslokal/en godkänd gränskontrol(2)

- från en anläggning(2)/från en anläggning till en djurmarknad och vidare(2)

- till själva inlastningsstället med hjälp av transportmedel och containrar som på förhand rengjorts och desinficerats med användning av ett officiellt godkänt desinfektionsmedel och på ett sätt som är ägnat att effektivt bevara djurens hälsostatus.

VI. Detta intyg är giltigt under 10 dagar från datum för besiktningen.

Ort:

den

(Besiktningsdatum)

(Namnteckning)

(Förtydligande av namn och titel)

(2) Stryk det som inte är tillämpligt.

(3) Ange registreringsnumret för järnvägsvagnar och lastbilar/långtradare, avgångsnummer för flyg och namn i fråga om båtar/fartyg.

(4) Ange beteckning när så är lämpligt.>Slut Grafik>

FÖREBILD II

HÄLSOINTYG(2)för handel mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen med får och getter för gödning

>Start Grafik>

Avsändande medlemsstat:

Ansvarigt departement:

Ansvarig enhet:

I. Antal djur:

II. Identifiering av djuren:

Antal djur Får/getter av

hankön/honkön Ras Ålder Officiell individuell identifiering

(nr och ort)

III. Djurens ursprung

Djuren

a) är födda och har sedan födseln hållits inom gemenskapens territorium, eller

b) har importerats från ett tredje land som är uppfört på den förteckning som upprättats enligt artikel 3 i direktiv 72/462/EEG, och

- uppfyller de djurhälsovillkor som uppställts i enlighet med artikel 8 i ovannämnda direktiv(2),

- uppfyller villkoren i artikel 7.2 i direktiv 90/425/EEG(2).

IV. Djurens destination

Djuren skall sändas

från

(avsändningsort)

till

(destination)

Befordringssätt: järnvägsvagn, långtradare/lastbil, flygplan, båt/fartyg:(2) (3)

Avsändarens namn och adress:

Mottagarens namn och adress:

V. Hälsoinformation

Undertecknad intygar härmed att de ovan beskrivna djuren uppfyller följande krav:

a) De har besiktats denna dag och visar inga kliniska tecken på sjukdom.

b) Djuren är inte avsedda att förstöras i samband med något program för att utrota en smittsam eller infektiös sjukdom.

c) De härrör inte från någon anläggning som är belagd med förbud av djurhälsoskäl i enlighet med artikel 4.1 c i direktiv 91/68/EEG och har inte heller varit i kontakt med djur från någon sådan anläggning.

d) De är inte föremål för djurhälsoåtgärder i enlighet med direktiv 85/511/EEG och uppfyller de villkor som föreskrivs i artikel 4.1 d i direktiv 91/68/EEG.

e) De uppfyller kraven för införsel till en officiellt brucellosfri en brucellosfri (2) anläggning för får eller getter i enlighet med punkt D i kapitel 1 eller 2 i bilaga A i direktiv 91/68/EEG.

f) De har anskaffats från

- en anläggning(2): (4).

- en godkänd djurmarknad(2): (4).

- ett tredje land(2): (4).

g) De har transporterats direkt, utan att ha passerat genom/efter att ha passerat genom(2) ett uppsamlingsställe/en inlastningsplats/en försäljningslokal/en godkänd gränskontroll (2)

- från en anläggning/från en anläggning till en djurmarknad och vidare (2)

- till själva inlastningsstället med hjälp av transportmedel och containrar som på förhand rengjorts och desinficerats med användning av ett officiellt godkänt desinfektionsmedel och på ett sätt som är ägnat att effektivt bevara djurens hälsostatus.

VI. Detta intyg är giltigt under 10 dagar från datum för besiktningen.

Ort:

den

(Besiktningsdatum)

(Namnteckning)

(Förtydligande av namn och titel)

(2) Stryk det som inte är tillämpligt.

(3) Ange registreringsnumret för järnvägsvagnar och lastbilar/långtradare, avgångsnummer för flyg och namn i fråga om båtar/fartyg.

