Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A. I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 062 , 15/03/1993 s. 0049 - 0068

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 48 s. 0194

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 48 s. 0194RÅDETS DIREKTIV 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A. I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttranden(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttranden(3), och

med beaktande av följande:

Produkter av animaliskt ursprung ingår i produkt-förteckningen i bilaga 2 till fördraget. För en del av lantbrukarna utgör utsläppandet av sådana produkter på marknaden en betydande inkomstkälla.

För att säkerställa att denna sektor utvecklas rationellt och att dess produktivitet ökar bör föreskrifter för sådana produkter avseende djurhälsa och hygienkrav fastställas på gemenskapsnivå.

Gemenskapen skall, under tiden fram till och med den 31 december 1992, vidta åtgärder som syftar till att stegvis upprätta en inre marknad, som skall omfatta ett område utan inre gränser.

Med hänsyn till detta mål har rådet fastställt föreskrifter avseende djurhälsa, som skall tillämpas på färskt kött, kött av fjäderfä, köttprodukter, kött av vilt och kaninkött samt mjölkprodukter.

Handeln med produkter av animaliskt ursprung bör liberaliseras, om inte annat bestäms och utan att påverka möjligheterna att vidta skyddsåtgärder.

Med hänsyn till den betydande risk för spridning av sjukdomar som djur är utsatta för bör särskilda krav uppställas för vissa produkter av animaliskt ursprung, då de släpps ut på marknaden för handel, särskilt då de är avsedda för regioner med hög hälsostatus.

När direktiv 92/65/EEG antogs, medgav kommissionen att de hygienkrav som avser djuren skildes från dem som avser produkterna.

För att göra det möjligt att avskaffa kontrollerna vid gränser mellan medlemsstater den 1 januari 1993 bör bestämmelser fastställas för djurhälsa och hygien som skall tillämpas på alla produkter som är föremål för sådana kontroller och för vilka bestämmelserna om handel och import ännu inte har harmoniserats på gemenskapsnivå.

För att nå detta mål bör vissa befintliga bestämmelser anpassas för antagandet av de nämnda åtgärderna.

Ett godkännandesystem bör införas för tredje länder och anläggningar som uppfyller kraven i detta direktiv samtidigt med ett gemenskapsförfarande för kontroll i syfte att säkerställa att villkoren för godkännandet iakttas.

Följesedeln till produkterna är det lämpligaste medlet för att styrka för den berörda myndigheten på destinationsorten att en sändning motsvarar bestämmelserna i detta direktiv. Hygienintyg eller djurhälsointyg bör bibehållas i syfte att kontrollera destinationen för vissa importprodukter.

De regler, principer och skyddsåtgärder som införts genom rådets direktiv 90/675/EEG av den 10 december 1990 om principer för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land(4) bör tillämpas i detta sammanhang.

Då det gäller handeln inom gemenskapen bör även de bestämmelser som fastställs i direktiv 89/662/EEG tillämpas.

Kommissionen bör anförtros uppgiften att vidta vissa åtgärder för genomförandet av detta direktiv. I detta syfte bör förfaranden fastställas för att upprätta ett nära och effektivt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna inom Ständiga veterinärkommittén.

Grekland bör medges särskilda undantag med hänsyn till de leveranssvårigheter som följer av detta lands geografiska läge.

De särskilda bestämmelser som antas för de produkter som omfattas av detta direktiv skall inte påverka antagandet av allmänna bestämmelser om livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet, för vilka områden kommissionen har lämnat ett förslag till ramdirektiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I detta direktiv fastställs krav avseende djurhälsa och hygienkrav för handel inom gemenskapen med, och import till gemenskapen av, produkter av animaliskt ursprung (även varuprover av sådana produkter) som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A I till direktiv 89/662/EEG(5) samt, i fråga om patogena ämnen, i direktiv 90/425/EEG.

Detta direktiv skall inte påverka antagandet av närmare bestämmelser om djurhälsa inom ramen för de nämnda särskilda bestämmelserna eller bibehållandet av restriktioner, grundade på bestämmelser om livsmedelshygien, för handel med eller import av produkter som omfattas av de särskilda bestämmelser som avses i första stycket.

Artikel 2

1. I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) handel: handel enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv 89/662/EEG.

b) varuprov: prov utan kommersiellt värde, som ägaren till, eller den ansvarige för, en anläggning låtit ta, som är representativt för en viss produkt av animaliskt ursprung som denna anläggning producerar eller överväger att börja producera för senare undersökningar skall detta prov vara försett med referensuppgifter om produktslag, sammansättning och djurart som används i produktionen.

c) allvarlig smittsam sjukdom: samtliga sjukdomar som omfattas av direktiv 82/894/EEG(6).

d) patogener: varje samling eller odling av organismer eller varje derivat av dessa, ensamt eller i en manipulerad kombination av en sådan samling eller odling, som kan framkalla sjukdom hos levande varelser (utom människor), samt modifierade derivat av sådana organismer som kan bära eller överföra animaliska patogener och vävnader, cellodlingar, sekret eller exkret som kan bära eller överföra, eller utnyttjas för att bära eller överföra, animaliska patogener. Denna definition omfattar inte immunologiska veterinärmedicinska läkemedel som godkänts enligt direktiv 90/677/EEG(7).

e) bearbetat animaliskt protein för användning i djurfoder: animaliskt protein som har bearbetats för att bli lämpligt att användas antingen direkt som foder eller som beståndsdel i djurfoder. Definitionen omfattar fiskmjöl, köttmjöl, benmjöl, hovmjöl, hornmjöl, blodmjöl, fjädermjöl, torkade fettgrevar och andra, liknande produkter samt blandningar som innehåller sådana produkter.

f) bearbetat animaliskt protein avsett som livsmedel: fettgrevar, köttmjöl och svålpulver enligt artikel 2 b i direktiv 77/99/EEG(8).

g) biodlingsprodukt: honung, bivax, drottninggelé, propolis eller pollen, om dessa produkter inte är avsedda att användas som livsmedel eller industriellt.

2. Dessutom skall definitionerna i artikel 2 i direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG gälla i tillämpliga delar.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall säkerställa att

- handel med och import av sådana produkter av animaliskt ursprung som avses i artikel 1 samt gelatiner som inte är avsedda som livsmedel inte förbjuds eller begränsas av andra djurhälso- eller hygienskäl än de som följer av tillämpningen av detta direktiv eller annan gemenskapslagstiftning och i synnerhet eventuella skyddsåtgärder,

- ingen ny produkt av animaliskt ursprung, som godkänts för att släppas ut på marknaden i en medlemsstat efter det datum som avses i artikel 20, får bli föremål för handel eller import, innan beslut har fattats enligt artikel 15 första stycket efter en bedömning av och, i tillämpliga fall, ett yttrande från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén, som inrättades genom beslut 81/651/EEG(9), om den faktiska spridningsrisk för allvarliga smittsamma sjukdomar, som kan orsakas av att produkten omsätts på marknaden, inte endast för den djurart som produkten härrör från, utan även för andra djurarter som kan bli bärare av sjukdomen, smittkälla eller komma att utgöra en fara för människors hälsa,

- handel med eller import från tredje land av de övriga produkter av animaliskt ursprung som avses i artikel 2 b i direktiv 77/99/EEG endast får ske om produkterna uppfyller kraven i det direktivet samt de relevanta kraven i detta direktiv.

