Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 149 , 14/06/1991 s. 0001 - 0009

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 37 s. 0244

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 37 s. 0244RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 och 100 a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

För närvarande finns inga särskilda gemenskapsbestämmelser för aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter, i fortsättningen kallade "aromatiserade drycker". Framför allt saknas en definition av sådana varor och krav på hur de skall beskrivas och presenteras. Med tanke på varornas ekonomiska betydelse är det nödvändigt att fastställa gemensamma bestämmelser om detta.

Dessa aromatiserade drycker utgör en viktig jordbruksprodukt inom gemenskapen på grund av de betydande avsättningsmöjligheterna. Avsättningsmöjligheterna är till stor del en följd av det anseende som vissa av dessa drycker fått inom hela gemenskapen och på världsmarknaden. Det goda ryktet kan hänföras till kvaliteten på dryckerna i fråga. En viss kvalitetsnivå bör därför upprätthållas hos dessa drycker, om avsättningsmöjligheterna skall kunna bevaras. En lämplig metod för att bibehålla kvalitetsnivån är att definiera dryckerna med hänsyn till de traditionella tillverkningsmetoder som utgör grunden för deras anseende. Dessutom bör de termer som definieras på detta sätt endast användas för drycker med samma kvalitet som de traditionella dryckerna så att deras värde inte minskas.

Lämpliga ramar bör skapas för aromatiserade drycker som till största delen består av vin eller must. Samtidigt bör utveckling och förnyelse av sådana drycker tillåtas. Detta mål kan enklast uppnås genom att man skapar tre kategorier av drycker på grundval av deras innehåll av vin och deras alkoholhalt och huruvida alkohol har tillsatts eller inte.

Bruket av geografiska beteckningar som hänvisar till vissa områden bör genom gemenskapsregler reserveras för dessa områden, under förutsättning att den fas i tillverkningen då den färdiga produkten får sina karakteristiska drag och slutliga egenskaper fullbordas i det geografiska området i fråga.

Det vanliga sättet att informera konsumenten är att ge vissa upplysningar på etiketten. Märkningen av aromatiserade drycker är underkastad allmänna bestämmelser, som fastställs i rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel(4), senast ändrat genom direktiv 89/395/EEG(5). Med hänsyn till dessa dryckers art och för att konsumenten skall kunna få fullständigare upplysningar bör ytterligare bestämmelser antas som ett komplement till dessa allmänna bestämmelser.

För konsumenten är vissa aromatiserade dryckers anseende nära förknippat med ett traditionellt ursprung. För att säkerställa att konsumenten får riktiga upplysningar och för att beakta dessa speciella fall är det lämpligt att göra det obligatoriskt att ange ursprunget i de fall då drycken inte kommer från det traditionella produktionsområdet.

För att riktiga upplysningar skall ges om dryckens sammansättning, bör vissa märkningsregler om den använda alkoholens art antas.

Rådets direktiv 80/778/EEG av den 15 juli 1980 om kvaliteten på vatten avsett att användas som dricksvatten(6), senast ändrat genom direktiv 81/858/EEG(7), och rådets direktiv 80/777/EEG av den 15 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utvinning och saluföring av naturliga mineralvatten(8) senast ändrat genom direktiv 85/7/EEG(9), fastställer vilka egenskaper vatten skall ha för att få användas i livsmedel. Hänvisning bör göras till dessa direktiv.

Rådets direktiv 88/388/EEG av den 22 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aromer för användning i livsmedel och om ursprungsmaterial vid framställning av sådana aromer(10) definierar de olika beteckningar som kan användas i samband med berikning. Samma terminologi bör användas i denna förordning.

Särskilda bestämmelser bör antas om beskrivning och presentation av importerade aromatiserade drycker med hänsyn till gemenskapens förpliktelser i dess förbindelser med tredje land.

För att slå vakt om det anseende gemenskapens aromatiserade drycker har på världsmarknaden bör samma bestämmelser utsträckas till att gälla exporterade drycker, utom i fall då något annat är bestämt med hänsyn till traditionellt skick och bruk.

För att säkerställa ett enhetligt och samtidigt genomförande av åtgärderna i fråga bör en förordning antas.

För att förenkla och påskynda förfarandet bör kommissionen få uppgiften att besluta om genomförandeåtgärder av teknisk natur. För detta ändamål bör det föreskrivas ett förfarande för ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom en genomförandekommitté.

