Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31991L0498.pdf

31991L0498

Rådets direktiv 91/498/EEG av den 29 juli 1991 om villkoren för beviljande av tillfälliga och begränsade undantag från särskilda hygienregler inom gemenskapen beträffande framställning och saluföring av färskt köttEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 268 , 24/09/1991 s. 0105 - 0106

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 39 s. 0091

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 39 s. 0091RÅDETS DIREKTIV av den 29 juli 1991 om villkoren för beviljande av tillfälliga och begränsade undantag från särskilda hygienregler inom gemenskapen beträffande framställning och saluföring av färskt kött (91/498/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Färskt kött finns med på förteckningen över produkter i bilaga II till fördraget. Saluföringen av dessa utgör en inkomstkälla för en stor del av jordbruksbefolkningen.

För att säkerställa en rationell utveckling av denna sektor, öka produktiviteten och successivt fastställa villkoren för en inre marknad har hygienregler för produktion och saluföring fastställts på gemenskapsnivå genom direktiv 64/433/EEG(4), ändrat genom direktiv 91/497/EEG(5).

Det är möjligt att vissa anläggningar på grund av speciella omständigheter den 1 januari 1993 inte i detalj kan uppfylla alla krav som fastställts. För att beakta lokala förhållanden och för att förhindra att anläggningar plötsligt måste stänga, bör man vidta åtgärder så att anläggningar i drift före den 1 januari 1992 kan medges begränsade och tillfälliga undantag.

Det faktum att en del anläggningar medges undantag från vissa hygienregler på gemenskapsnivå påverkar inte kravet att all produktion och saluföring måste följa de hygienregler som fastställs i direktiv 64/433/EEG.

För att förebygga varje risk för missbruk måste dessa undantag noga kontrolleras av kommissionen. I detta syfte bör det finnas ett förfarande för nära och effektivt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna inom ramen för Ständiga veterinärmedicinska kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall från den 1 januari 1996 säkerställa

- att alla anläggningar uppfyller kraven i direktiv 64/433/EEG,

- att kött från sådana anläggningar har det kontrollmärke som anges i kapitel X, bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG eller beträffande anläggningar som avses i artikel 4 i det direktivet, har det kontrollmärke som anges i artikel 4.3.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna får fram till den 31 december 1995 medge att de anläggningar, som den dag då detta direktiv anmäls inte har bedömts uppfylla de krav för godkännande som fastställs i direktiv 64/433/EEG får avvika från vissa av de krav som fastställs i punkterna 1 - 13 i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG, under förutsättning att kött från sådana anläggningar har ett nationellt kontrollmärke.

2. Undantag som avses i punkt 1 får endast medges sådana anläggningar som före den 1 april 1992 har lämnat in en ansökan om undantag till den nationella myndigheten i fråga.

Denna ansökan skall åtföljas av en arbets- och tidsplan som anger när det bör vara möjligt för anläggningen att uppfylla de krav som avses i punkt 1.

Om ekonomisk hjälp begärs från gemenskapen, kan endast ansökningar rörande projekt som uppfyller kraven i direktiv 64/433/EEG beviljas.

Medlemsstaterna skall före den 1 juli 1992 till kommissionen överlämna en förteckning över de anläggningar för vilka man föreslår att undantag skall medges. Denna förteckning skall för varje enskild anläggning ange vad undantaget skall avse och hur länge det skall gälla, vilka kontroller som utförs på kött från anläggningen samt vilken personal som ansvarar för att dessa kontroller utförs.

Om en anläggning inte lämnat in en ansökan om undantag senast den dag som avses i första stycket eller om ansökan har avslagits av den berörda medlemsstaten skall det nationella godkännandet återkallas före den 1 januari 1993.

När kommissionen fått den förteckning som avses i fjärde stycket från en medlemsstat har den två månader på sig att granska förteckningen och förelägga den med eventuella ändringar för Ständiga veterinärkommittén, som skall besluta i enlighet med förfarandet i artikel 6.

3. Kommissionen skall offentliggöra förteckningen över anläggningar som har medgivits undantag.

Artikel 3

Fr. o. m. den 1 juli 1992 skall artikel 2 i rådets direktiv 88/409/EEG av den 15 juni 1988 om fastställande av hygienregler för kött som är avsett för den inhemska marknaden samt av storleken på de avgifter som skall tas ut för kontroll av sådant kött i enlighet med direktiv 85/73/EEG(6), ersättas med följande:

"Artikel 2

Fr. o. m. den 1 januari 1996 skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att allt färskt kött som produceras på deras territorier för att saluföras där härrör från en godkänd anläggning i enlighet med bestämmelserna i direktiv 64/433/EEG."

Artikel 4

Till och med den 31 december 1997 skall Grekland tillåtas att i mindre gynnade glesbefolkade områden som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 6 fortsätta med slakt av får och getter som från den 15 februari till den 15 maj utförs i lokaler som inte uppfyller kraven i bilagorna 1 och 2 till direktiv 64/433/EEG och att medge undantag från kravet på varmt vatten enligt punkt 2 a i bilaga 2 till det direktivet.

Grekland skall säkerställa att det kött som produceras i enlighet med detta undantag endast får saluföras i Grekland och endast efter det att det har besiktats efter slakt av en officiell veterinär och erhållit det kontrollmärke som avses i artikel 4A.3 i direktiv 64/433/EEG.

Rådet skall med kvalificerad majoritet ompröva denna artikel på grundval av en rapport från kommissionen åtföljd av eventuella förslag.

Artikel 5

Tyskland kan i enlighet med förfarandet i artikel 6 erhålla förlängd tid för anläggningar som är belägna i Länder i det forna Östtyskland inom ramen för löpande omstruktureringsprogram.

Artikel 6

När hänvisning görs till förfarandet i denna artikel skall reglerna i artikel 16 i direktiv 64/433/EEG tillämpas.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa artikel 2.2 den 1 januari 1992 och för att följa övriga bestämmelser i detta direktiv den 1 januari 1993. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 juli 1991.

På rådets vägnar

H. VAN DEN BROEK

Ordförande

(1) EGT nr C 84, 2.4.1990, s. 100.

(2) EGT nr C 183, 15.7.1991.

(3) EGT nr C 332, 31.12.1990, s. 62.

(4) EGT nr L 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

(5) EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 69.

(6) EGT nr L 194, 22.7.1988, s. 28.