(4) Ange beteckning när så är lämpligt.>Slut Grafik>

FÖREBILD III

HÄLSOINTYG(3)för handel mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen med får och getter för avel

>Start Grafik>

Avsändande medlemsstat:

Ansvarigt departement:

Ansvarig enhet:

I. Antal djur:

II. Identifiering av djuren:

Antal djur Får/getter av

hankön/honkön Ras Ålder Officiell individuell identifiering

(nr och ort)

III. Djurens ursprung

Djuren

a) är födda och har sedan födseln hållits inom gemenskapens territorium, eller

b) har importerats från ett tredje land som är uppfört på den förteckning som upprättats enligt artikel 3 i direktiv 72/462/EEG, och

- uppfyller de djurhälsovillkor som uppställts i enlighet med artikel 8 i ovannämnda direktiv(2),

- uppfyller villkoren i artikel 7.2 i direktiv 90/425/EEG(2).

IV. Djurens destination

Djuren skall sändas

från

(avsändningsort)

till

(destination)

Befordringssätt: järnvägsvagn, långtradare/lastbil, flygplan, båt/fartyg:(2) (3)

Avsändarens namn och adress:

Mottagarens namn och adress:

V. Hälsoinformation

Undertecknad intygar härmed att de ovan beskrivna djuren uppfyller följande krav:

a) De har besiktigats denna dag och visar inga kliniska tecken på sjukdom.

b) Djuren är inte avsedda att destrueras i samband med något program för att utrota en smittsam eller infektiös sjukdom.

c) De härrör inte från någon anläggning som är belagd med förbud av djurhälsoskäl i enlighet med artikel 4.1 c i direktiv 91/68/EEG och har inte heller varit i kontakt med djur från någon sådan anläggning.

d) De är inte föremål för djurhälsoåtgärder i enlighet med direktiv 85/511/EEG och uppfyller de villkor som föreskrivs i artikel 4.1 d i direktiv 91/68/EEG.

e) De uppfyller de krav som föreskrivs i artikel 6 b i direktiv 91/68/EEG vad gäller scrapie.

f) De uppfyller kraven för införsel till en officiellt brucellosfri/en brucellosfri(2) anläggning för får eller getter i enlighet med punkt D i kapitel 1 eller 2 i bilaga A i direktiv 91/68/EEG.

g) I fråga om okastrerade baggar, de uppfyller/uppfyller inte (2) kraven i artikel 6 c i direktiv 91/68/EEG.

h) De har såvitt jag känner till och enligt skriftlig försäkran från ägaren, inte anskaffats från någon anläggning där tecken på någon av de sjukdomar som uppräknas i artikel 6 a i direktiv 91/68/EEG konstaterats under de perioder som anges i samma artikel och inte heller varit i kontakt med djur från någon sådan anläggning.

i) De har anskaffats från

- en anläggning(2): (4).

- en godkänd djurmarknad(2): (4).

- ett tredje land(2): (4).

j) De har transporterats direkt, utan att ha passerat genom/efter att ha passerat genom(2) ett uppsamlingsställe/en inlastningsplats/en försäljningslokal en godkänd gränskontroll(2)

- från en anläggning/från en anläggning till en djurmarknad och vidare (2)

- till själva inlastningsstället med hjälp av transportmedel och containrar som på förhand rengjorts och desinficerats med användning av ett officiellt godkänt desinfektionsmedel och på ett sätt som är ägnat att effektivt bevara djurens hälsostatus.

VI. Detta intyg är giltigt under 10 dagar från datum för besiktningen.

Ort:

den

(Besiktningsdatum)

(Namnteckning)

(Förtydligande av namn och titel)

(2) Stryk det som inte är tillämpligt.

(3) Ange registreringsnumret för järnvägsvagnar och lastbilar/långtradare,avgångsnummer för flyg och namn i fråga om båtar/fartyg.

(4) Ange beteckning när så är lämpligt.>Slut Grafik>

(1) Hälsointyget får endast utfärdas för djur som skall transporteras i samma järnvägsvagn, långtradare/lastbil, flygplan eller båt/fartyg som skickas till mottagaren.

(2) Hälsointyget får endast utfärdas för djur som skall transporteras i samma järnvägsvagn, långtradare/lastbil, flygplan eller båt/fartyg, som kommer från samma anläggning och som skall skickas till samma mottagare.

(3) Hälsointyget får endast utfärdas för djur som skall transporteras i samma järnvägsvagn, långtradare/lastbil, flygplan eller båt/fartyg som kommer från samma anläggning och som skall skickas till samma mottagare.