KAPITEL II Handelsbestämmelser

Artikel 4

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att, vid tillämpningen av artikel 4.1 i direktiv 89/662/EEG och artikel 4.1 a i direktiv 90/425/EEG, säkerställa att handel med de produkter av animaliskt ursprung, som avses i bilaga 1 och 2 till detta direktiv samt i artikel 3 andra och tredje strecksatserna, endast får ske om produkterna uppfyller följande krav (dock utan att detta påverkar de särskilda bestämmelser som skall antas för genomförandet av artiklarna 10.3 och 11):

1. Produkterna skall uppfylla kraven i artikel 5 samt de särskilda djurhälsokraven i bilaga 1 och de särskilda hygienkraven i bilaga 2.

2. De skall komma från anläggningar som

a) enligt de särskilda krav som anges i bilaga 1 och 2 för de produkter som anläggningen framställer har åtagit sig följande:

- Att följa de särskilda produktionskrav som anges i detta direktiv.

- Att upprätta och genomföra rutiner för övervakning och kontroll av kritiska punkter i de processer som används.

- Att, beroende på produktslag, ta prover för analys på ett laboratorium som godkänts av den behöriga myndigheten för kontroll av överensstämmelsen med de standarder som införs genom detta direktiv.

- Att skriftligt eller på annat sätt registrera de uppgifter som enligt föregående strecksatser tagits fram för att lämnas till den behöriga myndigheten. Särskilt skall resultaten av de olika kontrollerna och provtagningarna bevaras under minst två år.

- Att garantera att märkning och etikettering utförs på föreskrivet sätt.

- Att underrätta den behöriga myndigheten om resultaten av laboratorieundersökningar eller annan tillgänglig information som visar att allvarlig fara föreligger för djurs eller människors hälsa.

- Att i handelssammanhang endast leverera produkter som åtföljs av ett handelsdokument med uppgift om produktens art och namn samt, i tillämpliga fall, anläggningens godkännandenummer.

b) står under den behöriga myndighetens tillsyn, så att det kan säkerställas att brukaren eller företagsledaren uppfyller kraven i detta direktiv,

c) har registrerats hos den behöriga myndigheten efter att ha avgivit försäkringar om att följa kraven i detta direktiv.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att sådana produkter av animaliskt ursprung, som avses i bilagorna 1 och 2, inte avsänds i handelssyfte från någon anläggning som är belägen i ett område som omfattas av restriktioner på grund av att en sjukdom, för vilken den djurart produkterna härrör från är mottaglig, eller från en anläggning eller ett område, varifrån flyttning eller handel skulle medföra risker för medlemsstaternas djurhälsostatus, utom i de fall då produkterna värmebehandlas enligt gemenskapslagstiftning.

Inom ramen för skyddsåtgärder kan det, med avvikelse från första stycket och enligt det förfarande som fastställs i artikel 18, antas särskilda garantier som gör det möjligt att flytta vissa produkter.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall säkerställa att handeln med patogena agenter blir föremål för stränga regler som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 18.

Artikel 7

1. De bestämmelser om kontroller som införts genom direktiv 89/662/EEG och i fråga om patogener genom direktiv 90/425/EEG skall tillämpas på de produkter som omfattas av detta direktiv, särskilt i fråga om organisation och uppföljning av de kontroller som skall utföras.

2. Artikel 10 i direktiv 90/425/EEG skall tillämpas på de produkter som omfattas av detta direktiv.

3. I samband med handel skall bestämmelserna i artikel 12 i direktiv 90/425/EEG utvidgas till att även gälla anläggningar som levererar produkter av animaliskt ursprung som omfattas av detta direktiv.

4. Utan att detta påverkar de särskilda bestämmelserna i detta direktiv, skall den behöriga myndigheten utföra varje kontroll som den bedömer som lämplig, då det finns skäl till misstanke om att detta direktiv inte följs.

5. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga administrativa och straffrättsliga åtgärder för att bestraffa varje överträdelse av detta direktiv, särskilt i de fall då det upptäcks att upprättade intyg eller dokument inte motsvarar den faktiska beskaf- fenheten hos sådana produkter som avses i bilagorna 1 och 2, eller att produkterna i fråga inte uppfyller de krav, eller inte har genomgått de kontroller som föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 8

I direktiv 92/46/EEG(10) skall följande stycke läggas till i kapitel 1.1 i bilaga A:

"Mjölk och mjölkprodukter får inte komma från en övervakningszon, i den mening som avses i direktiv 85/511/EEG, såvida inte mjölken har pastöriserats (vid 71,7 °C under 15 sekunder) under den behöriga myndighetens kontroll."

KAPITEL III Bestämmelser för import till gemenskapen

Artikel 9

Kraven för import av produkter som omfattas av detta direktiv skall ge minst de garantier som föreskrivs i kapitel II, inklusive dem som införs för att genomföra artikel 6 och dem som fastställs i artikel 3 andra och tredje strecksatserna.

Artikel 10

1. Följande bestämmelser skall gälla för att säkerställa att artikel 9 tillämpas på ett enhetligt sätt.

2. De produkter som avses i bilagorna 1 och 2 och i artikel 3 andra och tredje strecksatserna får endast importeras till gemenskapen om de uppfyller följande krav:

a) Om inte annat anges i bilagorna 1 och 2, skall de komma från ett tredje land, eller en del av ett tredje land, som återfinns på en förteckning som skall upprättas och uppdateras enligt förfarandet i artikel 18.

b) De skall, med undantag av de produkter som anges i kapitel 5 B i bilaga 1, komma från anläggningar, för vilka den behöriga myndigheten i det tredje landet har lämnat garantier till kommissionen om att de uppfyller kraven i punkt 3 a.

c) Ide fall, som särskilt anges i bilagorna 1 och 2 och i artikel 3 andra och tredje strecksatser, skall de åtföljas av ett djurhälso- eller hygienintyg som motsvarar en förebild som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 18, som styrker att produkterna uppfyller de ytterligare villkor, eller ger de likvärdiga garantier, som avses i punkt 3 a, och kommer från anläggningar som ger sådana garantier, och som är undertecknat av en officiell veterinär eller, i tilllämpliga fall, av en annan behörig myndighet, som förordnats enligt samma förfarande.

3. Följande skall fastställas enligt förfarandet i artikel 18:

a) Särskilda krav, eller garantier som är likvärdiga med sådana villkor, särskilt för att skydda gemenskapen mot vissa exotiska sjukdomar eller sjukdomar som kan överföras till människor.

De särskilda krav eller likvärdiga garantier som fastställs för tredje länder får inte vara gynnsammare än dem som fastställs i bilaga 1 och 2 samt i artikel 3 andra och tredje strecksatserna.

b) En gemenskapsförteckning skall upprättas över anläggningar i tredje länder som uppfyller kraven i punkt 2 b.

c) Vilka slag av behandling eller åtgärder som skall vidtas för att undvika upprepad kontaminering av djurtarmar, ägg och äggprodukter.

4. Beslut enligt punkt 2 och 3 skall fattas med stöd av en utvärdering eller, om så är lämpligt, ett yttrande från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén om den faktiska risk för spridning av allvarliga smittsamma sjukdomar eller sjukdomar som kan överföras till människor som kan orsakas av att produkten omsätts, inte endast för den djurart som produkten härrör från, utan även för andra djurarter som kan bli bärare av sjukdomen, smittkälla eller komma att utgöra en fara för människors hälsa.

5. Experter från kommissionen och medlemsstaterna skall utföra inspektioner på platsen för att kontrollera om de garantier som lämnats av det tredje landet för produktion och utsläppande på marknaden kan anses likvärdiga med dem som tillämpas inom gemenskapen.

Kommissionen skall på förslag från medlemsstaterna utse de experter från medlemsstaterna som skall ansvara för dessa inspektioner.