Övergångsbestämmelser är nödvändiga för att underlätta övergången till det system som införs genom denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna förordning fastställer allmänna bestämmelser för definition, beteckning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter.

Artikel 2

1. I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) Aromatiserat vin:

En dryck som uppfyller följande krav:

- Den är framställd av vin som avses i punkt 12-18 i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 822/87(11), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1325/90(12) med undantag av "retsina"-bordsvin. Eventuellt kan tillsats ske av färsk druvmust, druvmust som håller på att jäsa och/eller druvmust för vilken jäsningen hejdats genom tillsats av alkohol i den mening som avses i gemenskapslagstiftningen.

- Alkohol har tillsatts enligt artikel 3 d.

- Den har smaksatts med hjälp av följande:

- Naturliga aromämnen och/eller naturliga aromatiska preparat enligt artikel 1.2 b i och 1.2 c i direktiv 88/388/EEG. Utan att det påverkar tillämpningen av de mera restriktiva bestämmelserna i punkt 2 nedan kan användningen av ämnen och preparat som är identiska med naturliga ämnen och preparat enligt det direktivets artikel 1.2 b ii tillåtas i vissa fall och under vissa förhållanden enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 14 i denna förordning.

- Aromatiska örter, kryddor eller födoämnen som används som aromer.

- Den har i allmänhet sötats och, med de undantag som anges i punkt 2, har eventuellt färgats med sockerkulör.

- Den har en verklig lägsta alkoholhalt av minst 14,5 volymprocent och en verklig högsta alkoholhalt av mindre än 22 volymprocent och en lägsta total alkoholhalt av minst 17,5 volymprocent. För de produkter som enligt punkt 5 är försedda med beteckningen "torr" eller "extra torr" gäller emellertid att den lägsta totala alkoholhalten skall vara 16 volymprocent respektive 15 volymprocent.

Det vin som används vid framställningen av ett aromatiserat vin skall före berikningen i den slutliga produkten utgöra minst 75%. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5, skall den lägsta naturliga alkoholhalten räknat i volymprocent för de produkter som används vara den alkoholhalt som anges i artikel 18.1 i förordning (EEG) nr 822/87.

Beteckningen "aromatiserat vin" kan ersättas av "vinbaserad aperitif". Användningen av uttrycket "aperitif" i detta sammanhang påverkar inte möjligheterna att använda det för att definiera produkter som inte omfattas av denna förordning.

b) Aromatiserad vinbaserad dryck:

En dryck som uppfyller följande krav:

- Den har framställts av vin som avses i punkt 11-13 och 15-18 i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 822/87, med undantag av viner som framställts med tillsats av alkohol och "retsina"-bordsvin. Eventuellt kan tillsats ske av färsk druvmust och/eller delvis jäst druvmust.

- Den har smaksatts med hjälp av följande:

- Naturliga aromämnen och/eller naturliga och/eller naturidentiska aromberedningar enligt vad som anges i artikel 1.2 b i och 1.2 b ii och 1.2 c i direktiv 88/388/EEG. Användning av konstgjorda ämnen enligt det direktivets artikel 1.2 b iii kan tillåtas i vissa fall och under vissa omständigheter enligt förfarandet i artikel 14 i denna förordning.

- Aromatiska örter och/eller kryddor och/eller födoämnen som används som aromer.

- Den har eventuellt sötats.

- Ingen alkohol har tillsatts, med de undantag som anges i den produktdefinition som ges i denna förordning eller som beslutats enligt förfarandet i artikel 14.

- Den har en verklig alkoholhalt av minst 7 volymprocent men lägre än 14,5 volymprocent.

Det vin som används vid framställningen av en aromatiserad vinbaserad dryck skall i den slutliga produkten utgöra minst 50 %. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5, skall den lägsta naturliga alkoholhalten räknat i volymprocent för de produkter som används vara den alkoholhalt som anges i artikel 18.1 i förordning (EEG) nr 822/87.

c) Aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter:

En dryck som uppfyller följande krav:

- Den har framställts av vin och/eller druvmust.

