Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31992D0438.pdf

31992D0438

92/438/EEG: Rådets beslut av den 13 juli 1992 om datorisering av veterinära förfaranden vid import (Shift-projektet), om ändring av direktiven 90/675/EEG, 91/496/EEG, 91/628/EEG och beslut 90/424/EEG och om upphävande av beslut 88/192/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 243 , 25/08/1992 s. 0027 - 0031

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 44 s. 0181

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 44 s. 0181RÅDETS BESLUT av den 13 juli 1992 om datorisering av veterinära förfaranden vid import (Shift-projektet), om ändring av direktiven 90/675/EEG, 91/496/EEG, 91/628/EEG och beslut 90/424/EEG och om upphävande av beslut 88/192/EEG (92/438/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

Sedan rådets beslut 88/192/EEG av den 28 mars 1988 om ett system för hälsokontroller vid gränskontrollstationer av import från tredje land (Shift-projektet)(2) antogs, har betydande framsteg gjorts med hänsyn till harmonisering på veterinärområdet. Rådet har särskilt antagit direktiv 90/675/EEG av den 10 december 1990 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land(3), direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om principerna för organisering av veterinärkontroller av djur som förs in i gemenskapen från tredje land(4) och direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur under transport(5).

Mot bakgrund av den positiva utvecklingen i fråga om harmonisering inom veterinärområdet, bör man fastställa nya bestämmelser om datorisering av veterinärförfarandena vid import och beslut 88/192/EEG bör därför upphävas.

Dessa nya bestämmelser skall bidra till att skydda människors och djurs hälsa samtidigt som de gör det möjligt att genomföra den inre marknaden för djur och animaliska produkter.

Behovet för dessa nya bestämmelser är så mycket större eftersom kontroll vid gränserna mellan medlemsstaterna skall slopas.

Datorisering av veterinärförfarandena vid import bör erbjuda möjligheter för en officiell veterinär som skall avvisa en sändning vid en gränskontrollstation att på ett effektivt sätt förmedla relevanta upplysningar och också omfatta databaser med importvillkor och för import av djur och animaliska produkter.

Direktiv 90/675/EEG, 91/496/EEG och 91/628/EEG bör därför ändras.

Man bör därför inom ramen för rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om vissa utgifter på veterinärområdet(6) fastställa att gemenskapen skall bidra till finansieringen av genomförandet av de nya åtgärderna i fråga om datorisering av veterinärförfarandena vid import.

Kommissionen bör få till uppgift att besluta om nödvändiga tillämpningsföreskrifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Datorisering av veterinärförfarandena vid import skall omfatta följande:

- Ett system för att förmedla relevant information när en officiell veterinär vid en gränskontrollstation beslutar att vidaresända en sändning.

- Organisation och drift av databaser som innehåller gemenskapens importvillkor för djur och produkter.

- Organisation och drift av databaser som innehåller import till gemenskapen av djur och produkter.

2. Den datorisering som avses i punkt 1 skall uppfylla nuvarande internationell standard.

Artikel 2

I detta beslut skall vid behov de definitioner tillämpas som återfinns i direktiv 90/675/EEG, 91/496/EEG och 91/628/EEG.

Artikel 3

1. Det informationssystem som avses i artikel 1.1 första strecksatsen skall omfatta gränskontrollstationer, medlemsstaternas centrala myndigheter och kommissionen.

2. Det informationssystem som avses i artikel 1.1 första strecksatsen skall fungera enligt principerna i bilaga 1.

Artikel 4

1. De databaser som avses i artikel 1 andra strecksatsen skall innehålla alla upplysningar om importvillkor för import till gemenskapen av djur och produkter och särskilt upplysningar om förteckningar över godkända tredje länder, godkända anläggningar, vidtagna skyddsåtgärder och godkända intygsförebilder.

2. De databaser som avses i artikel 1.1 andra strecksatsen skall organiseras och fungera enligt principerna i bilaga 2.

Artikel 5

1. De databaser som avses i artikel 1.1 tredje strecksatsen skall innehålla alla upplysningar om varje sändning av djur eller produkter som förs in till gemenskapen, särskilt om de transportvillkor för djur som fastställs i kapitel III i direktiv 91/628/EEG och resultaten av de kontroller som utförs i enlighet med direktiv 90/675/EEG och 91/496/EEG.