Inspektionerna skall ske på gemenskapens vägnar, och gemenskapen skall stå för samtliga kostnader i samband med dem.

I avvaktan på att organisationen av de inspektioner, som avses i första stycket, har fastställts, skall nationella regler för inspektioner i tredje land fortsätta att gälla, förutsatt att varje bristande överensstämmelse med de garantier, som lämnats enligt punkt 3, som upptäcks under inspektionerna, anmäls via Ständiga veterinärkommittén.

6. I avvaktan på att de förteckningar som avses i punkterna 2 a och 3 b har sammanställts, har medlemsstaterna rätt att bibehålla kontroller enligt artikel 11.2 i direktiv 90/675/EEG och det nationella intyg som krävs för produkter som importeras enligt gällande nationella regler.

Artikel 11

Förfarandet i artikel 18 skall användas för att fastställa särskilda djurhälsokrav för import till gemenskapen och vilka handlingar, samt vad de skall innehålla, som skall åtfölja de produkter avsedda för försökslaboratorier som avses i bilaga 1.

Artikel 12

1. De regler och principer som fastställs i direktiven 90/675/EEG och 91/496/EEG(11) skall tillämpas på de inspektioner som skall utföras av medlemsstaterna och de skyddsåtgärder som skall vidtas, särskilt i fråga om organisation och uppföljning.

För vissa slag av produkter av animaliskt ursprung kan dock undantag beviljas enligt det förfarande som fastställs i artikel 18 från den fysiska kontroll som föreskrivs i artikel 8.2 i direktiv 90/675/EEG.

2. I artikel 4.1 i direktiv 90/675/EEG skall följande stycke läggas till:

"Då produkter av animaliskt ursprung införs i behållare eller är inslagna eller vakuumpackade får dock identitetskontrollen inskränkas till en kontroll av att den försegling som den officielle veterinären eller den behöriga myndigheten anbringat på behållaren eller förpackningen är intakt, och att uppgifterna på den överensstämmer med uppgifterna i följesedeln eller intyget."

Artikel 13

1. Medlemsstaterna får utfärda lämpliga tillstånd för import från tredje länder av varuprover av sådana produkter av animaliskt ursprung som avses i bilagorna 1 och 2.

2. Det tillstånd som avses i punkt 1 skall åtfölja leveransen och innehålla fullständiga uppgifter om de särskilda villkor som gäller för leveransen, inklusive eventuell befrielse från de kontroller som föreskrivs i direktiv 90/675/EEG.

3. Om leveransen når en medlemsstat för vidare befordran till en annan medlemsstat, skall den första medlems- staten säkerställa att leveransen åtföljs av giltigt tillstånd. Transporten skall ske enligt bestämmelserna i artikel 11.2 i direktiv 90/675/EEG. Ansvaret för att säkerställa att leveransen uppfyller villkoren i tillståndet (och om införsel av den till medlemsstatens territorium skall tilllåtas) skall kvarstå hos den medlemsstat som utfärdat tillståndet.

KAPITEL IV Gemensamma slutbestämmelser

Artikel 14

1. Artikel 3 d i direktiv 72/461/EEG(12) skall utgå.

Kommissionens beslut 92/183/EEG(13) och 92/187/EEG(14) skall fortsätta att gälla för kraven i detta direktiv, utan att påverka eventuella ändringar av dessa krav enligt förfarandet i artikel 18.

2. Direktiv 90/667/EEG ändras på följande sätt:

a) I artikel 13 skall följande punkt läggas till:

"2. För att säkerställa att de kontroller som föreskrivs i punkt 1 följs upp skall

a) bearbetat material som erhållits från lågrisk- eller högriskmaterial uppfylla kraven i kapitel 6 i bilaga 1 till direktiv 92/118/EEG(*),

b) lågriskmaterial, högriskmaterial avsett att bearbetas i en anläggning i en annan medlemsstat, som anlitats enligt artikel 4.1 andra meningen, och bearbetade produkter som erhållits från lågrisk- och högriskmaterial åtföljas av

- om materialet kommer från en anläggning som godkänts enligt artikel 4 eller 5, ett handelsdokument med uppgift om

- i tillämpliga fall, slag av bearbetning,

- huruvida produkten innehåller protein från idisslare,

- om materialet kommer från någon annan anläggning, ett intyg, som utfärdats och undertecknats av en officiell veterinär, med uppgift om

- de bearbetningsmetoder som använts vid framställningen av partiet,

- resultaten av salmonellakontrollerna,

- om produkten innehåller protein från idisslare.

(*) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49."

b) I artikel 6 skall "skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 19" ersättas med "fastställs i kapitel 10 i bilaga 1 till direktiv 92/118/EEG".

c) I artikel 14 skall första stycket utgå.

Artikel 15

Rådet skall på förslag från kommissionen med kvalificerad majoritet anta eventuella nya bilagor med särskilda krav för andra produkter som kan medföra faktisk risk för spridning av allvarliga smittsamma sjukdomar eller faktisk risk för människors hälsa.

Bilagorna skall vid behov ändras enligt förfarandet i artikel 18 och i överensstämmelse med de allmänna principer som anges i artikel 3 andra strecksatsen.

Artikel 16

1. Medlemsstaterna skall ha rätt att kräva att ett djurhälso- eller hygienintyg om överensstämmelse med kraven i detta direktiv uppvisas, för att införsel till deras territorier skall tillåtas av sådana produkter av animaliskt ursprung som avses i bilagorna 1 och 2 samt i artikel 3 andra och tredje strecksatserna, och som framställts inom en annan medlemsstats territorium och passerat genom ett tredje land.

2. De medlemsstater som utnyttjar den möjlighet som anges i punkt 1 skall underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta inom Ständiga veterinärkommittén, som inrättades genom beslut 68/361/EEG(15).

Artikel 17

1. Bilagorna A och B till direktiven 89/662/EEG och 90/425/EEG skall ersättas med bilaga 3 till detta direktiv.

2. Direktiv 77/99/EEG ändras på följande sätt:

- I artikel 2 b skall punkt iv utgå, och punkt v och vi rubriceras iv respektive v.

- Artikel 6.2 skall ges följande lydelse:

"2. Enligt förfarandet i artikel 20 får ytterligare villkor fastställas för andra produkter av animaliskt ursprung för att säkerställa skyddet av människors hälsa."

Artikel 18

Då hänvisning till det förfarande som avses i denna artikel görs skall Ständiga veterinärkommittén fatta beslut enligt bestämmelserna i artikel 17 i direktiv 89/662/EEG.

Artikel 19

Övergångsbestämmelser för en tid på högst tre år från och med den 1 juli 1993 får antas enligt förfarandet i artikel 18 för att underlätta övergången till den nya ordning som införs genom detta direktiv.

Artikel 20

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 12.2 och 17 senast den 1 januari 1993 och de övriga bestämmelserna i detta direktiv före den 1 januari 1994. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3. Avskaffandet av veterinära kontroller vid gränserna enligt direktiven 89/662/EEG och 90/425/EEG skall inte påverkas av det faktum att sista dag för införlivandet med nationell lagstiftning fastställts till den 1 januari 1994.

Artikel 21

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 1992.

På rådets vägnar

G. GUMMER

Ordforando

(1) EGT nr C 327, 30.12.1989, s. 29, och EGT nr C 84, 2.4.1990, s. 102.

(2) EGT nr C 113, 7.5.1990, s. 205, och EGT nr C 149, 18.6.1990, s. 259.

(3) EGT nr C 124, 21.5.1990, s. 15, och EGT nr C 182, 23.7.1990, s. 250.

(4) EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1.