- Den har smaksatts med hjälp av följande:

- Naturliga aromämnen och/eller naturliga och/eller naturidentiska aromberedningar enligt 1.2 b i, 1.2 b ii och 1.2 c i direktiv 88/388/EEG. Användning av konstgjorda ämnen enligt artikel 1.2 b iii i direktivet kan tillåtas i vissa fall och under vissa omständigheter enligt förfarandet i artikel 14 i denna förordning.

- Aromatiska örter och/eller kryddor och/eller födoämnen som används som aromer.

- Den har eventuellt sötats och eventuellt färgats.

- Ingen alkohol har tillsatts.

- Den har en verklig alkoholhalt lägre än 7 volymprocent.

Det vin och/eller den druvmust som används vid framställning av en aromatiserad drink baserad på vinprodukter skall utgöra minst 50 % av den slutliga produkten. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5, skall den lägsta naturliga alkoholhalten räknat i volymprocent för de produkter som används vara den alkoholhalt som anges i artikel 18.1 i förordning (EEG) nr 822/87.

Särskilda beteckningar kan beslutas enligt det förfarande som fastställs i artikel 13.

Användningen av termen "drink" i detta sammanhang påverkar inte möjligheterna att använda den för att definiera produkter som inte omfattas av denna förordning.

2. Definition av de olika kategorier av aromatiserat vin vars beteckning får ersätta beteckningen "aromatiserat vin":

a) Vermouth:

Aromatiserat vin som framställs av vin enligt punkt 1 a och vars karakteristiska smak erhålls genom användning av lämpliga utvunna ämnen framför allt av Artemisiaarter, som alltid skall användas. Denna dryck får endast sötas med hjälp av karamelliserat socker, rörsocker, druvmust, renad koncentrerad druvmust och koncentrerad druvmust.

b) Bittert aromatiserat vin:

Aromatiserat vin med en karakteristisk, bitter smak. Beteckningen "bittert aromatiserat vin" skall, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.3, åtföljas av namnet på det viktigaste av de ämnen som ger den bittra smaken.

Följande uttryck eller motsvarande uttryck på andra officiella språk i gemenskaperna, får användas för att komplettera eller ersätta denna beskrivning:

- "Quinquinavin", där den viktigaste aromen är naturligt kinin.

- "Bitter vino", där den viktigaste aromen är en naturlig arom av gentiana och drycken har färgats med tillåtet gult och/eller rött färgämne. Användningen av ordet "bitter" i detta sammanhang påverkar inte möjligheterna att använda det för att definiera produkter som inte omfattas av denna förordning.

- "Americano", där smaksättningen beror på närvaro av naturliga aromer som erhållits ur malört och gentiana och drycken har färgats med tillåtet gult och/eller rött färgämne.

c) Äggaromatiserat vin:

Aromatiserat vin till vilket äggula av god kvalitet eller extrakt av äggula har tillsatts och som har en sockerhalt uttryckt som invertsocker av mer än 200 gram och en lägsta halt av äggula av 10 gram per liter färdig produkt.

Termen "cremovo" kan åtfölja termen "äggaromatiserat vin", då sådant vin innehåller minst 80 % marsalavin.

Termen "cremovo zabaione" får åtfölja termen "äggaromatiserat vin", då sådant vin innehåller minst 80¼ % marsalavin och har en äggulehalt av lägst 60 gram per liter.

3. Definition av olika kategorier av aromatiserade vinbaserade drycker vars beteckning får

- ersätta beteckningen "aromatiserad vinbaserad dryck" i den medlemsstat där drycken tillverkas,

- användas som komplement till beteckningen "aromatiserad vinbaserad dryck" i övriga medlemsstater:

a) Sangria:

En dryck som framställs av vin, aromatiserat genom tillsats av naturliga citrusfruktextrakt eller essenser, med eller utan saft av sådana frukter och eventuellt med tillsats av kryddor, sötad och med tillsats av CO2 och med en verklig alkoholhalt av lägre än 12 volymprocent.

Drycken kan innehålla fasta partiklar av fruktkött eller skal av citrusfrukter och dess färg skall härröra uteslutande från de använda råvarorna.

Beteckningen "sangria" skall åtföljas av orden "framställd i...", följda av namnet på den medlemsstat där drycken framställts eller av namnet på ett mera begränsat område, utom då produkten är framställd i Spanien eller Portugal.

Beteckningen "sangria" får ersätta beskrivningen "aromatiserad vinbaserad dryck" endast då drycken är tillverkad i Spanien eller Portugal.

b) Clarea:

En dryck som framställs av vitt vin under samma betingelser som i a.