2. De databaser som avses i artikel 1 tredje strecksatsen skall organiseras och fungera enligt principerna i bilaga 3.

Artikel 6

Den utrustning som används vid gränskontrollstationer vid tillämpning av detta beslut kan vara den som anges i artikel 2.2 i kommissionens beslut 91/398/EEG av den 19 juli 1991 om ett datoriserat nätverk som länkar samman veterinärmyndigheterna (Animo)(7).

Artikel 7

Beslut 88/192/EEG skall härmed upphöra att gälla.

Artikel 8

Direktiv 90/675/EEG skall ändras på följande sätt:

1. Följande strecksats skall läggas till i artikel 4.1:

"- att ingen information om att sändningen har avvisats har erhållits via det system som avses i artikel 1, första strecksatsen i rådets beslut 92/438/EEG av den 13 juli 1992 om datorisering av veterinärförfarandena vid import (Shift-projektet)(*)

(*) EGT nr L 243, 25.8.1992, s. 27.".

2. Följande skall läggas till i artikel 8.2:

"d) konsultera de databaser som avses i artikel 1, andra strecksatsen i beslut 92/438/EEG."

3. Följande mening skall läggas till i artikel 9.2 iii:

"Den officiella veterinären skall se till att uppdatering av de databaser som avses i artikel 1 tredje strecksatsen i beslut 92/438/EG utförs."

4. Artikel 11.4 b första strecksatsen skall ersättas med följande:

"- underrätta den officiella veterinären vid kontrollstället på bestämmelseorten om produkternas passage och om trolig ankomstdag via det datoriserade nätverket som länkar samman veterinärmyndigheter (Animo),".

5. Följande mening skall läggas till artikel 11.4 b:

"I så fall skall den behöriga myndigheten informeras via det datoriserade nätverket som länkar samman veterinärmyndigheter (Animo)."

6. I artikel 16.1 a skall första strecksatsen ersättas med följande:

"- aktivera det informationssystem som avses i artikel 1 första strecksatsen i beslut 92/438/EEG."

7. I artikel 16.1 a skall den tredje strecksatsen utgå.

8. Artikel 16.5 skall ersättas med följande:

"5. Bestämmelserna i beslut 92/438/EEG skall tillämpas."

Artikel 9

Direktiv 91/496/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 4.1 skall följande strecksats läggas till:

"- att ingen information om att sändningen har avvisats har erhållits via det system som avses i artikel 1 första strecksatsen i rådets beslut 92/438/EEG av den 13 juli 1992 om datorisering av veterinärförfarandena vid import (Shift-projektet)(*).

(*) EGT nr L 243, 25.8.1992, s. 27."2. I artikel 4.2 skall följande läggas till som ett andra stycke:

"Kontrollen skall göras efter att man har konsulterat de databaser som avses i artikel 1 andra strecksatsen i beslut 92/438/EEG."

3. I artikel 6.2 skall följande mening läggas till:

"Den officiella veterinären skall se till att all uppdatering av de databaser som avses i artikel 1 tredje strecksatsen i beslut 92/438/EEG utförs."

4. I artikel 9.1 d skall orden "som avses i artikel 12.4 andra stycket" ersättas med "som avses i artikel 20 i direktiv 90/425/EEG".

5. I artikel 12.1 c skall första strecksatsen ersättas med följande:

"- aktivera det informationssystem som avses i artikel 1 första strecksatsen i beslut 92/438/EEG".

6. I artikel 12.1 c skall tredje strecksatsen utgå.

7. Artikel 12.4 skall ersättas med följande:

"4. Bestämmelserna i beslut 92/438/EEG skall tillämpas."

8. I artikel 30.2 första stycket skall orden "andra stycket" utgå.

Artikel 10

I artikel 11 i direktiv 91/628/EEG skall följande stycke läggas till:

"5. Bestämmelserna i rådets beslut 92/438/EEG av den 13 juli 1992 om datorisering av veterinärförfarandena vid import (Shift-projektet)(*) skall tillämpas.

(*) EGT nr L 243, 25.8.1992, s. 27".

Artikel 11

Följande artikel skall läggas till i beslut 90/424/EEG:

"Artikel 37 a

1. Ekonomiskt bidrag från gemenskapen kan beviljas för datorisering av veterinärförfarandena vid import enligt beslut 92/438/EEG(*).