(5) EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13. Detta direktiv är senast ändrat genom direktiv 91/496/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56).

(6) EGT nr L 378, 31.12.1982 s. 58. Detta direktiv är senast ändrat genom beslut 90/134/EEG (EGT nr L 76, 22.3.1990, s. 23).

(7) EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 26.

(8) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 85. Detta direktiv har uppdaterats genom direktiv 92/5/EEG (EGT nr L 57, 2.3.1992, s. 1) och senast ändrats genom direktiv 92/45/EEG (EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 35).

(9) EGT nr L 233, 19.8.1981, s. 32.

(10) EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 1.

(11) EGT nr 268, 24.9.1991, s. 56.

(12) EGT nr 302, 31.12.1972, s. 24. Detta direktiv är senast ändrat genom direktiv 91/687/EEG (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 16).

(13) EGT nr L 84, 31.3.1992, s. 33.

(14) EGT nr L 87, 2.4.1992, s. 20.

(15) EGT nr L 255, 18.10.1968, s. 23.

BILAGA 1

SÄRSKILDA DJURHÄLSOKRAV

KAPITEL 1 Flytande mjölk, torrmjölk och torrmjölksprodukter som inte är avsedda som livsmedel

Följande villkor skall gälla för handel inom gemenskapen med och import till gemenskapen av flytande mjölk, torrmjölk och torrmjölksprodukter som inte är avsedda som livsmedel:

1. Vid transport av produkten skall alla behållare ha en märkning som anger produktslag.

2. Varje varuparti skall åtföljas av antingen det handelsdokument som avses i artikel 4.2 a sista strecksatsen eller det sundhetsintyg som avses i artikel 10.2 c, efter vad som är tillämpligt, med uppgift om bearbetnings- eller behandlingsanläggningens namn och godkännandenummer samt med en försäkran att produkten har värmebehandlats enligt punkt 3 a. Mottagaren skall bevara detta dokument eller intyg under minst ett år.

3. Av det dokument eller intyg som avses i punkt 2 skall följande framgå:

a) Under bearbetningen eller behandlingen skall mjölken under minst 15 sekunder ha utsatts för en temperatur av minst 71,7 °C, eller likvärdig kombination av tid och temperatur, eller i fråga om torrmjölk och torrmjölksprodukter en värmebehandling under spray- eller valstorkningen med likvärdig verkan.

b) I fråga om torrmjölk och torrmjölksprodukter, att följande krav har uppfyllts:

i) Efter avslutad torkningsprocess skall alla skyddsåtgärder ha vidtagits för att förhindra kontaminering av produkten.

ii) Slutprodukten skall förpackas i nya behållare.

c) I fråga om bulkcontainrar, att fordonet eller containern desinficerats med en produkt som är godkänd av de behöriga myndigheterna, innan den flytande mjölken, torrmjölken eller torrmjölksprodukten lastades på för transport till bestämmelseorten.

Vidare får import av flytande mjölk, torrmjölk och torrmjölksprodukter endast tillåtas från sådana tredje länder eller delar av tredje länder som ingår i de förteckningar som föreskrivs i artikel 23 i direktiv 92/46/EEG och som uppfyller de krav som fastställs i artikel 26 i det direktivet.

KAPITEL 2 Djurtarmar

A. Handel

För handel med djurtarmar krävs uppvisande av ett dokument med uppgift om ursprungsanläggningen, som skall vara

- en anläggning som godkänts av den behöriga myndigheten om djurtarmarna saltas eller torkas på ursprungsplatsen och om de saltade eller torkade djurtarmarna därefter bearbetas för annat syfte,

- en anläggning som godkänts enligt direktiv 64/433/EEG(1) i övriga fall, förutsatt att djurtarmarna transporteras på ett sådant sätt att kontaminering undviks.

B. Import från tredje land

För import av djurtarmar från tredje land krävs uppvisande av det intyg som avses i artikel 10.2 c, utfärdat och undertecknat av en officiell veterinär i det tredje landet och med uppgift om att

i) djurtarmarna kommer från anläggningar som godkänts av den behöriga myndigheten i exportlandet,

ii) djurtarmarna har rengjorts, skrapats och därefter antingen saltats eller blekts (eller som alternativ till saltning och blekning att de torkats efter skrapningen),

iii) efter behandling enligt punkt ii effektiva åtgärder vidtagits för att förhindra förnyad kontaminering av djurtarmarna.

KAPITEL 3 Hudar och skinn av hovdjur som inte omfattas av direktiv 64/433/EEG eller 72/462/EEG

För handel med och import från tredje land av hudar och skinn av hovdjur krävs att varje parti åtföljs antingen av det handelsdokument som avses i artikel 4.2 a sista strecksatsen eller det hälsointyg som avses i artikel 10.2 c med uppgift om

a) i fråga om hudar och skinn av hovdjur med undantag av svin, att

i) hudarna eller skinnen inte erhållits från djur med ursprung i ett område som omfattas av begränsningar för den aktuella arten på grund av utbrott av en allvarlig smittsam sjukdom,

ii) hudarna eller skinnen torkats, torr- eller våtsaltats eller undergått kemisk behandling minst 14 dagar före avsändandet,

iii) partiet inte har kommit i kontakt med någon annan animalisk produkt eller med levande djur som medför risk för spridning av allvarlig smittsam sjukdom.

Dessa krav gäller inte, om hudarna eller skinnen har varit isolerade eller befunnit sig under oavbruten transport under 21 dagar.

b) i fråga om svinläder, att

i) de svin lädret erhölls från hade befunnit sig i exportlandet under minst tre månader före slakt,

ii) hudarna torkats, torr- eller våtsaltats eller undergått kemisk behandling minst 14 dagar före avsändandet,

iii) inget fall av afrikansk svinpest eller swine vesicular disease har rapporterats i ursprungslandet eller, vid indelning i regioner, i ursprungsregionen under tolv månader före avsändandet,

iv) partiet inte har kommit i kontakt med någon annan animalisk produkt eller med levande djur som medför risk för spridning av allvarlig smittsam sjukdom.

Import av obehandlade hudar och skinn från tredje land skall endast tillåtas om import av färskt kött av samma djurart från det aktuella landet är tillåten enligt gemenskapsbestämmelserna.

KAPITEL 4 Foder till sällskapsdjur som innehåller lågriskmaterial enligt direktiv 90/667/EEG

1. Varje försändelse av foder till sällskapsdjur i hermetiskt slutna behållare skall åtföljas av ett intyg som utfärdats och undertecknats av en officiell veterinär i ursprungslandet med uppgift om att produkten undergått värmebehandling med minst Fc-värdet 3,0.

2. Varje försändelse av halvflytande foder till sällskapsdjur skall åtföljas antingen av det handelsdokument eller det intyg som föreskrivs i artikel 13.2 b i direktiv 90/667/EEG med uppgift om att

i) det råmaterial av animaliskt ursprung som sällskapsfodret framställdes av uteslutande har erhållits från sunda slaktdjur, vilkas kött har godkänts för användning som livsmedel,

ii) beståndsdelarna av animaliskt ursprung i sin helhet har undergått en värmebehandling vid minst 90 °C,

iii) effektiva åtgärder har vidtagits efter bearbetningen för att säkerställa att försändelsen inte utsätts för förnyad kontaminering.