Beteckningen "clarea" skall åtföljas av orden "framställd i...", följda av namnet på den medlemsstat där drycken framställts eller av namnet på ett mera begränsat område, utom då drycken är framställd i Spanien.

Beteckningen "clarea" får ersätta beteckningen "aromatiserad vinbaserad dryck" endast då drycken är framställd i Spanien.

c) Zurra:

En dryck som framställs genom tillsats av brandy eller vinsprit som avses i förordning (EEG) nr 1576/89(13) till någon av de drycker som anges i a och b, eventuellt med tillsats av fruktbitar. Den verkliga alkoholhalten skall vara minst 9 volymprocent men lägre än 14 volymprocent.

d) Bitter soda:

En aromatiserad dryck som framställs av bitter vino och som i slutprodukten skall innehålla minst 50 volymprocent bitter vino, med tillsats av CO2 eller kolsyrat vatten och eventuellt med samma färgämnen som i bitter vino. Den verkliga alkoholhalten skall vara minst 8 volymprocent men lägre än 10,5 volymprocent. Användningen av ordet "bitter" i detta sammanhang påverkar inte möjligheterna att använda det för att definiera produkter som inte omfattas av denna förordning.

e) Kalte Ente:

En aromatiserad vinbaserad dryck som framställs genom att vin, pärlande vin eller pärlande vin med tillsats av CO2 blandas med mousserande vin eller mousserande vin med tillsats av CO2. Naturliga citronämnen eller extrakt av sådana ämnen tillsätts, så att smaken av dessa ämnen kommer att dominera. Den färdiga produkten skall innehålla minst 25 volymprocent mousserande vin eller mousserande vin med tillsats av CO2.

f) Glühwein:

En aromatiserad dryck som framställs uteslutande av rött eller vitt vin och socker, smaksatt huvudsakligen med kanel och kryddnejlikor. Om den har framställts av vitt vin, skall försäljningsbeteckningen "Glühwein" kompletteras med orden "vitt vin".

g) Maiwein:

En aromatiserad dryck som framställs av vin med tillsats av växter av arten asperula odorata (myskmadra) eller extrakt av sådana växter för att säkerställa en dominerande smak av asperula odorata.

h) Maitrank:

En aromatiserad dryck som framställs av torrt vitt vin i vilket växter av arten asperula odorata har lakats eller som har en tillsats av extrakt av asperula odorata, med tillsats av apelsiner och/eller andra frukter, eventuellt i form av fruktsaft, koncentrerad saft eller extrakt och som sötats med högst 5% socker.

i) Andra definitioner:

Andra definitioner skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 13.

4. Definition av de kategorier av aromatiserade vinbaserade drinkar, vars beteckning kan

- ersätta beteckningen "aromatiserad vinbaserad drink" i den medlemsstat där drinken tillverkas,

- användas som komplement till beteckningen "aromatiserad vinbaserad drink" i övriga medlemsstater:

a) Aromatiserad drink baserad på vinprodukter:

En aromatiserad dryck i vilken

- andelen koncentrerad druvmust inte överstiger 10 % av den slutliga produktens totala volym,

- sockerhalten, uttryckt i invertsocker, är lägre än 80 gram per liter.

b) Pärlande aromatiserad druvbaserad dryck:

En dryck

- som är framställd uteslutande av druvmust,

- som har en verklig alkoholhalt av lägre än 4 volymprocent,

- som innehåller koldioxid som erhållits uteslutande genom jäsning av de använda produkterna.

c) Andra definitioner:

Andra definitioner skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 13.

5. Beteckningarna i punkt 1 a, 1 b, 2 och 3 kan också kompletteras med de beteckningar som här anges med sockerhalten uttryckt som invertsocker:

a) Extra torr: produkter med en sockerhalt lägre än 30 gram per liter.

b) Torr: produkter med en sockerhalt lägre än 50 gram per liter.

c) Halvtorr: produkter med en sockerhalt mellan 50 och 90 gram per liter.

d) Halvsöt: produkter med en sockerhalt mellan 90 och 130 gram per liter.

e) Söt: produkter med en sockerhalt högre än 130 gram per liter.

Termerna "halvsöt" och "söt" får ersättas av en uppgift om sockerhalten, uttryckt som gram invertsocker per liter.