2. De närmare betämmelserna om finansiering enligt punkt 1 och om omfattningen av gemenskapens bidrag skall fastställas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 41.(*) EGT nr L 243, 25.8.1992, s. 27."

Artikel 12

Tillämpningsföreskrifter för detta beslut skall vid behov antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 13.

Artikel 13

1. Kommissionen skall bistås av Ständiga veterinärkommittén som bildats genom beslut 68/361/EEG(8), hädanefter kallad 'kommittén`.

2. När det förfarande som anges i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till kommittén antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande ärendet är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet på 54 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

4. a) Kommissionen skall själv anta förslaget och tillämpa det omedelbart om det inte strider mot kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande, eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas och tillämpa dem omedelbart.

Artikel 14

Bestämmelserna i detta beslut skall ses över före den 1 juli 1995 för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och för att göra nödvändiga förbättringar särskilt med hänsyn till ny utveckling som redan kan ha konstaterats i de mest avancerade medlemsstaterna.

Artikel 15

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 juli 1992.

På rådets vägnar

J. GUMMER

Ordförande

(1) Yttrande avgivet den 10 juli 1992.

(2) EGT nr L 89, 6.4.1988, s. 32.

(3) EGT nr L 373, 31.12.1990, s.1. (Direktivet ändrat genom direktiv 91/496/EEG, EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56.)

(4) EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56. (Direktivet ändrat genom direktiv 91/628/EEG, EGT nr L 340, 12.12.1991, s. 17.)

(5) EGT nr L 340, 11.12.1991, s. 17.

(6) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning EEG nr 3763/91 EGT nr L 356, 24.12.1991, s. 1.

(7) EGT nr L 221, 9.8.1991, s. 30.

(8) EGT nr L 255, 18.10.1968, s. 23.

BILAGA 1

1. Systemet bygger på att varje behörig myndighet (gränskontrollstation, en medlemsstats centrala myndighet, kommissionen) skall ha möjlighet att ta fram en datafil som innehåller upplysningar om sändningar av djur eller produkter som har vidaresänts i enlighet med artikel 12.1 c i direktiv 91/496/EEG eller artikel 16.1 a i direktiv 90/675/EEG.

2. Upplysningarna i denna datafil skall uppdateras av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Sådana upplysningar skall överföras så snabbt som möjligt via det allmänna paketkopplade nätet.

3. Kommissionen skall vara ansvarig för nätverket. Driftsansvarig person skall väljas och nätets tekniska specifikationer skall fastställas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 13 i detta beslut.

4. Orsakerna till att en sändning återsänds skall föras in i datafilen. Tillämpningsföreskrifter för denna punkt skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 13.

BILAGA 2

1. Komissionen skall upprätta en databas som innehåller gemenskapens villkor vid import av levande djur och produkter och skall ställa denna bas till varje medlemsstats och varje gränskontrollstations förfogande.

2. Varje medlemsstat skall upprätta en databas som innehåller nationella villkor (som inte omfattas av punkt 1) vid import till sitt territorium av levande djur och produkter. Varje medlemsstat skall ställa denna databas till de övriga medlemsstaternas, kommissionens och alla gemenskapens gränskontrollstationers förfogande.

3. Varje medlemsstat skall fastställa närmare bestämmelser för dess gränskontrollstationers tillgång till de databaser som avses i punkterna 1 och 2.

4. Kommissionen skall vara ansvarig för att uppdatera den databas som avses i punkt 1. Varje enskild medlemsstat skall vara ansvarig för att uppdatera de databaser som avses i punkt 2 och som berör dem.

5. De tekniska krav som är nödvändiga för harmonisering av databaserna och för dessas uppdatering skall bestämmas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 13.

BILAGA 3

1. Varje medlemsstat skall upprätta en databas som innehåller upplysningar om de djur och produkter som förs in på dess territorium.

2. Varje medlemsstat skall, med den eller de tidsintervall som fastställs i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 13, översända upplysningar från de databaser som avses i punkt 1 till kommissionen.

3. De tekniska krav som är nödvändiga för en harmonisering av databaserna och för överföring av upplysningar till kommissionen skall fastställas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 13.