3. Torkat foder till sällskapsdjur skall uppfylla följande krav:

a) Sällskapsdjursfodret skall vara framställt av råmaterial som är lågriskmaterial enligt artikarna 2, 5 och 17 i direktiv 90/667/EEG.

b) Varje försändelse skall åtföljas av ett handelsdokument eller intyg enligt artikel 13.2 b i direktiv 90/667/EEG med uppgift om att

i) det torkade sällskapsdjursfodret består av slaktprodukter som värmebehandlats i sin helhet vid minst 90 °C, underförstått att denna behandling inte krävs för slutprodukter, vilkas beståndsdelar genomgått sådan behandling.

ii) alla försiktighetsåtgärder har vidtagits efter värmebehandlingen för att säkerställa att produkten inte kontaminerades innan den avsändes,

iii) produkten har förpackats i nya behållare (säckar eller påsar),

iv) tillverkningsprocessen har kontrollerats med tillfredsställande resultat enligt kapitel III.2 i bilaga 2 till direktiv 90/667/EEG.

4. Varje försändelse av produkter som framställts av bearbetade hudar skall åtföljas av ett handelsdokument eller intyg enligt artikel 13.2 b i direktiv 90/667/EEG med uppgift om att produkterna under bearbetningen har genomgått en värmebehandling som är tillräcklig för att oskadliggöra patogener (inklusive salmonella) och att effektiva åtgärder har vidtagits efter bearbetningen för att förhindra kontaminering av produkterna.

KAPITEL 5 Ben och benprodukter (utom benmjöl), horn och hornprodukter (utom hornmjöl) och hovar och hovprodukter (utom hovmjöl)

Handel med och import av produkter i detta kapitel skall omfattas av följande bestämmelser:

A. Om produkterna är avsedda som livsmedel eller djurfoder:

1. I fråga om handel omfattas ben, horn och hovar av djurhälsokraven i direktiv 72/461/EEG.

2. I fråga om handel omfattas benprodukter, hornprodukter och hovprodukter av djurhälsokraven i direktiv 80/215/EEG(2).

3. I fråga om import omfattas ben, benprodukter, horn, hornprodukter, hovar och hovprodukter av bestämmelserna i direktiv 72/462/EEG(3).

B. Om produkterna är avsedda för annan användning än som livsmedel eller djurfoder, däri inräknat bearbetning för användning i gelatinframställning:

1. Medlemsstaterna skall tillåta import av ben och benprodukter (utom benmjöl), horn och hornprodukter (utom hornmjöl) och hovar och hovprodukter (utom hovmjöl), under förutsättning att

i) produkterna torkats före export och inte är kylda eller djupfrysta,

ii) produkterna endast transporteras direkt land- eller sjövägen från ursprungslandet till en gränskontrollstation inom gemenskapen och inte omlastas i någon hamn eller på någon plats utanför gemenskapen,

iii) produkterna efter de dokumentariska kontroller som föreskrivs i direktiv 90/675/EEG fraktas direkt till tillverkningsanläggningen.

2. Varje försändelse skall åtföljas av en försäkran från importören om att importerade produkter som omfattas av detta kapitel inte kommer att överlämnas för direkt användning i livsmedel eller djurfoder.

En försäkran med detta innehåll skall lämnas till den officielle veterinären vid gränskontrollstationen på den plats där produkterna först införs i gemenskapen, ifyllas av denne och därefter åtfölja försändelsen till bestämmelseorten.

3. Enligt förfarandet i artikel 18 i detta direktiv får undantag från vissa av dessa krav beviljas mot bakgrund av djurhälsosituationen och de garantier ett tredje land kan lämna i fråga om ursprungskontroll.

KAPITEL 6 Bearbetat animaliskt protein

I. Utan att detta påverkar begränsningar avseende BSE eller begränsningar av användningen av protein från idisslare i foder till idisslare, skall följande krävas för handel med och import av bearbetat animaliskt protein:

A. I fråga om handel med

- bearbetat animaliskt protein som är avsett för användning i livsmedel, uppvisande av det dokument eller det intyg som föreskrivs i direktiv 77/99/EEG med uppgift om överensstämmelse med kraven i det direktivet,

- bearbetat animaliskt protein som är avsett för användning i djurfoder, uppvisande av det dokument eller intyg som föreskrivs i artikel 13 i direktiv 90/667/EEG.

B. I fråga om import:

1. Uppvisande av ett hälsointyg enligt artikel 10.2 c, undertecknat av en officiell veterinär i ursprungslandet och med uppgift om att

a) produkten

i) om den är avsedd som djurfoder, har genomgått lämplig värmebehandling som resulterat i att den uppfyller de biologiska kraven i kapitel III i bilaga 2 till direktiv 90/667/EEG,

ii) om den är avsedd som livsmedel, uppfyller kraven i direktiv 80/215/EEG,

b) alla försiktighetsåtgärder har vidtagits efter behandlingen för att förhindra kontaminering av den behandlade produkten,

c) prover har tagits och salmonellatestats, när försändelsen lämnade ursprungslandet,

d) resultaten av dessa tester är negativa.

2. Provtagning av den behöriga myndigheten vid gränskontrollen efter den dokumentariska kontroll som avses i punkt 1, utan att detta påverkar bestämmelserna i punkt II,

i) av varje bulkförsändelse av produkter,

ii) stickprovsvis av försändelseer med produkter som förpackats på tillverkningsanläggningen.

3. För att försändelser med bearbetat animaliskt protein skall få omsättas fritt inom gemenskapens territorium skall det krävas bevis för att den provtagning som utförts enligt B.1 c givit negativt resultat, om så är nödvändigt efter förnyad bearbetning.

C. Nationella bestämmelser, som är i kraft på dagen för anmälan av detta direktiv, och som gäller krav som skall tillämpas i fråga om BSE och scrapie, får bibehållas i avvaktan på ett beslut om vilket slag av värmebehandling som kan oskadliggöra sjukdomsframkallande agens.

Handel med och import av köttmjöl och benmjöl skall även i fortsättningen omfattas av artikel 5.2 i direktiv 89/662/EEG och artikel 11.2 i direktiv 90/675/EEG.

II. Medlemsstaterna får utföra stickprovskontroller av bulkförsändelser med ursprung i ett tredje land, som vid de sex senaste, på varandra följande testerna visat negativt resultat. Om under någon av dessa kontroller ett prov visar sig vara positivt, skall den behöriga myndigheten i ursprungslandet underrättas, så att den kan vidta lämpliga åtgärder för att rätta till förhållandena. Dessa åtgärder skall meddelas till den behöriga myndighet som ansvarar för importkontrollerna. I händelse av ytterligare positivt resultat för ett prov med samma ursprung skall de följande kontrollerna utföras på alla försändelser med samma ursprung, till dess att kravet i första meningen på nytt uppfylls.

III. Medlemsstaterna skall föra journaler över resultaten av de kontroller som utförts för alla försändelser som kontrollerats.

IV. Enligt artikel 3.3 i direktiv 89/662/EEG skall omlastning av försändelser endast tillåtas i hamnar som godkänts enligt förfarandet i artikel 18, under förutsättning att ett bilateralt avtal träffats mellan medlemsstater om att kontrollen av försändelserna får uppskjutas till dess att de når gränskontrollen i den medlemsstat där den slutliga bestämmelseorten är belägen.

V. Om en försändelse ger positivt resultat för salmonella skall den antingen

a) återexporteras från gemenskapen,

b) användas för annat ändamål än djurfoder (i detta fall får försändelsen endast lämna hamnen eller magasinet på villkor att den inte blandas i djurfoder), eller

c) bearbetas på nytt i en bearbetningsanläggning som godkänts enligt direktiv 90/667/EEG eller i en anläggning som är godkänd för dekontaminering. Förflyttningen från hamnen eller magasinet skall ske med tillstånd från den behöriga myndigheten och försändelsen får inte frisläppas förrän den har behandlats och salmonellatestats med negativt resultat av den behöriga myndigheten enligt kapitel III i bilaga 2 till direktiv 90/667/EEG.