6. I fall då försäljningsbeteckningarna för aromatiserade vinbaserade drycker innehåller termen "sparkling" får den använda kvantiteten mousserande vin inte vara mindre än 95%.

7. Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna artikel skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 14.

Artikel 3

Subsidiära definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) Sötning:

Användning av en eller flera av följande produkter vid framställning av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade vinbaserade drinkar:

Halvvitt socker, vitt socker, raffinerat vitt socker, dextros, fruktos, glykossirap, flytande socker, flytande invertsocker, invertsockersirap, renad koncentrerad druvmust, koncentrerad druvmust, färsk druvmust, bränt socker, honung, johannesbrödssirap eller andra naturliga kolhydrater som har liknande effekt som de nämnda produkterna.

Bränt socker är den produkt som erhålls uteslutande genom kontrollerad uppvärmning av sackaros utan baser, mineralsyror eller andra kemiska tillsatser.

b) Aromatisering:

Användning av följande produkter vid framställning av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter, nämligen en eller flera av de aromämnen som anges i artikel 1.2 a i direktiv 88/388/EEG, aromatiska örter, kryddor eller sådana livsmedel som används som aromer.

Tillsats av sådana ämnen ger den slutliga produkten andra organoleptiska egenskaper än de som vin har.

c) Färgning:

Användning av ett eller flera färgämnen vid framställning av aromatiserade viner eller aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter.

d) Tillsats av alkohol:

Användning av en eller flera av följande produkter vid framställning av aromatiserade viner och, vid behov, vid framställning av aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter:

- etanol av vinodlingsursprung,

- vinalkohol eller alkohol av torkade druvor,

- jordbruksalkohol,

- vindestillat eller destillat av torkade druvor,

- destillat av jordbruksprodukter,

- vinsprit eller sprit av druvrester,

- sprit av torkade druvor.

De produkter som används skall ha de egenskaper som gemenskapens bestämmelser kräver. I synnerhet skall etanol ha de egenskaper som anges i bilaga 1.

e) Verklig alkoholhalt uttryckt i volymprocent:

Det antal volymdelar ren alkohol vid 20 °C som finns i 100 volymdelar av produkten vid samma temperatur.

f) Potentiell alkoholhalt uttryckt i volymprocent:

Det antal volymdelar ren alkohol vid 20 °C som skulle framställas genom fullständig jäsning av sockerinnehållet i 100 volymdelar av produkten vid samma temperatur.

g) Total alkoholhalt uttryckt i volymprocent:

Summan av de verkliga och potentiella alkoholhalterna uttryckta i volymprocent.

h) Naturlig alkoholhalt uttryckt i volymprocent:

Den totala alkoholhalten före tillsats av socker, uttryckt i volymprocent.

Artikel 4

1. Med tillämpning av det förfarande som föreskrivs i direktiv 89/107/EEG(14) skall det för de drycker som anges i denna förordning fastställas en förteckning över tillåtna livsmedelstillsatser, anvisningar för användning av dessa tillsatser och vilka produkter som berörs.

2. Vid framställning av dessa drycker är det tillåtet att använda vatten. Vattnet kan vara destillerat eller demineraliserat, under förutsättning att kvaliteten överensstämmer med de nationella bestämmelser som antagits vid genomförandet av direktiv 80/777/EEG och 80/778/EEG. Det tillsatta vattnet får inte ändra produktens karaktär.

3. Etylalkohol som används för att späda ut eller lösa färgämnen, aromer eller andra tillåtna tillsatser, som används vid framställningen av de nämnda aromatiserade produkterna, skall vara jordbruksalkohol och användas så att dosen är exakt den som krävs för att späda ut eller lösa färgämnen, aromer eller andra tillåtna tillsatser.

4. Närmare föreskrifter om bl.a. analysmetoderna för de produkter som omfattas av denna förordning, skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 13.

Artikel 5

1. De oenologiska processer och metoder som är tillåtna för vin och must skall vara de som fastställs i förordning (EEG) nr 822/87.

2. Processer för andra färdigvaror och råvaror än de som anges i punkt 1 kan bestämmas enligt det förfarande som fastställs i artikel 14.

