Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 91/687/EEG av den 11 december 1991 om ändring av direktiv 64/432/EEG, 72/461/EEG och 80/215/EEG om vissa åtgärder mot svinpestEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 377 , 31/12/1991 s. 0016 - 0017

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 40 s. 0042

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 40 s. 0042RÅDETS DIREKTIV av den 11 december 1991 om ändring av direktiv 64/432/EEG, 72/461/EEG och 80/215/EEG om vissa åtgärder mot svinpest (91/687/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen(4), senast ändrat genom direktiv 91/499/EEG(5) anger i synnerhet de villkor som levande svin i handeln inom gemenskapen måste uppfylla med avseende på svinpest.

Rådets direktiv 72/461/EEG av den 12 december 1972 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen(6), senast ändrat genom direktiv 91/266/EEG(7) anger de villkor som färskt svinkött i handeln inom gemenskapen måste uppfylla med avseende på svinpest.

Rådets direktiv 80/215/EEG av den 22 januari 1980 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen(8), senast ändrat genom direktiv 89/662/EEG(9), anger i synnerhet de villkor som köttprodukter för avsättning inom gemenskapen skall uppfylla med avseende på svinpest.

De åtgärder som vidtagits för att utrota klassisk svinpest har efter hand förbättrat hälsotillståndet i svinbeståndet inom gemenskapens territorium.

Ett av de givna målen, nämligen att hålla gemenskapens territorium fritt från klassisk svinpest har uppnåtts inom stora områden och det är nödvändigt att ta hänsyn till detta läge och ändra direktiv 64/432/EEG, 72/461/EEG och 80/215/EEG.

I detta sammanhang är det lämpligt att inte förlänga garantierna enligt artikel 4b i direktiv 64/432/EEG och artikel 13a i direktiv 72/461/EEG samt att avbryta de åtgärder som fastställs i artikel 10 i direktiv 80/215/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 64/432/EEG ändras på följande sätt:

1.) I artikel 2:

a) I j ii skall ordet "svinpest" utgå.

b) p, q och r skall utgå.

2.) I artikel 3:

a) I inledningen till punkt 2 b skall ordet "svinpest" utgå.

b) I punkt 2 b i skall ordet "svinpest" utgå.

c) Punkt 2 b ii skall utgå.

d) i punkt 2 c ii skall ordet "svinpest" utgå.

e) Första meningen i punkt 4 skall ersättas med följande:

"4. Svin för avel och produktion skall dessutom komma från en brucellosfri besättning.".

3.) I artikel 4b skall "31 december 1991" ersättas med "1 juli 1992".

4.) Från och med den 1 juli 1992 skall artikel 4b ersättas med följande:

"Artikel 4b

Utöver åtgärderna mot klassisk svinpest enligt detta direktiv skall var och en av medlemsstaterna se till att svin som skickas från deras territorium till en annan medlemsstats territorium inte kommer från någon anläggning eller något område där restriktioner som avser klassisk svinpest tillämpas enligt rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest(*).

(*) EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11.".

5.) I bilaga F, formulär III, V skall punkt c utgå. Punkt "d, e, f och g" skall betecknas "c, d, e och f".

Artikel 2

Direktiv 72/461/EEG ändras på följande sätt:

1.) I artikel 13 a 3 första stycket skall "31 december 1991" ersättas med "1 juli 1992".

2.) I artikel 3 skall följande läggas till:

"e) Köttet skall inte bli föremål för restriktioner vad gäller djurens hälsa enligt direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om fastställande av åtgärder för bekämpning av klassisk svinpest*.

* EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11."

Artikel 3

Artikel 10 i direktiv 80/215/EEG skall utgå.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1992 sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa artikel 1.3 och artikel 2.1 i detta direktiv och i fråga om övriga bestämmelser däri senast den 1 juli 1992. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat vidtar dessa åtgärder skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 december 1991.

På rådets vägnar

P. BUKMAN

Ordförande

(1) EGT nr C 226, 3.8.1991, s. 20.

(2) EGT nr C 326, 16.12.1991.

(3) Yttrande avgivet den 28 november 1991.

(4) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(5) EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 107.

(6) EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28.

(7) EGT nr L 134, 29.5.1991, s. 45.

(8) EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 4.

(9) EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13.