KAPITEL 7 Blod och blodprodukter av animaliskt ursprung

(med undantag av hästdjur)

1. Handel med blod och blodprodukter skall ske enligt den allmänna bestämmelsen i artikel 4 i detta direktiv.

2. För import av blodprodukter avsedda för läkemedelsindustrin krävs uppvisande av ett hälsointyg enligt artikel 10.2 c som styrker överensstämmelse med bestämmelserna om alla berörda materials identitet, deras förpackning, transportförhållanden, lagring, hantering och bearbetning samt med bestämmelser om bortskaffande av emballage, förpackning och rester vid bearbetning, så att varje risk för människors och djurs hälsa undanröjs, utan att det påverkar sådan livsmedelsimport som fortfarande omfattas av kraven i direktiv 72/462/EEG.

3. För import av blodprodukter av animaliskt ursprung från andra djurarter än hästdjur som är avsedda för andra ändamål krävs uppvisande av djurhälsointyg enligt artikel 10.2 c, undertecknat av den officielle veterinären, och i vilket följande skall anges, om ursprungslandet enligt förfarandet i artikel 18 bedömts utgöra hälsorisk i fråga om mul- och klövsjuka eller bluetonguevirus:

a) Antingen att produkterna

- kommer från ett slakteri som är beläget i en zon som, inom en radie av 10 km, är fri från de aktuella sjukdomar, som den djurart produkten härrör från är mottaglig för,

och

- härrör från ett djur, som (eller ett djur, vars mor)

- befunnit sig i ursprungslandet i tre månader,

och

- kontrollerats före slakt och post mortem och befunnits fritt från de aktuella sjukdomarna.

Om försändelserna uppfyller ovanstående krav

- skall, utom i de fall som avses i punkt 5, varje försändelse av blodprodukter föras direkt från införselhamnen till ett laboratorium för behandling, och alla rester vid behandlingen skall omedelbart destrueras,

- skall ett prov tas av varje parti blodprodukter och sändas till ett laboratorium som godkänts enligt förfarandet i artikel 18 som kontrollaboratorium för mul- och klövsjukevirus och bluetonguevirus,

- får partiet inte frisläppas från laboratoriet, innan kontrollprovet visat sig negativt i fråga om förekomst av mul- och klövsjukevirus eller bluetonguevirus,

- skall importören stå för alla kostnader i samband med utförandet av kontrollen enligt direktiv 90/675/EEG.

b) Eller att produkterna har genomgått någon av följande behandlingar:

- Upphettning till en temperatur av minst 65 °C, som bibehållits under minst tre timmar.

- Bestrålning med 2,5 megarad.

- Förändring av pH-värdet till 5 under tre timmar.

c) Eller, om blodprodukterna är avsedda att användas som in vitro-reagens vid diagnos eller på laboratorier, att de transporteras i förseglade, ogenomträngliga behållare. I detta fall

- skall behållarna eller deras ytterförpackningar vara tydligt märkta med påskriften "Endast för användning som in vitro-reagens vid diagnos eller på laboratorier",

och

- får blodprodukterna endast användas som in vitro-reagens vid diagnos och på laboratorier, och det måste anges i all dokumentation om produkten att produkterna eller rester av dem inte får komma i kontakt med idisslande djur eller svin.

4. Medlemsstaterna skall tillåta import av blodprodukter från tredje länder som betraktas som fria från allvarliga smittsamma sjukdomar, förutsatt att blodprodukterna åtföljs av ett veterinärintyg med uppgift om att de härrör från djur med ursprung i medlemsstaterna eller i något av dessa tredje länder.

5. Blodprodukter, som förpackats i förseglade, ogenomträngliga behållare, får förvaras på inrättningar som står under ständig tillsyn av en officiell veterinär, förutsatt att produkterna hålls åtskilda från alla andra produkter av animaliskt ursprung som förvaras på inrättningen.

KAPITEL 8 Serum från hästdjur

1. Serum skall, för att få göras till föremål för handel, komma från hästdjur som inte uppvisar någon av de allvarliga smittsamma sjukdomar som avses i direktiv 90/426/EEG(4) eller andra allvarliga smittsamma sjukdomar som hästdjur är mottagliga för, och det skall ha framställts av organ eller centra som inte omfattas av hälsorestriktioner enligt det direktivet.

2. Serum från hästdjur får endast importeras till gemenskapen, om det härrör från hästdjur som fötts och uppfötts i ett tredje land som är godkänt för import av hästar för slakt och om det har framställts, bearbetats och levererats under förhållanden som skall anges enligt förfarandet i artikel 18.

KAPITEL 9 Späck och ister

1. Medlemsstaterna skall tillåta import till gemenskapen av späck och ister från tredje länder som finns med i förteckningen i bilagan till beslut 79/542/EEG, och från vilka import av färskt kött av den aktuella djurarten är tillåten.

2. Om någon allvarlig smittsam sjukdom har utbrutit under de tolv månaderna före exporten i ett land som avses i punkt 1, skall varje försändelse späck eller ister åtföljas av det intyg som avses i artikel 10.2 i detta direktiv med uppgift om att

A. späcket eller istret har genomgått någon av följande värmebehandlingsprocesser:

i) Minst 70 °C under minst 30 minuter.

ii) Minst 90 °C under minst 15 minuter.

iii) En minimitemperatur av 80 °C i ett kontinuerligt smältningssystem.

B. om späcket eller istret har förpackats, att detta skett i nya behållare och att alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att förhindra förnyad kontaminering,

C. om produkten är avsedd för bulktransport, inspektion har skett av rör, pumpar och bulktank samt eventuella andra bulkcontainrar eller bulkbilar som använts vid transporten av produkterna från tillverkningsanläggningen antingen direkt till fartyget, till hamntankar eller direkt till anläggningar, samt att dessa befunnits rena.

KAPITEL 10 Råmaterial för tillverkning av djurfoder samt farmaceutiska och tekniska produkter

1. Med råmaterial avses färskt kött, körtlar, organ och andra slaktbiprodukter samt tarmslemhinnor som inte är avsedda som livsmedel. Råmaterial skall anses vara färskt, om det endast har kylts eller behandlats på något annat sätt som inte oskadliggör patogener på ett tillräckligt säkert sätt. De ämnen som avses får endast vara lågriskmaterial enligt direktiv 90/667/EEG.

2. Råmaterial skall åtföljas av ett handelsdokument eller intyg enligt artikel 13.2 i direktiv 90/667/EEG eller ett intyg som följer den förebild som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 18 och som därigenom uppfyller kraven i beslut 92/183/EEG.

3. Vid handel skall hälsointyget eller handelsdokumentet lämnas i original till den veterinärmyndighet som har ansvaret för tillverkningsanläggningen och transitlagret (fryshus eller sorteringsanläggning). Vid import till gemenskapen skall samma handling lämnas till gränskontrollmyndigheten.

4. Råmaterialet skall transporteras direkt till godkända eller registrerade bearbetningsanläggningar, som uppfyller kraven i direktiv 90/667/EEG eller till fryshus som är godkända som transitlager. Råmaterial för läkemedelstillverkning får även sorteras och lagras på anläggningar som medlemsstaterna godkänt för detta särskilda ändamål. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om godkännanden av sådana sorteringsanläggningar.

5. Råmaterialet får endast transporteras till bearbetningsanläggningen i vattentäta och väl förseglade behållare eller fordon. Texten "Endast för tillverkning av sällskapsdjursfoder" respektive "Endast för tillverkning av farmaceutiska eller tekniska produkter" beroende på den avsedda användningen skall finnas på behållarna och i följesedlarna. Mottagarföretagets namn och adress skall anges på behållarna och i följesedlarna.