Artikel 6

1. Användningen av de beteckningar som anges i artikel 2 och i denna artikel skall vara reserverad för drycker som definieras i dessa artiklar, med beaktande av kraven i artikel 2 och 4. Beteckningarna skall användas för att beteckna dessa drycker i gemenskapen.

Drycker som inte uppfyller kraven för de drycker som definieras i artikel 2 får inte bära de beteckningar som anges där.

2. a) De geografiska beteckningar som finns förtecknade i bilaga 2 får användas i stället för de beteckningar som anges i punkt 1 eller användas som komplement till dessa i sammansatta beteckningar.

b) Dessa geografiska beteckningar skall reserveras för de drycker som fått sin karaktär och sina slutliga egenskaper under en produktionsfas som fullbordats inom det angivna geografiska området, under förutsättning att konsumenten inte vilseleds om de råvaror som använts.

3. De försäljningsbeteckningar som anges i punkt 1 får inte kompletteras med de geografiska angivelser som är tillåtna för vinprodukterna.

4. Medlemsstaterna får tillämpa särskilda nationella regler om tillverkning, rörlighet inom en medlemsstat, beskrivning och presentation av de drycker som anges i bilaga 2 och som tillverkats inom det egna territoriet, under förutsättning att reglerna är förenliga med gemenskapsrätten.

Artikel 7

1. Försäljningsbeteckningen för sådana aromatiserade drycker som innehåller vinprodukter och aromer, som har en lägsta alkoholhalt av 1,2 volymprocent men som inte följer denna förordning får inte innehålla någon hänvisning till produkter inom vinsektorn.

2. Aromatiserade drycker som inte följer denna förordning får inte marknadsföras för konsumtion med beteckningar där ord och uttryck som "typ", "sort", "stil", "märke", "smak" eller några andra liknande angivelser används tillsammans med någon av de beteckningar som nämns i denna förordning.

3. Senast sex månader efter det att denna förordning trätt i kraft skall kommissionen till rådet överlämna ett lämpligt förslag om sådana aromatiserade drycker som innehåller produkter från vinsektorn och som framställs genom tillsats av alkohol men som inte omfattas av denna förordning.

Ord som används för att beteckna drycker av typen "wine cooler" får fortsätta att användas för sådana drycker tills rådet har tagit ställning till förslaget.

Artikel 8

1. För de drycker som anges i artikel 2 skall märkning, presentation och reklam, förutom att följa nationell lagstiftning som antagits enligt direktiv 79/112/EEG, överensstämma med denna artikel.

2. Försäljningsbeteckningen för de produkter som anges i artikel 2 skall vara någon av de beteckningar som är reserverade för sådana produkter enligt artikel 6.

3. De beteckningar som anges i artikel 2 kan kompletteras med en hänvisning till den viktigaste av de aromer som används.

4. Då den alkohol som används vid tillverkningen av drycker som omfattas av denna förordning kommer från en enda råvara (t.ex. endast vinalkohol, melassalkohol eller sädesalkohol) får alkoholsorten anges på etiketten.

Om alkoholen kommer från olika råvaror får ingen särskild angivelse som rör alkoholsorten finnas på etiketten.

Etanol som används vid framställning av de drycker som omfattas av denna förordning för att späda ut eller lösa färgämnen, aromer eller andra godkända tillsatser, skall inte betraktas som en ingrediens.

5. De geografiska beteckningar som finns upptagna i bilaga 2 får inte översättas.

6. De upplysningar som avses i denna förordning skall lämnas på ett eller flera av gemenskapernas officiella språk, så att konsumenten lätt kan förstå alla uppgifter, såvida inte köparna får informationen på något annat sätt.

7. För drycker med ursprung i ett tredje land är det tillåtet att använda ett språk som är officiellt i det tredje land där produkten har tillverkats, om de upplysningar som anges i denna förordning lämnas även på ett av gemenskapens officiella språk, så att konsumenten lätt kan förstå alla uppgifter.

8. För drycker som har sitt ursprung i gemenskapen och är avsedda för export får, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11, de upplysningar som föreskrivs i denna förordning upprepas på ett annat språk. Detta gäller dock inte de uppgifter som anges i punkt 5.