6. De fordon och behållare som används vid transport av varorna samt all utrustning och alla anordningar som har kommit i kontakt med det obehandlade råmaterialet skall rengöras och desinficeras. Förpackningsmaterialet skall brännas eller destrueras på annat sätt enligt den officiella veterinärens anvisningar.

7. Transitlagring av råmaterial skall endast tillåtas i fryshus som godkänts för detta ändamål och som skall ha beviljats tillstånd och stå under tillsyn av den officiella veterinären. Råmaterial skall lagras avskilt från andra varor och på ett sätt som förhindrar spridning av epizootier.

8. På bearbetningsanläggningen skall råmaterialet behandlas så att alla patogener dödas och varje fara för besättningar i området avlägsnas. Råmaterial får endast i undantagsfall och med tillstånd av den officiella veterinären flyttas från den anläggning för säker destruktion på bearbetningsanläggningen som godkänts eller registrerats för detta ändamål enligt direktiv 90/667/EEG. Bestämmelserna i punkterna 5, 6 och 9 skall tillämpas på motsvarande sätt på transporten av råmaterialet och på tillkännagivandet från den officiella veterinär som har ansvaret för bearbetningsanläggningen.

9. När råmaterialet transporteras från ursprungsanläggningen eller över gemenskapens yttre gränser skall

- den officiella veterinär som har ansvaret för anläggningen,vid handel inom gemenskapen, eller

- gränskontrollmyndigheten, vid import till gemenskapen

underrätta den officiella veterinär som har ansvaret för bearbetningsanläggningen, transitlagret eller sorteringsanläggningen om detta via Animosystemet med telex eller fax.

10. För import till gemenskapen skall även följande bestämmelser gälla:

a) Medlemsstaterna skall endast tillåta import av råmaterial till gemenskapen från sådana tredje länder som återfinns i förteckningen i rådets beslut 79/542/EEG eller i ett särskilt kommissionsbeslut som avser ett specifikt råmaterial.

b) Efter gränskontrollen skall råmaterialet transporteras under den behöriga veterinärmyndighetens tillsyn, antingen direkt till en godkänd eller registrerad bearbetningsanläggning, som står under ständig tillsyn av en officiell veterinär och har lämnat en garanti om att råmaterialet endast kommer att användas för det godkända ändamålet och inte lämna anläggningen obehandlat, eller till ett godkänt transitlager eller en godkänd sorteringsanläggning.

c) Hälsointyget med gränskontrollmyndighetens registreringsmärke eller en bestyrkt kopia av detta skall åtfölja varorna till dess att de når mottagaranläggningen.

KAPITEL 11 Kaninkött och kött från vilda djur i hägn

Medlemsstaterna skall säkerställa att kaninkött och kött från vilda djur i hägn endast importeras om

a) det kommer från tredje länder som återfinns

i) i fråga om vilda däggdjur i hägn, i förteckningen över länder från vilka färskt kött av motsvarande djurart får importeras enligt direktiv 72/462/EEG,

ii) i fråga om vildfågel i hägn, i förteckningen över länder från vilka färskt kött av fjäderfä får importeras enligt direktiv 91/494/EEG(5),

iii) i fråga om kaninkött, i en förteckning som skall upprättas enligt förfarandet i artikel 18,

b) det minst uppfyller kraven i kapitel II respektive III i direktiv 91/495/EEG(6),

c) det kommer från anläggningar som ger de garantier som avses i punkt b och som erkänts enligt förfarandet i artikel 18 eller, i avvaktan på den förteckning som avses i punkt a iii, från anläggningar som godkänts av de behöriga myndigheterna,

d) varje köttparti åtföljs av ett hälsointyg enligt artikel 10.2 c.

KAPITEL 12 Biodlingsprodukter

1. Biodlingsprodukter som uteslutande är avsedda för användning i biodling

a) får inte komma från ett område för vilket förbud har utfärdats till följd av fall av amerikansk yngelröta eller akarioasis, om inte, i fråga om akarioasis, den mottagande medlemsstaten har fått ytterligare garantier enligt artikel 14.2 i direktiv 92/65/EEG(7).

b) skall uppfylla kraven i artikel 8 a i direktiv 92/65/EEG.

2. Beslut om undantag från punkt 1 skall vid behov fattas enligt förfarandet i artikel 18 i detta direktiv.

KAPITEL 13 Jakttroféer

Vid handel med och import av obehandlade jakttroféer skall ett handelsdokument enligt artikel 4.2 a sista strecksatsen eller ett hälsointyg enligt artikel 10.2 c åtfölja varorna, varvid följande skall intygas:

1. Jakttroféerna kommer inte från djur med ursprung i ett område som omfattas av restriktioner till följd av förekomst av allvarliga smittsamma sjukdomar.

2. Jakttroféerna är fullständigt torra, saknar köttrester och har torkats eller torr- eller våtsaltats minst 14 dagar före avsändandet.

3. Försändelsen har inte kommit i kontakt med någon annan produkt av animaliskt ursprung eller med något djur som kunnat kontaminera den.

4. Efter torkningen har produkten desinficerats med produkter som är godkända av den behöriga myndigheten i avsändarlandet.

5. Jakttroféerna är förpackade i nytt, genomskinligt material.

KAPITEL 14 Naturgödsel för jordbehandling (8a)

Bearbetade naturgödselprodukter

Alla organiska gödselmedel har behandlats för att säkerställa att produkten är fri från patogener.

För behandlade naturgödselprodukter som uppfyller följande krav får handel eller import tillåtas:

- Avsaknad av salmonella:

salmonella saknas i 25 g av den behandlade produkten.

- Avsaknad av enterobacteriacæ:

baserat på mätning av aeroba bakterier (

KAPITEL 15 Ull, hår, borst, fjädrar och fjäderdelar som inte bearbetats

1. Med "obearbetad" skall i fråga om fårull, hår av idisslare och svinborst avses att produkten inte har fabrikstvättats eller framställts genom garvning och i fråga om fjädrar och fjäderdelar att den inte ångtvättats eller behandlats med någon annan metod som säkerställer att inga patogener överförs.

2. Handel med eller import av obehandlad fårull, hår av idisslare, svinborst, fjädrar och fjäderdelar får endast förekomma om varan är säkert förpackad och torr. Handel med och import av svinborst från länder eller regioner med endemisk afrikansk svinpest är dock förbjuden, utom för svinborst som

a) har kokats, färgats eller blekts,

eller

b) har genomgått någon annan behandling som med säkerhet dödar patogener, förutsatt att bevis om detta lämnas i form av ett intyg från den ansvarige veterinären på ursprungsplatsen. Fabrikstvätt skall inte anses som en behandlingsform som skall omfattas av denna bestämmelse.

3. Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på prydnadsfjädrar eller fjädrar som

a) resande för med sig för personligt bruk,

eller

b) med vilka handel eller import till gemenskapen sker i form av försändelser till privatpersoner för icke-industriellt bruk.

4. Varorna skall sändas direkt till mottagaranläggningen eller till lageranläggningen på ett sådant sätt att spridning av patogener undviks.

(1) EGT nr L 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Detta direktiv är senast ändrat genom direktiv 91/497/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 69).

(2) EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 4. Detta direktiv är senast ändrat genom direktiv 91/687/EEG (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 16).

(3) EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28. Detta direktiv är senast andrat genom direktiv 91/688/EEG (EGT nr L377, 31.12.1991, s. 18).

(4) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42. Detta direktiv är senast ändrat genom beslut 92/130/EEG (EGT nr L 47, 22.2.1992, s. 26).

(5) EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 35.

(6) EGT nr L 268, 24.9.1991, s.41.

(7) EGT nr L 268, 24.9.1992, s.54.

(8a) Med naturgödsel avses blandningar av exkrementer och urin från nötkreatur, svin, hästdjur och fjäderfän.

BILAGA 2

SÄRSKILDA HYGIENVILLKOR

KAPITEL 1

Import från tredje land av köttprodukter som erhållits av kött av fjäderfä, kött från vilda djur i hägn, viltkött och kaninkött

Medlemsstaterna skall säkerställa att import av köttprodukter som erhållits av kött av fjäderfä, kött från vilda djur i hägn, viltkött och kaninkött endast förekommer, om

a) köttprodukterna kommer från ett tredje land som återfinns på den förteckning som

i) avses i artikel 14 i direktiv 71/118/EEG, för kött av fjäderfä,

ii) avses i artikel 16 i direktiv 92/45/EEG, för viltkött,

iii) skall upprättas enligt förfarandet i artikel 18, för kaninkött och kött från vilda djur i hägn,

b) det färska kött som använts uppfyller tillämpliga krav i artikel 14 i direktiv 71/118/EEG, för kött av fjäderfä, artikel 16 i direktiv 92/45/EEG, för viltkött, artikel 3 i direktiv 91/495/EEG, för kaninkött, och i artikel 6 i samma direktiv, för kött från vilda djur i hägn,

c) köttprodukterna kommer från en anläggning som ger samma garantier som dem som avses i direktiv 77/99/EEG och som godkänts enligt förfarandet i artikel 18 eller, i avvaktan på ett sådant beslut, av den behöriga myndigheten i den importerande medlemsstaten, varvid dock bestämmelserna i artikel 11.2 i direktiv 90/675/EEG skall fortsätta att gälla vid import,

d) köttprodukterna bereds, kontrolleras och hanteras enligt tillämpliga krav i direktiv 77/99/EEG,

e) varje försändelse köttprodukter åtföljs av ett hälsointyg som utfärdats enligt förfarandet i artikel 18.

KAPITEL 2

Före den 1 januari 1994 skall hygienvillkor fastställas enligt förfarandet i artikel 18 för

- utsläppande på marknaden och import av ägg och import av äggprodukter som är avsedda som livsmedel, dock utan att detta skall påverka tillämpningen av bestämmelser inom ramen för den gemensamma organisationen,

- beredning av gelatiner som är avsedda som livsmedel,

- handel med och import av honung, grodlår och sniglar, som är avsedda som livsmedel.

BILAGA 3

I REVIDERAD VERSION AV BILAGA A OCH B TILL DIREKTIV 89/662/EEG

"BILAGA A

VETERINÄRLAGSTIFTNING

KAPITEL I

- Rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienproblem vid produktion och utsläppande på marknaden av färskt kött (EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64).

- Rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä (EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23).

- Rådets direktiv 72/461/EEG av den 12 december 1972 om problem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen (EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 24).

- Rådets direktiv 77/99/EEG av den 21 december 1976 om hygienproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen (EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 85).

- Rådets direktiv 80/215/EEG av den 22 januari 1980 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen (EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 4).

- Rådets direktiv 88/657/EEG av den 14 december 1988 om fastställande av krav vid framställning av och handel med malet kött, kött i stycken på mindre än 100 gram och köttberedningar (EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 3).

- Rådets direktiv 89/437/EEG av den 20 juni 1989 om hygien- och hälsoproblem som påverkar tillverkningen och utsläppandet på marknaden av äggprodukter (EGT nr L 212, 22.7.1989, s. 87).

-- Rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1).

- Rådets direktiv 91/492/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och utsläppandet på marknaden av levande tvåskaliga blötdjur (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 1).

- Rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av fiskprodukter (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15).

- Rådets direktiv 91/494/EEG av den 26 juni 1991 om djurhälsovillkor för handel med färskt kött av fjäderfä inom gemenskapen med och import från tredje land av sådant kött (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 35).

- Rådets direktiv 91/495/EEG av den 27 november 1991 om frågor om livsmedelshygien och djurhälsa som påverkar produktion och utsläppande på marknaden av kaninkött och kött från vilda djur i hägn (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 41).

- Rådets direktiv 92/45/EEG av den 16 juni 1992 om frågor om människors och djurs hälsa i samband med nedläggning av vilt och utsläppande på marknaden av viltkött (EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 35).

- Rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter (EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 1).

KAPITEL II

- Rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A. I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, till direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter.

BILAGA B

PRODUKTER SOM INTE OMFATTAS AV HARMONISERING INOM GEMENSKAPEN, MEN SOM VID HANDEL KOMMER ATT KONTROLLERAS ENLIGT DETTA DIREKTIV

Andra produkter av animaliskt ursprung, som varken ingår i bilaga A till detta direktiv eller i bilagan till direktiv 90/425/EEG; en förteckning över sådana produkter kommer att fastställas enligt det förfarande som avses i artikel 18."

II REVIDERAD VERSION AV BILAGA A OCH B TILL DIREKTIV 90/425/EEG

"BILAGA A

KAPITEL I

VETERINÄRLAGSTIFTNING

Avsnitt 1

- Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64).

- Rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT nr L 194, 22.7.1988, s. 10).

- Rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT nr L 302, 19.10.1989, s. 1).

- Rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning av hästdjur och import av sådana från tredje land (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42).

- Rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 62).

- Rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg (EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 6).

- Rådets direktiv 90/667/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veterinära bestämmelser för bortskaffande och bearbetning av animaliskt avfall och för dess utsläppande på marknaden samt förhindrande av sjukdomsalstrande organismer i foder samt om ändring av direktiv 90/425/EEG (EGT nr L 363, 27.12.1990, s. 51).

- Rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1).

- Rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handel med får och getter inom gemenskapen (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19).

- Rådets direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur vid transport och om ändring av direktiven 90/425/EEG och 91/496/EEG (EGT nr L 340, 11.12.1991, s. 17).

Avsnitt 2

Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A. I till direktiv 90/425/EEG (EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54).

- För patogener:

Rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A. I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter.

KAPITEL II

AVELSTEKNISK LAGSTIFTNING

- Rådets direktiv 77/504/EEG av den 25 juli 1977 om renrasiga avelsdjur av nötkreatur (EGT nr L 206, 12.8.1977, s. 8).

- Rådets direktiv 88/661/EEG av den 19 december 1988 om avelsmässiga normer för avelssvin (EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 36).

- Rådets direktiv 89/361/EEG av den 30 maj 1989 om renrasiga avelsfår och avelsgetter (EGT nr L 153, 8.6.1989, s. 30).

- Rådets direktiv 90/427/EEG av den 26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 55).

- Rådets direktiv 91/174/EEG av den 25 mars 1991 om krav beträffande avel och härstamning vid saluföring av renrasiga djur samt om ändring av direktiven 77/504/EEG och 90/425/EEG (EGT nr L 85, 5.4.1991, s. 37).

BILAGA B

DJUR OCH VAROR SOM INTE ÄR FÖREMÅL FÖR HARMONISERING, MEN SOM VID HANDEL KOMMER ATT KONTROLLERAS ENLIGT DETTA DIREKTIV

KAPITEL I

Veterinärlagstiftning - andra levande djur än de som förtecknas i kapitel I i bilaga A.

KAPITEL II

Veterinärlagstiftning - sperma, ägg och embryon som inte återfinns i förteckningen i kapitel I i bilaga A."