9. För de drycker som anges i artikel 2 får följande beslutas enligt det förfarande som fastställs i artikel 13:

a) Sådana särskilda bestämmelser som reglerar användningen av termer som avser en viss egenskap hos produkten, t.ex. dess historia eller den metod som används vid framställningen.

b) Bestämmelser om märkning av produkter i behållare som inte är avsedda för konsumenten.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att gemenskapens bestämmelser om aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter följs. De skall utse ett eller flera organ för att övervaka att dessa bestämmelser följs.

För de drycker som förtecknas i bilaga 2 får det beslutas enligt förfarandet i artikel 13 att denna kontroll och detta skydd vid varurörelser inom gemenskapen skall åstadkommas genom handelsdokument som bestyrkts av myndigheterna och genom att lämpliga register förs.

2. För de drycker som finns förtecknade i bilaga 2 och som exporteras får ett system med äkthetsdokument för att hindra bedrägerier och förfalskningar upprättas enligt det förfarande som fastställs i artikel 13.

Om det system som anges i första stycket inte införs skall medlemsstaterna använda sina egna system för att säkerställa äktheten, under förutsättning att dessa följer gemenskapsreglerna.

3. Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen besluta om de åtgärder som är nödvändiga för en enhetlig tillämpning av gemenskapsbestämmelserna om aromatiserat vin, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter, särskilt i fråga om kontroller och relationer mellan medlemsstaternas behöriga organ.

4. Medlemsstaterna och kommissionen skall lämna varandra de upplysningar som krävs för att genomföra denna förordning. Närmare föreskrifter om hur sådana upplysningar skall lämnas och spridas skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 13.

Artikel 10

Drycker som importeras till gemenskapen för att marknadsföras för konsumtion där, som omfattas av definitionerna i denna förordning och som bär en geografisk beteckning kan, under förutsättning av ömsesidighet, underkastas den övervakning och få det skydd som anges i artikel 9.1 andra stycket.

Första stycket skall genomföras genom avtal som förhandlas fram och sluts enligt det förfarande som fastställs i artikel 113 i fördraget.

Närmare föreskrifter och en förteckning över sådana produkter som avses i första stycket skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 14.

Artikel 11

Bortsett från de undantag, om vilka beslut fattas enligt det förfarande som fastställs i artikel 13, skall aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter avsedda för export uppfylla kraven i denna förordning.

Artikel 12

1. En genomförandekommitté för de drycker som omfattas av denna förordning, nedan kallad "kommittén", skall inrättas. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

Artikel 13

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Ett yttrande skall antas med en majoritet av 54 röster. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande, skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av åtgärderna i en månad från dagen då rådet underrättats.

Rådet kan med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom en månad.

Artikel 14

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta frågan till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Rösterna från medlemsstaternas företrädare inom kommittén skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 15

Kommittén kan behandla varje annan fråga som föreläggs den av ordföranden, antingen på hans eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

Artikel 16

1. För att underlätta övergången från nuvarande ordning till den som införs genom denna förordning, skall beslut fattas om övergångsåtgärder enligt det förfarande som fastställs i artikel 13.

2. Sådana övergångsåtgärder skall vara tillämpliga i högst två år från och med den dag då denna förordning införs.

Artikel 17

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 17 december 1991 med undantag av artiklarna 12 till 15, som skall tillämpas från ikraftträdandet. De drycker som tillverkas och märks före den dagen får emellertid säljas eller på annat sätt tillhandahållas tills lagren tar slut.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 10 juni 1991.

På rådets vägnar

J.-C. JUNCKER

Ordförande

(1) EGT nr C 269, 25.10.1986, s. 15.

(2) EGT nr C 127, 14.5.1984, s. 185 och

EGT nr C 129, 20.5.1991.

(3) EGT nr C 124, 9.5.1983, s. 16.

(4) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

(5) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 17.

(6) EGT nr L 229, 30.8.1980, s. 11.

(7) EGT nr L 319, 7.11.1981, s. 19.

(8) EGT nr L 229, 30.8.1980, s. 1.

(9) EGT nr L 2, 3.1.1985, s. 22.

(10) EGT nr L 184, 15.7.1988, s. 61.

(11) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(12) EGT nr L 132, 23.5.1990, s. 19.

(13) EGT nr L 160, 12.6.1989, s. 1.

(14) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 27.

BILAGA 1

>Plats för tabell>

BILAGA 2

Aromatiserade vinbaserade drycker Geografiska beteckningar enligt artikel 6.2

Nürnberger Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino